کارشناسی پیوسته حقوق

mlaw

کارشناسی پیوسته حقوق

این رشته یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف از تشکیل آن آموزش رشته های اسلامی و عرفی حقوق ، تربیت افراد برای رفع نیازمندیهای قضایی و وکالت دعاوی در دادگستری، مشاوره حقوقی (کارشناسی) در وزارتخانه ها و نهادها و بنیادها و کمک به احقاق حقوق مملکت در سطح بین المللی است.

دروس مصوب کارشناسی حقوق

الف: دروس عمومی جمع: ۲۰ واحد

ب: دروس پایه جمع : ۱۵ واحد

ج: دروس اصلی جمع: ۹۴ واحد

د: دروس اختیاری جمع واحدهای مورد نیاز : ۶ واحد

نوع درس ردیف نام درس واحد پیش‌نیاز
عمومی 1 اندیشه اسلامی 1 2
عمومی 2 اندیشه اسلامی2 2
عمومی 3 اخلاق اسلامی 2
عمومی 4 انقلاب اسلامی 2
عمومی 5 تفسیر قرآن 2
عمومی 6 ادبیات فارسی 3
عمومی 7 تاریخ اسلام 2
عمومی 8 زبان خارجی 3
عمومی 9 تربیت بدنی 1 1
عمومی 10 تربیت بدنی 2 1
پایه 1 مقدمه علم حقوق 2
پایه 2 ح جزای عمومی 1 3 مقدمه علم حقوق
پایه 3 ح اساسی 1 2
پایه 4 ح مدنی 1 1
پایه 5 مبانی علم اقتصاد 2
پایه 6 عربی 1
پایه 7 مالیه عمومی 2 مقدمه علم حقوق و اساسی1
پایه 8 مبانی جامعه شناسی 2
اصلی 1 ح اساسی 2 3 ح اساسی 1
اصلی 2 ح جزای عمومی 2 2 ح جزای عمومی 1
اصلی 3 ح جزای عمومی 3 2 ح جزای عمومی 2
اصلی 4 ح بین الملل عمومی 1 2 مقدمه علم حقوق
اصلی 5 ح بین الملل عمومی 2 2 ح بین الملل عمومی1
اصلی 6 ح سازمانهای بین المللی2 2 ح بین الملل عمومی1
اصلی 7 ح اداری 1 2 مقدمه علم حقوق
اصلی 8 ح اداری 2 2 ح اداری 1
اصلی 9 اصول فقه 1 2
اصلی 10 اصول فقه 2 2 اصول فقه 1
اصلی 11 متون فقه 1 2 عربی
اصلی 12 متون فقه 2 2 عربی
اصلی 13 متون فقه 3 2 عربی
اصلی 14 متون فقه 4 2 عربی
اصلی 15 حقوق تجارت 1 1 مقدمه علم حقوق
اصلی 16 حقوق تجارت 2 2 حقوق تجارت 1
اصلی 17 حقوق تجارت 3 2 حقوق تجارت 1
اصلی 18 حقوق تجارت 4 2 حقوق تجارت 1
اصلی 19 حقوق مدنی 2 2 حقوق مدنی 1
اصلی 20 حقوق مدنی 3 3 حقوق مدنی 2
اصلی 21 حقوق مدنی 4 2 حقوق مدنی 3
اصلی 22 حقوق مدنی 5 3 حقوق مدنی 3
اصلی 23 حقوق مدنی 6 3 حقوق مدنی 3
اصلی 24 حقوق مدنی 7 3 حقوق مدنی 3
اصلی 25 حقوق مدنی 8 3 حقوق مدنی 3
اصلی 26 آ.د.م 1(آئین دادرسی مدنی) 2 مقدمه علم حقوق
اصلی 27 آ.د.م 2 2 آ.د.م 1
اصلی 28 آ.د.م 3 2 آ.د.م 2
اصلی 29 متون حقوقی 1 2 مقدمه علم حقوق
اصلی 30 متون حقوقی 2 2 متون حقوقی 1
اصلی 31 آ.د.ک 1 2 آ.د.م 1
اصلی 32 آ.د.ک 2 1 آ.د.ک 1
اصلی 33 کار تحقیقی 1 1
اصلی 34 کار تحقیقی 2 1 کار تحقیقی 1
اصلی 35 ح بین الملل خصوصی 1 2 مدنی 1 و مدنی 2
اصلی 36 ح بین الملل خصوصی 2 2 ح بین الملل خصوصی1
اصلی 37 جرمشناسی 2 ح جزای عمومی 3
اصلی 38 ح جزای اختصاصی 1 3 ح جزای عمومی 3
اصلی 39 ح جزای اختصاصی 2 2 ح جزای عمومی 3
اصلی 40 ح جزای اختصاصی 3 2 ح جزای عمومی 3
اصلی 41 قواعد فقه 1 2 اصول فقه 1
اصلی 42 قواعد فقه 2 1 اصول فقه 1
اصلی 43 ح تطبیقی 2
اصلی 44 ادله اثبات دعوی 2 آ . د . م 2
اصلی 45 حقوق کار 2 حقوق مدنی 3
اصلی 46 پزشکی قانونی 2 ح جزای اختصاصی 1
اختیاری 1 آشنایی با کامپیوتر 2
اختیاری 2 کارآموزی قضایی 1 عملی 1 آ. د. م 2 و آ. د. ک 1
اختیاری 3 حقوق ثبت 1 حقوق مدنی 3
اختیاری 4 بزهکاری اطفال 1 حقوق جزای عمومی 3
اختیاری 5 پلیس علمی 1 مقدمه علم حقوق
اختیاری 6 حقوق دریاها 1 ح بین الملل عمومی 1
اختیاری 7 داوری بین المللی 1 ح بین الملل عمومی 2
اختیاری 8 آیات الاحکام 1 اصول فقه 2
اختیاری 9 ح تامین اجتماعی 1 حقوق مدنی 4
اختیاری 10 رویه قضایی 1 آ . د . م3
اختیاری 11 اصول روابط بین الملل 1
اختیاری 12 آشنایی با مبانی کامپیوتر 1
اختیاری 13 حقوق بشر 1 حقوق اساسی 2
اختیاری 14 کیفر شناسی 1 حقوق جزای عمومی 3
اختیاری 15 مالکیت معنوی 1 حقوق مدنی2

ترم بندی پیشنهادی کارشناسی حقوق

ترم اول ردیف درس تعداد واحد
ترم اول 1 حقوق اساسی 1 2
ترم اول 2 مبانی جامعه شناسی 2
ترم اول 3 مبانی علم اقتصاد 2
ترم اول 4 عربی 1
ترم اول 5 مقدمه علم حقوق 2
ترم اول 6 عمومی 3
ترم اول 7 عمومی 1
ترم اول 8 عمومی 2
ترم اول مجموع واحدها: 15 واحد
ترم دوم 1 حقوق مدنی 1 1
ترم دوم 2 حقوق جزای عمومی 1 3
ترم دوم 3 حقوق اساسی 2 3
ترم دوم 4 حقوق بین الملل عمومی1 2
ترم دوم 5 متون فقه 1 2
ترم دوم 6 حقوق تجارت 1 1
ترم دوم 7 عمومی 3
ترم دوم 8 عمومی 2
ترم دوم مجموع واحدها: 17 واحد
ترم سوم 1 مالیه عمومی 2
ترم سوم 2 حقوق بین الملل عمومی2 2
ترم سوم 3 حقوق تجارت 2 2
ترم سوم 4 متون فقه 2 2
ترم سوم 5 اصول فقه 1 2
ترم سوم 6 حقوق مدنی 2 2
ترم سوم 7 حقوق جزای عمومی 2 2
ترم سوم 8 عمومی 2
ترم سوم مجموع واحد ها: 16 واحد
ترم چهارم 1 حقوق تجارت 3 2
ترم چهارم 2 اصول فقه 2 2
ترم چهارم 3 متون حقوقی 1 2
ترم چهارم 4 متون فقه 3 2
ترم چهارم 5 حقوق کار 2
ترم چهارم 6 حقوق جزای عمومی 3 2
ترم چهارم 7 حقوق مدنی 3 3
ترم چهارم 8 عمومی 2
ترم چهارم مجموع واحد ها: 16 واحد
ترم پنجم 1 متون فقه 4 2
ترم پنجم 2 حقوق تجارت 4 2
ترم پنجم 3 آیین دادرسی مدنی 1 2
ترم پنجم 4 حقوق اداری 1 2
ترم پنجم 5 متون حقوقی 2 2
ترم پنجم 6 حقوق دریاها 1
ترم پنجم 7 حقوق جزای اختصاصی1 3
ترم پنجم 8 حقوق مدنی 4 2
ترم پنجم 9 عمومی 1
ترم پنجم 10 عمومی 2
ترم پنجم مجموع واحد ها: 19 واحد
ترم ششم 1 حقوق ثبت 1
ترم ششم 2 پزشکی قانونی 2
ترم ششم 3 آیین دادرسی کیفری 1 2
ترم ششم 4 حقوق اداری 2 2
ترم ششم 5 آیین دادرسی مدنی 2 2
ترم ششم 6 حقوق مدنی 5 3
ترم ششم 7 حقوق جزای اختصاصی2 2
ترم ششم 8 حقوق سازمانهای بین المللی 2
ترم ششم 9 عمومی 2
ترم ششم مجموع واحد ها: 18 واحد
ترم هفتم 1 حقوق مدنی 7 3
ترم هفتم 2 قواعد فقه 1 2
ترم هفتم 3 بزهکاری اطفال 1
ترم هفتم 4 آیین دادرسی کیفری 2 1
ترم هفتم 5 حقوق بین الملل خصوصی 1 2
ترم هفتم 6 آیین دادرسی مدنی 3 2
ترم هفتم 7 کار تحقیقی1 1
ترم هفتم 8 حقوق مدنی 6 3
ترم هفتم 9 حقوق جزای اختصاصی 3 2
ترم هفتم مجموع واحد ها: 17 واحد
ترم هشتم 1 حقوق مدنی 8 3
ترم هشتم 2 حقوق بین الملل خصوصی 2 2
ترم هشتم 3 حقوق تطبیقی 2
ترم هشتم 4 ادله اثبات دعوی 2
ترم هشتم 5 قواعد فقه 2 1
ترم هشتم 6 اصول روابط بین الملل 1
ترم هشتم 7 داوری بین الملل 1
ترم هشتم 8 مالکیت معنوی 1
ترم هشتم 9 جرمشناسی 2
ترم هشتم 10 کار تحقیقی2 1
ترم هشتم مجموع واحدها: 16 واحد

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته حقوق

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته حقوق

کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشي تا ساعت از ساعت تاريخ نام استاد گروه درسي نام درس مرتبه نوع کلاس
270122071 09:30 08:00 1395/11/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي اول مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/11/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي دوم مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/12/03 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي سوم مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/12/10 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي چهارم مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/12/17 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي پنجم مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/12/24 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي ششم مجازي
270122071 09:30 08:00 1396/02/12 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي هفتم مجازي
270122071 09:30 08:00 1396/02/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي هشتم مجازي
270122071 09:30 08:00 1396/02/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي نهم مجازي
270122071 09:30 08:00 1396/03/02 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي دهم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/11/20 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي اول مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/11/27 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي دوم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/04 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي سوم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/11 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي چهارم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/18 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي پنجم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/25 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي ششم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/02/13 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي هفتم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/02/20 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي هشتم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/02/27 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي نهم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/03/03 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي دهم مجازي
270231701 19:30 18:00 1395/11/17 آقاي علي فاتحي 1 ادله اثبات دعوي اول مجازي
270231701 19:30 18:00 1395/11/24 آقاي علي فاتحي 1 ادله اثبات دعوي دوم مجازي
270231701 19:30 18:00 1395/12/01 آقاي علي فاتحي 1 ادله اثبات دعوي سوم مجازي
270231701 19:30 18:00 1395/12/08 آقاي علي فاتحي 1 ادله اثبات دعوي چهارم مجازي
270231701 19:30 18:00 1395/12/15 آقاي علي فاتحي 1 ادله اثبات دعوي پنجم مجازي
270231701 19:30 18:00 1395/12/22 آقاي علي فاتحي 1 ادله اثبات دعوي ششم مجازي
270231701 19:30 18:00 1396/02/10 آقاي علي فاتحي 1 ادله اثبات دعوي هفتم مجازي
270231701 19:30 18:00 1396/02/17 آقاي علي فاتحي 1 ادله اثبات دعوي هشتم مجازي
270231701 19:30 18:00 1396/02/24 آقاي علي فاتحي 1 ادله اثبات دعوي نهم مجازي
270231701 19:30 18:00 1396/02/31 آقاي علي فاتحي 1 ادله اثبات دعوي دهم مجازي
270232011 15:30 14:00 1395/11/18 دکتر سيد يوسف قرشي 1 اصول روابط بين الملل اول مجازي
270232011 15:30 14:00 1395/12/02 دکتر سيد يوسف قرشي 1 اصول روابط بين الملل دوم مجازي
270232011 15:30 14:00 1395/12/16 دکتر سيد يوسف قرشي 1 اصول روابط بين الملل سوم مجازي
270232011 15:30 14:00 1396/02/11 دکتر سيد يوسف قرشي 1 اصول روابط بين الملل چهارم مجازي
270232011 15:30 14:00 1396/02/25 دکتر سيد يوسف قرشي 1 اصول روابط بين الملل پنجم مجازي
270231341 19:30 18:00 1395/11/19 آقاي محمد هادي طلعتي 1 اصول فقه 2 اول مجازي
270231341 19:30 18:00 1395/11/26 آقاي محمد هادي طلعتي 1 اصول فقه 2 دوم مجازي
270231341 19:30 18:00 1395/12/03 آقاي محمد هادي طلعتي 1 اصول فقه 2 سوم مجازي
270231341 19:30 18:00 1395/12/10 آقاي محمد هادي طلعتي 1 اصول فقه 2 چهارم مجازي
270231341 19:30 18:00 1395/12/17 آقاي محمد هادي طلعتي 1 اصول فقه 2 پنجم مجازي
270231341 19:30 18:00 1395/12/24 آقاي محمد هادي طلعتي 1 اصول فقه 2 ششم مجازي
270231341 19:30 18:00 1396/02/12 آقاي محمد هادي طلعتي 1 اصول فقه 2 هفتم مجازي
270231341 19:30 18:00 1396/02/19 آقاي محمد هادي طلعتي 1 اصول فقه 2 هشتم مجازي
270231341 19:30 18:00 1396/02/26 آقاي محمد هادي طلعتي 1 اصول فقه 2 نهم مجازي
270231341 19:30 18:00 1396/03/02 آقاي محمد هادي طلعتي 1 اصول فقه 2 دهم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/11/19 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 اول مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/11/26 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 دوم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/03 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 سوم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/10 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 چهارم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/17 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 پنجم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/24 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 ششم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/02/12 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 هفتم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/02/19 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 هشتم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/02/26 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 نهم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/03/02 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 دهم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/11/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 اول مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/11/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دوم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/03 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 سوم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/10 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 چهارم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/17 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 پنجم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/24 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 ششم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/12 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هفتم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هشتم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 نهم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/03/02 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/11/18 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن اول مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/11/25 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/02 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن سوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/09 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن چهارم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/16 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن پنجم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/23 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن ششم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/11 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هفتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/18 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هشتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/25 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن نهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/03/01 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دهم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/11/17 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي اول مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/11/24 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي دوم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/01 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي سوم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/08 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي چهارم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/15 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي پنجم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/22 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي ششم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/10 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي هفتم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/17 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي هشتم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/24 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي نهم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/31 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي دهم مجازي
270231561 19:30 18:00 1395/11/16 دکتر ايمان يوسفي 1 آيين دادرسي کيفري1 اول مجازي
270231561 19:30 18:00 1395/11/23 دکتر ايمان يوسفي 1 آيين دادرسي کيفري1 دوم مجازي
270231561 19:30 18:00 1395/11/30 دکتر ايمان يوسفي 1 آيين دادرسي کيفري1 سوم مجازي
270231561 19:30 18:00 1395/12/07 دکتر ايمان يوسفي 1 آيين دادرسي کيفري1 چهارم مجازي
270231561 19:30 18:00 1395/12/14 دکتر ايمان يوسفي 1 آيين دادرسي کيفري1 پنجم مجازي
270231561 19:30 18:00 1395/12/21 دکتر ايمان يوسفي 1 آيين دادرسي کيفري1 ششم مجازي
270231561 19:30 18:00 1396/02/09 دکتر ايمان يوسفي 1 آيين دادرسي کيفري1 هفتم مجازي
270231561 19:30 18:00 1396/02/16 دکتر ايمان يوسفي 1 آيين دادرسي کيفري1 هشتم مجازي
270231561 19:30 18:00 1396/02/23 دکتر ايمان يوسفي 1 آيين دادرسي کيفري1 نهم مجازي
270231561 19:30 18:00 1396/02/30 دکتر ايمان يوسفي 1 آيين دادرسي کيفري1 دهم مجازي
270231471 17:30 16:00 1395/11/19 دکتر حجت مبين 1 آيين دادرسي مدني 2 اول مجازي
270231471 17:30 16:00 1395/11/26 دکتر حجت مبين 1 آيين دادرسي مدني 2 دوم مجازي
270231471 17:30 16:00 1395/12/03 دکتر حجت مبين 1 آيين دادرسي مدني 2 سوم مجازي
270231471 17:30 16:00 1395/12/10 دکتر حجت مبين 1 آيين دادرسي مدني 2 چهارم مجازي
270231471 17:30 16:00 1395/12/17 دکتر حجت مبين 1 آيين دادرسي مدني 2 پنجم مجازي
270231471 17:30 16:00 1395/12/24 دکتر حجت مبين 1 آيين دادرسي مدني 2 ششم مجازي
270231471 17:30 16:00 1396/02/12 دکتر حجت مبين 1 آيين دادرسي مدني 2 هفتم مجازي
270231471 17:30 16:00 1396/02/19 دکتر حجت مبين 1 آيين دادرسي مدني 2 هشتم مجازي
270231471 17:30 16:00 1396/02/26 دکتر حجت مبين 1 آيين دادرسي مدني 2 نهم مجازي
270231471 17:30 16:00 1396/03/02 دکتر حجت مبين 1 آيين دادرسي مدني 2 دهم مجازي
270231671 15:30 14:00 1395/11/18 دکتر سيامک رئيسي 1 پزشکي قانوني اول مجازي
270231671 15:30 14:00 1395/11/25 دکتر سيامک رئيسي 1 پزشکي قانوني دوم مجازي
270231671 15:30 14:00 1395/12/02 دکتر سيامک رئيسي 1 پزشکي قانوني سوم مجازي
270231671 15:30 14:00 1395/12/09 دکتر سيامک رئيسي 1 پزشکي قانوني چهارم مجازي
270231671 15:30 14:00 1395/12/16 دکتر سيامک رئيسي 1 پزشکي قانوني پنجم مجازي
270231671 15:30 14:00 1395/12/23 دکتر سيامک رئيسي 1 پزشکي قانوني ششم مجازي
270231671 15:30 14:00 1396/02/11 دکتر سيامک رئيسي 1 پزشکي قانوني هفتم مجازي
270231671 15:30 14:00 1396/02/18 دکتر سيامک رئيسي 1 پزشکي قانوني هشتم مجازي
270231671 15:30 14:00 1396/02/25 دکتر سيامک رئيسي 1 پزشکي قانوني نهم مجازي
270231671 15:30 14:00 1396/03/01 دکتر سيامک رئيسي 1 پزشکي قانوني دهم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/11/20 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام اول مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/11/27 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام دوم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/04 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام سوم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/11 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام چهارم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/18 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام پنجم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/25 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام ششم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/13 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام هفتم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/20 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام هشتم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/27 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام نهم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/03/03 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام دهم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/11/16 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن اول مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/11/23 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن دوم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/11/30 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن سوم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/12/07 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن چهارم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/12/14 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن پنجم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/12/21 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن ششم مجازي
270121811 11:30 10:00 1396/02/09 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن هفتم مجازي
270121811 11:30 10:00 1396/02/16 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن هشتم مجازي
270121811 11:30 10:00 1396/02/23 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن نهم مجازي
270121811 11:30 10:00 1396/02/30 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن دهم مجازي
270231691 17:30 16:00 1395/11/19 دکتر مجتبي جاويدي 1 جرمشناسي اول مجازي
270231691 17:30 16:00 1395/11/26 دکتر مجتبي جاويدي 1 جرمشناسي دوم مجازي
270231691 17:30 16:00 1395/12/03 دکتر مجتبي جاويدي 1 جرمشناسي سوم مجازي
270231691 17:30 16:00 1395/12/10 دکتر مجتبي جاويدي 1 جرمشناسي چهارم مجازي
270231691 17:30 16:00 1395/12/17 دکتر مجتبي جاويدي 1 جرمشناسي پنجم مجازي
270231691 17:30 16:00 1395/12/24 دکتر مجتبي جاويدي 1 جرمشناسي ششم مجازي
270231691 17:30 16:00 1396/02/12 دکتر مجتبي جاويدي 1 جرمشناسي هفتم مجازي
270231691 17:30 16:00 1396/02/19 دکتر مجتبي جاويدي 1 جرمشناسي هشتم مجازي
270231691 17:30 16:00 1396/02/26 دکتر مجتبي جاويدي 1 جرمشناسي نهم مجازي
270231691 17:30 16:00 1396/03/02 دکتر مجتبي جاويدي 1 جرمشناسي دهم مجازي
270231401 17:30 16:00 1395/11/16 دکتر سيد مجتبي واعظي 1 حقوق اداري 2 اول مجازي
270231401 17:30 16:00 1395/11/23 دکتر سيد مجتبي واعظي 1 حقوق اداري 2 دوم مجازي
270231401 17:30 16:00 1395/11/30 دکتر سيد مجتبي واعظي 1 حقوق اداري 2 سوم مجازي
270231401 17:30 16:00 1395/12/07 دکتر سيد مجتبي واعظي 1 حقوق اداري 2 چهارم مجازي
270231401 17:30 16:00 1395/12/14 دکتر سيد مجتبي واعظي 1 حقوق اداري 2 پنجم مجازي
270231401 17:30 16:00 1395/12/21 دکتر سيد مجتبي واعظي 1 حقوق اداري 2 ششم مجازي
270231401 17:30 16:00 1396/02/09 دکتر سيد مجتبي واعظي 1 حقوق اداري 2 هفتم مجازي
270231401 17:30 16:00 1396/02/16 دکتر سيد مجتبي واعظي 1 حقوق اداري 2 هشتم مجازي
270231401 17:30 16:00 1396/02/23 دکتر سيد مجتبي واعظي 1 حقوق اداري 2 نهم مجازي
270231401 17:30 16:00 1396/02/30 دکتر سيد مجتبي واعظي 1 حقوق اداري 2 دهم مجازي
270231241 16:00 14:00 1395/11/19 دکتر ابراهيم عباسي 1 حقوق اساسي 2 اول مجازي
270231241 16:00 14:00 1395/11/26 دکتر ابراهيم عباسي 1 حقوق اساسي 2 دوم مجازي
270231241 16:00 14:00 1395/12/03 دکتر ابراهيم عباسي 1 حقوق اساسي 2 سوم مجازي
270231241 16:00 14:00 1395/12/10 دکتر ابراهيم عباسي 1 حقوق اساسي 2 چهارم مجازي
270231241 16:00 14:00 1395/12/17 دکتر ابراهيم عباسي 1 حقوق اساسي 2 پنجم مجازي
270231241 16:00 14:00 1395/12/24 دکتر ابراهيم عباسي 1 حقوق اساسي 2 ششم مجازي
270231241 16:00 14:00 1396/02/12 دکتر ابراهيم عباسي 1 حقوق اساسي 2 هفتم مجازي
270231241 16:00 14:00 1396/02/19 دکتر ابراهيم عباسي 1 حقوق اساسي 2 هشتم مجازي
270231241 16:00 14:00 1396/02/26 دکتر ابراهيم عباسي 1 حقوق اساسي 2 نهم مجازي
270231241 16:00 14:00 1396/03/02 دکتر ابراهيم عباسي 1 حقوق اساسي 2 دهم مجازي
270231641 18:00 16:30 1395/11/16 دکتر حجت اله ايزدي 1 حقوق بين الملل خصوصي2 اول مجازي
270231641 18:00 16:30 1395/11/23 دکتر حجت اله ايزدي 1 حقوق بين الملل خصوصي2 دوم مجازي
270231641 18:00 16:30 1395/11/30 دکتر حجت اله ايزدي 1 حقوق بين الملل خصوصي2 سوم مجازي
270231641 18:00 16:30 1395/12/07 دکتر حجت اله ايزدي 1 حقوق بين الملل خصوصي2 چهارم مجازي
270231641 18:00 16:30 1395/12/14 دکتر حجت اله ايزدي 1 حقوق بين الملل خصوصي2 پنجم مجازي
270231641 18:00 16:30 1395/12/21 دکتر حجت اله ايزدي 1 حقوق بين الملل خصوصي2 ششم مجازي
270231641 18:00 16:30 1396/02/09 دکتر حجت اله ايزدي 1 حقوق بين الملل خصوصي2 هفتم مجازي
270231641 18:00 16:30 1396/02/16 دکتر حجت اله ايزدي 1 حقوق بين الملل خصوصي2 هشتم مجازي
270231641 18:00 16:30 1396/02/23 دکتر حجت اله ايزدي 1 حقوق بين الملل خصوصي2 نهم مجازي
270231641 18:00 16:30 1396/02/30 دکتر حجت اله ايزدي 1 حقوق بين الملل خصوصي2 دهم مجازي
270231261 10:30 09:00 1395/11/20 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق بين الملل عمومي 1 اول مجازي
270231261 10:30 09:00 1395/11/27 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق بين الملل عمومي 1 دوم مجازي
270231261 10:30 09:00 1395/12/04 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق بين الملل عمومي 1 سوم مجازي
270231261 10:30 09:00 1395/12/11 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق بين الملل عمومي 1 چهارم مجازي
270231261 10:30 09:00 1395/12/18 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق بين الملل عمومي 1 پنجم مجازي
270231261 10:30 09:00 1395/12/25 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق بين الملل عمومي 1 ششم مجازي
270231261 10:30 09:00 1396/02/13 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق بين الملل عمومي 1 هفتم مجازي
270231261 10:30 09:00 1396/02/20 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق بين الملل عمومي 1 هشتم مجازي
270231261 10:30 09:00 1396/02/27 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق بين الملل عمومي 1 نهم مجازي
270231261 10:30 09:00 1396/03/03 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق بين الملل عمومي 1 دهم مجازي
270231351 11:30 10:00 1395/11/17 دکتر عليرضا رجب زاده 1 حقوق تجارت 1 اول مجازي
270231351 11:30 10:00 1395/12/01 دکتر عليرضا رجب زاده 1 حقوق تجارت 1 دوم مجازي
270231351 11:30 10:00 1395/12/15 دکتر عليرضا رجب زاده 1 حقوق تجارت 1 سوم مجازي
270231351 11:30 10:00 1396/02/10 دکتر عليرضا رجب زاده 1 حقوق تجارت 1 چهارم مجازي
270231351 11:30 10:00 1396/02/24 دکتر عليرضا رجب زاده 1 حقوق تجارت 1 پنجم مجازي
270231451 17:30 16:00 1395/11/18 دکتر حجت مبين 1 حقوق تجارت 3 اول مجازي
270231451 17:30 16:00 1395/11/25 دکتر حجت مبين 1 حقوق تجارت 3 دوم مجازي
270231451 17:30 16:00 1395/12/02 دکتر حجت مبين 1 حقوق تجارت 3 سوم مجازي
270231451 17:30 16:00 1395/12/09 دکتر حجت مبين 1 حقوق تجارت 3 چهارم مجازي
270231451 17:30 16:00 1395/12/16 دکتر حجت مبين 1 حقوق تجارت 3 پنجم مجازي
270231451 17:30 16:00 1395/12/23 دکتر حجت مبين 1 حقوق تجارت 3 ششم مجازي
270231451 17:30 16:00 1396/02/11 دکتر حجت مبين 1 حقوق تجارت 3 هفتم مجازي
270231451 17:30 16:00 1396/02/18 دکتر حجت مبين 1 حقوق تجارت 3 هشتم مجازي
270231451 17:30 16:00 1396/02/25 دکتر حجت مبين 1 حقوق تجارت 3 نهم مجازي
270231451 17:30 16:00 1396/03/01 دکتر حجت مبين 1 حقوق تجارت 3 دهم مجازي
270231681 11:30 10:00 1395/11/20 خانم آزاده عبداله زاده 1 حقوق تطبيقي اول مجازي
270231681 11:30 10:00 1395/11/27 خانم آزاده عبداله زاده 1 حقوق تطبيقي دوم مجازي
270231681 11:30 10:00 1395/12/04 خانم آزاده عبداله زاده 1 حقوق تطبيقي سوم مجازي
270231681 11:30 10:00 1395/12/11 خانم آزاده عبداله زاده 1 حقوق تطبيقي چهارم مجازي
270231681 11:30 10:00 1395/12/18 خانم آزاده عبداله زاده 1 حقوق تطبيقي پنجم مجازي
270231681 11:30 10:00 1395/12/25 خانم آزاده عبداله زاده 1 حقوق تطبيقي ششم مجازي
270231681 11:30 10:00 1396/02/13 خانم آزاده عبداله زاده 1 حقوق تطبيقي هفتم مجازي
270231681 11:30 10:00 1396/02/20 خانم آزاده عبداله زاده 1 حقوق تطبيقي هشتم مجازي
270231681 11:30 10:00 1396/02/27 خانم آزاده عبداله زاده 1 حقوق تطبيقي نهم مجازي
270231681 11:30 10:00 1396/03/03 خانم آزاده عبداله زاده 1 حقوق تطبيقي دهم مجازي
270231751 15:30 14:00 1395/11/20 آقاي حبيب اله کرمي 1 حقوق ثبت اول مجازي
270231751 15:30 14:00 1395/12/04 آقاي حبيب اله کرمي 1 حقوق ثبت دوم مجازي
270231751 15:30 14:00 1395/12/18 آقاي حبيب اله کرمي 1 حقوق ثبت سوم مجازي
270231751 15:30 14:00 1396/02/13 آقاي حبيب اله کرمي 1 حقوق ثبت چهارم مجازي
270231751 15:30 14:00 1396/02/27 آقاي حبيب اله کرمي 1 حقوق ثبت پنجم مجازي
270231511 15:30 14:00 1395/11/19 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي اختصاصي2 اول مجازي
270231511 15:30 14:00 1395/11/26 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي اختصاصي2 دوم مجازي
270231511 15:30 14:00 1395/12/03 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي اختصاصي2 سوم مجازي
270231511 15:30 14:00 1395/12/10 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي اختصاصي2 چهارم مجازي
270231511 15:30 14:00 1395/12/17 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي اختصاصي2 پنجم مجازي
270231511 15:30 14:00 1395/12/24 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي اختصاصي2 ششم مجازي
270231511 15:30 14:00 1396/02/12 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي اختصاصي2 هفتم مجازي
270231511 15:30 14:00 1396/02/19 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي اختصاصي2 هشتم مجازي
270231511 15:30 14:00 1396/02/26 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي اختصاصي2 نهم مجازي
270231511 15:30 14:00 1396/03/02 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي اختصاصي2 دهم مجازي
270231511 15:30 14:00 1395/11/19 دکتر مجتبي جاويدي 2 حقوق جزاي اختصاصي2 اول مجازي
270231511 15:30 14:00 1395/11/26 دکتر مجتبي جاويدي 2 حقوق جزاي اختصاصي2 دوم مجازي
270231511 15:30 14:00 1395/12/03 دکتر مجتبي جاويدي 2 حقوق جزاي اختصاصي2 سوم مجازي
270231511 15:30 14:00 1395/12/10 دکتر مجتبي جاويدي 2 حقوق جزاي اختصاصي2 چهارم مجازي
270231511 15:30 14:00 1395/12/17 دکتر مجتبي جاويدي 2 حقوق جزاي اختصاصي2 پنجم مجازي
270231511 15:30 14:00 1395/12/24 دکتر مجتبي جاويدي 2 حقوق جزاي اختصاصي2 ششم مجازي
270231511 15:30 14:00 1396/02/12 دکتر مجتبي جاويدي 2 حقوق جزاي اختصاصي2 هفتم مجازي
270231511 15:30 14:00 1396/02/19 دکتر مجتبي جاويدي 2 حقوق جزاي اختصاصي2 هشتم مجازي
270231511 15:30 14:00 1396/02/26 دکتر مجتبي جاويدي 2 حقوق جزاي اختصاصي2 نهم مجازي
270231511 15:30 14:00 1396/03/02 دکتر مجتبي جاويدي 2 حقوق جزاي اختصاصي2 دهم مجازي
270231251 18:00 16:00 1395/11/19 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي عمومي 1 اول مجازي
270231251 18:00 16:00 1395/11/26 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي عمومي 1 دوم مجازي
270231251 18:00 16:00 1395/12/03 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي عمومي 1 سوم مجازي
270231251 18:00 16:00 1395/12/10 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي عمومي 1 چهارم مجازي
270231251 18:00 16:00 1395/12/17 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي عمومي 1 پنجم مجازي
270231251 18:00 16:00 1395/12/24 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي عمومي 1 ششم مجازي
270231251 18:00 16:00 1396/02/12 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي عمومي 1 هفتم مجازي
270231251 18:00 16:00 1396/02/19 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي عمومي 1 هشتم مجازي
270231251 18:00 16:00 1396/02/26 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي عمومي 1 نهم مجازي
270231251 18:00 16:00 1396/03/02 آقاي ميرزا مهدي سالاري شهربابکي 1 حقوق جزاي عمومي 1 دهم مجازي
270231371 19:30 18:00 1395/11/16 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 حقوق جزاي عمومي 3 اول مجازي
270231371 19:30 18:00 1395/11/23 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 حقوق جزاي عمومي 3 دوم مجازي
270231371 19:30 18:00 1395/11/30 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 حقوق جزاي عمومي 3 سوم مجازي
270231371 19:30 18:00 1395/12/07 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 حقوق جزاي عمومي 3 چهارم مجازي
270231371 19:30 18:00 1395/12/14 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 حقوق جزاي عمومي 3 پنجم مجازي
270231371 19:30 18:00 1395/12/21 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 حقوق جزاي عمومي 3 ششم مجازي
270231371 19:30 18:00 1396/02/09 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 حقوق جزاي عمومي 3 هفتم مجازي
270231371 19:30 18:00 1396/02/16 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 حقوق جزاي عمومي 3 هشتم مجازي
270231371 19:30 18:00 1396/02/23 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 حقوق جزاي عمومي 3 نهم مجازي
270231371 19:30 18:00 1396/02/30 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 حقوق جزاي عمومي 3 دهم مجازي
270231711 12:00 10:30 1395/11/20 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق سازمانهاي بين المللي اول مجازي
270231711 12:00 10:30 1395/11/27 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق سازمانهاي بين المللي دوم مجازي
270231711 12:00 10:30 1395/12/04 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق سازمانهاي بين المللي سوم مجازي
270231711 12:00 10:30 1395/12/11 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق سازمانهاي بين المللي چهارم مجازي
270231711 12:00 10:30 1395/12/18 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق سازمانهاي بين المللي پنجم مجازي
270231711 12:00 10:30 1395/12/25 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق سازمانهاي بين المللي ششم مجازي
270231711 12:00 10:30 1396/02/13 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق سازمانهاي بين المللي هفتم مجازي
270231711 12:00 10:30 1396/02/20 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق سازمانهاي بين المللي هشتم مجازي
270231711 12:00 10:30 1396/02/27 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق سازمانهاي بين المللي نهم مجازي
270231711 12:00 10:30 1396/03/03 دکتر فرهاد طلايي 1 حقوق سازمانهاي بين المللي دهم مجازي
270231541 15:45 14:15 1395/11/17 دکتر خديجه شجاعيان 1 حقوق کار اول مجازي
270231541 15:45 14:15 1395/11/24 دکتر خديجه شجاعيان 1 حقوق کار دوم مجازي
270231541 15:45 14:15 1395/12/01 دکتر خديجه شجاعيان 1 حقوق کار سوم مجازي
270231541 15:45 14:15 1395/12/08 دکتر خديجه شجاعيان 1 حقوق کار چهارم مجازي
270231541 15:45 14:15 1395/12/15 دکتر خديجه شجاعيان 1 حقوق کار پنجم مجازي
270231541 15:45 14:15 1395/12/22 دکتر خديجه شجاعيان 1 حقوق کار ششم مجازي
270231541 15:45 14:15 1396/02/10 دکتر خديجه شجاعيان 1 حقوق کار هفتم مجازي
270231541 15:45 14:15 1396/02/17 دکتر خديجه شجاعيان 1 حقوق کار هشتم مجازي
270231541 15:45 14:15 1396/02/24 دکتر خديجه شجاعيان 1 حقوق کار نهم مجازي
270231541 15:45 14:15 1396/02/31 دکتر خديجه شجاعيان 1 حقوق کار دهم مجازي
270231231 15:30 14:00 1395/11/21 دکتر حانيه ذاکري نيا 1 حقوق مدني 1 اول مجازي
270231231 15:30 14:00 1395/12/05 دکتر حانيه ذاکري نيا 1 حقوق مدني 1 دوم مجازي
270231231 15:30 14:00 1395/12/19 دکتر حانيه ذاکري نيا 1 حقوق مدني 1 سوم مجازي
270231231 15:30 14:00 1396/02/14 دکتر حانيه ذاکري نيا 1 حقوق مدني 1 چهارم مجازي
270231231 15:30 14:00 1396/02/28 دکتر حانيه ذاکري نيا 1 حقوق مدني 1 پنجم مجازي
270231361 18:00 16:00 1395/11/21 دکتر روديجاني 1 حقوق مدني 3 اول مجازي
270231361 18:00 16:00 1395/11/28 دکتر روديجاني 1 حقوق مدني 3 دوم مجازي
270231361 18:00 16:00 1395/12/05 دکتر روديجاني 1 حقوق مدني 3 سوم مجازي
270231361 18:00 16:00 1395/12/19 دکتر روديجاني 1 حقوق مدني 3 چهارم مجازي
270231361 18:00 16:00 1395/12/26 دکتر روديجاني 1 حقوق مدني 3 پنجم مجازي
270231361 18:00 16:00 1396/01/17 دکتر روديجاني 1 حقوق مدني 3 ششم مجازي
270231361 18:00 16:00 1396/02/14 دکتر روديجاني 1 حقوق مدني 3 هفتم مجازي
270231361 18:00 16:00 1396/02/21 دکتر روديجاني 1 حقوق مدني 3 هشتم مجازي
270231361 18:00 16:00 1396/02/28 دکتر روديجاني 1 حقوق مدني 3 نهم مجازي
270231361 18:00 16:00 1396/03/04 دکتر روديجاني 1 حقوق مدني 3 دهم مجازي
270231441 20:00 18:00 1395/11/19 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 حقوق مدني 5 اول مجازي
270231441 20:00 18:00 1395/11/26 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 حقوق مدني 5 دوم مجازي
270231441 20:00 18:00 1395/12/03 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 حقوق مدني 5 سوم مجازي
270231441 20:00 18:00 1395/12/10 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 حقوق مدني 5 چهارم مجازي
270231441 20:00 18:00 1395/12/17 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 حقوق مدني 5 پنجم مجازي
270231441 20:00 18:00 1395/12/24 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 حقوق مدني 5 ششم مجازي
270231441 20:00 18:00 1396/02/12 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 حقوق مدني 5 هفتم مجازي
270231441 20:00 18:00 1396/02/19 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 حقوق مدني 5 هشتم مجازي
270231441 20:00 18:00 1396/02/26 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 حقوق مدني 5 نهم مجازي
270231441 20:00 18:00 1396/03/02 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 حقوق مدني 5 دهم مجازي
270231611 10:00 08:00 1395/11/17 دکتر عليرضا رجب زاده 1 حقوق مدني 8 اول مجازي
270231611 10:00 08:00 1395/11/24 دکتر عليرضا رجب زاده 1 حقوق مدني 8 دوم مجازي
270231611 10:00 08:00 1395/12/01 دکتر عليرضا رجب زاده 1 حقوق مدني 8 سوم مجازي
270231611 10:00 08:00 1395/12/08 دکتر عليرضا رجب زاده 1 حقوق مدني 8 چهارم مجازي
270231611 10:00 08:00 1395/12/15 دکتر عليرضا رجب زاده 1 حقوق مدني 8 پنجم مجازي
270231611 10:00 08:00 1395/12/22 دکتر عليرضا رجب زاده 1 حقوق مدني 8 ششم مجازي
270231611 10:00 08:00 1396/02/10 دکتر عليرضا رجب زاده 1 حقوق مدني 8 هفتم مجازي
270231611 10:00 08:00 1396/02/17 دکتر عليرضا رجب زاده 1 حقوق مدني 8 هشتم مجازي
270231611 10:00 08:00 1396/02/24 دکتر عليرضا رجب زاده 1 حقوق مدني 8 نهم مجازي
270231611 10:00 08:00 1396/02/31 دکتر عليرضا رجب زاده 1 حقوق مدني 8 دهم مجازي
270232021 19:30 18:00 1395/11/16 دکتر حجت اله ايزدي 1 داوري بين الملل اول مجازي
270232021 19:30 18:00 1395/11/30 دکتر حجت اله ايزدي 1 داوري بين الملل دوم مجازي
270232021 19:30 18:00 1395/12/14 دکتر حجت اله ايزدي 1 داوري بين الملل سوم مجازي
270232021 19:30 18:00 1396/02/09 دکتر حجت اله ايزدي 1 داوري بين الملل چهارم مجازي
270232021 19:30 18:00 1396/02/23 دکتر حجت اله ايزدي 1 داوري بين الملل پنجم مجازي
270231661 15:30 14:00 1395/11/16 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 قواعد فقه 2 اول مجازي
270231661 15:30 14:00 1395/11/30 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 قواعد فقه 2 دوم مجازي
270231661 15:30 14:00 1395/12/14 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 قواعد فقه 2 سوم مجازي
270231661 15:30 14:00 1396/02/09 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 قواعد فقه 2 چهارم مجازي
270231661 15:30 14:00 1396/02/23 دکتر سيد محمدمهدي ساداتي 1 قواعد فقه 2 پنجم مجازي
270231781 17:30 16:00 1395/11/21 دکتر حانيه ذاکري نيا 1 مالکيت معنوي اول مجازي
270231781 17:30 16:00 1395/12/05 دکتر حانيه ذاکري نيا 1 مالکيت معنوي دوم مجازي
270231781 17:30 16:00 1395/12/19 دکتر حانيه ذاکري نيا 1 مالکيت معنوي سوم مجازي
270231781 17:30 16:00 1396/02/14 دکتر حانيه ذاکري نيا 1 مالکيت معنوي چهارم مجازي
270231781 17:30 16:00 1396/02/28 دکتر حانيه ذاکري نيا 1 مالکيت معنوي پنجم مجازي
270231491 17:30 16:00 1395/11/17 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 متون حقوقي 1 اول مجازي
270231491 17:30 16:00 1395/11/24 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 متون حقوقي 1 دوم مجازي
270231491 17:30 16:00 1395/12/01 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 متون حقوقي 1 سوم مجازي
270231491 17:30 16:00 1395/12/08 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 متون حقوقي 1 چهارم مجازي
270231491 17:30 16:00 1395/12/15 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 متون حقوقي 1 پنجم مجازي
270231491 17:30 16:00 1395/12/22 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 متون حقوقي 1 ششم مجازي
270231491 17:30 16:00 1396/02/10 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 متون حقوقي 1 هفتم مجازي
270231491 17:30 16:00 1396/02/17 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 متون حقوقي 1 هشتم مجازي
270231491 17:30 16:00 1396/02/24 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 متون حقوقي 1 نهم مجازي
270231491 17:30 16:00 1396/02/31 دکتر مجيد سربازيان اسفند آباد 1 متون حقوقي 1 دهم مجازي
270231281 09:30 08:00 1395/11/16 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 1 اول مجازي
270231281 09:30 08:00 1395/11/23 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 1 دوم مجازي
270231281 09:30 08:00 1395/11/30 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 1 سوم مجازي
270231281 09:30 08:00 1395/12/07 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 1 چهارم مجازي
270231281 09:30 08:00 1395/12/14 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 1 پنجم مجازي
270231281 09:30 08:00 1395/12/21 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 1 ششم مجازي
270231281 09:30 08:00 1396/02/09 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 1 هفتم مجازي
270231281 09:30 08:00 1396/02/16 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 1 هشتم مجازي
270231281 09:30 08:00 1396/02/23 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 1 نهم مجازي
270231281 09:30 08:00 1396/02/30 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 1 دهم مجازي
270231381 11:30 10:00 1395/11/16 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 3 اول مجازي
270231381 11:30 10:00 1395/11/23 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 3 دوم مجازي
270231381 11:30 10:00 1395/11/30 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 3 سوم مجازي
270231381 11:30 10:00 1395/12/07 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 3 چهارم مجازي
270231381 11:30 10:00 1395/12/14 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 3 پنجم مجازي
270231381 11:30 10:00 1395/12/21 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 3 ششم مجازي
270231381 11:30 10:00 1396/02/09 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 3 هفتم مجازي
270231381 11:30 10:00 1396/02/16 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 3 هشتم مجازي
270231381 11:30 10:00 1396/02/23 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 3 نهم مجازي
270231381 11:30 10:00 1396/02/30 دکتر محمدمهدي اسماعيل پور 1 متون فقه 3 دهم مجازي

اساتید بخش حقوق

ردیف اساتید تماس
۱ رضایی علی حقوق خصوصی Ali62rezaee@gmail
۲ سلطانی سیدناصر حقوق ssoltani@gmail.com
۳ ریاحی جواد حقوق riahijavad@yahoo.com
۴ ایزدی حجت الله حقوق
۵ ذاکرعباس علی محمدرضا الهـیات ومعارف اسلامی mrzaker@vu-shiraz.ir
۶ نوحی حمید رضا حقوق
۷ سربازیان اسفند اباد مجید حقوق خصوصی sarbazian@shirazu.ac.ir
۸ جعفری فریدون حقوق jafari_fereydoon@yahoo.com
۹ فشندی نوبان حقوق nobanfashandy@yahoo.com
۱۰ طلعتی محمدهادی الهـیات ومعارف اسلامی
۱۱ عامری پرویز حقوق خصوصی ۶۱۳۴۸۰۷

ameripa42@yahoo.com

۱۲ سیدزاده سیدمهدی حقوق seyyedzadeh@yahoo.com
۱۳ فاتحی علی حقوق
۱۴ رجب زاده علیرضا حقوق
۱۵ استوارسنگری کورش حقوق
۱۶ حسام محمودی نژاد احمد حقوق
۱۷ علیدادی محسن حقوق خصوصی
۱۸ رمضانی محمد عمومی
۱۹ لطفی رسول حقوق
۲۰ صادقی محمدهادی جزا و جرم شناسی ۶۱۳۴۸۰۲
۲۱ رایجیان اصل مهرداد حقوق M_rayejian@yahoo.com
۲۲ ذاکری نیا حانیه حقوق
۲۳ خداییان چگینی ذبیح الله حقوق
۲۴ حیدری سیروس حقوق خصوصی ۶۱۳۴۸۴۹
۲۵ استوارسنگری کورش حقوق
۲۶ دلیر حمید حقوق
۲۷ زرنشان شهرام حقوق بین الملل
۲۸ هادیان شیرازی عبدالرسول الهـیات ومعارف اسلامی
۲۹ غلامزاده سعید حقوق ۶۳۲۴۱۰۰
۳۰ واعظی سید مجتبی حقوق عمومی ۶۱۳۴۸۵۴
۳۱ ابراهیمی شهرام جزا و جرم شناسی ۶۱۳۴۸۴۷
۳۲ کرمی حبیب الله حقوق
۳۳ سیداصفهانی سیدحسام الدین حقوق
۳۴ فروغی فضل الله جزا و جرم شناسی ۶۱۳۴۸۰۰
۳۵ بیابانی غلامحسین حقوق
۳۶ بابایی محمدعلی حقوق

برنامه میان‌ترم کارشناسی پیوسته حقوق

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته حقوق        
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
23/01/96 حقوق مدنی 6 حقوق جزای عمومی2 اصول فقه 2
حقوق اساسی 2 حقوق تجارت 4
قواعد فقه 2
24/01/96 حقوق بین الملل خصوصی 1 مبانی تئوری تربیت بدنی1 مبانی تئوری تربیت بدنی2
پزشكي قانوني کارآموزی قضایی ادله اثبات دعوی
25/01/96 حقوق بشر در اسلام حقوق اساسی1 حقوق جزاي اختصاصي 1
حقوق تجارت 2 حقوق جزای اختصاصی 2
حقوق مدنی 3 حقوق جزای عمومی1
26/01/96 جرمشناسي آیین دادرسی کیفری2 مالیه عمومی
اندیشه اسلامی 1
27/01/96 متون حقوقی 2 انگلیسی عمومی متون فقه 3
حقوق سازمانهاي بين المللي اصول روابط بين الملل
حقوق تجارت 1
28/01/96 حقوق مدنی 2 حقوق مدني 7
آیین دادرسی کیفری 1
مقدمه علم حقوق
29/01/96 حقوق مدنی 1 متون فقه 4 انقلاب اسلامی و ریشه های آن
حقوق بین الملل خصوصی 2 مبانی جامعه شناسی
حقوق تجارت 3
30/01/96 حقوق بين الملل عمومي 2 داوری بین المللی حقوق جزای اختصاصی 3
حقوق ثبت
31/01/96 عربی حقوق بین الملل عمومی1 حقوق تطبیقی
حقوق اداری 1 حقوق اداری 2
حقوق جزای عمومی3
01/02/96 حقوق دریاها آیین دادرسی مدنی 3 اندیشه اسلامی2
ادبیات فارسی
02/02/96 مبانی علم اقتصاد اصول فقه 1 حقوق کار
کار تحقیقی1 حقوق مدنی 4
حقوق مدني 5 متون فقه 1
03/02/96 حقوق مدنی 8 تفسیر موضوعی قرآن
بزهكاري اطفال
تاریخ 10:30 – 08:30 11:45 – 10:45 12:45 – 11:45 16 – 14
04/02/96 متون فقه 2 اخلاق و تربیت اسلامی تاریخ تحلیلی صدر اسلام
قواعد فقه 1
متون حقوقی 1 مالکیت معنوی
آيين دادرسي مدني 1
آیین دادرسی مدنی 2
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه پایان‌ترم کارشناسی پیوسته حقوق

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی پیوسته حقوق          
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
17/03/96 حقوق مدنی 6 حقوق جزای عمومی2 اصول فقه 2
حقوق اساسی 2 حقوق تجارت 4
قواعد فقه 2
18/03/96 حقوق بین الملل خصوصی 1 مبانی تئوری تربیت بدنی1 مبانی تئوری تربیت بدنی2
پزشكي قانوني کارآموزی قضایی ادله اثبات دعوی
19/03/96 حقوق بشر در اسلام حقوق اساسی1 حقوق جزاي اختصاصي 1
حقوق تجارت 2 حقوق جزای اختصاصی 2
حقوق مدنی 3 حقوق جزای عمومی1
20/03/96 جرمشناسي آیین دادرسی کیفری2 مالیه عمومی
اندیشه اسلامی 1
21/03/96 متون حقوقی 2 انگلیسی عمومی متون فقه 3
حقوق سازمانهاي بين المللي اصول روابط بين الملل
حقوق تجارت 1
22/03/96 حقوق مدنی 2 حقوق مدني 7
آیین دادرسی کیفری 1
مقدمه علم حقوق
23/03/96 حقوق مدنی 1 متون فقه 4 انقلاب اسلامی و ریشه های آن
حقوق بین الملل خصوصی 2 مبانی جامعه شناسی
حقوق تجارت 3
تاریخ 12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45
24/03/96 حقوق بين الملل عمومي 2 داوری بین المللی حقوق جزای اختصاصی 3
حقوق ثبت
25/03/96 عربی حقوق بین الملل عمومی1 حقوق تطبیقی
حقوق اداری 1 حقوق اداری 2
حقوق جزای عمومی3
26/03/96 شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل
27/03/96 حقوق دریاها آیین دادرسی مدنی 3 اندیشه اسلامی2
ادبیات فارسی
28/03/96 مبانی علم اقتصاد اصول فقه 1 حقوق کار
کار تحقیقی1 حقوق مدنی 4
حقوق مدني 5 متون فقه 1
29/03/96 حقوق مدني8 تفسیر موضوعی قرآن
بزهكاري اطفال
تاریخ 12 – 10 13:15 – 12:15 14:15 – 13:15 16:45 – 14:45
30/03/96 متون فقه 2 اخلاق و تربیت اسلامی تاریخ تحلیلی صدر اسلام
قواعد فقه 1
متون حقوقی 1 آيين دادرسي مدني 1
آیین دادرسی مدنی 2
مالکیت معنوی
تذکرات بسیار مهم: تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.