دانشگاه شیرازدانشگاه شیرازدانشگاه شیراز
021-44064273
support@samin.co.ir
تهران ، فلکه دوم صادقیه ، بلوار فردوس ، خیابان رامین جنوبی ، کوچه سروی ، پلاک 25
دانشگاه شیرازدانشگاه شیرازدانشگاه شیراز

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  • صفحه اصلی
  • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

– تنوع صنابع الکترونیک موجود در مراکز مختلف صنعتی ، خدمات آموزشی .
– استفاده فراوان از الکترونیک در نیروگاهها و مراکز کنترل آنها و نیز درصنایع. مخابراتی ، نظامی و پزشکی و کارخانه های تولید مراکز خدماتی و آموزشی.

برنامه ترم بندی دانشجوییکارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
ترم اولشماره درسنام درسواحدنام درس پیش نیازنام درس هم نیاز
۲۷۰۳۲۱۱۰۱ریاضیات پایه ۲۳  
۲۷۰۳۲۱۱۱۱زبان تخصصی۲  
۲۷۰۳۲۱۱۲۱معادلات دیفرانسیل۳ ریاضیات پایه ۲
۲۷۰۳۲۱۱۶۱مدار الکتریکی ۳۳ معادلات دیفرانسیل
۲۷۰۳۲۱۱۳۱برنامه سازی رایانه ای۲  
۱۵۲۷۰۳۲۱۱۸۱تفسیر موضوعی قرآن۲  
 
ترم دومشماره درسنام درسواحدنام درس پیش نیازنام درس هم نیاز
۲۷۰۳۲۱۵۰۱آمار و احتمالات۳ریاضیات پایه ۲ 
۲۷۰۳۲۱۲۱۱تجزیه و تحلیل سیستم ها۳ ریاضیات مهندسی
۲۷۰۳۲۱۱۵۱ریاضیات مهندسی۳ریاضیات پایه ۲- معادلات دیفرانسیل 
۲۷۰۳۲۱۲۰۱الکترومغناطیس۳ ریاضیات مهندسی
۲۷۰۳۲۱۶۰۱دیجیتال ۲۳  
۲۷۰۳۲۱۶۲۱آز دیجیتال ۲۱دیجیتال ۲ 
۲۷۰۱۲۱۱۲۱مبانی تئوری تربیت بدنی ۲۱  
۱۹۲۷۰۳۲۱۱۴۱محاسبات عددی۲ریاضیات پایه ۲- برنامه سازی رایانه ای 
 
ترم سومشماره درسنام درسواحدنام درس پیش نیازنام درس هم نیاز
۲۷۰۳۲۱۲۲۱سیستم های خطی و کنترل۳تجزیه و تحلیل سیستمها 
۲۷۰۳۲۱۲۳۱آز سیستم های خطی و کنترل۱سیستم های خطی و کنترل 
۲۷۰۳۲۱۸۳۱میکروپروسسور ۲۳دیجیتال ۲ 
۲۷۰۳۲۱۸۴۱آز میکروپروسسور ۲۱میکروپروسسور ۲ 
۲۷۰۳۲۱۲۴۱ماشین های الکتریکی۳الکترومغناطیس 
۲۷۰۳۲۱۲۵۱آزماشین های الکتریکی۱ماشین های الکتریکی 
۲۷۰۳۲۱۴۰۱الکترونیک ۳۳  
۲۷۰۳۲۰۰۰۱آز الکترونیک  ۳۱الکترونیک ۳ 
۲۷۰۱۲۲۰۵۱اندیشه اسلامی ۲۲  
۲۰۲۷۰۱۲۱۱۳۱تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲  
 
ترم چهارمشماره درسنام درسواحدنام درس پیش نیازنام درس هم نیاز
۲۷۰۳۲۱۶۳۱فیزیک الکترونیک۳ ریاضیات مهندسی
۲۷۰۳۲۱۸۵۱الکترونیک قدرت۳ریاضیات مهندسی 
۲۷۰۳۲۱۶۶۱طراحی مدارات مجتمع خطی۳الکترونیک ۳فیزیک الکترونیک
۲۷۰۳۲۱۶۷۱آز طراحی مدارات مجتمع خطی۱طراحی مدارات مجتمع خطی 
۲۷۰۳۲۱۲۷۱ابزار دقیق دو و آز۳ سیستم های خطی و کنترل
۲۷۰۳۲۱۸۶۱کنترل کننده برنامه پذیر  و آز (plc)۳ سیستم های خطی و کنترل
۲۷۰۳۲۱۲۶۱کنترل صنعتی۳سیستم های خطی و کنترل 
۲۷۰۱۲۱۱۱۱انقلاب اسلامی و ریشه های آن۲  
۲۳۲۷۰۳۲۱۳۹۱پروژه۲گذراندن ۴۵ واحد درسی 

توجه: دانشجویان با توجه به دروس مصوب می بایست ۱۴واحد از دروس تخصصی انتخابی را بگذرانند.

 
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشتجدول دروس اصلی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

نام درستعداد واحددروس پیشنیازدرس همنیاز
ریاضیات مهندسی 

۳

ریاضی پایه دو -معادلات دیفرانسیل 
مدارهای الکتریکی (۳)۳ معادلات دیفرانسیل
دیجیتال دو۳  
آزدیجیتال دو۱دیجیتال دو 
سیستم های خطی و کنترل۳تجزیه و تحلیل سیستم ها 
آزسیستم های خطی و کنترل۱سیستم های خطی و کنترل 
الکترو مغناطیس۳ ریاضیات مهندسی
آمار و احتمالات۳ریاضیات پایه دو 
تجزیه وتحلیل سیستمها۳ ریاضیات مهندسی
(جمع)

 

۲۳  

 

جدول دروس تخصصی انتخابی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

نام درستعداد واحددروس پیشنیازدرس همنیاز
میکرو پروسسور دو۳دیجیتال ۲ 
آزمیکرو پروسسور دو۱میکرو پروسسور دو 
کنترل کننده برنامه پذیر و آز (plc)۳ سیستم های خطی و کنترل
الکترونیک قدرت۳ریاضیات مهندسی 
ماشین های الکتریکی۳الکترومغناطیس 
آزماشین های الکتریکی۱ماشین های الکتریکی 
ابزار دقیق دو وآز۳ سیستم های خطی و کنترل
کنترل صنعتی۳سیستم های خطی و کنترل 
جمع۲۰  

توجه : دانشجویان باید از مجموعه دروس این جدول ۱۴ واحد درسی را که توسط بخش ارائه می گردد، انتخاب کنند.

 

جدول دروس تخصصی اجباری رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

نام درستعداد واحددروس پیشنیازدرس همنیاز
الکترونیک سه۳  
آز  الکترونیک سه۱الکترونیک سه 
الکترونیک پیشرفته (مدارهای مجتمع)۳الکترونیک سهفیزیک الکترونیک
آز  الکترونیک پیشرفته (مدارهای مجتمع)۱الکترونیک پیشرفته (مدارهای مجتمع) 
فیزیک الکترونیک۳ ریاضیات مهندسی
پروژه۲گذراندن ۴۵ واحد درسی 
جمع۱۳  

 

جدول دروس عمومی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژِی الکترونیک 

نام درستعداد واحد
اندیشه اسلامی (۲)۲
انقلاب اسلامی و ریشه های آن۲
مبانی تئوری تربیت بدنی (۲)۱
تاریخ تحلیلی صدراسلام۲
تفسیر موضوعی قرآن۲
(جمع)۹

جدول دروس پایه رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژِی الکترونیک

نام درستعداد واحددروس پیشنیازدرس همنیاز
ریاضیات پایه (۲)۳  
زبان تخصصی۲  
معادلات دیفرانسیل۳ ریاضیات پایه (۲)
برنامه سازی رایانه ای۲  
محاسبات عددی۲ریاضیات پایه (۲)-برنامه سازی رایانه ای 
جمع

 

۱۲ 

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی کاربردی الکترونیک

[table id=class-ba-elec-931 /]

۱- لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد.

۲- تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.

۳- چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد، با توجه به نظر معاون آموزشی، حذف خواهد شد.

۴- کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.

۵- حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.    

۶- کلیه آزمایشگاهها بجز آزمایشگاه فیزیک۱ (دانشکده علوم) و آز بررسی سیستمهای قدرت و نقشه کشی صنعتی (دانشکده آموزشهای الکترونیکی) در مهندسی شماره۱ برگزار میگردد.

۷- آدرس دانشکده مهندسی شماره۱: بلوار زند، فلکه نمازی، جنب انتقال خون

۸- آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شماره۲

[table id=137 /]

 

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X