کارشناسی پیوسته مهندسی برق و مخابرات

electronic

کارشناسی پیوسته مهندسی برق و مخابرات

تنوع کارشناسان برقی موجود در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی .
استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانائی بشر در جهت بکاگیری هر چه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی بمنظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی

برنامه ترم بندی کارشناسی پیوسته مهندسی برق- گرایش مخابرات

برنامه ترم بندی دانشجوییکارشناسی پیوسته مهندسی برق- گرایش مخابرات
ترم اول شماره درس نام درس واحد پیشنیاز همنیاز
۲۷۰۳۳۰۰۰۱ ریاضی۱ ۳    
۲۷۰۳۳۰۰۶۱ فیزیک۱ ۳   ریاضی۱
۲۷۰۱۳۱۸۸۱ انگلیسی عمومی ۳    
۲۷۰۱۳۱۱۹۱ ادبیات فارسی ۳    
۲۷۰۱۳۱۱۶۱ مبانی تئوری تربیت بدنی۱ ۱    
۲۷۰۳۳۰۱۰۱ کارگاه عمومی ۱    
۱۶ ۲۷۰۱۲۲۰۳۱ اندیشه اسلامی۱ ۲    
 
ترم دوم شماره درس نام درس واحد پیشنیاز همنیاز
۲۷۰۳۳۰۰۱۱ ریاضی۲ ۳ ریاضی۱  
۲۷۰۳۳۰۰۷۱ فیزیک۲ ۳ فیزیک۱ ریاضی۲
۲۷۰۳۳۰۰۲۱ معادلات دیفرانسیل ۳   ریاضی۲
۲۷۰۳۳۰۰۳۱ برنامه سازی کامپیوتر ۳    
۲۷۰۳۳۰۰۸۱ آز فیزیک۱ ۱ فیزیک۱  
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ اندیشه اسلامی۲ ۲ اندیشه اسلامی۱  
۲۷۰۱۲۱۱۲۱ مبانی تئوری تربیت بدنی۲ ۱    
۱۸ ۲۷۰۱۲۱۱۳۱ تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲    
 
ترم سوم شماره درس نام درس واحد پیشنیاز همنیاز
۲۷۰۳۳۰۲۴۱ مدارهای الکتریکی۱ ۳ معادلات دیفرانسیل فیزیک۲
۲۷۰۳۳۰۲۳۱ ریاضی مهندسی ۳ ریاضی۲ و معادلات دیفرانسیل  
۲۷۰۳۳۰۲۶۱ اندازه گیری الکتریکی ۳   مدارهای الکتریکی۱
۲۷۰۳۳۰۱۲۱ زبان تخصصی ۲    
۲۷۰۳۳۰۰۵۱ آمار و احتمالات مهندسی ۳   ریاضی۲
۲۷۰۳۳۰۰۹۱ آز فیزیک۲ ۱ فیزیک۲  
۲۷۰۳۳۰۰۴۱ محاسبات عددی ۳ برنامه سازی کامپیوتر معادلات دیفرانسیل
۱۹ ۲۷۰۳۳۰۱۱۱ کارگاه برق ۱    
 
ترم چهارم شماره درس نام درس واحد پیشنیاز همنیاز
۲۷۰۳۳۰۲۵۱ مدارهای الکتریکی۲ ۳ مدارهای الکتریکی۱  
۲۷۰۳۳۰۱۴۱ الکترونیک۱ ۳ مدارهای الکتریکی۱  
۲۷۰۳۳۰۲۸۱ الکترومغناطیس ۳ فیزیک۲ و ریاضی مهندسی  
۲۷۰۳۳۰۱۸۱ مدارهای منطقی ۳   الکترونیک۱
۲۷۰۳۳۰۱۳۱ نقشه کشی صنعتی ۱    
۲۷۰۳۳۰۲۷۱ آزاندازه گیری الکتریکی ۱ اندازه گیری الکتریکی  
۱۶ ۲۷۰۱۲۱۱۱۱ انقلاب اسلامی و ریشه های آن ۲    

لیست دروس مصوب کارشناسی پیوسته مهندسی برق- گرایش مخابرات

جدول دروس عمومی رشته کارشناسی پیوسته مهندسی برق- گرایش مخابرات

نام درس تعداد واحد دروس پیش نیاز درس هم نیاز
اندیشه اسلامی ۱ ۲
اندیشه اسلامی ۲ ۲ اندیشه اسلامی ۱
اخلاق و تربیت اسلامی ۲
انقلاب اسلامی و ریشه های آن ۲
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲  
تفسیر موضوعی قرآن ۲  
ادیبات فارسی ۳  
انگلیسی عمومی ۳  
مبانی تئوری تربیت بدنی ۱ ۱  
مبانی تئوری تربیت بدنی ۲ ۱ مبانی تئوری تربیت بدنی ۱  
جمع واحدها ۲۰  

برنامه کلاسی کارشناسی مهندسی برق – گرایش مخابرات

برنامه کلاسی کارشناسی مهندسی برق – گرایش مخابرات

                 
کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشي تا ساعت از ساعت تاريخ نام استاد گروه درسي نام درس مرتبه نوع کلاس
270122071 09:30 08:00 1395/11/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي اول مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/11/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي دوم مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/12/03 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي سوم مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/12/10 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي چهارم مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/12/17 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي پنجم مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/12/24 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي ششم مجازي
270122071 09:30 08:00 1396/02/12 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي هفتم مجازي
270122071 09:30 08:00 1396/02/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي هشتم مجازي
270122071 09:30 08:00 1396/02/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي نهم مجازي
270122071 09:30 08:00 1396/03/02 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي دهم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/11/20 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي اول مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/11/27 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي دوم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/04 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي سوم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/11 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي چهارم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/18 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي پنجم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/25 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي ششم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/02/13 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي هفتم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/02/20 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي هشتم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/02/27 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي نهم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/03/03 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي دهم مجازي
270330311 18:00 16:00 1395/11/20 دکتر نويد اقتدارپور 1 اصول سيستم هاي قدرت اول مجازي
270330311 18:00 16:00 1395/11/27 دکتر نويد اقتدارپور 1 اصول سيستم هاي قدرت دوم مجازي
270330311 18:00 16:00 1395/12/04 دکتر نويد اقتدارپور 1 اصول سيستم هاي قدرت سوم مجازي
270330311 18:00 16:00 1395/12/11 دکتر نويد اقتدارپور 1 اصول سيستم هاي قدرت چهارم مجازي
270330311 18:00 16:00 1395/12/18 دکتر نويد اقتدارپور 1 اصول سيستم هاي قدرت پنجم مجازي
270330311 18:00 16:00 1395/12/25 دکتر نويد اقتدارپور 1 اصول سيستم هاي قدرت ششم مجازي
270330311 18:00 16:00 1396/02/13 دکتر نويد اقتدارپور 1 اصول سيستم هاي قدرت هفتم مجازي
270330311 18:00 16:00 1396/02/20 دکتر نويد اقتدارپور 1 اصول سيستم هاي قدرت هشتم مجازي
270330311 18:00 16:00 1396/02/27 دکتر نويد اقتدارپور 1 اصول سيستم هاي قدرت نهم مجازي
270330311 18:00 16:00 1396/03/03 دکتر نويد اقتدارپور 1 اصول سيستم هاي قدرت دهم مجازي
270330281 10:00 08:00 1395/11/19 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس اول مجازي
270330281 10:00 08:00 1395/11/26 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس دوم مجازي
270330281 10:00 08:00 1395/12/03 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس سوم مجازي
270330281 10:00 08:00 1395/12/10 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس چهارم مجازي
270330281 10:00 08:00 1395/12/17 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس پنجم مجازي
270330281 10:00 08:00 1395/12/24 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس ششم مجازي
270330281 10:00 08:00 1396/02/12 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس هفتم مجازي
270330281 10:00 08:00 1396/02/19 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس هشتم مجازي
270330281 10:00 08:00 1396/02/26 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس نهم مجازي
270330281 10:00 08:00 1396/03/02 مهندس وحيدرضا باقري 1 الکترومغناطيس دهم مجازي
270330141 18:00 16:00 1395/11/16 دکتر فرزين امامي 1 الکترونيک 1 اول مجازي
270330141 18:00 16:00 1395/11/23 دکتر فرزين امامي 1 الکترونيک 1 دوم مجازي
270330141 18:00 16:00 1395/11/30 دکتر فرزين امامي 1 الکترونيک 1 سوم مجازي
270330141 18:00 16:00 1395/12/07 دکتر فرزين امامي 1 الکترونيک 1 چهارم مجازي
270330141 18:00 16:00 1395/12/14 دکتر فرزين امامي 1 الکترونيک 1 پنجم مجازي
270330141 18:00 16:00 1395/12/21 دکتر فرزين امامي 1 الکترونيک 1 ششم مجازي
270330141 18:00 16:00 1396/02/09 دکتر فرزين امامي 1 الکترونيک 1 هفتم مجازي
270330141 18:00 16:00 1396/02/16 دکتر فرزين امامي 1 الکترونيک 1 هشتم مجازي
270330141 18:00 16:00 1396/02/23 دکتر فرزين امامي 1 الکترونيک 1 نهم مجازي
270330141 18:00 16:00 1396/02/30 دکتر فرزين امامي 1 الکترونيک 1 دهم مجازي
270330361 16:00 14:00 1395/11/20 مهندس سهراب محمدي پويان 1 الکترونيک 3 اول مجازي
270330361 16:00 14:00 1395/11/27 مهندس سهراب محمدي پويان 1 الکترونيک 3 دوم مجازي
270330361 16:00 14:00 1395/12/04 مهندس سهراب محمدي پويان 1 الکترونيک 3 سوم مجازي
270330361 16:00 14:00 1395/12/11 مهندس سهراب محمدي پويان 1 الکترونيک 3 چهارم مجازي
270330361 16:00 14:00 1395/12/18 مهندس سهراب محمدي پويان 1 الکترونيک 3 پنجم مجازي
270330361 16:00 14:00 1395/12/25 مهندس سهراب محمدي پويان 1 الکترونيک 3 ششم مجازي
270330361 16:00 14:00 1396/02/13 مهندس سهراب محمدي پويان 1 الکترونيک 3 هفتم مجازي
270330361 16:00 14:00 1396/02/20 مهندس سهراب محمدي پويان 1 الکترونيک 3 هشتم مجازي
270330361 16:00 14:00 1396/02/27 مهندس سهراب محمدي پويان 1 الکترونيک 3 نهم مجازي
270330361 16:00 14:00 1396/03/03 مهندس سهراب محمدي پويان 1 الکترونيک 3 دهم مجازي
270330451 18:00 16:00 1395/11/18 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 الکترونيک صنعتي اول مجازي
270330451 18:00 16:00 1395/11/25 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 الکترونيک صنعتي دوم مجازي
270330451 18:00 16:00 1395/12/02 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 الکترونيک صنعتي سوم مجازي
270330451 18:00 16:00 1395/12/09 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 الکترونيک صنعتي چهارم مجازي
270330451 18:00 16:00 1395/12/16 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 الکترونيک صنعتي پنجم مجازي
270330451 18:00 16:00 1395/12/23 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 الکترونيک صنعتي ششم مجازي
270330451 18:00 16:00 1396/02/11 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 الکترونيک صنعتي هفتم مجازي
270330451 18:00 16:00 1396/02/18 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 الکترونيک صنعتي هشتم مجازي
270330451 18:00 16:00 1396/02/25 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 الکترونيک صنعتي نهم مجازي
270330451 18:00 16:00 1396/03/01 دکتر تيمور قنبري هاشم آباد 1 الکترونيک صنعتي دهم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/11/19 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 اول مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/11/26 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 دوم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/03 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 سوم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/10 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 چهارم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/17 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 پنجم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/24 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 ششم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/02/12 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 هفتم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/02/19 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 هشتم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/02/26 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 نهم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/03/02 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 دهم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/11/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 اول مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/11/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دوم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/03 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 سوم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/10 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 چهارم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/17 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 پنجم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/24 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 ششم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/12 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هفتم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هشتم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 نهم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/03/02 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/11/18 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن اول مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/11/25 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/02 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن سوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/09 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن چهارم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/16 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن پنجم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/23 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن ششم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/11 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هفتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/18 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هشتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/25 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن نهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/03/01 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دهم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/11/17 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي اول مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/11/24 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي دوم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/01 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي سوم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/08 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي چهارم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/15 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي پنجم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/22 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي ششم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/10 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي هفتم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/17 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي هشتم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/24 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي نهم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/31 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي دهم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/11/20 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي اول مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/11/27 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي دوم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/12/04 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي سوم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/12/11 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي چهارم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/12/18 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي پنجم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/12/25 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي ششم مجازي
270539641 16:00 14:00 1396/02/13 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي هفتم مجازي
270539641 16:00 14:00 1396/02/20 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي هشتم مجازي
270539641 16:00 14:00 1396/02/27 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي نهم مجازي
270539641 16:00 14:00 1396/03/03 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي دهم مجازي
270330301 16:00 14:00 1395/11/27 مهندس مصطفي حدائق 1 آنتن دوم مجازي
270330301 16:00 14:00 1395/12/04 مهندس مصطفي حدائق 1 آنتن سوم مجازي
270330301 16:00 14:00 1395/12/11 مهندس مصطفي حدائق 1 آنتن چهارم مجازي
270330301 16:00 14:00 1395/12/18 مهندس مصطفي حدائق 1 آنتن پنجم مجازي
270330301 16:00 14:00 1395/12/25 مهندس مصطفي حدائق 1 آنتن ششم مجازي
270330301 16:00 14:00 1396/02/13 مهندس مصطفي حدائق 1 آنتن هفتم مجازي
270330301 16:00 14:00 1396/02/20 مهندس مصطفي حدائق 1 آنتن هشتم مجازي
270330301 16:00 14:00 1396/02/27 مهندس مصطفي حدائق 1 آنتن نهم مجازي
270330301 16:00 14:00 1396/03/03 مهندس مصطفي حدائق 1 آنتن دهم مجازي
270330031 20:00 18:00 1395/11/20 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر اول مجازي
270330031 20:00 18:00 1395/11/27 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر دوم مجازي
270330031 20:00 18:00 1395/12/04 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر سوم مجازي
270330031 20:00 18:00 1395/12/11 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر چهارم مجازي
270330031 20:00 18:00 1395/12/18 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر پنجم مجازي
270330031 20:00 18:00 1395/12/25 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر ششم مجازي
270330031 20:00 18:00 1396/02/13 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر هفتم مجازي
270330031 20:00 18:00 1396/02/20 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر هشتم مجازي
270330031 20:00 18:00 1396/02/27 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر نهم مجازي
270330031 20:00 18:00 1396/03/03 مهندس نويد وفامند 1 برنامه سازي کامپيوتر دهم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/11/20 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام اول مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/11/27 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام دوم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/04 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام سوم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/11 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام چهارم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/18 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام پنجم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/25 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام ششم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/13 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام هفتم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/20 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام هشتم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/27 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام نهم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/03/03 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام دهم مجازي
270330501 12:00 10:00 1395/11/17 مهندس عليرضا حامدي 1 تاسيسات الکتريکي اول مجازي
270330501 12:00 10:00 1395/11/24 مهندس عليرضا حامدي 1 تاسيسات الکتريکي دوم مجازي
270330501 12:00 10:00 1395/12/01 مهندس عليرضا حامدي 1 تاسيسات الکتريکي سوم مجازي
270330501 12:00 10:00 1395/12/08 مهندس عليرضا حامدي 1 تاسيسات الکتريکي چهارم مجازي
270330501 12:00 10:00 1395/12/15 مهندس عليرضا حامدي 1 تاسيسات الکتريکي پنجم مجازي
270330501 12:00 10:00 1395/12/22 مهندس عليرضا حامدي 1 تاسيسات الکتريکي ششم مجازي
270330501 12:00 10:00 1396/02/10 مهندس عليرضا حامدي 1 تاسيسات الکتريکي هفتم مجازي
270330501 12:00 10:00 1396/02/17 مهندس عليرضا حامدي 1 تاسيسات الکتريکي هشتم مجازي
270330501 12:00 10:00 1396/02/24 مهندس عليرضا حامدي 1 تاسيسات الکتريکي نهم مجازي
270330501 12:00 10:00 1396/02/31 مهندس عليرضا حامدي 1 تاسيسات الکتريکي دهم مجازي
270321211 16:00 14:00 1395/11/21 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها اول مجازي
270321211 16:00 14:00 1395/11/28 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها دوم مجازي
270321211 16:00 14:00 1395/12/05 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها سوم مجازي
270321211 16:00 14:00 1395/12/19 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها چهارم مجازي
270321211 16:00 14:00 1395/12/26 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها پنجم مجازي
270321211 16:00 14:00 1396/01/17 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها ششم مجازي
270321211 16:00 14:00 1396/02/14 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها هفتم مجازي
270321211 16:00 14:00 1396/02/21 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها هشتم مجازي
270321211 16:00 14:00 1396/02/28 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها نهم مجازي
270321211 16:00 14:00 1396/03/04 دکتر اشکان تاشک 1 تجزيه و تحليل سيستمها دهم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/11/19 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن اول مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/11/26 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن دوم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/12/03 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن سوم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/12/10 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن چهارم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/12/17 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن پنجم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/12/24 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن ششم مجازي
270121811 09:30 08:00 1396/02/12 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن هفتم مجازي
270121811 09:30 08:00 1396/02/19 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن هشتم مجازي
270121811 09:30 08:00 1396/02/26 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن نهم مجازي
270121811 09:30 08:00 1396/03/02 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن دهم مجازي
270330001 18:00 16:00 1395/11/24 دکتر محمد فرجام 1 رياضي 1 دوم مجازي
270330001 18:00 16:00 1395/12/01 دکتر محمد فرجام 1 رياضي 1 سوم مجازي
270330001 18:00 16:00 1395/12/08 دکتر محمد فرجام 1 رياضي 1 چهارم مجازي
270330001 18:00 16:00 1395/12/15 دکتر محمد فرجام 1 رياضي 1 پنجم مجازي
270330001 18:00 16:00 1395/12/22 دکتر محمد فرجام 1 رياضي 1 ششم مجازي
270330001 18:00 16:00 1396/02/10 دکتر محمد فرجام 1 رياضي 1 هفتم مجازي
270330001 18:00 16:00 1396/02/17 دکتر محمد فرجام 1 رياضي 1 هشتم مجازي
270330001 18:00 16:00 1396/02/24 دکتر محمد فرجام 1 رياضي 1 نهم مجازي
270330001 18:00 16:00 1396/02/31 دکتر محمد فرجام 1 رياضي 1 دهم مجازي
270532521 10:00 08:00 1395/11/16 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 اول مجازي
270532521 10:00 08:00 1395/11/17 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 دوم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/11/27 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 سوم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/11/28 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 چهارم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/12/04 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 پنجم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/12/05 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 ششم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/02/14 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 هفتم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/02/21 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 هشتم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/02/28 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 نهم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/03/04 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 دهم مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/11/21 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 اول مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/11/28 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 دوم مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/12/05 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 سوم مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/12/19 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 چهارم مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/12/26 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 پنجم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/01/17 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 ششم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/02/14 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 هفتم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/02/21 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 هشتم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/02/28 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 نهم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/03/04 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 دهم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/11/18 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي اول مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/11/25 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي دوم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/12/02 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي سوم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/12/09 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي چهارم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/12/16 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي پنجم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/12/23 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي ششم مجازي
270321151 15:30 13:30 1396/02/11 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي هفتم مجازي
270321151 15:30 13:30 1396/02/18 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي هشتم مجازي
270321151 15:30 13:30 1396/02/25 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي نهم مجازي
270321151 15:30 13:30 1396/03/01 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي دهم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/11/18 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) اول مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/11/25 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) دوم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/12/02 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) سوم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/12/09 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) چهارم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/12/16 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) پنجم مجازي
270321111 11:30 10:00 1395/12/23 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) ششم مجازي
270321111 11:30 10:00 1396/02/11 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) هفتم مجازي
270321111 11:30 10:00 1396/02/18 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) هشتم مجازي
270321111 11:30 10:00 1396/02/25 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) نهم مجازي
270321111 11:30 10:00 1396/03/01 خانم پريوش شاهين پور 1 زبان تخصصي(برق) دهم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/11/17 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي اول مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/11/24 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي دوم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/12/01 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي سوم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/12/08 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي چهارم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/12/15 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي پنجم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/12/22 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي ششم مجازي
270321221 20:00 18:00 1396/02/10 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي هفتم مجازي
270321221 20:00 18:00 1396/02/17 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي هشتم مجازي
270321221 20:00 18:00 1396/02/24 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي نهم مجازي
270321221 20:00 18:00 1396/02/31 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي دهم مجازي
270330061 20:00 18:00 1395/11/23 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 1 اول مجازي
270330061 20:00 18:00 1395/11/30 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 1 دوم مجازي
270330061 20:00 18:00 1395/12/07 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 1 سوم مجازي
270330061 20:00 18:00 1395/12/14 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 1 چهارم مجازي
270330061 20:00 18:00 1395/12/21 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 1 پنجم مجازي
270330061 20:00 18:00 1396/01/19 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 1 ششم مجازي
270330061 20:00 18:00 1396/02/09 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 1 هفتم مجازي
270330061 20:00 18:00 1396/02/16 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 1 هشتم مجازي
270330061 20:00 18:00 1396/02/23 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 1 نهم مجازي
270330061 20:00 18:00 1396/02/30 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 1 دهم مجازي
270330071 18:00 16:00 1395/11/16 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 اول مجازي
270330071 18:00 16:00 1395/11/23 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 دوم مجازي
270330071 18:00 16:00 1395/11/30 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 سوم مجازي
270330071 18:00 16:00 1395/12/07 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 چهارم مجازي
270330071 18:00 16:00 1395/12/14 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 پنجم مجازي
270330071 18:00 16:00 1395/12/21 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 ششم مجازي
270330071 18:00 16:00 1396/02/09 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 هفتم مجازي
270330071 18:00 16:00 1396/02/16 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 هشتم مجازي
270330071 18:00 16:00 1396/02/23 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 نهم مجازي
270330071 18:00 16:00 1396/02/30 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 دهم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/11/19 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 اول مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/11/26 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 دوم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/12/03 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 سوم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/12/10 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 چهارم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/12/17 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 پنجم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/12/24 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 ششم مجازي
270530081 20:00 18:00 1396/02/12 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 هفتم مجازي
270530081 20:00 18:00 1396/02/19 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 هشتم مجازي
270530081 20:00 18:00 1396/02/26 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 نهم مجازي
270530081 20:00 18:00 1396/03/02 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 دهم مجازي
270330411 18:00 16:00 1395/11/16 دکتر فرزاد مهاجري 1 فيلتر و سنتز مدار اول مجازي
270330411 18:00 16:00 1395/11/23 دکتر فرزاد مهاجري 1 فيلتر و سنتز مدار دوم مجازي
270330411 18:00 16:00 1395/11/30 دکتر فرزاد مهاجري 1 فيلتر و سنتز مدار سوم مجازي
270330411 18:00 16:00 1395/12/07 دکتر فرزاد مهاجري 1 فيلتر و سنتز مدار چهارم مجازي
270330411 18:00 16:00 1395/12/14 دکتر فرزاد مهاجري 1 فيلتر و سنتز مدار پنجم مجازي
270330411 18:00 16:00 1395/12/21 دکتر فرزاد مهاجري 1 فيلتر و سنتز مدار ششم مجازي
270330411 18:00 16:00 1396/02/09 دکتر فرزاد مهاجري 1 فيلتر و سنتز مدار هفتم مجازي
270330411 18:00 16:00 1396/02/16 دکتر فرزاد مهاجري 1 فيلتر و سنتز مدار هشتم مجازي
270330411 18:00 16:00 1396/02/23 دکتر فرزاد مهاجري 1 فيلتر و سنتز مدار نهم مجازي
270330411 18:00 16:00 1396/02/30 دکتر فرزاد مهاجري 1 فيلتر و سنتز مدار دهم مجازي
270330411 18:00 16:00 1396/03/06 دکتر فرزاد مهاجري 1 فيلتر و سنتز مدار مازاد اول مجازي
270330411 10:00 08:00 1396/03/11 دکتر فرزاد مهاجري 1 فيلتر و سنتز مدار مازاد دوم مجازي
270330431 16:00 14:00 1395/11/17 دکتر عباس عليقنبري 1 مايکروويو 1 اول مجازي
270330431 16:00 14:00 1395/11/24 دکتر عباس عليقنبري 1 مايکروويو 1 دوم مجازي
270330431 16:00 14:00 1395/12/01 دکتر عباس عليقنبري 1 مايکروويو 1 سوم مجازي
270330431 16:00 14:00 1395/12/08 دکتر عباس عليقنبري 1 مايکروويو 1 چهارم مجازي
270330431 16:00 14:00 1395/12/15 دکتر عباس عليقنبري 1 مايکروويو 1 پنجم مجازي
270330431 16:00 14:00 1395/12/22 دکتر عباس عليقنبري 1 مايکروويو 1 ششم مجازي
270330431 16:00 14:00 1396/02/10 دکتر عباس عليقنبري 1 مايکروويو 1 هفتم مجازي
270330431 16:00 14:00 1396/02/17 دکتر عباس عليقنبري 1 مايکروويو 1 هشتم مجازي
270330431 16:00 14:00 1396/02/24 دکتر عباس عليقنبري 1 مايکروويو 1 نهم مجازي
270330431 16:00 14:00 1396/02/31 دکتر عباس عليقنبري 1 مايکروويو 1 دهم مجازي
270321141 10:00 08:00 1395/11/16 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي اول مجازي
270321141 10:00 08:00 1395/11/23 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي دوم مجازي
270321141 10:00 08:00 1395/11/30 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي سوم مجازي
270321141 10:00 08:00 1395/12/07 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي چهارم مجازي
270321141 10:00 08:00 1395/12/14 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي پنجم مجازي
270321141 10:00 08:00 1395/12/21 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي ششم مجازي
270321141 10:00 08:00 1396/02/09 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي هفتم مجازي
270321141 10:00 08:00 1396/02/16 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي هشتم مجازي
270321141 10:00 08:00 1396/02/23 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي نهم مجازي
270321141 10:00 08:00 1396/02/30 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-2واحدي دهم مجازي
270330041 10:00 08:00 1395/11/16 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-3واحدي اول مجازي
270330041 10:00 08:00 1395/11/23 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-3واحدي دوم مجازي
270330041 10:00 08:00 1395/11/30 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-3واحدي سوم مجازي
270330041 10:00 08:00 1395/12/07 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-3واحدي چهارم مجازي
270330041 10:00 08:00 1395/12/14 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-3واحدي پنجم مجازي
270330041 10:00 08:00 1395/12/21 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-3واحدي ششم مجازي
270330041 10:00 08:00 1396/02/09 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-3واحدي هفتم مجازي
270330041 10:00 08:00 1396/02/16 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-3واحدي هشتم مجازي
270330041 10:00 08:00 1396/02/23 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-3واحدي نهم مجازي
270330041 10:00 08:00 1396/02/30 مهندس امير رضاقلي 1 محاسبات عددي-3واحدي دهم مجازي
270330321 16:00 14:00 1395/11/16 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 مخابرات 1 اول مجازي
270330321 16:00 14:00 1395/11/23 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 مخابرات 1 دوم مجازي
270330321 16:00 14:00 1395/11/30 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 مخابرات 1 سوم مجازي
270330321 16:00 14:00 1395/12/07 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 مخابرات 1 چهارم مجازي
270330321 16:00 14:00 1395/12/14 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 مخابرات 1 پنجم مجازي
270330321 16:00 14:00 1395/12/21 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 مخابرات 1 ششم مجازي
270330321 16:00 14:00 1396/02/09 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 مخابرات 1 هفتم مجازي
270330321 16:00 14:00 1396/02/16 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 مخابرات 1 هشتم مجازي
270330321 16:00 14:00 1396/02/23 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 مخابرات 1 نهم مجازي
270330321 16:00 14:00 1396/02/30 دکتر عزيز اله جمشيدي 1 مخابرات 1 دهم مجازي
270330241 16:00 14:00 1395/11/30 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 دوم مجازي
270330241 16:00 14:00 1395/12/07 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 سوم مجازي
270330241 16:00 14:00 1395/12/14 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 چهارم مجازي
270330241 16:00 14:00 1395/12/21 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 پنجم مجازي
270330241 16:00 14:00 1396/01/19 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 ششم مجازي
270330241 16:00 14:00 1396/02/09 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 هفتم مجازي
270330241 16:00 14:00 1396/02/16 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 هشتم مجازي
270330241 16:00 14:00 1396/02/23 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 نهم مجازي
270330241 16:00 14:00 1396/02/30 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 دهم مجازي
270330251 18:00 16:00 1395/11/18 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 اول مجازي
270330251 18:00 16:00 1395/11/25 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 دوم مجازي
270330251 18:00 16:00 1395/12/02 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 سوم مجازي
270330251 18:00 16:00 1395/12/09 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 چهارم مجازي
270330251 18:00 16:00 1395/12/16 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 پنجم مجازي
270330251 18:00 16:00 1395/12/23 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 ششم مجازي
270330251 18:00 16:00 1396/02/11 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 هفتم مجازي
270330251 18:00 16:00 1396/02/18 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 هشتم مجازي
270330251 18:00 16:00 1396/02/25 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 نهم مجازي
270330251 18:00 16:00 1396/03/01 مهندس محمدعلي نوشاد 1 مدارهاي الکتريکي2 دهم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/11/19 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي اول مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/11/26 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي دوم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/12/03 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي سوم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/12/10 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي چهارم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/12/17 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي پنجم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/12/24 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي ششم مجازي
270530131 16:00 14:00 1396/02/12 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي هفتم مجازي
270530131 16:00 14:00 1396/02/19 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي هشتم مجازي
270530131 16:00 14:00 1396/02/26 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي نهم مجازي
270530131 16:00 14:00 1396/03/02 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي دهم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/11/19 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي اول مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/11/26 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي دوم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/12/03 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي سوم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/12/10 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي چهارم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/12/17 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي پنجم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/12/24 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي ششم مجازي
270330181 18:00 16:00 1396/02/12 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي هفتم مجازي
270330181 18:00 16:00 1396/02/19 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي هشتم مجازي
270330181 18:00 16:00 1396/02/26 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي نهم مجازي
270330181 18:00 16:00 1396/03/02 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي دهم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/11/21 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي اول مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/11/28 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي دوم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/12/05 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي سوم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/12/19 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي چهارم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/12/26 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي پنجم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/01/17 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي ششم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/02/14 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي هفتم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/02/21 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي هشتم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/02/28 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي نهم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/03/04 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي دهم مجازي
270330021 18:00 16:00 1395/11/18 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) اول مجازي
270330021 18:00 16:00 1395/11/25 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) دوم مجازي
270330021 18:00 16:00 1395/12/02 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) سوم مجازي
270330021 18:00 16:00 1395/12/09 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) چهارم مجازي
270330021 18:00 16:00 1395/12/16 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) پنجم مجازي
270330021 18:00 16:00 1395/12/23 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) ششم مجازي
270330021 18:00 16:00 1396/02/11 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) هفتم مجازي
270330021 18:00 16:00 1396/02/18 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) هشتم مجازي
270330021 18:00 16:00 1396/02/25 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) نهم مجازي
270330021 18:00 16:00 1396/03/01 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل(برق) دهم مجازي
270530151 16:00 14:00 1395/11/19 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي اول مجازي
270530151 16:00 14:00 1395/11/26 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي دوم مجازي
270530151 16:00 14:00 1395/12/03 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي سوم مجازي
270530151 16:00 14:00 1395/12/10 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي چهارم مجازي
270530151 16:00 14:00 1395/12/17 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي پنجم مجازي
270530151 16:00 14:00 1395/12/24 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي ششم مجازي
270530151 16:00 14:00 1396/02/12 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي هفتم مجازي
270530151 16:00 14:00 1396/02/19 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي هشتم مجازي
270530151 16:00 14:00 1396/02/26 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي نهم مجازي
270530151 16:00 14:00 1396/03/02 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي دهم مجازي
270330481 20:00 18:00 1395/11/19 دکتر نويد يثربي 1 ميکروپروسسور اول مجازي
270330481 20:00 18:00 1395/11/26 دکتر نويد يثربي 1 ميکروپروسسور دوم مجازي
270330481 20:00 18:00 1395/12/03 دکتر نويد يثربي 1 ميکروپروسسور سوم مجازي
270330481 20:00 18:00 1395/12/10 دکتر نويد يثربي 1 ميکروپروسسور چهارم مجازي
270330481 20:00 18:00 1395/12/17 دکتر نويد يثربي 1 ميکروپروسسور پنجم مجازي
270330481 20:00 18:00 1395/12/24 دکتر نويد يثربي 1 ميکروپروسسور ششم مجازي
270330481 20:00 18:00 1396/02/12 دکتر نويد يثربي 1 ميکروپروسسور هفتم مجازي
270330481 20:00 18:00 1396/02/19 دکتر نويد يثربي 1 ميکروپروسسور هشتم مجازي
270330481 20:00 18:00 1396/02/26 دکتر نويد يثربي 1 ميکروپروسسور نهم مجازي
270330481 20:00 18:00 1396/03/02 دکتر نويد يثربي 1 ميکروپروسسور دهم مجازي

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته مهندسی برق- گرایش مخابرات  
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
23/01/96 ریاضی2 ریاضی مهندسی اصول ماشین های مستقیم و متناوب
الکترونیک3 ریاضی 1
24/01/96 معماری کامپیوتر آمار و احتمالات مبانی تئوری تربیت بدنی2
مبانی تئوری تربیت بدنی1
آنتن
25/01/96 معادلات دیفرانسیل مدار الکتریکی 1 جبر خطی
فیزیک 1
26/01/96 اصول سیستم های قدرت اندیشه اسلامی1 الکترومغناطیس
سیستم های خطی و کنترل
27/01/96 الکترونیک2
میکروپروسسور
مدارهای الکتریکی2
انگلیسی عمومی
28/01/96 اندازه گیری الکتریکی فیزیک 2
29/01/96 برنامه سازی کامپیوتر فیلترها و سنتز مدار انقلاب اسلامی و ریشه های آن
30/01/96 میدان ها و امواج مایکروویو1
مدارهای منطقی محاسبات عددی
انداره گیری الکترونیکی
31/01/96 اقتصاد مهندسی سیگنالها و سیستم ها مخابرات2
01/02/96 ادبیات فارسی اندیشه اسلامی 2
02/02/96 تاسیسات الکتریکی وپروژه
مخابرات 1
03/02/96 الکترونیک1 تفسیر موضوعی قرآن مدارهای مخابراتی
زبان تخصصی
تاریخ 10:30 – 08:30 11:45 – 10:45 12:45 – 11:45 16 – 14
04/02/96 الکترونیک صنعتی اخلاق وتربیت اسلامی تاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی پیوسته مهندسی برق- گرایش مخابرات        
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14        
17/03/96 ریاضی2 ریاضی مهندسی اصول ماشین های مستقیم و متناوب        
الکترونیک3 ریاضی 1        
18/03/96 معماری کامپیوتر آمار و احتمالات مبانی تئوری تربیت بدنی2        
مبانی تئوری تربیت بدنی1        
آنتن        
19/03/96 معادلات دیفرانسیل مدار الکتریکی 1 جبر خطی        
فیزیک 1        
20/03/96 اصول سیستم های قدرت اندیشه اسلامی1 الکترومغناطیس        
سیستم های خطی و کنترل        
21/03/96   الکترونیک2          
میکروپروسسور        
مدارهای الکتریکی2        
انگلیسی عمومی        
22/03/96 اندازه گیری الکتریکی   فیزیک 2        
23/03/96 برنامه سازی کامپیوتر فیلترها و سنتز مدار انقلاب اسلامی و ریشه های آن        
تاریخ 12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45        
24/03/96   میدان ها و امواج مایکروویو1        
مدارهای منطقی محاسبات عددی        
انداره گیری الکترونیکی          
25/03/96 اقتصاد مهندسی سیگنالها و سیستم ها مخابرات2        
26/03/96 شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل        
27/03/96   ادبیات فارسی اندیشه اسلامی 2        
28/03/96   تاسیسات الکتریکی وپروژه          
مخابرات 1        
29/03/96 الکترونیک1 تفسیر موضوعی قرآن مدارهای مخابراتی        
زبان تخصصی        
تاریخ 12 – 10 13:15 – 12:15 14:15 – 13:15 16:45 – 14:45        
30/03/96 الکترونیک صنعتی اخلاق وتربیت اسلامی تاریخ تحلیلی صدر اسلام          
       
تذکرات بسیار مهم:            
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.  
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.                

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

ساعت 13 – 8 19 – 14 ساعت 13 – 8 19 – 14
تاریخ     تاریخ    
شنبه   آز الکترونیک 2 (گروه اول) چهارشنبه آز مدارهای مخابراتی (گروه اول)  
10/4/96 آز اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب آز و آزماشینهای الکتریکی (گروه اول)   14/4/96   آز مدارهای الکترونیکی (گروه اول)
    آز بررسی سیستمهای قدرت (گروه اول)      
  نقشه کشی صنعتی (گروه اول)     آز مدارهای منطقی (گروه اول)  
    آز اندازه گیری الکتریکی (گروه اول)      
  آز سیستمهای خطی و کنترل (گروه اول)        
           
یک شنبه 11/4/96 آز اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب آز و آزماشینهای الکتریکی (گروه اول) آز الکترونیک 2 (گروه اول) پنج شنبه آز مدارهای مخابراتی (گروه اول)