کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق و قدرت

power

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق و قدرت

– انرژی الکتریکی به عنوان زیر بنا در صنعت ، کشاورزی و زندگی روزمره مطرح است .

– نیاز به وجود کارشناسان برق در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی .

– استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانایی بشر در جهت بکارگیری هرچه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی به منظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی .

برنامه ترم بندی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

برنامه ترم بندی دانشجویی کارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
ترم اول شماره درس نام درس واحد پیشنیاز همنیاز
۲۷۰۳۲۱۴۴۱ مدارهای الکتریکی۲ ۳   معادلات دیفرانسیل
۲۷۰۳۲۱۴۲۱ برنامه نویسی کامپیوتر ۲    
۲۷۰۳۲۱۴۱۱ ریاضی ۲ ۳    
۲۷۰۳۲۱۴۳۱ مدارهای منطقی ۳    
۲۷۰۳۲۱۱۲۱ معادلات دیفرانسیل ۳   ریاضی ۲
۱۶ ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲    
 
ترم دوم شماره درس نام درس واحد پیشنیاز همنیاز
۲۷۰۳۲۱۳۸۱ تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها ۳   ریاضیات مهندسی
۲۷۰۳۲۱۱۵۱ ریاضیات مهندسی ۳ معادلات دیفرانسیل ، ریاضی ۲  
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ الکترومغناطیس ۳   ریاضیات مهندسی
۲۷۰۳۲۱۱۱۱ زبان تخصصی ۲    
۲۷۰۳۲۱۱۴۱ محاسبات عددی ۲ برنامه نویسی کامپیورت  
۲۷۰۳۲۱۴۵۱ آمار و احتمالات مهندسی ۳    
۲۷۰۳۲۱۴۶۱ آزمدار های منطقی ۱ مدارهای منطقی  
  ۲۷۰۱۲۱۱۲۱ مبانی تربیت بدنی ۲ ۱    
۲۰ ۲۷۰۱۲۲۰۵۱ اندیشه اسلامی ۲ ۲    
 
ترم سوم شماره درس نام درس واحد پیشنیاز همنیاز
۲۷۰۳۲۱۴۷۱ سیستم های کنترل خطی ۳ تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها  
۲۷۰۳۲۱۵۶۱ آز سیستم های کنترل خطی ۱ سیستم های کنترل خطی  
۲۷۰۳۲۱۳۴۱ ماشین های الکتریکی ۲ ۳ الکترومغناطیس  
۲۷۰۳۲۱۵۵۱ بررسی سیستم های قدرت ۱ ۳ الکترومغناطیس  
۲۷۰۳۲۱۵۳۱ تاسیسات الکتریکی و پروژه ۳   بررسی سیستم های قدرت ۱
۲۷۰۳۲۱۵۱۱ عایق ها و فشار قوی ۳   بررسی سیستم های قدرت ۱
۲۷۰۱۲۱۸۱۱ تفسیر موضوعی قرآن ۲    
۲۰ ۲۷۰۱۲۱۱۱۱ انقلاب اسلامی و ریشه های آن ۲    
 
ترم چهارم

 

شماره درس نام درس واحد پیشنیاز همنیاز
۲۷۰۳۲۱۴۹۱ بررسی سیسیتم های قدرت ۲ ۳ بررسی سیستم های قدرت ۱  
۲۷۰۳۲۱۴۸۱ ماشین های الکتریکی ۳ ۳ ماشین های الکتریکی ۲  
۲۷۰۳۲۱۳۵۱ ماشین های مخصوص ۲   ماشین های الکتریکی ۳
۲۷۰۳۲۱۵۲۱ طراحی خطوط انقال انرژی و پروژه ۳ عایق ها و فشار قوی  
۲۷۰۳۲۱۵۴۱ طراح پست های فشار قوی و پروژه ۳   عایق ها و فشار قوی
۲۷۰۳۲۱۲۵۱ آژ ماشین های الکتریکی ۱    
۲۷۰۳۲۱۵۷۱ آز بررسی سیستم های قدرت ۱ بررسی سیسیتم های قدرت ۲  
۲۷۰۳۲۱۵۸۱ کارآموزی ۲ گذراندن حداقل ۴۵ واحد  
۲۰ ۲۷۰۳۲۱۳۹۱ پروژه ۲ گذراندن حداقل ۴۵ واحد  

لیست دروس مصوب کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

جدول دروس تخصصی اجباری رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق –  قدرت

نام درس تعداد واحد دروس پیش نیاز درس هم نیاز
ماشین های الکتریکی ۳ ۳ ماشین های الکتریکی ۲  
ماشین های مخصوص ۲   ماشین های الکتریکی ۳
زبان تخصصی ۲    
بررسی سیستم های قدرت ۲ ۳ بررسی سیستم های قدرت ۱  
آزبررسی سیستم های قدرت ۱ بررسی سیستم های قدرت ۲  
عایق ها و فشار قوی ۳ بررسی سیستم های قدرت ۱  
تاسیسات الکتریکی و پروژه ۳ مدارهای الکتریکی ۲  
طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه ۳ عایق ها و فشار قوی  
آزماشین های الکتریکی ۱ ماشین های الکتریکی ۲  
کارآموزی ۲ گذراندن حداقل ۴۵ واحد  
پروژه ۲ گذراندن حداقل ۴۵ واحد  
جمع واحدها ۲۵  

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق – گرایش قدرت

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق – گرایش قدرت

                 
کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشي تا ساعت از ساعت تاريخ نام استاد گروه درسي نام درس مرتبه نوع کلاس
270330281 10:00 08:00 1395/11/19 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس اول مجازي
270330281 10:00 08:00 1395/11/26 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس دوم مجازي
270330281 10:00 08:00 1395/12/03 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس سوم مجازي
270330281 10:00 08:00 1395/12/10 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس چهارم مجازي
270330281 10:00 08:00 1395/12/17 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس پنجم مجازي
270330281 10:00 08:00 1395/12/24 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس ششم مجازي
270330281 10:00 08:00 1396/02/12 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس هفتم مجازي
270330281 10:00 08:00 1396/02/19 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس هشتم مجازي
270330281 10:00 08:00 1396/02/26 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس نهم مجازي
270330281 10:00 08:00 1396/03/02 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس دهم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/11/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 اول مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/11/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دوم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/03 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 سوم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/10 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 چهارم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/17 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 پنجم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/24 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 ششم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/12 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هفتم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هشتم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 نهم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/03/02 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/11/18 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن اول مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/11/25 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/02 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن سوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/09 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن چهارم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/16 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن پنجم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/23 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن ششم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/11 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هفتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/18 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هشتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/25 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن نهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/03/01 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دهم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/11/20 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي اول مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/11/27 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي دوم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/12/04 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي سوم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/12/11 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي چهارم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/12/18 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي پنجم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/12/25 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي ششم مجازي
270539641 16:00 14:00 1396/02/13 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي هفتم مجازي
270539641 16:00 14:00 1396/02/20 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي هشتم مجازي
270539641 16:00 14:00 1396/02/27 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي نهم مجازي
270539641 16:00 14:00 1396/03/03 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي دهم مجازي
270321491 12:00 10:00 1395/11/28 دکتر نويد اقتدارپور 1 بررسي سيستم هاي قدرت 2 دوم مجازي
270321491 12:00 10:00 1395/12/05 دکتر نويد اقتدارپور 1 بررسي سيستم هاي قدرت 2 سوم مجازي
270321491 12:00 10:00 1395/12/19 دکتر نويد اقتدارپور 1 بررسي سيستم هاي قدرت 2 چهارم مجازي
270321491 12:00 10:00 1395/12/26 دکتر نويد اقتدارپور 1 بررسي سيستم هاي قدرت 2 پنجم مجازي
270321491 12:00 10:00 1396/01/17 دکتر نويد اقتدارپور 1 بررسي سيستم هاي قدرت 2 ششم مجازي
270321491 12:00 10:00 1396/02/14 دکتر نويد اقتدارپور 1 بررسي سيستم هاي قدرت 2 هفتم مجازي
270321491 12:00 10:00 1396/02/21 دکتر نويد اقتدارپور 1 بررسي سيستم هاي قدرت 2 هشتم مجازي
270321491 12:00 10:00 1396/02/28 دکتر نويد اقتدارپور 1 بررسي سيستم هاي قدرت 2 نهم مجازي
270321491 12:00 10:00 1396/03/04 دکتر نويد اقتدارپور 1 بررسي سيستم هاي قدرت 2 دهم مجازي
270330031 20:00 18:00 1395/11/20 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر اول مجازي
270330031 20:00 18:00 1395/11/27 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر دوم مجازي
270330031 20:00 18:00 1395/12/04 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر سوم مجازي
270330031 20:00 18:00 1395/12/11 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر چهارم مجازي
270330031 20:00 18:00 1395/12/18 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر پنجم مجازي
270330031 20:00 18:00 1395/12/25 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر ششم مجازي
270330031 20:00 18:00 1396/02/13 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر هفتم مجازي
270330031 20:00 18:00 1396/02/20 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر هشتم مجازي
270330031 20:00 18:00 1396/02/27 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر نهم مجازي
270330031 20:00 18:00 1396/03/03 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر دهم مجازي
270321421 20:00 18:00 1395/11/20 مهندس نويد وفامند 1 برنامه نويسي کامپيوتر اول مجازي
270321421 20:00 18:00 1395/11/27 مهندس نويد وفامند 1 برنامه نويسي کامپيوتر دوم مجازي
270321421 20:00 18:00 1395/12/04 مهندس نويد وفامند 1 برنامه نويسي کامپيوتر سوم مجازي
270321421 20:00 18:00 1395/12/11 مهندس نويد وفامند 1 برنامه نويسي کامپيوتر چهارم مجازي
270321421 20:00 18:00 1395/12/18 مهندس نويد وفامند 1 برنامه نويسي کامپيوتر پنجم مجازي
270321421 20:00 18:00 1395/12/25 مهندس نويد وفامند 1 برنامه نويسي کامپيوتر ششم مجازي
270321421 20:00 18:00 1396/02/13 مهندس نويد وفامند 1 برنامه نويسي کامپيوتر هفتم مجازي
270321421 20:00 18:00 1396/02/20 مهندس نويد وفامند 1 برنامه نويسي کامپيوتر هشتم مجازي
270321421 20:00 18:00 1396/02/27 مهندس نويد وفامند 1 برنامه نويسي کامپيوتر نهم مجازي
270321421 20:00 18:00 1396/03/03 مهندس نويد وفامند 1 برنامه نويسي کامپيوتر دهم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/11/20 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام اول مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/11/27 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام دوم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/04 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام سوم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/11 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام چهارم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/18 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام پنجم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/25 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام ششم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/13 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام هفتم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/20 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام هشتم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/27 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام نهم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/03/03 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام دهم مجازي
270321211 16:00 14:00 1395/11/21 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها اول مجازي
270321211 16:00 14:00 1395/11/28 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها دوم مجازي
270321211 16:00 14:00 1395/12/05 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها سوم مجازي
270321211 16:00 14:00 1395/12/19 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها چهارم مجازي
270321211 16:00 14:00 1395/12/26 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها پنجم مجازي
270321211 16:00 14:00 1396/01/17 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها ششم مجازي
270321211 16:00 14:00 1396/02/14 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها هفتم مجازي
270321211 16:00 14:00 1396/02/21 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها هشتم مجازي
270321211 16:00 14:00 1396/02/28 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها نهم مجازي
270321211 16:00 14:00 1396/03/04 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها دهم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/11/19 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن اول مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/11/26 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن دوم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/12/03 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن سوم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/12/10 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن چهارم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/12/17 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن پنجم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/12/24 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن ششم مجازي
270121811 09:30 08:00 1396/02/12 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن هفتم مجازي
270121811 09:30 08:00 1396/02/19 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن هشتم مجازي
270121811 09:30 08:00 1396/02/26 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن نهم مجازي
270121811 09:30 08:00 1396/03/02 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن دهم مجازي
270532521 10:00 08:00 1395/11/16 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 اول مجازي
270532521 10:00 08:00 1395/11/17 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 دوم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/11/27 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 سوم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/11/28 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 چهارم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/12/04 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 پنجم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/12/05 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 ششم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/02/14 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 هفتم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/02/21 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 هشتم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/02/28 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 نهم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/03/04 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 دهم مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/11/21 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 اول مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/11/28 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 دوم مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/12/05 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 سوم مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/12/19 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 چهارم مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/12/26 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 پنجم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/01/17 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 ششم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/02/14 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 هفتم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/02/21 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 هشتم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/02/28 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 نهم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/03/04 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 دهم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/11/18 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي اول مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/11/25 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي دوم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/12/02 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي سوم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/12/09 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي چهارم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/12/16 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي پنجم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/12/23 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي ششم مجازي
270321151 15:30 13:30 1396/02/11 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي هفتم مجازي
270321151 15:30 13:30 1396/02/18 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي هشتم مجازي
270321151 15:30 13:30 1396/02/25 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي نهم مجازي
270321151 15:30 13:30 1396/03/01 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي دهم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/11/18 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) اول مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/11/25 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) دوم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/12/02 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) سوم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/12/09 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) چهارم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/12/16 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) پنجم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/12/23 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) ششم مجازي
270321111 11:30 10:00 1396/02/11 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) هفتم مجازي
270321111 11:30 10:00 1396/02/18 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) هشتم مجازي
270321111 11:30 10:00 1396/02/25 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) نهم مجازي
270321111 11:30 10:00 1396/03/01 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) دهم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/11/17 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي اول مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/11/24 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي دوم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/12/01 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي سوم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/12/08 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي چهارم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/12/15 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي پنجم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/12/22 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي ششم مجازي
270321221 20:00 18:00 1396/02/10 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي هفتم مجازي
270321221 20:00 18:00 1396/02/17 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي هشتم مجازي
270321221 20:00 18:00 1396/02/24 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي نهم مجازي
270321221 20:00 18:00 1396/02/31 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي دهم مجازي
270321521 20:00 18:00 1395/11/20 دکتر نويد اقتدارپور 1 طراحي پست هاي فشار قوي و پروژه اول مجازي
270321521 20:00 18:00 1395/11/27 دکتر نويد اقتدارپور 1 طراحي پست هاي فشار قوي و پروژه دوم مجازي
270321521 20:00 18:00 1395/12/04 دکتر نويد اقتدارپور 1 طراحي پست هاي فشار قوي و پروژه سوم مجازي
270321521 20:00 18:00 1395/12/11 دکتر نويد اقتدارپور 1 طراحي پست هاي فشار قوي و پروژه چهارم مجازي
270321521 20:00 18:00 1395/12/18 دکتر نويد اقتدارپور 1 طراحي پست هاي فشار قوي و پروژه پنجم مجازي
270321521 20:00 18:00 1395/12/25 دکتر نويد اقتدارپور 1 طراحي پست هاي فشار قوي و پروژه ششم مجازي
270321521 20:00 18:00 1396/02/13 دکتر نويد اقتدارپور 1 طراحي پست هاي فشار قوي و پروژه هفتم مجازي
270321521 20:00 18:00 1396/02/20 دکتر نويد اقتدارپور 1 طراحي پست هاي فشار قوي و پروژه هشتم مجازي
270321521 20:00 18:00 1396/02/27 دکتر نويد اقتدارپور 1 طراحي پست هاي فشار قوي و پروژه نهم مجازي
270321521 20:00 18:00 1396/03/03 دکتر نويد اقتدارپور 1 طراحي پست هاي فشار قوي و پروژه دهم مجازي
270321521 18:00 16:00 1395/11/25 دکتر محمد محمدي 1 طراحي خطوط انتقال انرژي و پروژه دوم مجازي
270321521 18:00 16:00 1395/12/02 دکتر محمد محمدي 1 طراحي خطوط انتقال انرژي و پروژه سوم مجازي
270321521 18:00 16:00 1395/12/09 دکتر محمد محمدي 1 طراحي خطوط انتقال انرژي و پروژه چهارم مجازي
270321521 18:00 16:00 1395/12/16 دکتر محمد محمدي 1 طراحي خطوط انتقال انرژي و پروژه پنجم مجازي
270321521 18:00 16:00 1395/12/23 دکتر محمد محمدي 1 طراحي خطوط انتقال انرژي و پروژه ششم مجازي
270321521 18:00 16:00 1396/02/11 دکتر محمد محمدي 1 طراحي خطوط انتقال انرژي و پروژه هفتم مجازي
270321521 18:00 16:00 1396/02/18 دکتر محمد محمدي 1 طراحي خطوط انتقال انرژي و پروژه هشتم مجازي
270321521 18:00 16:00 1396/02/25 دکتر محمد محمدي 1 طراحي خطوط انتقال انرژي و پروژه نهم مجازي
270321521 18:00 16:00 1396/03/01 دکتر محمد محمدي 1 طراحي خطوط انتقال انرژي و پروژه دهم مجازي
270321481 16:00 14:00 1395/11/23 دکتر محمد محمدي 1 ماشين هاي الکتريکي 3 دوم مجازي
270321481 16:00 14:00 1395/11/30 دکتر محمد محمدي 1 ماشين هاي الکتريکي 3 سوم مجازي
270321481 16:00 14:00 1395/12/07 دکتر محمد محمدي 1 ماشين هاي الکتريکي 3 چهارم مجازي
270321481 16:00 14:00 1395/12/14 دکتر محمد محمدي 1 ماشين هاي الکتريکي 3 پنجم مجازي
270321481 16:00 14:00 1395/12/21 دکتر محمد محمدي 1 ماشين هاي الکتريکي 3 ششم مجازي
270321481 16:00 14:00 1396/02/09 دکتر محمد محمدي 1 ماشين هاي الکتريکي 3 هفتم مجازي
270321481 16:00 14:00 1396/02/16 دکتر محمد محمدي 1 ماشين هاي الکتريکي 3 هشتم مجازي
270321481 16:00 14:00 1396/02/23 دکتر محمد محمدي 1 ماشين هاي الکتريکي 3 نهم مجازي
270321481 16:00 14:00 1396/02/30 دکتر محمد محمدي 1 ماشين هاي الکتريکي 3 دهم مجازي
270321351 20:00 18:00 1395/11/25 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشينهاي مخصوص دوم مجازي
270321351 20:00 18:00 1395/12/02 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشينهاي مخصوص سوم مجازي
270321351 20:00 18:00 1395/12/09 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشينهاي مخصوص چهارم مجازي
270321351 20:00 18:00 1395/12/16 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشينهاي مخصوص پنجم مجازي
270321351 20:00 18:00 1395/12/23 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشينهاي مخصوص ششم مجازي
270321351 20:00 18:00 1396/02/11 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشينهاي مخصوص هفتم مجازي
270321351 20:00 18:00 1396/02/18 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشينهاي مخصوص هشتم مجازي
270321351 20:00 18:00 1396/02/25 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشينهاي مخصوص نهم مجازي
270321351 20:00 18:00 1396/03/01 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 ماشينهاي مخصوص دهم مجازي
270321141 10:00 08:00 1395/11/16 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي اول مجازي
270321141 10:00 08:00 1395/11/23 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي دوم مجازي
270321141 10:00 08:00 1395/11/30 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي سوم مجازي
270321141 10:00 08:00 1395/12/07 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي چهارم مجازي
270321141 10:00 08:00 1395/12/14 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي پنجم مجازي
270321141 10:00 08:00 1395/12/21 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي ششم مجازي
270321141 10:00 08:00 1396/02/09 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي هفتم مجازي
270321141 10:00 08:00 1396/02/16 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي هشتم مجازي
270321141 10:00 08:00 1396/02/23 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي نهم مجازي
270321141 10:00 08:00 1396/02/30 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي دهم مجازي
270330251 18:00 16:00 1395/11/18 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 اول مجازي
270330251 18:00 16:00 1395/11/25 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 دوم مجازي
270330251 18:00 16:00 1395/12/02 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 سوم مجازي
270330251 18:00 16:00 1395/12/09 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 چهارم مجازي
270330251 18:00 16:00 1395/12/16 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 پنجم مجازي
270330251 18:00 16:00 1395/12/23 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 ششم مجازي
270330251 18:00 16:00 1396/02/11 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 هفتم مجازي
270330251 18:00 16:00 1396/02/18 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 هشتم مجازي
270330251 18:00 16:00 1396/02/25 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 نهم مجازي
270330251 18:00 16:00 1396/03/01 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 دهم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/11/19 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي اول مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/11/26 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي دوم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/12/03 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي سوم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/12/10 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي چهارم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/12/17 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي پنجم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/12/24 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي ششم مجازي
270530131 16:00 14:00 1396/02/12 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي هفتم مجازي
270530131 16:00 14:00 1396/02/19 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي هشتم مجازي
270530131 16:00 14:00 1396/02/26 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي نهم مجازي
270530131 16:00 14:00 1396/03/02 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي دهم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/11/19 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي اول مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/11/26 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي دوم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/12/03 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي سوم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/12/10 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي چهارم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/12/17 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي پنجم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/12/24 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي ششم مجازي
270330181 18:00 16:00 1396/02/12 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي هفتم مجازي
270330181 18:00 16:00 1396/02/19 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي هشتم مجازي
270330181 18:00 16:00 1396/02/26 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي نهم مجازي
270330181 18:00 16:00 1396/03/02 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي دهم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/11/21 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي اول مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/11/28 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي دوم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/12/05 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي سوم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/12/19 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي چهارم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/12/26 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي پنجم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/01/17 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي ششم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/02/14 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي هفتم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/02/21 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي هشتم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/02/28 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي نهم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/03/04 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي دهم مجازي
270330021 18:00 16:00 1395/11/18 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) اول مجازي
270330021 18:00 16:00 1395/11/25 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) دوم مجازي
270330021 18:00 16:00 1395/12/02 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) سوم مجازي
270330021 18:00 16:00 1395/12/09 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) چهارم مجازي
270330021 18:00 16:00 1395/12/16 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) پنجم مجازي
270330021 18:00 16:00 1395/12/23 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) ششم مجازي
270330021 18:00 16:00 1396/02/11 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) هفتم مجازي
270330021 18:00 16:00 1396/02/18 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) هشتم مجازي
270330021 18:00 16:00 1396/02/25 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) نهم مجازي
270330021 18:00 16:00 1396/03/01 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) دهم مجازي

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
23/01/96 رياضي 2 ریاضی مهندسی
24/01/96 بررسی سیستم های قدرت 1 آمار و احتمالات ماشین های مخصوص
مبانی تئوری تربیت بدنی 2
25/01/96 معادلات دیفرانسیل ماشین های الکتریکی3
طراحی پست های فشار قوی و پروژه
26/01/96 سیستم های کنترل خطی الکترومغناطیس
27/01/96 مدارهای الکتریکی2
28/01/96
29/01/96 برنامه نویسی کامپیوتر انقلاب اسلامی و ریشه های آن
30/01/96 طراحی خطوط انتقال و پروژه محاسبات عددی
مدارهای منطقی
31/01/96 بررسی سیستم های قدرت 2 سیگنال ها و سیستم ها
01/02/96 اندیشه اسلامی 2
عایق ها و فشار قوی
02/02/96 تاسیسات الکتریکی و پروژه
03/02/96 زبان تخصصی تفسیر موضوعی قرآن
تاریخ 10:30 – 08:30 11:45 – 10:45 12:45 – 11:45 16 – 14
04/02/96 ماشین های الکتریکی 2 اخلاق و تربیت اسلامی تاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق – قدرت        
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
17/03/96 رياضي 2 ریاضی مهندسی
18/03/96 بررسی سیستم های قدرت 1 آمار و احتمالات ماشین های مخصوص
مبانی تئوری تربیت بدنی 2
19/03/96 معادلات دیفرانسیل ماشین های الکتریکی3
طراحی پست های فشار قوی و پروژه
20/03/96 سیستم های کنترل خطی الکترومغناطیس
21/03/96 مدارهای الکتریکی2
22/03/96
23/03/96 برنامه نویسی کامپیوتر انقلاب اسلامی و ریشه های آن
تاریخ 12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45
24/03/96 طراحی خطوط انتقال و پروژه محاسبات عددی
مدارهای منطقی
25/03/96 بررسی سیستم های قدرت 2 سیگنال ها و سیستم ها
26/03/96 شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل
27/03/96 اندیشه اسلامی 2
عایق ها و فشار قوی
28/03/96 تاسیسات الکتریکی و پروژه
29/03/96 زبان تخصصی تفسیر موضوعی قرآن
تاریخ 12 – 10 13:15 – 12:15 14:15 – 13:15 16:45 – 14:45
30/03/96 ماشین های الکتریکی 2 اخلاق و تربیت اسلامی تاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

           
ساعت 13 – 8 19 – 14 ساعت 13 – 8 19 – 14
تاریخ تاریخ
شنبه آز الکترونیک 2 (گروه اول) چهارشنبه آز مدارهای مخابراتی (گروه اول)
10/4/96 آز اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب آز و آزماشینهای الکتریکی (گروه اول) 14/4/96 آز مدارهای الکترونیکی (گروه اول)
آز بررسی سیستمهای قدرت (گروه اول)
نقشه کشی صنعتی (گروه اول) آز مدارهای منطقی (گروه اول)
آز اندازه گیری الکتریکی (گروه اول)
آز سیستمهای خطی و کنترل (گروه اول)
یک شنبه 11/4/96 آز اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب آز و آزماشینهای الکتریکی (گروه اول) آز الکترونیک 2 (گروه اول) پنج شنبه آز مدارهای مخابراتی (گروه اول)