کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق

control

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق

خط تولید کارخانجات و صنایع مختلف معمولا ً توسط ماشین های الکتریکی که مجهز به سیستم های کنترل اتوماتیک و ابزار دقیق می باشند در حرکت است و اغلب در مراکز صنعتی برای کارشناسان برق مشاغلی با نامهای مهندس کاربردی برق و ابزار دقیق و یا مهندس کاربردی ابزار دقیق و کنترل پیش بینی شده است که کمتر متخصصین خاص این مشاغل در بین فارغ التحصیلات متداول مراکز آموزش عالی وجود دارد . از این رو پرورش کارشناسانی در گرایش کنترل و ابزار دقیق با داشتن پایه قوی برق و اتوماسیون از اهمیت فراوانی برخوردار است.

برنامه ترم‌بندی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزاردقیق

برنامه ترم‌بندی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزاردقیق

ترم اول شماره درس نام درس واحد نام درس پیش نیاز نام درس هم نیاز
۲۷۰۳۲۱۱۶۱ مدار الکتریکی ۳ ۳   معادلات دیفرانسیل
۲۷۰۳۲۱۱۳۱ برنامه سازی رایانه ای ۲    
۲۷۰۳۲۱۱۰۱ ریاضیات پایه ۲ ۳    
۲۷۰۳۲۱۱۱۱ زبان تخصصی ۲    
۲۷۰۳۲۱۱۲۱ معادلات دیفرانسیل ۳   ریاضیات پایه ۲
۱۵ ۲۷۰۱۲۱۸۱۱ تفسیر موضوعی قرآن ۲    
 
ترم دوم شماره درس نام درس واحد نام درس پیش نیاز نام درس هم نیاز
۲۷۰۳۲۱۲۱۱ تجزیه و تحلیل سیستم ها ۳   ریاضیات مهندسی
۲۷۰۳۲۱۱۵۱ ریاضیات مهندسی ۳ معادلات دیفرانسیل، ریاضی پایه ۲  
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ الکترومغناطیس ۳   ریاضیات مهندسی
۲۷۰۳۲۱۱۷۱ مدارهای الکترونیکی ۳ مدار الکتریکی ۳   
۲۷۰۳۲۱۱۴۱ محاسبات عددی ۲ ریاضیات پایه ۲- برنامه سازی رایانه ای  
۲۷۰۱۲۱۱۲۱ مبانی تئوری تربیت بدنی ۲ ۱    
۲۷۰۳۲۱۱۸۱ آز مدارهای الکترونیکی ۱ مدارهای الکترونیکی  
۱۸ ۲۷۰۱۲۱۱۱۱ انقلاب اسلامی و ریشه های آن ۲    
 
ترم سوم شماره درس نام درس واحد نام درس پیش نیاز نام درس هم نیاز
۲۷۰۳۲۱۲۲۱ سیستم های خطی و کنترل ۳ تجزیه و تحلیل سیستمها  
۲۷۰۳۲۱۲۳۱ آز سیستم های خطی و کنترل ۱ سیستم های خطی و کنترل  
۲۷۰۳۲۱۲۴۱ ماشین های الکتریکی ۳ الکترومغناطیس  
۲۷۰۳۲۱۲۵۱ آز ماشین های الکتریکی ۱ ماشین های الکتریکی  
۲۷۰۳۲۱۱۹۱ اصول میکروکامپیوترها و آز ۳    مدارهای الکترونیکی
۲۷۰۳۲۱۲۷۱ ابزار دقیق ۲ و آز ۳   سیستم های خطی و کنترل
۲۷۰۳۲۱۲۹۱ کنترل کننده برنامه پذیر و آز (plc) ۳   سیستم های خطی و کنترل
۱۹ ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲    
 
ترم چهارم شماره درس نام درس واحد نام درس پیش نیاز نام درس هم نیاز
۲۷۰۳۲۱۳۲۱ کنترل دیجیتال و آز ۳ سیستم های خطی و کنترل  
۲۷۰۳۲۱۲۸۱ کنترل مدرن(نوین) ۳ سیستم های خطی و کنترل  
۲۷۰۳۲۱۲۶۱ کنترل صنعتی ۳ سیستم های خطی و کنترل  
۲۷۰۳۲۱۳۶۱ کنترل پیشرفته ۳ سیستم های خطی و کنترل  
۲۷۰۳۲۱۳۰۱ کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو ۳ ماشین های الکتریکی  
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ اندیشه اسلامی ۲ ۲    
۱۹ ۲۷۰۳۲۱۳۹۱ پروژه ۲ گذراندن ۴۵ واحد درسی  

لیست دروس مصوب رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق

جدول دروس تخصصی اجباری رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق

نام درس تعداد واحد دروس پیشنیاز درس همنیاز
سیستم های خطی و کنترل ۳ تجزیه و تحلیل سیستمها  
آز سیستم های خطی و کنترل ۱ سیستم های خطی و کنترل  
ماشین های الکتریکی ۳ الکترو مغناطیس  
آز ماشین های الکتریکی ۱ ماشین های الکتریکی  
کنترل صنعتی ۳ سیستم های خطی و کنترل  
پروژه ۲ گذراندن حداقل ۴۵ واحد درسی  
جمع ۱۳    

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته کنترل و ابزار دقیق

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته کنترل و ابزار دقیق

                 
کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشي تا ساعت از ساعت تاريخ نام استاد گروه درسي نام درس مرتبه نوع کلاس
270330281 10:00 08:00 1395/11/19 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس اول مجازي
270330281 10:00 08:00 1395/11/26 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس دوم مجازي
270330281 10:00 08:00 1395/12/03 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس سوم مجازي
270330281 10:00 08:00 1395/12/10 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس چهارم مجازي
270330281 10:00 08:00 1395/12/17 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس پنجم مجازي
270330281 10:00 08:00 1395/12/24 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس ششم مجازي
270330281 10:00 08:00 1396/02/12 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس هفتم مجازي
270330281 10:00 08:00 1396/02/19 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس هشتم مجازي
270330281 10:00 08:00 1396/02/26 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس نهم مجازي
270330281 10:00 08:00 1396/03/02 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس دهم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/11/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 اول مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/11/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دوم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/03 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 سوم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/10 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 چهارم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/17 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 پنجم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/24 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 ششم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/12 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هفتم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هشتم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 نهم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/03/02 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/11/18 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن اول مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/11/25 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/02 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن سوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/09 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن چهارم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/16 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن پنجم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/23 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن ششم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/11 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هفتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/18 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هشتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/25 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن نهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/03/01 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دهم مجازي
270330031 20:00 18:00 1395/11/20 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر اول مجازي
270330031 20:00 18:00 1395/11/27 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر دوم مجازي
270330031 20:00 18:00 1395/12/04 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر سوم مجازي
270330031 20:00 18:00 1395/12/11 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر چهارم مجازي
270330031 20:00 18:00 1395/12/18 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر پنجم مجازي
270330031 20:00 18:00 1395/12/25 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر ششم مجازي
270330031 20:00 18:00 1396/02/13 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر هفتم مجازي
270330031 20:00 18:00 1396/02/20 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر هشتم مجازي
270330031 20:00 18:00 1396/02/27 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر نهم مجازي
270330031 20:00 18:00 1396/03/03 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر دهم مجازي
270321421 20:00 18:00 1395/11/20 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر اول مجازي
270321421 20:00 18:00 1395/11/27 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر دوم مجازي
270321421 20:00 18:00 1395/12/04 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر سوم مجازي
270321421 20:00 18:00 1395/12/11 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر چهارم مجازي
270321421 20:00 18:00 1395/12/18 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر پنجم مجازي
270321421 20:00 18:00 1395/12/25 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر ششم مجازي
270321421 20:00 18:00 1396/02/13 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر هفتم مجازي
270321421 20:00 18:00 1396/02/20 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر هشتم مجازي
270321421 20:00 18:00 1396/02/27 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر نهم مجازي
270321421 20:00 18:00 1396/03/03 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر دهم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/11/20 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام اول مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/11/27 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام دوم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/04 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام سوم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/11 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام چهارم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/18 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام پنجم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/25 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام ششم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/13 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام هفتم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/20 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام هشتم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/27 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام نهم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/03/03 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام دهم مجازي
270321211 16:00 14:00 1395/11/21 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها اول مجازي
270321211 16:00 14:00 1395/11/28 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها دوم مجازي
270321211 16:00 14:00 1395/12/05 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها سوم مجازي
270321211 16:00 14:00 1395/12/19 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها چهارم مجازي
270321211 16:00 14:00 1395/12/26 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها پنجم مجازي
270321211 16:00 14:00 1396/01/17 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها ششم مجازي
270321211 16:00 14:00 1396/02/14 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها هفتم مجازي
270321211 16:00 14:00 1396/02/21 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها هشتم مجازي
270321211 16:00 14:00 1396/02/28 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها نهم مجازي
270321211 16:00 14:00 1396/03/04 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها دهم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/11/19 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن اول مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/11/26 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن دوم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/12/03 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن سوم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/12/10 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن چهارم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/12/17 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن پنجم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/12/24 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن ششم مجازي
270121811 09:30 08:00 1396/02/12 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن هفتم مجازي
270121811 09:30 08:00 1396/02/19 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن هشتم مجازي
270121811 09:30 08:00 1396/02/26 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن نهم مجازي
270121811 09:30 08:00 1396/03/02 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن دهم مجازي
270532521 10:00 08:00 1395/11/16 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 اول مجازي
270532521 10:00 08:00 1395/11/17 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 دوم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/11/27 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 سوم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/11/28 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 چهارم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/12/04 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 پنجم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/12/05 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 ششم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/02/14 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 هفتم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/02/21 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 هشتم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/02/28 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 نهم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/03/04 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 دهم مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/11/21 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 اول مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/11/28 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 دوم مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/12/05 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 سوم مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/12/19 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 چهارم مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/12/26 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 پنجم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/01/17 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 ششم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/02/14 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 هفتم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/02/21 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 هشتم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/02/28 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 نهم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/03/04 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 دهم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/11/18 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي اول مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/11/25 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي دوم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/12/02 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي سوم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/12/09 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي چهارم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/12/16 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي پنجم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/12/23 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي ششم مجازي
270321151 15:30 13:30 1396/02/11 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي هفتم مجازي
270321151 15:30 13:30 1396/02/18 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي هشتم مجازي
270321151 15:30 13:30 1396/02/25 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي نهم مجازي
270321151 15:30 13:30 1396/03/01 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي دهم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/11/18 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) اول مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/11/25 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) دوم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/12/02 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) سوم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/12/09 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) چهارم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/12/16 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) پنجم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/12/23 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) ششم مجازي
270321111 11:30 10:00 1396/02/11 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) هفتم مجازي
270321111 11:30 10:00 1396/02/18 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) هشتم مجازي
270321111 11:30 10:00 1396/02/25 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) نهم مجازي
270321111 11:30 10:00 1396/03/01 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) دهم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/11/17 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي اول مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/11/24 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي دوم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/12/01 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي سوم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/12/08 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي چهارم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/12/15 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي پنجم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/12/22 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي ششم مجازي
270321221 20:00 18:00 1396/02/10 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي هفتم مجازي
270321221 20:00 18:00 1396/02/17 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي هشتم مجازي
270321221 20:00 18:00 1396/02/24 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي نهم مجازي
270321221 20:00 18:00 1396/02/31 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي دهم مجازي
270321301 18:00 16:00 1395/11/18 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 کاربرد الکترونيک قدرت در ماشين درايو اول مجازي
270321301 18:00 16:00 1395/11/25 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 کاربرد الکترونيک قدرت در ماشين درايو دوم مجازي
270321301 18:00 16:00 1395/12/02 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 کاربرد الکترونيک قدرت در ماشين درايو سوم مجازي
270321301 18:00 16:00 1395/12/09 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 کاربرد الکترونيک قدرت در ماشين درايو چهارم مجازي
270321301 18:00 16:00 1395/12/16 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 کاربرد الکترونيک قدرت در ماشين درايو پنجم مجازي
270321301 18:00 16:00 1395/12/23 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 کاربرد الکترونيک قدرت در ماشين درايو ششم مجازي
270321301 18:00 16:00 1396/02/11 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 کاربرد الکترونيک قدرت در ماشين درايو هفتم مجازي
270321301 18:00 16:00 1396/02/18 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 کاربرد الکترونيک قدرت در ماشين درايو هشتم مجازي
270321301 18:00 16:00 1396/02/25 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 کاربرد الکترونيک قدرت در ماشين درايو نهم مجازي
270321301 18:00 16:00 1396/03/01 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 کاربرد الکترونيک قدرت در ماشين درايو دهم مجازي
270321321 12:00 10:00 1395/11/24 مهندس روزبه ابول پور 1 کنترل ديجيتال و آز دوم مجازي
270321321 12:00 10:00 1395/12/01 مهندس روزبه ابول پور 1 کنترل ديجيتال و آز سوم مجازي
270321321 12:00 10:00 1395/12/08 مهندس روزبه ابول پور 1 کنترل ديجيتال و آز چهارم مجازي
270321321 12:00 10:00 1395/12/15 مهندس روزبه ابول پور 1 کنترل ديجيتال و آز پنجم مجازي
270321321 12:00 10:00 1395/12/22 مهندس روزبه ابول پور 1 کنترل ديجيتال و آز ششم مجازي
270321321 12:00 10:00 1396/02/10 مهندس روزبه ابول پور 1 کنترل ديجيتال و آز هفتم مجازي
270321321 12:00 10:00 1396/02/17 مهندس روزبه ابول پور 1 کنترل ديجيتال و آز هشتم مجازي
270321321 12:00 10:00 1396/02/24 مهندس روزبه ابول پور 1 کنترل ديجيتال و آز نهم مجازي
270321321 12:00 10:00 1396/02/31 مهندس روزبه ابول پور 1 کنترل ديجيتال و آز دهم مجازي
270321261 18:00 16:00 1395/11/27 مهندس زهرا کاظمي 1 کنترل صنعتي دوم مجازي
270321261 18:00 16:00 1395/12/04 مهندس زهرا کاظمي 1 کنترل صنعتي سوم مجازي
270321261 18:00 16:00 1395/12/11 مهندس زهرا کاظمي 1 کنترل صنعتي چهارم مجازي
270321261 18:00 16:00 1395/12/18 مهندس زهرا کاظمي 1 کنترل صنعتي پنجم مجازي
270321261 18:00 16:00 1395/12/25 مهندس زهرا کاظمي 1 کنترل صنعتي ششم مجازي
270321261 18:00 16:00 1396/02/13 مهندس زهرا کاظمي 1 کنترل صنعتي هفتم مجازي
270321261 18:00 16:00 1396/02/20 مهندس زهرا کاظمي 1 کنترل صنعتي هشتم مجازي
270321261 18:00 16:00 1396/02/27 مهندس زهرا کاظمي 1 کنترل صنعتي نهم مجازي
270321261 18:00 16:00 1396/03/03 مهندس زهرا کاظمي 1 کنترل صنعتي دهم مجازي
270321281 16:00 14:00 1395/11/26 مهندس لادن صادقي 1 کنترل نوين دوم مجازي
270321281 16:00 14:00 1395/12/03 مهندس لادن صادقي 1 کنترل نوين سوم مجازي
270321281 16:00 14:00 1395/12/10 مهندس لادن صادقي 1 کنترل نوين چهارم مجازي
270321281 16:00 14:00 1395/12/17 مهندس لادن صادقي 1 کنترل نوين پنجم مجازي
270321281 16:00 14:00 1395/12/24 مهندس لادن صادقي 1 کنترل نوين ششم مجازي
270321281 16:00 14:00 1396/02/12 مهندس لادن صادقي 1 کنترل نوين هفتم مجازي
270321281 16:00 14:00 1396/02/19 مهندس لادن صادقي 1 کنترل نوين هشتم مجازي
270321281 16:00 14:00 1396/02/26 مهندس لادن صادقي 1 کنترل نوين نهم مجازي
270321281 16:00 14:00 1396/03/02 مهندس لادن صادقي 1 کنترل نوين دهم مجازي
270321141 10:00 08:00 1395/11/16 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي اول مجازي
270321141 10:00 08:00 1395/11/23 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي دوم مجازي
270321141 10:00 08:00 1395/11/30 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي سوم مجازي
270321141 10:00 08:00 1395/12/07 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي چهارم مجازي
270321141 10:00 08:00 1395/12/14 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي پنجم مجازي
270321141 10:00 08:00 1395/12/21 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي ششم مجازي
270321141 10:00 08:00 1396/02/09 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي هفتم مجازي
270321141 10:00 08:00 1396/02/16 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي هشتم مجازي
270321141 10:00 08:00 1396/02/23 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي نهم مجازي
270321141 10:00 08:00 1396/02/30 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي دهم مجازي
270321171 18:00 16:00 1395/11/17 مهندس سهراب محمدي پويان 1 مدارهاي الکترونيکي اول مجازي
270321171 18:00 16:00 1395/11/24 مهندس سهراب محمدي پويان 1 مدارهاي الکترونيکي دوم مجازي
270321171 18:00 16:00 1395/12/01 مهندس سهراب محمدي پويان 1 مدارهاي الکترونيکي سوم مجازي
270321171 18:00 16:00 1395/12/08 مهندس سهراب محمدي پويان 1 مدارهاي الکترونيکي چهارم مجازي
270321171 18:00 16:00 1395/12/15 مهندس سهراب محمدي پويان 1 مدارهاي الکترونيکي پنجم مجازي
270321171 18:00 16:00 1395/12/22 مهندس سهراب محمدي پويان 1 مدارهاي الکترونيکي ششم مجازي
270321171 18:00 16:00 1396/02/10 مهندس سهراب محمدي پويان 1 مدارهاي الکترونيکي هفتم مجازي
270321171 18:00 16:00 1396/02/17 مهندس سهراب محمدي پويان 1 مدارهاي الکترونيکي هشتم مجازي
270321171 18:00 16:00 1396/02/24 مهندس سهراب محمدي پويان 1 مدارهاي الکترونيکي نهم مجازي
270321171 18:00 16:00 1396/02/31 مهندس سهراب محمدي پويان 1 مدارهاي الکترونيکي دهم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/11/21 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي اول مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/11/28 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي دوم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/12/05 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي سوم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/12/19 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي چهارم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/12/26 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي پنجم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/01/17 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي ششم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/02/14 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي هفتم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/02/21 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي هشتم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/02/28 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي نهم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/03/04 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي دهم مجازي
270330021 18:00 16:00 1395/11/18 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) اول مجازي
270330021 18:00 16:00 1395/11/25 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) دوم مجازي
270330021 18:00 16:00 1395/12/02 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) سوم مجازي
270330021 18:00 16:00 1395/12/09 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) چهارم مجازي
270330021 18:00 16:00 1395/12/16 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) پنجم مجازي
270330021 18:00 16:00 1395/12/23 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) ششم مجازي
270330021 18:00 16:00 1396/02/11 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) هفتم مجازي
270330021 18:00 16:00 1396/02/18 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) هشتم مجازي
270330021 18:00 16:00 1396/02/25 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) نهم مجازي
270330021 18:00 16:00 1396/03/01 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) دهم مجازي

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ناپیوسته کنترل  
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
23/01/96 ریاضی 2 ریاضی مهندسی
24/01/96 کنترل دیجیتال و آز مبانی تئوری تربیت بدنی2
25/01/96 معادلات دیفرانسیل کنترل کننده برنامه پذیر و آز
26/01/96 کنترل نوین الکترومغناطیس
سیستم های کنترل خطی
27/01/96 مدارهای الکتریکی 3
28/01/96 کنترل پیشرفته ابزار دقیق 2 و آز
مدارهای الکترونیکی
29/01/96 برنامه سازي رايانه اي انقلاب اسلامی و ریشه های آن
30/01/96 اصول میکروکامپیوترها و آز محاسبات عددي
31/01/96 سيگنال ها و سيستم ها
01/02/96 ماشین های الکتریکی اندیشه اسلامی2
02/02/96 ………………………… ………………………… …………………………
03/02/96 کنترل صنعتي تفسیر موضوعی قرآن
زبان تخصصی
تاریخ 10:30 – 08:30 11:45 – 10:45 12:45 – 11:45 16 – 14
04/02/96 الکترونیک قدرت تاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ناپیوسته کنترل        
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
17/03/96 ریاضی 2 ریاضی مهندسی
18/03/96 کنترل دیجیتال و آز مبانی تئوری تربیت بدنی2
19/03/96 معادلات دیفرانسیل کنترل کننده برنامه پذیر و آز
20/03/96 کنترل نوین الکترومغناطیس
سیستم های کنترل خطی
21/03/96 مدارهای الکتریکی 3
22/03/96 کنترل پیشرفته ابزار دقیق 2 و آز
مدارهای الکترونیکی
23/03/96 برنامه سازي رايانه اي انقلاب اسلامی و ریشه های آن
تاریخ 12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45
24/03/96 اصول میکروکامپیوترها و آز محاسبات عددي
25/03/96 سيگنال ها و سيستم ها
26/03/96 شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل
27/03/96 ماشین های الکتریکی اندیشه اسلامی2
28/03/96 ………………………… ………………………… …………………………
29/03/96 کنترل صنعتي تفسیر موضوعی قرآن
زبان تخصصی
تاریخ 12 – 10 13:15 – 12:15 14:15 – 13:15 16:45 – 14:45
30/03/96 الکترونیک قدرت تاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

ساعت 13 – 8 19 – 14 ساعت 13 – 8 19 – 14
تاریخ تاریخ
شنبه آز الکترونیک 2 (گروه اول) چهارشنبه آز مدارهای مخابراتی (گروه اول)
10/4/96 آز اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب آز و آزماشینهای الکتریکی (گروه اول) 14/4/96 آز مدارهای الکترونیکی (گروه اول)
آز بررسی سیستمهای قدرت (گروه اول)
نقشه کشی صنعتی (گروه اول) آز مدارهای منطقی (گروه اول)
آز اندازه گیری الکتریکی (گروه اول)
آز سیستمهای خطی و کنترل (گروه اول)
یک شنبه 11/4/96 آز اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب آز و آزماشینهای الکتریکی (گروه اول) آز الکترونیک 2 (گروه اول) پنج شنبه آز مدارهای مخابراتی (گروه اول)