دانشگاه شیرازدانشگاه شیرازدانشگاه شیراز
021-44064273
support@samin.co.ir
تهران ، فلکه دوم صادقیه ، بلوار فردوس ، خیابان رامین جنوبی ، کوچه سروی ، پلاک 25
دانشگاه شیرازدانشگاه شیرازدانشگاه شیراز

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق و قدرت

  • صفحه اصلی
  • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق و قدرت

– انرژی الکتریکی به عنوان زیر بنا در صنعت ، کشاورزی و زندگی روزمره مطرح است .
– نیاز به وجود کارشناسان برق در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی .

– استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانایی بشر در جهت بکارگیری هرچه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی به منظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی .

برنامه ترم بندی دانشجویی کارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
ترم اولشماره درسنام درسواحدپیشنیازهمنیاز
۲۷۰۳۲۱۴۴۱مدارهای الکتریکی۲۳ معادلات دیفرانسیل
۲۷۰۳۲۱۴۲۱برنامه نویسی کامپیوتر۲  
۲۷۰۳۲۱۴۱۱ریاضی ۲۳  
۲۷۰۳۲۱۴۳۱مدارهای منطقی۳  
۲۷۰۳۲۱۱۲۱معادلات دیفرانسیل۳ ریاضی ۲
۱۶۲۷۰۱۲۱۱۳۱تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲  
 
ترم دومشماره درسنام درسواحدپیشنیازهمنیاز
۲۷۰۳۲۱۳۸۱تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها۳ ریاضیات مهندسی
۲۷۰۳۲۱۱۵۱ریاضیات مهندسی۳معادلات دیفرانسیل ، ریاضی ۲ 
۲۷۰۳۲۱۲۰۱الکترومغناطیس۳ ریاضیات مهندسی
۲۷۰۳۲۱۱۱۱زبان تخصصی۲  
۲۷۰۳۲۱۱۴۱محاسبات عددی۲برنامه نویسی کامپیورت 
۲۷۰۳۲۱۴۵۱آمار و احتمالات مهندسی۳  
۲۷۰۳۲۱۴۶۱آزمدار های منطقی۱مدارهای منطقی 
 ۲۷۰۱۲۱۱۲۱مبانی تربیت بدنی ۲۱  
۲۰۲۷۰۱۲۲۰۵۱اندیشه اسلامی ۲۲  
 
ترم سومشماره درسنام درسواحدپیشنیازهمنیاز
۲۷۰۳۲۱۴۷۱سیستم های کنترل خطی۳تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها 
۲۷۰۳۲۱۵۶۱آز سیستم های کنترل خطی۱سیستم های کنترل خطی 
۲۷۰۳۲۱۳۴۱ماشین های الکتریکی ۲۳الکترومغناطیس 
۲۷۰۳۲۱۵۵۱بررسی سیستم های قدرت ۱۳الکترومغناطیس 
۲۷۰۳۲۱۵۳۱تاسیسات الکتریکی و پروژه۳ بررسی سیستم های قدرت ۱
۲۷۰۳۲۱۵۱۱عایق ها و فشار قوی۳ بررسی سیستم های قدرت ۱
۲۷۰۱۲۱۸۱۱تفسیر موضوعی قرآن۲  
۲۰۲۷۰۱۲۱۱۱۱انقلاب اسلامی و ریشه های آن۲  
 
ترم چهارم

 

شماره درسنام درسواحدپیشنیازهمنیاز
۲۷۰۳۲۱۴۹۱بررسی سیسیتم های قدرت ۲۳بررسی سیستم های قدرت ۱ 
۲۷۰۳۲۱۴۸۱ماشین های الکتریکی ۳۳ماشین های الکتریکی ۲ 
۲۷۰۳۲۱۳۵۱ماشین های مخصوص۲ ماشین های الکتریکی ۳
۲۷۰۳۲۱۵۲۱طراحی خطوط انقال انرژی و پروژه۳عایق ها و فشار قوی 
۲۷۰۳۲۱۵۴۱طراح پست های فشار قوی و پروژه۳ عایق ها و فشار قوی
۲۷۰۳۲۱۲۵۱آژ ماشین های الکتریکی۱  
۲۷۰۳۲۱۵۷۱آز بررسی سیستم های قدرت۱بررسی سیسیتم های قدرت ۲ 
۲۷۰۳۲۱۵۸۱کارآموزی۲گذراندن حداقل ۴۵ واحد 
۲۰۲۷۰۳۲۱۳۹۱پروژه۲گذراندن حداقل ۴۵ واحد 
جدول دروس تخصصی اجباری رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق –  قدرت

 

 

نام درس
تعداد واحد
دروس پیش نیاز
درس هم نیاز
ماشین های الکتریکی ۳
۳
ماشین های الکتریکی ۲
 
ماشین های مخصوص
۲
 
ماشین های الکتریکی ۳
زبان تخصصی
۲
  
بررسی سیستم های قدرت ۲
۳
بررسی سیستم های قدرت ۱
 
آزبررسی سیستم های قدرت
۱
بررسی سیستم های قدرت ۲
 
عایق ها و فشار قوی
۳
بررسی سیستم های قدرت ۱
 
تاسیسات الکتریکی و پروژه
۳
مدارهای الکتریکی ۲
 
طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه
۳
عایق ها و فشار قوی
 
آزماشین های الکتریکی
۱
ماشین های الکتریکی ۲
 
کارآموزی
۲
گذراندن حداقل ۴۵ واحد
 
پروژه
۲
گذراندن حداقل ۴۵ واحد
 
جمع واحدها
۲۵
 
 
جدول دروس اصلی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق –  قدرت

 

 

نام درس
تعداد واحد
دروس پیش نیاز
درس هم نیاز

مدارهای الکتریکی ۲

۳
 

معادلات دیفرانسیل

بررسی سیستم های قدرت ۱

۳

مدارهای الکتریکی ۲

 
ریاضیات مهندسی
۳

معادلات دیفرانسیل،ریاضی۲

 
مدارهای منطقی
۳
  

آز مدارهای منطقی

۱
مدارهای منطقی
 
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها
۳
 
 
الکترومغناطیس
۳
 
ریاضی مهندسی

ماشین های الکتریکی۲

۳
 
 

سیستم های کنترل خطی

۳

ماشین های الکتریکی۲

 

آز سیستم های کنترل خطی

۱

سیستم های کنترل خطی

 
جمع واحدها
۲۶
 
 
 
جدول دروس تخصصی انتخابی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
نام درس
تعداد واحد
دروس پیش نیاز
درس هم نیاز
طراحی پست های فشار قوی و پروژه
۳
 
عایق ها و فشار قوی
جمع واحدها
۳
 
 
 
 
 
جدول دروس عمومی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

 

 

نام درس
تعداد واحد
دروس پیش نیاز
درس هم نیاز
اندیشه اسلامی ۲
۲
  
انقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲
  
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
۲
 
 
تفسیر موضوعی قرآن
۲
 
 
مبانی تئوری تربیت بدنی ۲
۱
 
 
جمع واحدها
۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول دروس پایه رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

 

 

نام درس
تعداد واحد
دروس پیش نیاز
درس هم نیاز
ریاضی۲
۳
  

معادلات دیفرانسیل

۳
 
ریاضی۲

برنامه نویسی کامپیوتر

۲
  
محاسبات عددی
۲

برنامه نویسی کامپیوتر

 

آمار و احتمالات مهندسی

۳
  
جمع واحدها
۱۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق – گرایش قدرت

۱- لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد.

۲- تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.

۳- چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد، با توجه به نظر معاون آموزشی، حذف خواهد شد.

۴- کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.

۵- حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.    

۶- کلیه آزمایشگاهها بجز آزمایشگاه فیزیک۱ (دانشکده علوم) و آز بررسی سیستمهای قدرت و نقشه کشی صنعتی (دانشکده آموزشهای الکترونیکی) در مهندسی شماره۱ برگزار میگردد.

۷- آدرس دانشکده مهندسی شماره۱: بلوار زند، فلکه نمازی، جنب انتقال خون

۸- آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شماره۲

[table id=137 /]

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X