کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

blaw

کارشناسی ارشد حقوق جزاء و جرم‌شناسی

هدف از این دوره تربیت کارشناس ارشد در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی از طریق بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی و بینش حقوقی دانش‌آموختگان دوره کارشناسی توام با آموزش روش تحقیق و تقویت قدرت استنباط و تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی است.
عناوین دروس مصوب کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
ترم بندی پیشنهادی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
برنامه کلاسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
اساتید بخش حقوق
برنامه کلی میان ترم کارشناسی ارشد حقوق
برنامه کلی پایان‌ترم کارشناسی ارشد حقوق
اخبار بخش کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق

عناوین دروس مصوب کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

ردیف نوع واحد تعداد واحد عنوان درس
1 اصلی 2 متون حقوقی به زبان خارجی
2 اصلی 1 متون فقه جزایی
3 اصلی 2 جامعه شناسی جنایی
4 اصلی 2 حقوق جزای عمومی 1
5 اصلی 2 جرم شناسی
6 اصلی 1 سمینار
7 اصلی 2 متون فقه جزایی
8 اصلی 2 حقوق جزای بین الملل
9 اصلی 2 حقوق جزای اختصاصی 1
10.      اصلی 2 آیین دادرسی کیفری
11 اصلی 2 سمینار ویژه (آموزش محور)
12 اصلی 6 پایان نامه (پژوهش محور)
1 اختیاری 2 مسئولیت مدنی
2 اختیاری 1 حقوق کیفری اقتصادی
3 اختیاری 2 تاریخ تحولات حقوق کیفری
4 اختیاری 1 حقوق جزای عمومی 2
5 اختیاری 2 تاریخ حقوق کیفری

ترم بندی پیشنهادی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

ترم ردیف عنوان درس تعداد واحد نوع واحد
ترم 1 1 متون حقوقی به زبان خارجی 2 اصلی
ترم 1 2 متون فقه جزایی 1 اصلی
ترم 1 3 تاریخ تحولات حقوق کیفری 2 اختیاری
ترم 1 4 حقوق جزای عمومی 1 2 اصلی
ترم 1 5 جرم شناسی 2 اصلی
ترم 1 6 حقوق جزای عمومی 2 1 اختیاری
ترم 1 7 سمینار 1 اصلی
ترم 1 مجموع واحدها 11
ترم 2 1 متون فقه جزایی 2 اصلی
ترم 2 2 حقوق جزای بین الملل 2 اصلی
ترم 2 3 حقوق جزای اختصاصی 1 2 اصلی
ترم 2 4 مسئولیت مدنی 2 اختیاری
ترم 2 5 حقوق کیفری اقتصادی 1 اختیاری
ترم 2 6 جامعه شناسی جنایی 2 اصلی
ترم 2 مجموع واحدها 11
ترم 3 1 تاریخ حقوق کیفری 2 اختیاری
ترم 3 2 آیین دادرسی کیفری 2 اصلی
ترم 3 3 سمینار ویژه 2 اصلی
ترم 3 مجموع واحدها 6

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 

کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشي تا ساعت از ساعت تاريخ نام استاد گروه درسي نام درس مرتبه نوع کلاس
270242441 19:30 18:00 1395/11/19 دکتر مهرداد رايجيان اصل 1 جامعه شناسي جنايي* اول مجازي
270242441 19:30 18:00 1395/11/26 دکتر مهرداد رايجيان اصل 1 جامعه شناسي جنايي* دوم مجازي
270242441 19:30 18:00 1395/12/03 دکتر مهرداد رايجيان اصل 1 جامعه شناسي جنايي* سوم مجازي
270242441 19:30 18:00 1395/12/10 دکتر مهرداد رايجيان اصل 1 جامعه شناسي جنايي* چهارم مجازي
270242441 19:30 18:00 1395/12/17 دکتر مهرداد رايجيان اصل 1 جامعه شناسي جنايي* پنجم مجازي
270242441 19:30 18:00 1395/12/24 دکتر مهرداد رايجيان اصل 1 جامعه شناسي جنايي* ششم مجازي
270242441 19:30 18:00 1396/02/12 دکتر مهرداد رايجيان اصل 1 جامعه شناسي جنايي* هفتم مجازي
270242441 19:30 18:00 1396/02/19 دکتر مهرداد رايجيان اصل 1 جامعه شناسي جنايي* هشتم مجازي
270242441 19:30 18:00 1396/02/26 دکتر مهرداد رايجيان اصل 1 جامعه شناسي جنايي* نهم مجازي
270242441 19:30 18:00 1396/03/02 دکتر مهرداد رايجيان اصل 1 جامعه شناسي جنايي* دهم مجازي
270242411 11:30 10:00 1395/11/18 دکتر محمد هادي صادقي 1 حقوق جزاي اختصاصي1* اول مجازي
270242411 11:30 10:00 1395/11/25 دکتر محمد هادي صادقي 1 حقوق جزاي اختصاصي1* دوم مجازي
270242411 11:30 10:00 1395/12/02 دکتر محمد هادي صادقي 1 حقوق جزاي اختصاصي1* سوم مجازي
270242411 11:30 10:00 1395/12/09 دکتر محمد هادي صادقي 1 حقوق جزاي اختصاصي1* چهارم مجازي
270242411 11:30 10:00 1395/12/16 دکتر محمد هادي صادقي 1 حقوق جزاي اختصاصي1* پنجم مجازي
270242411 11:30 10:00 1395/12/23 دکتر محمد هادي صادقي 1 حقوق جزاي اختصاصي1* ششم مجازي
270242411 11:30 10:00 1396/02/11 دکتر محمد هادي صادقي 1 حقوق جزاي اختصاصي1* هفتم مجازي
270242411 11:30 10:00 1396/02/18 دکتر محمد هادي صادقي 1 حقوق جزاي اختصاصي1* هشتم مجازي
270242411 11:30 10:00 1396/02/25 دکتر محمد هادي صادقي 1 حقوق جزاي اختصاصي1* نهم مجازي
270242411 11:30 10:00 1396/03/01 دکتر محمد هادي صادقي 1 حقوق جزاي اختصاصي1* دهم مجازي
270241901 18:00 16:30 1395/11/17 دکتر فضل اله فروغي 1 حقوق جزاي بين الملل* اول مجازي
270241901 18:00 16:30 1395/11/24 دکتر فضل اله فروغي 1 حقوق جزاي بين الملل* دوم مجازي
270241901 18:00 16:30 1395/12/01 دکتر فضل اله فروغي 1 حقوق جزاي بين الملل* سوم مجازي
270241901 18:00 16:30 1395/12/08 دکتر فضل اله فروغي 1 حقوق جزاي بين الملل* چهارم مجازي
270241901 18:00 16:30 1395/12/15 دکتر فضل اله فروغي 1 حقوق جزاي بين الملل* پنجم مجازي
270241901 18:00 16:30 1395/12/22 دکتر فضل اله فروغي 1 حقوق جزاي بين الملل* ششم مجازي
270241901 18:00 16:30 1396/02/10 دکتر فضل اله فروغي 1 حقوق جزاي بين الملل* هفتم مجازي
270241901 18:00 16:30 1396/02/17 دکتر فضل اله فروغي 1 حقوق جزاي بين الملل* هشتم مجازي
270241901 18:00 16:30 1396/02/24 دکتر فضل اله فروغي 1 حقوق جزاي بين الملل* نهم مجازي
270241901 18:00 16:30 1396/02/31 دکتر فضل اله فروغي 1 حقوق جزاي بين الملل* دهم مجازي
270244361 17:30 16:00 1395/11/16 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 حقوق کيفري اقتصادي * اول مجازي
270244361 17:30 16:00 1395/11/30 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 حقوق کيفري اقتصادي * دوم مجازي
270244361 17:30 16:00 1395/12/14 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 حقوق کيفري اقتصادي * سوم مجازي
270244361 17:30 16:00 1396/02/09 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 حقوق کيفري اقتصادي * چهارم مجازي
270244361 17:30 16:00 1396/02/23 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 حقوق کيفري اقتصادي * پنجم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/16 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* اول مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/18 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* دوم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/23 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* سوم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/25 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* چهارم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/30 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* پنجم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/02 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* ششم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/07 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هفتم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/09 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هشتم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/14 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* نهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/16 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* دهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/21 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* يازدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/23 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* دوازدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/09 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* سيزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/11 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* چهاردهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/16 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* پانزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/18 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* شانزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/23 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هفدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/25 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هجدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/30 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* نوزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/03/01 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* بيستم مجازي
270244331 15:45 14:15 1395/11/19 آقاي عبدالرسول هاديان شيرازي 1 متون فقه جزايي2واحدي* اول مجازي
270244331 15:45 14:15 1395/11/26 آقاي عبدالرسول هاديان شيرازي 1 متون فقه جزايي2واحدي* دوم مجازي
270244331 15:45 14:15 1395/12/03 آقاي عبدالرسول هاديان شيرازي 1 متون فقه جزايي2واحدي* سوم مجازي
270244331 15:45 14:15 1395/12/10 آقاي عبدالرسول هاديان شيرازي 1 متون فقه جزايي2واحدي* چهارم مجازي
270244331 15:45 14:15 1395/12/17 آقاي عبدالرسول هاديان شيرازي 1 متون فقه جزايي2واحدي* پنجم مجازي
270244331 15:45 14:15 1395/12/24 آقاي عبدالرسول هاديان شيرازي 1 متون فقه جزايي2واحدي* ششم مجازي
270244331 15:45 14:15 1396/02/12 آقاي عبدالرسول هاديان شيرازي 1 متون فقه جزايي2واحدي* هفتم مجازي
270244331 15:45 14:15 1396/02/19 آقاي عبدالرسول هاديان شيرازي 1 متون فقه جزايي2واحدي* هشتم مجازي
270244331 15:45 14:15 1396/02/26 آقاي عبدالرسول هاديان شيرازي 1 متون فقه جزايي2واحدي* نهم مجازي
270244331 15:45 14:15 1396/03/02 آقاي عبدالرسول هاديان شيرازي 1 متون فقه جزايي2واحدي* دهم مجازي
270241911 17:30 16:00 1395/11/19 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 مسئوليت مدني* اول مجازي
270241911 17:30 16:00 1395/11/26 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 مسئوليت مدني* دوم مجازي
270241911 17:30 16:00 1395/12/03 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 مسئوليت مدني* سوم مجازي
270241911 17:30 16:00 1395/12/10 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 مسئوليت مدني* چهارم مجازي
270241911 17:30 16:00 1395/12/17 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 مسئوليت مدني* پنجم مجازي
270241911 17:30 16:00 1395/12/24 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 مسئوليت مدني* ششم مجازي
270241911 17:30 16:00 1396/02/12 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 مسئوليت مدني* هفتم مجازي
270241911 17:30 16:00 1396/02/19 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 مسئوليت مدني* هشتم مجازي
270241911 17:30 16:00 1396/02/26 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 مسئوليت مدني* نهم مجازي
270241911 17:30 16:00 1396/03/02 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 مسئوليت مدني* دهم مجازي

اساتید بخش حقوق

ردیف اساتید تماس
۱ رضایی علی حقوق خصوصی Ali62rezaee@gmail
۲ سلطانی سیدناصر حقوق ssoltani@gmail.com
۳ ریاحی جواد حقوق riahijavad@yahoo.com
۴ ایزدی حجت الله حقوق
۵ ذاکرعباس علی محمدرضا الهـیات ومعارف اسلامی mrzaker@vu-shiraz.ir
۶ نوحی حمید رضا حقوق
۷ سربازیان اسفند اباد مجید حقوق خصوصی sarbazian@shirazu.ac.ir
۸ جعفری فریدون حقوق jafari_fereydoon@yahoo.com
۹ فشندی نوبان حقوق nobanfashandy@yahoo.com
۱۰ طلعتی محمدهادی الهـیات ومعارف اسلامی
۱۱ عامری پرویز حقوق خصوصی ۶۱۳۴۸۰۷

ameripa42@yahoo.com

۱۲ سیدزاده سیدمهدی حقوق seyyedzadeh@yahoo.com
۱۳ فاتحی علی حقوق
۱۴ رجب زاده علیرضا حقوق
۱۵ استوارسنگری کورش حقوق
۱۶ حسام محمودی نژاد احمد حقوق
۱۷ علیدادی محسن حقوق خصوصی
۱۸ رمضانی محمد عمومی
۱۹ لطفی رسول حقوق
۲۰ صادقی محمدهادی جزا و جرم شناسی ۶۱۳۴۸۰۲
۲۱ رایجیان اصل مهرداد حقوق M_rayejian@yahoo.com
۲۲ ذاکری نیا حانیه حقوق
۲۳ خداییان چگینی ذبیح الله حقوق
۲۴ حیدری سیروس حقوق خصوصی ۶۱۳۴۸۴۹
۲۵ استوارسنگری کورش حقوق
۲۶ دلیر حمید حقوق
۲۷ زرنشان شهرام حقوق بین الملل
۲۸ هادیان شیرازی عبدالرسول الهـیات ومعارف اسلامی
۲۹ غلامزاده سعید حقوق ۶۳۲۴۱۰۰
۳۰ واعظی سید مجتبی حقوق عمومی ۶۱۳۴۸۵۴
۳۱ ابراهیمی شهرام جزا و جرم شناسی ۶۱۳۴۸۴۷
۳۲ کرمی حبیب الله حقوق
۳۳ سیداصفهانی سیدحسام الدین حقوق
۳۴ فروغی فضل الله جزا و جرم شناسی ۶۱۳۴۸۰۰
۳۵ بیابانی غلامحسین حقوق
۳۶ بابایی محمدعلی حقوق

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ارشد حقوق

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ارشد حقوق    
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
23/01/96 ………………….. ………………….. ………………….
24/01/96 مسئولیت مدنی *
25/01/96 حقوق جزاي اختصاصي 1 * حقوق جزای عمومی 1*
26/01/96 تاریخ حقوق کیفری*
27/01/96 متون حقوقی به زبان خارجی*
28/01/96 حقوق جزاي عمومي 2* متون فقه جزایی 2 *
29/01/96 تاریخ تحولات حقوق کیفری*
30/01/96 سمینار* جامعه شناسی جنایی *
31/01/96 فلسفه حقوق*
01/02/96 حقوق کيفري اقتصادي* متون فقه جزایی 1 *
آیین دادرسی کیفری*
02/02/96 حقوق جزای اختصاصی2*
03/02/96 زبان انگلیسی ویژه*
04/02/96 حقوق جزای بین الملل*
جرمشناسی*
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه کلی پایان‌ ترم کارشناسی ارشد حقوق

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ارشد حقوق        
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
17/03/96 ————- ————- ————-
18/03/96 مسئولیت مدنی *
19/03/96 حقوق جزاي اختصاصي 1 * حقوق جزای عمومی 1*
20/03/96 تاریخ حقوق کیفری*
21/03/96 متون حقوقی به زبان خارجی*
22/03/96 حقوق جزاي عمومي 2* متون فقه جزایی 2 *
23/03/96 تاریخ تحولات حقوق کیفری*
تاریخ 12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45
24/03/96 سمینار* جامعه شناسی جنایی *
25/03/96 فلسفه حقوق*
26/03/96 شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل
27/03/96 حقوق کيفري اقتصادي* متون فقه جزایی 1 *
آیین دادرسی کیفری*
28/03/96 حقوق جزای اختصاصی2*
29/03/96 زبان انگلیسی ویژه*
30/03/96 حقوق جزای بین الملل*
جرمشناسی*
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.