دانشگاه شیرازدانشگاه شیرازدانشگاه شیراز
021-44064273
support@samin.co.ir
تهران ، فلکه دوم صادقیه ، بلوار فردوس ، خیابان رامین جنوبی ، کوچه سروی ، پلاک 25
دانشگاه شیرازدانشگاه شیرازدانشگاه شیراز

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق

  • صفحه اصلی
  • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق

خط تولید کارخانجات و صنایع مختلف معمولا ً توسط ماشین های الکتریکی که مجهز به سیستم های کنترل اتوماتیک و ابزار دقیق می باشند در حرکت است و اغلب در مراکز صنعتی برای کارشناسان برق مشاغلی با نامهای مهندس کاربردی برق و ابزار دقیق و یا مهندس کاربردی ابزار دقیق و کنترل پیش بینی شده است که کمتر متخصصین خاص این مشاغل در بین فارغ التحصیلات متداول مراکز آموزش عالی وجود دارد . از این رو پرورش کارشناسانی در گرایش کنترل و ابزار دقیق با داشتن پایه قوی برق و اتوماسیون از اهمیت فراوانی برخوردار است.

برنامه ترم‌بندی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزاردقیق

ترم اولشماره درسنام درسواحدنام درس پیش نیازنام درس هم نیاز
۲۷۰۳۲۱۱۶۱مدار الکتریکی ۳۳ معادلات دیفرانسیل
۲۷۰۳۲۱۱۳۱برنامه سازی رایانه ای۲  
۲۷۰۳۲۱۱۰۱ریاضیات پایه ۲۳  
۲۷۰۳۲۱۱۱۱زبان تخصصی۲  
۲۷۰۳۲۱۱۲۱معادلات دیفرانسیل۳ ریاضیات پایه ۲
۱۵۲۷۰۱۲۱۸۱۱تفسیر موضوعی قرآن۲  
 
ترم دومشماره درسنام درسواحدنام درس پیش نیازنام درس هم نیاز
۲۷۰۳۲۱۲۱۱تجزیه و تحلیل سیستم ها۳ ریاضیات مهندسی
۲۷۰۳۲۱۱۵۱ریاضیات مهندسی۳معادلات دیفرانسیل، ریاضی پایه ۲ 
۲۷۰۳۲۱۲۰۱الکترومغناطیس۳ ریاضیات مهندسی
۲۷۰۳۲۱۱۷۱مدارهای الکترونیکی۳مدار الکتریکی ۳  
۲۷۰۳۲۱۱۴۱محاسبات عددی۲ریاضیات پایه ۲- برنامه سازی رایانه ای 
۲۷۰۱۲۱۱۲۱مبانی تئوری تربیت بدنی ۲۱  
۱۸۲۷۰۱۲۱۱۱۱انقلاب اسلامی و ریشه های آن۲  
 
ترم سومشماره درسنام درسواحدنام درس پیش نیازنام درس هم نیاز
۲۷۰۳۲۱۲۲۱سیستم های خطی و کنترل۳تجزیه و تحلیل سیستمها 
۲۷۰۳۲۱۱۸۱آز مدارهای الکترونیکی۱مدارهای الکترونیکی 
۲۷۰۳۲۱۲۴۱ماشین های الکتریکی۳الکترومغناطیس 
۲۷۰۳۲۱۱۹۱اصول میکروکامپیوترها و آز۳  مدارهای الکترونیکی
۲۷۰۳۲۱۲۷۱ابزار دقیق ۳ سیستم های خطی و کنترل
۲۷۰۳۲۱۲۹۱کنترل کننده برنامه پذیر و آز (plc)۳ سیستم های خطی و کنترل
۱۹۲۷۰۱۲۱۱۳۱تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲  
 
ترم چهارمشماره درسنام درسواحدنام درس پیش نیازنام درس هم نیاز
۲۷۰۳۲۱۳۲۱کنترل دیجیتال و آز۳سیستم های خطی و کنترل 
۲۷۰۳۲۱۲۸۱کنترل مدرن(نوین)۳سیستم های خطی و کنترل 
۲۷۰۳۲۱۲۶۱کنترل صنعتی۳سیستم های خطی و کنترل 
۲۷۰۳۲۱۳۶۱کنترل پیشرفته۳سیستم های خطی و کنترل 
۲۷۰۳۲۱۳۰۱کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو۳ماشین های الکتریکی 
۲۷۰۳۲۱۲۳۱آز سیستم های خطی و منترل ۱سیستم های خطی و کنترل  
۲۷۰۳۲۱۲۵۱آز ماشین های الکتریکی۱ماشین های الکتریکی 
۲۷۰۱۲۲۰۵۱اندیشه اسلامی ۲۲  
۱۹۲۷۰۳۲۱۳۹۱پروژه۲گذراندن ۴۵ واحد درسی 
 
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

 

    
    
    
    
    
    
    
    

 

    
    
    
    
    
 

 

  

 

 

   
    

 

     
     
     
     
     
   

 

 
 

 

 

 

 
     
     
     
     
     
     
     

 

 

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول دروس تخصصی اجباری رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق

نام درستعداد واحددروس پیشنیازدرس همنیاز
سیستم های خطی و کنترل۳تجزیه و تحلیل سیستمها 
آز سیستم های خطی و کنترل۱سیستم های خطی و کنترل 
ماشین های الکتریکی۳الکترو مغناطیس 
آز ماشین های الکتریکی۱ماشین های الکتریکی 
کنترل صنعتی۳سیستم های خطی و کنترل 
پروژه۲گذراندن حداقل ۴۵ واحد درسی 
جمع۱۳  

 جدول دروس تخصصی انتخابی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق

نام درستعداد واحددروس پیشنیازدرس همنیاز
ابزار دقیق (۲) وآز۳ سیستم های خطی وکنترل
کنترل نوین۳سیستم های خطی وکنترل 
کنترل کننده برنامه پذیر و آز (plc)۳ سیستم های خطی وکنترل
کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو۳ماشین های الکتریکی 
کنترل دیجیتال وآز 

۳

سیستم های خطی وکنترل 
 

کنترل پیشرفته

 

۳سیستم های خطی وکنترل 
جمع۱۸  

جدول دروس پایه و اصلی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق

نام درستعداد واحدنوع درس*دروس پیشنیازدرس همنیاز
ریاضیات پایه (۲)۳پ  
زبان تخصصی۲پ  
معادلات دیفرانسیل۳پ ریاضیات پایه (۲)
برنامه سازی رایانه ای۲پ  
محاسبات عددی۲پریاضیات پایه (۲)-

برنامه سازی رایانه ای

 
ریاضیات مهندسی 

۳

الفریاضیات پایه (۲)-

معادلات دیفرانسیل

 
مدارهای الکتریکی (۳)۳الف معادلات دیفرانسیل
مدارهای الکترونیکی۳الفمدارهای الکتریکی (۳) 
آز مدارهای الکترونیکی۱الفمدارهای الکترونیکی 
اصول میکرو کامپیوترها وآز۳الف مدارهای الکترونیکی
الکترو مغناطیس۳الف ریاضیات مهندسی
تحزیه وتحلیل سیستمها۳الف ریاضیات مهندسی
(جمع)۳۱   

*  پ = پایه        الف = اصلی

جدول دروس عمومی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق

نام درستعداد واحد
اندیشه اسلامی (۲)۲
انقلاب اسلامی و ریشه های آن۲
مبانی تئوری تربیت بدنی (۲)۱
تاریخ تحلیلی صدراسلام۲
تفسیر موضوعی قرآن۲
(جمع)۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته کنترل و ابزار دقیق

[table id=class-ba-control-931 /]

 

ناپیوسته کنترل

[table id=99midterm-ba-control-931 /]

۱- لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد.

۲- تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.

۳- چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد، با توجه به نظر معاون آموزشی، حذف خواهد شد.

۴- کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.

۵- حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.    

۶- کلیه آزمایشگاهها بجز آزمایشگاه فیزیک۱ (دانشکده علوم) و آز بررسی سیستمهای قدرت و نقشه کشی صنعتی (دانشکده آموزشهای الکترونیکی) در مهندسی شماره۱ برگزار میگردد.

۷- آدرس دانشکده مهندسی شماره۱: بلوار زند، فلکه نمازی، جنب انتقال خون

۸- آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شماره۲

[table id=137 /]

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X