کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

electronic-technology

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک.

– تنوع صنابع الکترونیک موجود در مراکز مختلف صنعتی ، خدمات آموزشی.

– استفاده فراوان از الکترونیک در نیروگاهها و مراکز کنترل آنها و نیز درصنایع. مخابراتی ، نظامی و پزشکی و کارخانه های تولید مراکز خدماتی و آموزشی.

برنامه ترم بندی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

برنامه ترم بندی دانشجوییکارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
ترم اول شماره درس نام درس واحد نام درس پیش نیاز نام درس هم نیاز
۲۷۰۳۲۱۱۰۱ ریاضیات پایه ۲ ۳    
۲۷۰۳۲۱۱۱۱ زبان تخصصی ۲    
۲۷۰۳۲۱۱۲۱ معادلات دیفرانسیل ۳   ریاضیات پایه ۲
۲۷۰۳۲۱۱۶۱ مدار الکتریکی ۳ ۳   معادلات دیفرانسیل
۲۷۰۳۲۱۱۳۱ برنامه سازی رایانه ای ۲    
۱۵ ۲۷۰۳۲۱۱۸۱ تفسیر موضوعی قرآن ۲    
 
ترم دوم شماره درس نام درس واحد نام درس پیش نیاز نام درس هم نیاز
۲۷۰۳۲۱۵۰۱ آمار و احتمالات ۳ ریاضیات پایه ۲  
۲۷۰۳۲۱۲۱۱ تجزیه و تحلیل سیستم ها ۳   ریاضیات مهندسی
۲۷۰۳۲۱۱۵۱ ریاضیات مهندسی ۳ ریاضیات پایه ۲- معادلات دیفرانسیل  
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ الکترومغناطیس ۳   ریاضیات مهندسی
۲۷۰۳۲۱۶۰۱ دیجیتال ۲ ۳    
۲۷۰۳۲۱۶۲۱ آز دیجیتال ۲ ۱ دیجیتال ۲  
۲۷۰۱۲۱۱۲۱ مبانی تئوری تربیت بدنی ۲ ۱    
۱۹ ۲۷۰۳۲۱۱۴۱ محاسبات عددی ۲ ریاضیات پایه ۲- برنامه سازی رایانه ای  
 
ترم سوم شماره درس نام درس واحد نام درس پیش نیاز نام درس هم نیاز
۲۷۰۳۲۱۲۲۱ سیستم های خطی و کنترل ۳ تجزیه و تحلیل سیستمها  
۲۷۰۳۲۱۲۳۱ آز سیستم های خطی و کنترل ۱ سیستم های خطی و کنترل  
۲۷۰۳۲۱۸۳۱ میکروپروسسور ۲ ۳ دیجیتال ۲  
۲۷۰۳۲۱۸۴۱ آز میکروپروسسور ۲ ۱ میکروپروسسور ۲  
۲۷۰۳۲۱۲۴۱ ماشین های الکتریکی ۳ الکترومغناطیس  
۲۷۰۳۲۱۲۵۱ آزماشین های الکتریکی ۱ ماشین های الکتریکی  
۲۷۰۳۲۱۴۰۱ الکترونیک ۳ ۳    
۲۷۰۳۲۰۰۰۱ آز الکترونیک  ۳ ۱ الکترونیک ۳  
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ اندیشه اسلامی ۲ ۲    
۲۰ ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲    
 
ترم چهارم شماره درس نام درس واحد نام درس پیش نیاز نام درس هم نیاز
۲۷۰۳۲۱۶۳۱ فیزیک الکترونیک ۳   ریاضیات مهندسی
۲۷۰۳۲۱۸۵۱ الکترونیک قدرت ۳ ریاضیات مهندسی  
۲۷۰۳۲۱۶۶۱ طراحی مدارات مجتمع خطی ۳ الکترونیک ۳ فیزیک الکترونیک
۲۷۰۳۲۱۶۷۱ آز طراحی مدارات مجتمع خطی ۱ طراحی مدارات مجتمع خطی  
۲۷۰۳۲۱۲۷۱ ابزار دقیق دو و آز ۳   سیستم های خطی و کنترل
۲۷۰۳۲۱۸۶۱ کنترل کننده برنامه پذیر  و آز (plc) ۳   سیستم های خطی و کنترل
۲۷۰۳۲۱۲۶۱ کنترل صنعتی ۳ سیستم های خطی و کنترل  
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ انقلاب اسلامی و ریشه های آن ۲    
۲۳ ۲۷۰۳۲۱۳۹۱ پروژه ۲ گذراندن ۴۵ واحد درسی  

لیست دروس مصوب کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

جدول دروس اصلی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

نام درس تعداد واحد دروس پیشنیاز درس همنیاز
ریاضیات مهندسی  

۳

ریاضی پایه دو -معادلات دیفرانسیل
مدارهای الکتریکی (۳) ۳ معادلات دیفرانسیل
دیجیتال دو ۳
آزدیجیتال دو ۱ دیجیتال دو
سیستم های خطی و کنترل ۳ تجزیه و تحلیل سیستم ها
آزسیستم های خطی و کنترل ۱ سیستم های خطی و کنترل
الکترو مغناطیس ۳ ریاضیات مهندسی
آمار و احتمالات ۳ ریاضیات پایه دو
تجزیه وتحلیل سیستمها ۳ ریاضیات مهندسی
(جمع)

 

۲۳

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی کاربردی الکترونیک

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی کاربردی الکترونیک

                 
کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشي تا ساعت از ساعت تاريخ نام استاد گروه درسي نام درس مرتبه نوع کلاس
270321271 20:00 18:00 1395/06/28 مهندس پيمان کهن صدق 1 ابزار دقيق و آز اول مجازي
270321271 20:00 18:00 1395/07/04 مهندس پيمان کهن صدق 1 ابزار دقيق و آز دوم مجازي
270321271 20:00 18:00 1395/07/11 مهندس پيمان کهن صدق 1 ابزار دقيق و آز سوم مجازي
270321271 20:00 18:00 1395/07/18 مهندس پيمان کهن صدق 1 ابزار دقيق و آز چهارم مجازي
270321271 20:00 18:00 1395/07/25 مهندس پيمان کهن صدق 1 ابزار دقيق و آز پنجم مجازي
270321271 20:00 18:00 1395/09/07 مهندس پيمان کهن صدق 1 ابزار دقيق و آز ششم مجازي
270321271 20:00 18:00 1395/09/14 مهندس پيمان کهن صدق 1 ابزار دقيق و آز هفتم مجازي
270321271 20:00 18:00 1395/09/21 مهندس پيمان کهن صدق 1 ابزار دقيق و آز هشتم مجازي
270321271 20:00 18:00 1395/09/28 مهندس پيمان کهن صدق 1 ابزار دقيق و آز نهم مجازي
270321271 20:00 18:00 1395/10/05 مهندس پيمان کهن صدق 1 ابزار دقيق و آز دهم مجازي
270122051 09:30 08:00 1395/06/31 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 اول مجازي
270122051 09:30 08:00 1395/07/07 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دوم مجازي
270122051 09:30 08:00 1395/07/14 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 سوم مجازي
270122051 09:30 08:00 1395/07/28 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 چهارم مجازي
270122051 09:30 08:00 1395/08/05 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 پنجم مجازي
270122051 09:30 08:00 1395/09/03 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 ششم مجازي
270122051 09:30 08:00 1395/09/17 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هفتم مجازي
270122051 09:30 08:00 1395/09/24 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هشتم مجازي
270122051 09:30 08:00 1395/10/01 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 نهم مجازي
270122051 09:30 08:00 1395/10/08 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/06/31 غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن اول مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/07/07 غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/07/14 غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن سوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/07/28 غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن چهارم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/08/05 غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن پنجم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/09/03 غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن ششم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/09/17 غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هفتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/09/24 غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هشتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/10/01 غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن نهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/10/08 غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دهم مجازي
270539641 18:00 16:00 1395/06/31 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات مهندسي اول مجازي
270539641 18:00 16:00 1395/07/07 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات مهندسي دوم مجازي
270539641 18:00 16:00 1395/07/14 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات مهندسي سوم مجازي
270539641 18:00 16:00 1395/07/28 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات مهندسي چهارم مجازي
270539641 18:00 16:00 1395/08/05 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات مهندسي پنجم مجازي
270539641 18:00 16:00 1395/09/03 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات مهندسي ششم مجازي
270539641 18:00 16:00 1395/09/17 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات مهندسي هفتم مجازي
270539641 18:00 16:00 1395/09/24 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات مهندسي هشتم مجازي
270539641 18:00 16:00 1395/10/01 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات مهندسي نهم مجازي
270539641 18:00 16:00 1395/10/08 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات مهندسي دهم مجازي
270321421 15:30 14:00 1395/07/01 مهندس روزبه ابول پور 1 برنامه سازي رايانه اي اول مجازي
270321421 15:30 14:00 1395/07/08 مهندس روزبه ابول پور 1 برنامه سازي رايانه اي دوم مجازي
270321421 15:30 14:00 1395/07/15 مهندس روزبه ابول پور 1 برنامه سازي رايانه اي سوم مجازي
270321421 15:30 14:00 1395/07/22 مهندس روزبه ابول پور 1 برنامه سازي رايانه اي چهارم مجازي
270321421 15:30 14:00 1395/07/29 مهندس روزبه ابول پور 1 برنامه سازي رايانه اي پنجم مجازي
270321421 15:30 14:00 1395/09/04 مهندس روزبه ابول پور 1 برنامه سازي رايانه اي ششم مجازي
270321421 15:30 14:00 1395/09/11 مهندس روزبه ابول پور 1 برنامه سازي رايانه اي هفتم مجازي
270321421 15:30 14:00 1395/09/18 مهندس روزبه ابول پور 1 برنامه سازي رايانه اي هشتم مجازي
270321421 15:30 14:00 1395/09/25 مهندس روزبه ابول پور 1 برنامه سازي رايانه اي نهم مجازي
270321421 15:30 14:00 1395/10/02 مهندس روزبه ابول پور 1 برنامه سازي رايانه اي دهم مجازي
270121131 19:30 18:00 1395/07/01 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام اول مجازي
270121131 19:30 18:00 1395/07/08 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام دوم مجازي
270121131 19:30 18:00 1395/07/15 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام سوم مجازي
270121131 19:30 18:00 1395/07/22 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام چهارم مجازي
270121131 19:30 18:00 1395/07/29 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام پنجم مجازي
270121131 19:30 18:00 1395/09/04 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام ششم مجازي
270121131 19:30 18:00 1395/09/11 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام هفتم مجازي
270121131 19:30 18:00 1395/09/18 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام هشتم مجازي
270121131 19:30 18:00 1395/09/25 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام نهم مجازي
270121131 19:30 18:00 1395/10/02 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام دهم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/06/27 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن اول مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/07/03 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن دوم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/07/10 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن سوم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/07/17 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن چهارم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/07/24 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن پنجم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/08/29 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن ششم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/09/06 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن هفتم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/09/13 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن هشتم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/09/20 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن نهم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/10/04 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن دهم مجازي
270532521 18:00 16:00 1395/06/28 خانم صديقه فروتن 1 رياضي 2 اول مجازي
270532521 18:00 16:00 1395/07/04 خانم صديقه فروتن 1 رياضي 2 دوم مجازي
270532521 18:00 16:00 1395/07/11 خانم صديقه فروتن 1 رياضي 2 سوم مجازي
270532521 18:00 16:00 1395/07/18 خانم صديقه فروتن 1 رياضي 2 چهارم مجازي
270532521 18:00 16:00 1395/07/25 خانم صديقه فروتن 1 رياضي 2 پنجم مجازي
270532521 18:00 16:00 1395/09/07 خانم صديقه فروتن 1 رياضي 2 ششم مجازي
270532521 18:00 16:00 1395/09/14 خانم صديقه فروتن 1 رياضي 2 هفتم مجازي
270532521 18:00 16:00 1395/09/21 خانم صديقه فروتن 1 رياضي 2 هشتم مجازي
270532521 18:00 16:00 1395/09/28 خانم صديقه فروتن 1 رياضي 2 نهم مجازي
270532521 18:00 16:00 1395/10/05 خانم صديقه فروتن 1 رياضي 2 دهم مجازي
270522501 20:00 18:00 1395/07/06 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 رياضي مهندسي-3واحدي اول مجازي
270522501 20:00 18:00 1395/07/13 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 رياضي مهندسي-3واحدي دوم مجازي
270522501 20:00 18:00 1395/07/27 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 رياضي مهندسي-3واحدي سوم مجازي
270522501 20:00 18:00 1395/08/04 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 رياضي مهندسي-3واحدي چهارم مجازي
270522501 20:00 18:00 1395/09/02 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 رياضي مهندسي-3واحدي پنجم مجازي
270522501 20:00 18:00 1395/09/09 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 رياضي مهندسي-3واحدي ششم مجازي
270522501 20:00 18:00 1395/09/16 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 رياضي مهندسي-3واحدي هفتم مجازي
270522501 20:00 18:00 1395/09/23 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 رياضي مهندسي-3واحدي هشتم مجازي
270522501 20:00 18:00 1395/09/30 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 رياضي مهندسي-3واحدي نهم مجازي
270522501 20:00 18:00 1395/10/07 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 رياضي مهندسي-3واحدي دهم مجازي
270522501 12:00 10:00 1395/07/01 مهندس نيلوفر مظفري 2 رياضي مهندسي-3واحدي اول مجازي
270522501 12:00 10:00 1395/07/08 مهندس نيلوفر مظفري 2 رياضي مهندسي-3واحدي دوم مجازي
270522501 12:00 10:00 1395/07/15 مهندس نيلوفر مظفري 2 رياضي مهندسي-3واحدي سوم مجازي
270522501 12:00 10:00 1395/07/22 مهندس نيلوفر مظفري 2 رياضي مهندسي-3واحدي چهارم مجازي
270522501 12:00 10:00 1395/07/29 مهندس نيلوفر مظفري 2 رياضي مهندسي-3واحدي پنجم مجازي
270522501 12:00 10:00 1395/09/04 مهندس نيلوفر مظفري 2 رياضي مهندسي-3واحدي ششم مجازي
270522501 12:00 10:00 1395/09/11 مهندس نيلوفر مظفري 2 رياضي مهندسي-3واحدي هفتم مجازي
270522501 12:00 10:00 1395/09/18 مهندس نيلوفر مظفري 2 رياضي مهندسي-3واحدي هشتم مجازي
270522501 12:00 10:00 1395/09/25 مهندس نيلوفر مظفري 2 رياضي مهندسي-3واحدي نهم مجازي
270522501 12:00 10:00 1395/10/02 مهندس نيلوفر مظفري 2 رياضي مهندسي-3واحدي دهم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/06/29 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) اول مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/07/05 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) دوم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/07/12 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) سوم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/07/19 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) چهارم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/07/26 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) پنجم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/09/01 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) ششم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/09/15 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) هفتم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/09/22 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) هشتم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/09/29 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) نهم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/10/06 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) دهم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/06/29 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي اول مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/07/05 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي دوم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/07/12 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي سوم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/07/19 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي چهارم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/07/26 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي پنجم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/09/01 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي ششم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/09/15 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي هفتم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/09/22 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي هشتم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/09/29 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي نهم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/10/06 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي دهم مجازي
270529721 18:00 16:00 1395/07/06 دکتر مهران يزدي 1 سيگنالها و سيستمها اول مجازي
270529721 18:00 16:00 1395/07/13 دکتر مهران يزدي 1 سيگنالها و سيستمها دوم مجازي
270529721 18:00 16:00 1395/07/27 دکتر مهران يزدي 1 سيگنالها و سيستمها سوم مجازي
270529721 18:00 16:00 1395/08/04 دکتر مهران يزدي 1 سيگنالها و سيستمها چهارم مجازي
270529721 18:00 16:00 1395/09/02 دکتر مهران يزدي 1 سيگنالها و سيستمها پنجم مجازي
270529721 18:00 16:00 1395/09/09 دکتر مهران يزدي 1 سيگنالها و سيستمها ششم مجازي
270529721 18:00 16:00 1395/09/16 دکتر مهران يزدي 1 سيگنالها و سيستمها هفتم مجازي
270529721 18:00 16:00 1395/09/23 دکتر مهران يزدي 1 سيگنالها و سيستمها هشتم مجازي
270529721 18:00 16:00 1395/09/30 دکتر مهران يزدي 1 سيگنالها و سيستمها نهم مجازي
270529721 18:00 16:00 1395/10/07 دکتر مهران يزدي 1 سيگنالها و سيستمها دهم مجازي
270321291 16:00 14:00 1395/07/06 مهندس ريحانه مختارنامه 1 کنترل کننده برنامه پذير وآز اول مجازي
270321291 16:00 14:00 1395/07/13 مهندس ريحانه مختارنامه 1 کنترل کننده برنامه پذير وآز دوم مجازي
270321291 16:00 14:00 1395/07/27 مهندس ريحانه مختارنامه 1 کنترل کننده برنامه پذير وآز سوم مجازي
270321291 16:00 14:00 1395/08/04 مهندس ريحانه مختارنامه 1 کنترل کننده برنامه پذير وآز چهارم مجازي
270321291 16:00 14:00 1395/09/02 مهندس ريحانه مختارنامه 1 کنترل کننده برنامه پذير وآز پنجم مجازي
270321291 16:00 14:00 1395/09/09 مهندس ريحانه مختارنامه 1 کنترل کننده برنامه پذير وآز ششم مجازي
270321291 16:00 14:00 1395/09/16 مهندس ريحانه مختارنامه 1 کنترل کننده برنامه پذير وآز هفتم مجازي
270321291 16:00 14:00 1395/09/23 مهندس ريحانه مختارنامه 1 کنترل کننده برنامه پذير وآز هشتم مجازي
270321291 16:00 14:00 1395/09/30 مهندس ريحانه مختارنامه 1 کنترل کننده برنامه پذير وآز نهم مجازي
270321291 16:00 14:00 1395/10/07 مهندس ريحانه مختارنامه 1 کنترل کننده برنامه پذير وآز دهم مجازي
270321241 18:00 16:00 1395/06/27 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشين هاي الکتريکي اول مجازي
270321241 18:00 16:00 1395/07/03 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشين هاي الکتريکي دوم مجازي
270321241 18:00 16:00 1395/07/10 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشين هاي الکتريکي سوم مجازي
270321241 18:00 16:00 1395/07/17 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشين هاي الکتريکي چهارم مجازي
270321241 18:00 16:00 1395/07/24 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشين هاي الکتريکي پنجم مجازي
270321241 18:00 16:00 1395/08/29 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشين هاي الکتريکي ششم مجازي
270321241 18:00 16:00 1395/09/06 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشين هاي الکتريکي هفتم مجازي
270321241 18:00 16:00 1395/09/13 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشين هاي الکتريکي هشتم مجازي
270321241 18:00 16:00 1395/09/20 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشين هاي الکتريکي نهم مجازي
270321241 18:00 16:00 1395/10/04 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشين هاي الکتريکي دهم مجازي
270321141 16:00 14:00 1395/07/06 مهندس حميدرضا جوانمردي 1 محاسبات عددي-2واحدي اول مجازي
270321141 16:00 14:00 1395/07/13 مهندس حميدرضا جوانمردي 1 محاسبات عددي-2واحدي دوم مجازي
270321141 16:00 14:00 1395/07/27 مهندس حميدرضا جوانمردي 1 محاسبات عددي-2واحدي سوم مجازي
270321141 16:00 14:00 1395/08/04 مهندس حميدرضا جوانمردي 1 محاسبات عددي-2واحدي چهارم مجازي
270321141 16:00 14:00 1395/09/02 مهندس حميدرضا جوانمردي 1 محاسبات عددي-2واحدي پنجم مجازي
270321141 16:00 14:00 1395/09/09 مهندس حميدرضا جوانمردي 1 محاسبات عددي-2واحدي ششم مجازي
270321141 16:00 14:00 1395/09/16 مهندس حميدرضا جوانمردي 1 محاسبات عددي-2واحدي هفتم مجازي
270321141 16:00 14:00 1395/09/23 مهندس حميدرضا جوانمردي 1 محاسبات عددي-2واحدي هشتم مجازي
270321141 16:00 14:00 1395/09/30 مهندس حميدرضا جوانمردي 1 محاسبات عددي-2واحدي نهم مجازي
270321141 16:00 14:00 1395/10/07 مهندس حميدرضا جوانمردي 1 محاسبات عددي-2واحدي دهم مجازي
270321161 18:00 16:00 1395/06/27 دکتر فرزين امامي 1 مدارهاي الکتريکي 3 اول مجازي
270321161 18:00 16:00 1395/07/03 دکتر فرزين امامي 1 مدارهاي الکتريکي 3 دوم مجازي
270321161 18:00 16:00 1395/07/10 دکتر فرزين امامي 1 مدارهاي الکتريکي 3 سوم مجازي
270321161 18:00 16:00 1395/07/17 دکتر فرزين امامي 1 مدارهاي الکتريکي 3 چهارم مجازي
270321161 18:00 16:00 1395/07/24 دکتر فرزين امامي 1 مدارهاي الکتريکي 3 پنجم مجازي
270321161 18:00 16:00 1395/08/29 دکتر فرزين امامي 1 مدارهاي الکتريکي 3 ششم مجازي
270321161 18:00 16:00 1395/09/06 دکتر فرزين امامي 1 مدارهاي الکتريکي 3 هفتم مجازي
270321161 18:00 16:00 1395/09/13 دکتر فرزين امامي 1 مدارهاي الکتريکي 3 هشتم مجازي
270321161 18:00 16:00 1395/09/20 دکتر فرزين امامي 1 مدارهاي الکتريکي 3 نهم مجازي
270321161 18:00 16:00 1395/10/04 دکتر فرزين امامي 1 مدارهاي الکتريکي 3 دهم مجازي
270532541 18:00 16:00 1395/07/06 مهندس مهرنوش دواني پور 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي اول مجازي
270532541 18:00 16:00 1395/07/13 مهندس مهرنوش دواني پور 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي دوم مجازي
270532541 18:00 16:00 1395/07/27 مهندس مهرنوش دواني پور 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي سوم مجازي
270532541 18:00 16:00 1395/08/04 مهندس مهرنوش دواني پور 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي چهارم مجازي
270532541 18:00 16:00 1395/09/02 مهندس مهرنوش دواني پور 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي پنجم مجازي
270532541 18:00 16:00 1395/09/09 مهندس مهرنوش دواني پور 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي ششم مجازي
270532541 18:00 16:00 1395/09/16 مهندس مهرنوش دواني پور 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي هفتم مجازي
270532541 18:00 16:00 1395/09/23 مهندس مهرنوش دواني پور 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي هشتم مجازي
270532541 18:00 16:00 1395/09/30 مهندس مهرنوش دواني پور 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي نهم مجازي
270532541 18:00 16:00 1395/10/07 مهندس مهرنوش دواني پور 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي دهم مجازي

برنامه میان‌ترم کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ناپیوسته الکترونیک      
تاریخ 11 – 9 13:15 – 11:15 16 – 14
05/02/95 رياضي 2 ریاضی مهندسی فیزیک الکترونیک
الکترونیک 3
06/02/95 آمار و احتمالات
07/02/95 معادلات دیفرانسیل
کنترل کننده برنامه پذیر و آز
08/02/95
09/02/95 الکترومغناطیس
ميکروپروسسور
مدارهای الکتریکی 3
10/02/95 ابزار دقیق 2 و آز
11/02/95 برنامه سازي رايانه اي
12/02/95 الکترونیک پیشرفته(مدارهای مجتمع)
13/02/95 محاسبات عددی
14/02/95 ماشین های الکتریکی سيگنال ها و سيستم ها
15/02/95
17/02/95 کنترل صنعتی تفسیر موضوعی قرآن
زبان تخصصی
18/02/95 دیجیتال 2 اندیشه اسلامی2
تاریخ 11 – 9 12:15 – 11:15 13:15 – 12:15 16 – 14
19/02/95 الکترونیک قدرت تاریخ تحلیلی صدر اسلام
20/02/95 سیستمهای کنترل خطی مبانی تئوری تربیت بدنی2 انقلاب اسلامی و ریشه های آن
تذکر بسیار مهم:دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه پایان‌ترم کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ناپیوسته الکترونیک      
تاریخ 11 – 9 13:15 – 11:15 16 – 14
06/04/95 رياضي 2 ریاضی مهندسی فیزیک الکترونیک
الکترونیک 3
08/04/95 آمار و احتمالات
09/04/95 معادلات دیفرانسیل
کنترل کننده برنامه پذیر و آز
10/04/95
11/04/95 الکترومغناطیس
ميکروپروسسور
مدارهای الکتریکی 3
12/04/95 ابزار دقیق 2 و آز
13/04/95 برنامه سازي رايانه اي
14/04/95 الکترونیک پیشرفته(مدارهای مجتمع)
15/04/95 محاسبات عددی
18/04/95 ماشین های الکتریکی سيگنال ها و سيستم ها
19/04/95
20/04/95 کنترل صنعتی تفسیر موضوعی قرآن
زبان تخصصی
21/04/95 دیجیتال 2 اندیشه اسلامی2
تاریخ 11 – 9 12:15 – 11:15 13:15 – 12:15 16 – 14
22/04/95 الکترونیک قدرت تاریخ تحلیلی صدر اسلام
23/04/95 سیستمهای کنترل خطی مبانی تئوری تربیت بدنی2 انقلاب اسلامی و ریشه های آن
تذکر بسیار مهم:دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

ساعت 13 – 8 19 – 14 ساعت 13 – 8 19 – 14
تاریخ     تاریخ    
شنبه   آز الکترونیک 2 (گروه اول) چهارشنبه آز مدارهای مخابراتی (گروه اول)  
10/4/96 آز اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب آز و آزماشینهای الکتریکی (گروه اول)   14/4/96   آز مدارهای الکترونیکی (گروه اول)
    آز بررسی سیستمهای قدرت (گروه اول)      
  نقشه کشی صنعتی (گروه اول)     آز مدارهای منطقی (گروه اول)  
    آز اندازه گیری الکتریکی (گروه اول)      
  آز سیستمهای خطی و کنترل (گروه اول)        
           
یک شنبه 11/4/96 آز اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب آز و آزماشینهای الکتریکی (گروه اول) آز الکترونیک 2 (گروه اول) پنج شنبه آز مدارهای مخابراتی (گروه اول)