دانشگاه شیرازدانشگاه شیرازدانشگاه شیراز
021-44064273
support@samin.co.ir
تهران ، فلکه دوم صادقیه ، بلوار فردوس ، خیابان رامین جنوبی ، کوچه سروی ، پلاک 25
دانشگاه شیرازدانشگاه شیرازدانشگاه شیراز

کارشناسی پیوسته مهندسی برق – مخابرات

  • صفحه اصلی
  • کارشناسی پیوسته مهندسی برق – مخابرات

تنوع کارشناسان برقی موجود در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی .
استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانائی بشر در جهت بکاگیری هر چه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی بمنظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی

برنامه ترم بندی دانشجویی کارشناسی پیوسته مهندسی برق- گرایش مخابرات
ترم اولشماره درسنام درسواحدپیشنیازهمنیاز
۲۷۰۳۳۰۰۰۱ریاضی۱۳  
۲۷۰۳۳۰۰۶۱فیزیک۱۳ ریاضی۱
۲۷۰۱۳۱۸۸۱انگلیسی عمومی۳  
۲۷۰۱۳۱۱۹۱ادبیات فارسی۳  
۲۷۰۱۳۱۱۶۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱۱  
۲۷۰۳۳۰۱۰۱کارگاه عمومی۱  
۱۶۲۷۰۱۲۲۰۳۱اندیشه اسلامی۱۲  
 
ترم دومشماره درسنام درسواحدپیشنیازهمنیاز
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ریاضی۲۳ریاضی۱ 
۲۷۰۳۳۰۰۷۱فیزیک۲۳فیزیک۱ریاضی۲
۲۷۰۳۳۰۰۲۱معادلات دیفرانسیل۳ ریاضی۲
۲۷۰۳۳۰۰۳۱برنامه سازی کامپیوتر۳  
۲۷۰۳۳۰۰۸۱آز فیزیک۱۱فیزیک۱ 
۲۷۰۱۲۲۰۵۱اندیشه اسلامی۲۲اندیشه اسلامی۱ 
۲۷۰۱۲۱۱۲۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲۱  
۱۸۲۷۰۱۲۱۱۳۱تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲  
 
ترم سومشماره درسنام درسواحدپیشنیازهمنیاز
۲۷۰۳۳۰۲۴۱مدارهای الکتریکی۱۳معادلات دیفرانسیلفیزیک۲
۲۷۰۳۳۰۲۳۱ریاضی مهندسی۳ریاضی۲ و معادلات دیفرانسیل 
۲۷۰۳۳۰۲۶۱اندازه گیری الکتریکی۳ مدارهای الکتریکی۱
۲۷۰۳۳۰۱۲۱زبان تخصصی۲  
۲۷۰۳۳۰۰۵۱آمار و احتمالات مهندسی۳ ریاضی۲
۲۷۰۳۳۰۰۹۱آز فیزیک۲۱فیزیک۲ 
۲۷۰۳۳۰۰۴۱محاسبات عددی۳برنامه سازی کامپیوترمعادلات دیفرانسیل
۱۹۲۷۰۳۳۰۱۱۱کارگاه برق۱  
 
ترم چهارمشماره درسنام درسواحدپیشنیازهمنیاز
۲۷۰۳۳۰۲۵۱مدارهای الکتریکی۲۳مدارهای الکتریکی۱ 
۲۷۰۳۳۰۱۴۱الکترونیک۱۳مدارهای الکتریکی۱ 
۲۷۰۳۳۰۲۸۱الکترومغناطیس۳فیزیک۲ و ریاضی مهندسی 
۲۷۰۳۳۰۱۸۱مدارهای منطقی۳ الکترونیک۱
۲۷۰۳۳۰۱۳۱نقشه کشی صنعتی۱  
۲۷۰۳۳۰۲۷۱آزاندازه گیری الکتریکی۱اندازه گیری الکتریکی 
۱۶۲۷۰۱۲۱۱۱۱انقلاب اسلامی و ریشه های آن۲  
 
ترم پنجمشماره درسنام درسواحدپیشنیازهمنیاز
۲۷۰۳۳۰۲۹۱الکترونیک۲۳الکترونیک۱ 
۲۷۰۳۳۰۲۰۱تجزیه و تحلیل سیستم ها۳ریاضی مهندسی 
۲۷۰۳۳۰۱۵۱اصول ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب۳مدارهای الکتریکی۱ و الکترومغناطیس 
۲۷۰۳۳۰۴۲۱میدان ها و امواج۳الکترومغناطیس 
۲۷۰۳۳۰۴۹۱آز الکترونیک۱۱آزاندازه گیری الکتریکی و الکترونیک۱ 
۲۷۰۳۳۰۴۶۱معماری کامپیوتر۳مدارهای منطقی 
۲۷۰۳۳۰۱۹۱آز مدارهای منطقی۱مدارهای منطقی 
۱۹۲۷۰۱۲۲۰۷۱اخلاق و تربیت اسلامی۲  
 
ترم ششمشماره درسنام درسواحدپیشنیازهمنیاز
۲۷۰۳۳۰۱۷۱آز اصول ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب۱اصول ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب 
۲۷۰۳۳۰۴۳۱مایکروویو۱۳میدان ها و امواج 
۲۷۰۳۳۰۲۱۱سیستم های کنترل خطی۳تجزیه و تحلیل سیستم ها و اصول ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب 
۲۷۰۳۳۰۳۶۱الکترونیک۳۳الکترونیک۲ 
۲۷۰۳۳۰۳۲۱مخابرات۱۳آمار و احتمالات و تجزیه و تحلیل سیستم ها 
۲۷۰۳۳۰۳۵۱آز الکترونیک۲۱آز الکترونیک۱ و الکترونیک۲ 
۲۷۰۳۳۰۴۸۱میکروپروسسور۳معماری کامپیوتر 
۱۹۲۷۰۱۲۱۸۱۱تفسیر موضوعی قرآن۲  
 
ترم هفتمشماره درسنام درسواحدپیشنیازهمنیاز
۲۷۰۳۳۰۳۸۱مدارهای مخابراتی۳مخابرات۱ و الکترونیک۳ 
۲۷۰۳۳۰۳۷۱جبر خطی (اختیاری)۳ریاضی ۲ 
۲۷۰۳۳۰۲۲۱آز سیستم های کنترل خطی۱سیستم های کنترل خطی 
۲۷۰۳۳۰۶۱۱اندازه گیری الکترونیکی(اختیاری)۳اندازه گیری الکتریکی و الکترونیک۲ 
۲۷۰۳۳۰۴۴۱آز مایکروویو۱۱مایکروویو۱ 
۲۷۰۳۳۰۳۳۱پروژه کارشناسی۳پس از گذراندن ۱۰۰ واحد 
۲۷۰۳۳۰۵۱۱آز میکروپروسسور۱میکروپروسسور 
۱۸۲۷۰۳۳۰۴۰۱مخابرات ۲۳مخابرات۱ 
 
ترم هشتمشماره درسنام درسواحدپیشنیازهمنیاز
۲۷۰۳۳۰۳۰۱آنتن۳میدان ها و امواج 
۲۷۰۳۳۰۳۱۱اصول سیستم های قدرت۳ اصول ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب
۲۷۰۳۳۰۳۹۱آزمدارهای مخابراتی۱مدارهای مخابراتی 
۲۷۰۳۳۰۴۷۱اقتصاد مهندسی (اختیاری)۳  
۲۷۰۳۳۰۴۵۱الکترونیک صنعتی (اختیاری)۳الکترونیک۲ 
۲۷۰۳۳۰۵۰۱تاسیسات الکتریکی (اختیاری)۳  
۲۷۰۳۳۰۴۱۱فیلترها وسنتز مدار(اختیاری)۳تجزیه و تحلیل سیستم ها و الکترونیک۲ 
۲۱۲۷۰۳۳۰۳۴۱کارآموزی۲پس از گذراندن ۱۰۰ واحد 

توجه: برنامه ریزی کلاس ها و امتحانات بر اساس ترم بندی است. دانشجو می بایست از دروس اختیاری ترم های هفتم و هشتم، صرفاً ۱۲ واحد درس اختیاری بگذراند. 

 
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

جدول دروس عمومی رشته کارشناسی پیوسته مهندسی برق- گرایش مخابرات

 

نام درس
تعداد واحد
دروس پیش نیاز
درس هم نیاز
اندیشه اسلامی ۱
۲
  
اندیشه اسلامی ۲
۲
اندیشه اسلامی ۱
 
اخلاق و تربیت اسلامی
۲
  
انقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲
  
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
۲
 
 
تفسیر موضوعی قرآن
۲
 
 
ادیبات فارسی
۳
 
 
انگلیسی عمومی
۳
 
 
مبانی تئوری تربیت بدنی ۱
۱
 
 
مبانی تئوری تربیت بدنی ۲
۱
مبانی تئوری تربیت بدنی ۱
 
جمع واحدها
۲۰
 

 

جدول دروس پایه رشته کارشناسی پیوسته مهندسی برق- گرایش مخابرات

 

نام درس
تعداد واحد
دروس پیش نیاز
درس هم نیاز
ریاضی ۱
۳
  
ریاضی۲
۳
ریاضی ۱
 
معادلات دیفرانسیل
۳
 
ریاضی۲
برنامه سازی کامپیوتر
۳
  
محاسبات عددی
۳
برنامه سازی کامپیوتر
معادلات دیفرانسیل
فیزیک ۱
۳
 
ریاضی ۱
فیزیک ۲
۳
فیزیک ۱
ریاضی۲
آزمایشگاه فیزیک ۱
۱
فیزیک ۱
 
آزمایشگاه فیزیک ۲
۱
فیزیک ۲
 
کارگاه عمومی
۱
  
جمع واحدها
۲۴
  

 

 

 

جدول دروس اصلی رشته کارشناسی پیوسته مهندسی برق- گرایش مخابرات

نام درس
تعداد واحد
دروس پیش نیاز
درس هم نیاز
کارگاه برق
۱
  
زبان تخصصی
۲
  
نقشه کشی صنعتی
۱
  
ریاضی مهندسی
۳
ریاضی ۲ و معادلات دیفرانسیل
 
مدارهای الکتریکی ۱
۳
معادلات دیفرانسیل
فیزیک ۲
مدارهای الکتریکی ۲
۳
مدارهای الکتریکی ۱
 
اندازه گیری الکتریکی
۳
 
مدارهای الکتریکی۱
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی
۱
اندازه گیری الکتریکی
 
الکترومغناطیس
۳
فیزیک ۲ و ریاضی مهندسی
 
الکترونیک ۱
۳
مدارهای الکتریکی ۱
 
آزمایشگاه الکترونیک ۱
۱

آزاندازه گیری الکتریکی و الکترونیک۱

 
الکترونیک۲
۳
الکترونیک ۱
 

اصول سیستم های ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب

۳
مدارهای الکتریکی۱و الکترومغناطیس
 

آزمایشگاه  اصول سیستم های ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب

۱

اصول سیستم های ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب

 
مدارهای منطقی
۳
 
الکترونیک ۱
آزمایشگاه مدارهای منطقی
۱
مدارهای منطقی
 
آمار و احتمالات مهندسی
۳
 
ریاضی ۲
تجزیه و تحلیل سیستم ها
۳
ریاضی مهندسی
 
سیستم های کنترل خطی
۳

تجزیه و تحلیل سیستم ها و  اصول سیستم های ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب

 
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی
۱
سیستم های کنترل خطی
 
اصول سیستم های قدرت
۳
 

اصول سیستم های ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب

مخابرات ۱
۳

آمار و احتمالات و تجزیه و تحلیل سیستم ها

 
پروژه کارشناسی
۳
پس از گذراندن ۱۰۰ واحد
 
کارآموزی
۲
پس از گذراندن ۱۰۰ واحد
 
جمع واحدها
۵۶
  

 

 

جدول دروس تخصصی اجباری رشته کارشناسی پیوسته مهندسی برق- گرایش مخابرات

نام درس
تعداد واحد
دروس پیش نیاز
درس هم نیاز
آزمایشگاه الکترونیک۲
۱
آز الکترونیک۱ و الکترونیک۲
 
الکترونیک ۳
۳
الکترونیک۲
 
مدارهای مخابراتی
۳
 الکترونیک۳ و مخابرات۱
 
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
۱
مدارهای مخابراتی
 
مخابرات ۲
۳
مخابرات ۱
 
میدان ها و امواج
۳
الکترومغناطیس
 
آنتن
۳
میدان ها و امواج
 
مایکروویو۱
۳
میدان ها و امواج
 
آزمایشگاه مایکروویو۱
۱
مایکروویو۱
 
معماری کامپیوتر
۳
مدارهای منطقی
 
میکروپروسسور
۳
معماری کامپیوتر
 
آز میکروپروسسور
۱
میکروپروسسور۱
 
جمع واحدها
۲۸
  

 

 

 

جدول دروس تخصصی اختیاری رشته کارشناسی پیوسته مهندسی برق- گرایش مخابرات

 
نام درس
تعداد واحد
دروس پیش نیاز
درس هم نیاز
الکترونیک صنعتی
۳
الکترونیک۲
 
تاسیسات الکتریکی
۳
  
اقتصاد مهندسی
۳
  
جبر خطی
۳
ریاضی ۲
 
اندازه گیری الکترونیکی
۳
الکترونیک ۲ و اندازه گیری الکتریکی
 
فیلترها و سنتز مدار
۳
تجزیه و تحلیل سیستم ها و الکترونیک۲
 
جمع واحدها
۱۸
  

توجه : طبق نظر بخش برق دانشجو می بایست از دروس فوق ۱۲ واحد بگذراند.

۱۲ واحد اصلی-  ۱۲ واحد اختیاری- ۶ واحد پایان نامه برای شیوه ی آموزش-پژوهش محور بر اساس ۳۰ واحد

(ورودیهای قبل از ۹۴ جهت اطلاع از برنامه ترم بندی  به کارشناس بخش مراجعه نمایند)

برنامه کلاسی کارشناسی مهندسی برق – گرایش مخابرات

[table id=99class-ba-mokhaberat-931 /]

کارشناسی مخابرات

[table id=99midterm-ba-mokhaberat-931 /]

۱- لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد.

۲- تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.

۳- چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد، با توجه به نظر معاون آموزشی، حذف خواهد شد.

۴- کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.

۵- حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.    

۶- کلیه آزمایشگاهها بجز آزمایشگاه فیزیک۱ (دانشکده علوم) و آز بررسی سیستمهای قدرت و نقشه کشی صنعتی (دانشکده آموزشهای الکترونیکی) در مهندسی شماره۱ برگزار میگردد.

۷- آدرس دانشکده مهندسی شماره۱: بلوار زند، فلکه نمازی، جنب انتقال خون

۸- آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شماره۲

[table id=137 /]

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X