کارشناسی مدیریت جهانگردی

درباره رشته مدیریت جهانگردی

دروس مصوب رشته مدیریت جهانگردی

لیست دروس مصوب رشته مدیریت جهانگردی

ترم‌بندی پیشنهادی رشته مدیریت جهانگردی

  ترم اول       ترم دوم        
نام در س واحد نوع درس پيش نياز نام درس واحد نوع درس پيش­نياز
ریاضیات پیش نیاز اصول علم اقتصاد 1( خرد) 2 پایه
شناخت روحيات ملل 2 اصلی زبان عمومي 3 عمومی
روانشناسي عمومي 2 پایه مباني سازمان و مديريت 3 پایه
شناخت صنعت جهانگردي 2 اصلی مباني و كاربرد كامپيوتر درجهانگردی 2 پایه
فارسي عمومي 3 عمومی رياضيات كاربردي در مدیریت جهانگردی 3 پایه
تاريخ فرهنگ ايران 1 2 اصلی تاريخ و فرهنگ ایران 2 2 اصلی تاريخ فرهنگ ايران 1
تربيت بدني 1 1 عمومی عمومي 2 عمومی
حقوق اساسي 2 پایه
جمع 14 جمع 17
ترم سوم ترم چهارم
نام در س واحد نوع درس پيش نياز نام درس واحد نوع درس پيش­نياز
اصول علم اقتصاد 2(کلان) 2 نوع درس اصول علم اقتصاد 1 اصول حسابداري 2 3 پایه اصول حسابداري 1
باستان شناسي ايران 2 پایه تاريخ فرهنگ 2 زبان دوم 1 (فرانسه) 2 اصلی ——
اصول حسابداري 1 3 پایه —- جغرافياي جهانگردي عمومی 2 اصلی شناخت صنعت جهانگردي
آمار كاربردي در مدیریت جهانگردی 3 پایه رياضي كاربردي مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردی 2 اصلی شناخت صنعت جهانگردی
مباني جامعه شناسي 2 پایه رفتار سازماني 3 اصلی مباني سازمان و مديريت
زبان انگليسي 1 2 اصلی زبان عمومي اقتصاد جهانگردي 2 اصلی اقتصاد 2
عمومی 2 عمومی —– زبان انگليسي 2 2 اصلی زبان انگليسي 1
عمومی 2 عمومی ——–
جمع 16 جمع 18
ترم پنجم ترم ششم
نام در س واحد نوع درس پيش نياز نام درس واحد نوع درس پيش­نياز
مباني مردم شناسي 2 اصلی مباني جامعه شناسي پژوهش هاي عملياتي درجهانگردی 3 اصلی رياضي کاربردي
جغرافياي جهانگردي 2 اصلی جغرافياي آداب سفر در اسلام 2 اصلی —-
قوانين و مقررات حقوقي جهانگردی 2 اصلی حقوق اساسي زبان انگليسي مكاتبات تخصصي 2 تخصصی زبان دوم 2
برنامه ريزي توسعه جهانگردي 3 تخصصی شناخت صنعت ج زبان انگليسي تخصصي 2 2 تخصصی زبان تخصصي 1
زبان دوم 2 (فرانسه) 2 اصلی زبان دوم 1 روش تحقيق 2 پایه آمار كاربردي
زبان انگليسي تخصصي 1 2 تخصصی زبان انگليسي 2 هنر و معماري ايران1 2 تخصصی باستان شناسي ايران
فرهنگ عامه 3 تخصصی مباني جامعه شناسي مطالعات تطبيقي سياست­هاي جهانگردی 3 تخصصی فرهنگ عامه
عمومي 2 عمومی —— عمومي 2 ——
جمع 18 جمع 19
ترم هفتم ترم هشتم
نام در س واحد نوع درس پيش نياز نام درس واحد نوع درس
هنر و معماري ايران 2 2 تخصصی هنر و معماري 1 كارآموزي تخصصی 4
برنامه­ريزي و سرپرستي گشت­ها جهانگردی 2 تخصصی شناخت صنعت جهانگردی نقشه خواني و آشنايي با نقشه اصلی 2
آشنايي با سازمان­هاي دولتي 2 تخصصی —- تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ایران اصلی 2
فن راهنمايي 3 تخصصی —- شناخت صنايع دستي ایران اصلی 2
زبان انگليسي مكالمه 2 تخصصی —-
آشنايي با موزه­هاي ايران 2 تخصصی —–
امور مسافرت و صدور بليط 3 تخصصی ——
گذراندن اوقات فراغت 2 اصلی شناخت صنعت جهانگردي جمع واحد ترم هشتم 10
جمع 18 جمع کل واحدها 132

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

                 
کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشي تا ساعت از ساعت تاريخ نام استاد گروه درسي نام درس مرتبه نوع کلاس
270731061 12:00 10:00 1395/11/17 دکتر محمد رضا پژوهي 1 اصول حسابداري 2 اول مجازي
270731061 12:00 10:00 1395/11/24 دکتر محمد رضا پژوهي 1 اصول حسابداري 2 دوم مجازي
270731061 12:00 10:00 1395/12/01 دکتر محمد رضا پژوهي 1 اصول حسابداري 2 سوم مجازي
270731061 12:00 10:00 1395/12/08 دکتر محمد رضا پژوهي 1 اصول حسابداري 2 چهارم مجازي
270731061 12:00 10:00 1395/12/15 دکتر محمد رضا پژوهي 1 اصول حسابداري 2 پنجم مجازي
270731061 12:00 10:00 1395/12/22 دکتر محمد رضا پژوهي 1 اصول حسابداري 2 ششم مجازي
270731061 12:00 10:00 1396/02/10 دکتر محمد رضا پژوهي 1 اصول حسابداري 2 هفتم مجازي
270731061 12:00 10:00 1396/02/17 دکتر محمد رضا پژوهي 1 اصول حسابداري 2 هشتم مجازي
270731061 12:00 10:00 1396/02/24 دکتر محمد رضا پژوهي 1 اصول حسابداري 2 نهم مجازي
270731061 12:00 10:00 1396/02/31 دکتر محمد رضا پژوهي 1 اصول حسابداري 2 دهم مجازي
270731301 10:30 09:00 1395/11/20 خانم مريم منوچهري تزنگي 1 زبان دوم(1) اول مجازي
270731301 10:30 09:00 1395/11/27 خانم مريم منوچهري تزنگي 1 زبان دوم(1) دوم مجازي
270731301 10:30 09:00 1395/12/04 خانم مريم منوچهري تزنگي 1 زبان دوم(1) سوم مجازي
270731301 10:30 09:00 1395/12/11 خانم مريم منوچهري تزنگي 1 زبان دوم(1) چهارم مجازي
270731301 10:30 09:00 1395/12/18 خانم مريم منوچهري تزنگي 1 زبان دوم(1) پنجم مجازي
270731301 10:30 09:00 1395/12/25 خانم مريم منوچهري تزنگي 1 زبان دوم(1) ششم مجازي
270731301 10:30 09:00 1396/02/13 خانم مريم منوچهري تزنگي 1 زبان دوم(1) هفتم مجازي
270731301 10:30 09:00 1396/02/20 خانم مريم منوچهري تزنگي 1 زبان دوم(1) هشتم مجازي
270731301 10:30 09:00 1396/02/27 خانم مريم منوچهري تزنگي 1 زبان دوم(1) نهم مجازي
270731301 10:30 09:00 1396/03/03 خانم مريم منوچهري تزنگي 1 زبان دوم(1) دهم مجازي
270731241 11:30 10:00 1395/11/18 خانم منيژه کياني پور 1 جغرافياي عمومي جهانگردي اول مجازي
270731241 11:30 10:00 1395/11/25 خانم منيژه کياني پور 1 جغرافياي عمومي جهانگردي دوم مجازي
270731241 11:30 10:00 1395/12/02 خانم منيژه کياني پور 1 جغرافياي عمومي جهانگردي سوم مجازي
270731241 11:30 10:00 1395/12/09 خانم منيژه کياني پور 1 جغرافياي عمومي جهانگردي چهارم مجازي
270731241 11:30 10:00 1395/12/16 خانم منيژه کياني پور 1 جغرافياي عمومي جهانگردي پنجم مجازي
270731241 11:30 10:00 1395/12/23 خانم منيژه کياني پور 1 جغرافياي عمومي جهانگردي ششم مجازي
270731241 11:30 10:00 1396/02/11 خانم منيژه کياني پور 1 جغرافياي عمومي جهانگردي هفتم مجازي
270731241 11:30 10:00 1396/02/18 خانم منيژه کياني پور 1 جغرافياي عمومي جهانگردي هشتم مجازي
270731241 11:30 10:00 1396/02/25 خانم منيژه کياني پور 1 جغرافياي عمومي جهانگردي نهم مجازي
270731241 11:30 10:00 1396/03/01 خانم منيژه کياني پور 1 جغرافياي عمومي جهانگردي دهم مجازي
270731201 19:30 18:00 1395/11/16 آقاي کاظم هاشمي 1 مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي اول مجازي
270731201 19:30 18:00 1395/11/23 آقاي کاظم هاشمي 1 مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي دوم مجازي
270731201 19:30 18:00 1395/11/30 آقاي کاظم هاشمي 1 مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي سوم مجازي
270731201 19:30 18:00 1395/12/07 آقاي کاظم هاشمي 1 مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي چهارم مجازي
270731201 19:30 18:00 1395/12/14 آقاي کاظم هاشمي 1 مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي پنجم مجازي
270731201 19:30 18:00 1395/12/21 آقاي کاظم هاشمي 1 مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي ششم مجازي
270731201 19:30 18:00 1396/02/09 آقاي کاظم هاشمي 1 مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي هفتم مجازي
270731201 19:30 18:00 1396/02/16 آقاي کاظم هاشمي 1 مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي هشتم مجازي
270731201 19:30 18:00 1396/02/23 آقاي کاظم هاشمي 1 مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي نهم مجازي
270731201 19:30 18:00 1396/02/30 آقاي کاظم هاشمي 1 مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي دهم مجازي
270731131 20:00 18:00 1395/11/20 آقاي کاظم هاشمي 1 رفتار سازماني اول مجازي
270731131 20:00 18:00 1395/11/27 آقاي کاظم هاشمي 1 رفتار سازماني دوم مجازي
270731131 20:00 18:00 1395/12/04 آقاي کاظم هاشمي 1 رفتار سازماني سوم مجازي
270731131 20:00 18:00 1395/12/11 آقاي کاظم هاشمي 1 رفتار سازماني چهارم مجازي
270731131 20:00 18:00 1395/12/18 آقاي کاظم هاشمي 1 رفتار سازماني پنجم مجازي
270731131 20:00 18:00 1395/12/25 آقاي کاظم هاشمي 1 رفتار سازماني ششم مجازي
270731131 20:00 18:00 1396/02/13 آقاي کاظم هاشمي 1 رفتار سازماني هفتم مجازي
270731131 20:00 18:00 1396/02/20 آقاي کاظم هاشمي 1 رفتار سازماني هشتم مجازي
270731131 20:00 18:00 1396/02/27 آقاي کاظم هاشمي 1 رفتار سازماني نهم مجازي
270731131 20:00 18:00 1396/03/03 آقاي کاظم هاشمي 1 رفتار سازماني دهم مجازي
270731211 11:30 10:00 1395/11/16 دکتر رضا اکبريان 1 اقتصاد جهانگردي اول مجازي
270731211 11:30 10:00 1395/11/23 دکتر رضا اکبريان 1 اقتصاد جهانگردي دوم مجازي
270731211 11:30 10:00 1395/11/30 دکتر رضا اکبريان 1 اقتصاد جهانگردي سوم مجازي
270731211 11:30 10:00 1395/12/07 دکتر رضا اکبريان 1 اقتصاد جهانگردي چهارم مجازي
270731211 11:30 10:00 1395/12/14 دکتر رضا اکبريان 1 اقتصاد جهانگردي پنجم مجازي
270731211 11:30 10:00 1395/12/21 دکتر رضا اکبريان 1 اقتصاد جهانگردي ششم مجازي
270731211 11:30 10:00 1396/02/09 دکتر رضا اکبريان 1 اقتصاد جهانگردي هفتم مجازي
270731211 11:30 10:00 1396/02/16 دکتر رضا اکبريان 1 اقتصاد جهانگردي هشتم مجازي
270731211 11:30 10:00 1396/02/23 دکتر رضا اکبريان 1 اقتصاد جهانگردي نهم مجازي
270731211 11:30 10:00 1396/02/30 دکتر رضا اکبريان 1 اقتصاد جهانگردي دهم مجازي
270731291 16:30 15:00 1395/11/20 آقاي محمد هادي روحاني 1 زبان انگيسي 2 اول مجازي
270731291 16:30 15:00 1395/11/27 آقاي محمد هادي روحاني 1 زبان انگيسي 2 دوم مجازي
270731291 16:30 15:00 1395/12/04 آقاي محمد هادي روحاني 1 زبان انگيسي 2 سوم مجازي
270731291 16:30 15:00 1395/12/11 آقاي محمد هادي روحاني 1 زبان انگيسي 2 چهارم مجازي
270731291 16:30 15:00 1395/12/18 آقاي محمد هادي روحاني 1 زبان انگيسي 2 پنجم مجازي
270731291 16:30 15:00 1395/12/25 آقاي محمد هادي روحاني 1 زبان انگيسي 2 ششم مجازي
270731291 16:30 15:00 1396/02/13 آقاي محمد هادي روحاني 1 زبان انگيسي 2 هفتم مجازي
270731291 16:30 15:00 1396/02/20 آقاي محمد هادي روحاني 1 زبان انگيسي 2 هشتم مجازي
270731291 16:30 15:00 1396/02/27 آقاي محمد هادي روحاني 1 زبان انگيسي 2 نهم مجازي
270731291 16:30 15:00 1396/03/03 آقاي محمد هادي روحاني 1 زبان انگيسي 2 دهم مجازي
270731031 14:30 13:00 1395/11/20 دکتر ابراهيم هاديان 1 اصول علم اقتصاد1(خرد) اول مجازي
270731031 14:30 13:00 1395/11/27 دکتر ابراهيم هاديان 1 اصول علم اقتصاد1(خرد) دوم مجازي
270731031 14:30 13:00 1395/12/04 دکتر ابراهيم هاديان 1 اصول علم اقتصاد1(خرد) سوم مجازي
270731031 14:30 13:00 1395/12/11 دکتر ابراهيم هاديان 1 اصول علم اقتصاد1(خرد) چهارم مجازي
270731031 14:30 13:00 1395/12/18 دکتر ابراهيم هاديان 1 اصول علم اقتصاد1(خرد) پنجم مجازي
270731031 14:30 13:00 1395/12/25 دکتر ابراهيم هاديان 1 اصول علم اقتصاد1(خرد) ششم مجازي
270731031 14:30 13:00 1396/02/13 دکتر ابراهيم هاديان 1 اصول علم اقتصاد1(خرد) هفتم مجازي
270731031 14:30 13:00 1396/02/20 دکتر ابراهيم هاديان 1 اصول علم اقتصاد1(خرد) هشتم مجازي
270731031 14:30 13:00 1396/02/27 دکتر ابراهيم هاديان 1 اصول علم اقتصاد1(خرد) نهم مجازي
270731031 14:30 13:00 1396/03/03 دکتر ابراهيم هاديان 1 اصول علم اقتصاد1(خرد) دهم مجازي
270731111 20:00 18:00 1395/11/17 آقاي کاظم هاشمي 1 مباني سازمان و مديريت اول مجازي
270731111 20:00 18:00 1395/11/24 آقاي کاظم هاشمي 1 مباني سازمان و مديريت دوم مجازي
270731111 20:00 18:00 1395/12/01 آقاي کاظم هاشمي 1 مباني سازمان و مديريت سوم مجازي
270731111 20:00 18:00 1395/12/08 آقاي کاظم هاشمي 1 مباني سازمان و مديريت چهارم مجازي
270731111 20:00 18:00 1395/12/15 آقاي کاظم هاشمي 1 مباني سازمان و مديريت پنجم مجازي
270731111 20:00 18:00 1395/12/22 آقاي کاظم هاشمي 1 مباني سازمان و مديريت ششم مجازي
270731111 20:00 18:00 1396/02/10 آقاي کاظم هاشمي 1 مباني سازمان و مديريت هفتم مجازي
270731111 20:00 18:00 1396/02/17 آقاي کاظم هاشمي 1 مباني سازمان و مديريت هشتم مجازي
270731111 20:00 18:00 1396/02/24 آقاي کاظم هاشمي 1 مباني سازمان و مديريت نهم مجازي
270731111 20:00 18:00 1396/02/31 آقاي کاظم هاشمي 1 مباني سازمان و مديريت دهم مجازي
270731071 10:30 08:30 1395/11/21 دکتر بهرام طارمي 1 رياضي کاربردي در جهانگردي اول مجازي
270731071 10:30 08:30 1395/11/28 دکتر بهرام طارمي 1 رياضي کاربردي در جهانگردي دوم مجازي
270731071 10:30 08:30 1395/12/05 دکتر بهرام طارمي 1 رياضي کاربردي در جهانگردي سوم مجازي
270731071 10:30 08:30 1395/12/19 دکتر بهرام طارمي 1 رياضي کاربردي در جهانگردي چهارم مجازي
270731071 10:30 08:30 1395/12/26 دکتر بهرام طارمي 1 رياضي کاربردي در جهانگردي پنجم مجازي
270731071 10:30 08:30 1396/01/17 دکتر بهرام طارمي 1 رياضي کاربردي در جهانگردي ششم مجازي
270731071 10:30 08:30 1396/02/14 دکتر بهرام طارمي 1 رياضي کاربردي در جهانگردي هفتم مجازي
270731071 10:30 08:30 1396/02/21 دکتر بهرام طارمي 1 رياضي کاربردي در جهانگردي هشتم مجازي
270731071 10:30 08:30 1396/02/28 دکتر بهرام طارمي 1 رياضي کاربردي در جهانگردي نهم مجازي
270731071 10:30 08:30 1396/03/04 دکتر بهرام طارمي 1 رياضي کاربردي در جهانگردي دهم مجازي
270731161 09:30 08:00 1395/11/17 دکتر شهرزاد اسدي 1 تاريخ و فرهنگ2 اول مجازي
270731161 09:30 08:00 1395/11/24 دکتر شهرزاد اسدي 1 تاريخ و فرهنگ2 دوم مجازي
270731161 09:30 08:00 1395/12/01 دکتر شهرزاد اسدي 1 تاريخ و فرهنگ2 سوم مجازي
270731161 09:30 08:00 1395/12/08 دکتر شهرزاد اسدي 1 تاريخ و فرهنگ2 چهارم مجازي
270731161 09:30 08:00 1395/12/15 دکتر شهرزاد اسدي 1 تاريخ و فرهنگ2 پنجم مجازي
270731161 09:30 08:00 1395/12/22 دکتر شهرزاد اسدي 1 تاريخ و فرهنگ2 ششم مجازي
270731161 09:30 08:00 1396/02/10 دکتر شهرزاد اسدي 1 تاريخ و فرهنگ2 هفتم مجازي
270731161 09:30 08:00 1396/02/17 دکتر شهرزاد اسدي 1 تاريخ و فرهنگ2 هشتم مجازي
270731161 09:30 08:00 1396/02/24 دکتر شهرزاد اسدي 1 تاريخ و فرهنگ2 نهم مجازي
270731161 09:30 08:00 1396/02/31 دکتر شهرزاد اسدي 1 تاريخ و فرهنگ2 دهم مجازي
270731091 17:30 16:00 1395/11/24 مهندس ياسر عميدي منفرد 1 مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگردي اول مجازي
270731091 15:30 14:00 1395/11/25 مهندس ياسر عميدي منفرد 1 مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگردي دوم مجازي
270731091 15:30 14:00 1395/12/02 مهندس ياسر عميدي منفرد 1 مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگردي سوم مجازي
270731091 15:30 14:00 1395/12/09 مهندس ياسر عميدي منفرد 1 مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگردي چهارم مجازي
270731091 15:30 14:00 1395/12/16 مهندس ياسر عميدي منفرد 1 مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگردي پنجم مجازي
270731091 15:30 14:00 1395/12/23 مهندس ياسر عميدي منفرد 1 مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگردي ششم مجازي
270731091 15:30 14:00 1396/02/11 مهندس ياسر عميدي منفرد 1 مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگردي هفتم مجازي
270731091 15:30 14:00 1396/02/18 مهندس ياسر عميدي منفرد 1 مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگردي هشتم مجازي
270731091 15:30 14:00 1396/02/25 مهندس ياسر عميدي منفرد 1 مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگردي نهم مجازي
270731091 15:30 14:00 1396/03/01 مهندس ياسر عميدي منفرد 1 مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگردي دهم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/11/17 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي اول مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/11/24 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي دوم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/01 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي سوم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/08 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي چهارم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/15 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي پنجم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/22 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي ششم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/10 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي هفتم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/17 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي هشتم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/24 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي نهم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/31 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي دهم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/11/20 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي اول مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/11/27 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي دوم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/04 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي سوم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/11 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي چهارم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/18 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي پنجم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/25 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي ششم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/02/13 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي هفتم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/02/20 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي هشتم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/02/27 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي نهم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/03/03 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي دهم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/11/19 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 اول مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/11/26 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 دوم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/03 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 سوم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/10 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 چهارم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/17 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 پنجم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/24 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 ششم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/02/12 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 هفتم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/02/19 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 هشتم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/02/26 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 نهم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/03/02 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 دهم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/11/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 اول مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/11/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دوم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/03 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 سوم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/10 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 چهارم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/17 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 پنجم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/24 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 ششم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/12 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هفتم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هشتم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 نهم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/03/02 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/11/18 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن اول مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/11/25 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/02 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن سوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/09 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن چهارم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/16 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن پنجم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/23 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن ششم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/11 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هفتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/18 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هشتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/25 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن نهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/03/01 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دهم مجازي

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی مدیریت جهانگردی      
تاریخ 30: 10 – 30: 8 13:15 – 10:45 16 – 14
23/01/96 شناخت صنعت جهانگردی
اصول حسابداری 1
24/01/96 مبانی تئوری تربیت بدنی 1 مبانی تئوری تربیت بدنی 2
اصول حسابداری 2
25/01/96 رفتارسازمانی حقوق اساسی
26/01/96 آمارکاربردی درجهانگردی اندیشه اسلامی 1
27/01/96 انگلیسی عمومی
زبان دوم 1 ( فرانسه )
28/01/96 تاریخ فرهنگ ایران1
29/01/96 مبانی جامعه شناسی انقلاب اسلامی و ریشه های آن
ریاضی کاربردی در جهانگردی
30/01/96 اصول علم اقتصاد 2
31/01/96 باستان شناسی ایران مبانی سازمان و مدیریت
شناخت روحیات ملل اقتصاد جهانگردی
01/02/96 ادبیات فارسی مبانی و کاربرد کامپیوتر
اندیشه اسلامی2
02/02/96 زبان انگلیسی 2 اصول علم اقتصاد 1 ( خرد ) روان شناسی عمومی
03/02/96 زبان انگلیسی 1 تاریخ و فرهنگ 2
تفسیر موضوعی قرآن
جغرافیای عمومی جهانگردی
تاریخ 10:30 – 8:30 11:45 – 10:45 12:45 – 11:45 16 – 14
04/02/96 مدیریت بازاریابی و جهانگردی اخلاق و تربیت اسلامی تاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی مدیریت جهانگردی            
تاریخ 30: 10 – 30: 8 13:15 – 10:45 16 – 14
17/03/96 شناخت صنعت جهانگردی
اصول حسابداری 1
18/03/96 مبانی تئوری تربیت بدنی 1 مبانی تئوری تربیت بدنی 2
اصول حسابداری 2
19/03/96 رفتارسازمانی حقوق اساسی
20/03/96 آمارکاربردی درجهانگردی اندیشه اسلامی 1
21/03/96 انگلیسی عمومی
زبان دوم 1 ( فرانسه )
22/03/96 تاریخ فرهنگ ایران1
23/03/96 مبانی جامعه شناسی انقلاب اسلامی و ریشه های آن
ریاضی کاربردی در جهانگردی
تاریخ 12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45
24/03/96 اصول علم اقتصاد 2
25/03/96 باستان شناسی ایران مبانی سازمان و مدیریت
شناخت روحیات ملل اقتصاد جهانگردی
26/03/96 شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل
27/03/96 ادبیات فارسی مبانی و کاربرد کامپیوتر
اندیشه اسلامی2
28/03/96 زبان انگلیسی 2 اصول علم اقتصاد 1 ( خرد ) روان شناسی عمومی
29/03/96 زبان انگلیسی 1 تاریخ و فرهنگ 2
تفسیر موضوعی قرآن
جغرافیای عمومی جهانگردی
تاریخ 12 – 10 13:15 – 12:15 14:15 – 13:15 16:45 – 14:45
30/03/96 مدیریت بازاریابی و جهانگردی اخلاق و تربیت اسلامی تاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.