گروه آموزشیشهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (به ریال)شهریه متغیر برای هر واحد درسی (به ریال)شهریه هر واحد پروژه
عمومیپایه و اختیاریاصلی و تخصصی (نظری)آزمایشگاهی یا کارگاهی کم هزینهتحقیقی
کلیه گروه ها۳.۱۶۸.۸۲۵۲۲۹.۹۰۰۳۰۶.۹۰۰۴۵۹.۲۵۰۱.۲۱۰.۰۰۰۱.۲۱۰.۰۰۰۱.۳۳۱.۰۰۰