کارشناسی نا پیوسته تکنولوژی سخت افزار

کارشناسی ناپیوسته سخت افزار:
تاسیس مقطع ناپیوسته مهندسی کامپیوتر با گرایش سخت افزار، به منظور ارتقا آگاهی ها و توانائی های فارغ التحصیلان دوره کاردانی سخت افزار ضروری به نظر می رسد . علاوه بر آن از آنجائیکه دانشجویان دوره کاردانی سخت افزار ، بعلت نوع دروس گذرانده شده نمی توانند در رشته های مهندسی برق و یا مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار تحصیل نمایند، آینده تحصیلی این دانشجویان منوط به ایجاد رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر با گرایش سخت افزار میباشد.

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش سخت افزار

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش سخت افزار نیمسال دوم96 – 95
کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشي تا ساعت از ساعت تاريخ نام استاد گروه درسي نام درس مرتبه نوع کلاس
270122051 11:30 10:00 1395/11/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 اول مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/11/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دوم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/03 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 سوم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/10 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 چهارم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/17 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 پنجم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/24 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 ششم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/12 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هفتم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هشتم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 نهم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/03/02 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/11/18 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن اول مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/11/25 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/02 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن سوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/09 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن چهارم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/16 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن پنجم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/23 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن ششم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/11 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هفتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/18 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هشتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/25 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن نهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/03/01 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دهم مجازي
270522811 16:00 14:00 1395/11/21 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته اول مجازي
270522811 16:00 14:00 1395/11/28 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته دوم مجازي
270522811 16:00 14:00 1395/12/05 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته سوم مجازي
270522811 16:00 14:00 1395/12/19 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته چهارم مجازي
270522811 16:00 14:00 1395/12/26 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته پنجم مجازي
270522811 16:00 14:00 1396/01/17 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته ششم مجازي
270522811 16:00 14:00 1396/02/14 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته هفتم مجازي
270522811 16:00 14:00 1396/02/21 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته هشتم مجازي
270522811 16:00 14:00 1396/02/28 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته نهم مجازي
270522811 16:00 14:00 1396/03/04 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته دهم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/11/20 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام اول مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/11/27 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام دوم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/04 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام سوم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/11 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام چهارم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/18 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام پنجم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/25 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام ششم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/13 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام هفتم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/20 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام هشتم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/27 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام نهم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/03/03 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام دهم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/11/16 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن اول مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/11/23 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن دوم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/11/30 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن سوم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/12/07 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن چهارم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/12/14 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن پنجم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/12/21 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن ششم مجازي
270121811 11:30 10:00 1396/02/09 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن هفتم مجازي
270121811 11:30 10:00 1396/02/16 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن هشتم مجازي
270121811 11:30 10:00 1396/02/23 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن نهم مجازي
270121811 11:30 10:00 1396/02/30 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن دهم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/11/20 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 اول مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/11/21 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 دوم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/11/27 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 سوم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/11/28 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 چهارم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/12/04 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 پنجم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/12/05 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 ششم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/02/14 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 هفتم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/02/21 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 هشتم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/02/28 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 نهم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/03/04 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 دهم مجازي
270532521 10:00 08:00 1395/11/21 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 اول مجازي
270532521 10:00 08:00 1395/11/28 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 دوم مجازي
270532521 10:00 08:00 1395/12/05 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 سوم مجازي
270532521 10:00 08:00 1395/12/19 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 چهارم مجازي
270532521 10:00 08:00 1395/12/26 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 پنجم مجازي
270532521 10:00 08:00 1396/01/17 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 ششم مجازي
270532521 10:00 08:00 1396/02/14 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 هفتم مجازي
270532521 10:00 08:00 1396/02/21 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 هشتم مجازي
270532521 10:00 08:00 1396/02/28 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 نهم مجازي
270532521 10:00 08:00 1396/03/04 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 دهم مجازي
270522501 15:30 13:30 1395/11/18 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي اول مجازي
270522501 15:30 13:30 1395/11/25 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي دوم مجازي
270522501 15:30 13:30 1395/12/02 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي سوم مجازي
270522501 15:30 13:30 1395/12/09 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي چهارم مجازي
270522501 15:30 13:30 1395/12/16 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي پنجم مجازي
270522501 15:30 13:30 1395/12/23 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي ششم مجازي
270522501 15:30 13:30 1396/02/11 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي هفتم مجازي
270522501 15:30 13:30 1396/02/18 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي هشتم مجازي
270522501 15:30 13:30 1396/02/25 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي نهم مجازي
270522501 15:30 13:30 1396/03/01 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي دهم مجازي
270530171 10:00 08:00 1395/11/16 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 اول مجازي
270530171 10:00 08:00 1395/11/23 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 دوم مجازي
270530171 10:00 08:00 1395/11/30 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 سوم مجازي
270530171 10:00 08:00 1395/12/07 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 چهارم مجازي
270530171 10:00 08:00 1395/12/14 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 پنجم مجازي
270530171 10:00 08:00 1395/12/21 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 ششم مجازي
270530171 10:00 08:00 1396/02/09 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 هفتم مجازي
270530171 10:00 08:00 1396/02/16 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 هشتم مجازي
270530171 10:00 08:00 1396/02/23 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 نهم مجازي
270530171 10:00 08:00 1396/02/30 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 دهم مجازي
270529751 15:30 14:00 1395/11/17 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر اول مجازي
270529751 15:30 14:00 1395/11/24 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر دوم مجازي
270529751 15:30 14:00 1395/12/01 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر سوم مجازي
270529751 15:30 14:00 1395/12/08 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر چهارم مجازي
270529751 15:30 14:00 1395/12/15 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر پنجم مجازي
270529751 15:30 14:00 1395/12/22 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر ششم مجازي
270529751 15:30 14:00 1396/02/10 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر هفتم مجازي
270529751 15:30 14:00 1396/02/17 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر هشتم مجازي
270529751 15:30 14:00 1396/02/24 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر نهم مجازي
270529751 15:30 14:00 1396/02/31 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر دهم مجازي
270530111 18:00 16:00 1395/11/18 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها اول مجازي
270530111 18:00 16:00 1395/11/25 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها دوم مجازي
270530111 18:00 16:00 1395/12/02 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها سوم مجازي
270530111 18:00 16:00 1395/12/09 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها چهارم مجازي
270530111 18:00 16:00 1395/12/16 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها پنجم مجازي
270530111 18:00 16:00 1395/12/23 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها ششم مجازي
270530111 18:00 16:00 1396/02/11 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها هفتم مجازي
270530111 18:00 16:00 1396/02/18 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها هشتم مجازي
270530111 18:00 16:00 1396/02/25 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها نهم مجازي
270530111 18:00 16:00 1396/03/01 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها دهم مجازي
270529721 16:00 14:00 1395/11/21 دکتر اشکان تاشک 1 سيگنالها و سيستمها اول مجازي
270529721 16:00 14:00 1395/11/28 دکتر اشکان تاشک 1 سيگنالها و سيستمها دوم مجازي
270529721 16:00 14:00 1395/12/05 دکتر اشکان تاشک 1 سيگنالها و سيستمها سوم مجازي
270529721 16:00 14:00 1395/12/19 دکتر اشکان تاشک 1 سيگنالها و سيستمها چهارم مجازي
270529721 16:00 14:00 1395/12/26 دکتر اشکان تاشک 1 سيگنالها و سيستمها پنجم مجازي
270529721 16:00 14:00 1396/01/17 دکتر اشکان تاشک 1 سيگنالها و سيستمها ششم مجازي
270529721 16:00 14:00 1396/02/14 دکتر اشکان تاشک 1 سيگنالها و سيستمها هفتم مجازي
270529721 16:00 14:00 1396/02/21 دکتر اشکان تاشک 1 سيگنالها و سيستمها هشتم مجازي
270529721 16:00 14:00 1396/02/28 دکتر اشکان تاشک 1 سيگنالها و سيستمها نهم مجازي
270529721 16:00 14:00 1396/03/04 دکتر اشکان تاشک 1 سيگنالها و سيستمها دهم مجازي
270525251 18:00 16:00 1395/11/18 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 اول مجازي
270525251 18:00 16:00 1395/11/25 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 دوم مجازي
270525251 18:00 16:00 1395/12/02 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 سوم مجازي
270525251 18:00 16:00 1395/12/09 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 چهارم مجازي
270525251 18:00 16:00 1395/12/16 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 پنجم مجازي
270525251 18:00 16:00 1395/12/23 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 ششم مجازي
270525251 18:00 16:00 1396/02/11 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 هفتم مجازي
270525251 18:00 16:00 1396/02/18 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 هشتم مجازي
270525251 18:00 16:00 1396/02/25 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 نهم مجازي
270525251 18:00 16:00 1396/03/01 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 دهم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/11/19 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 اول مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/11/26 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 دوم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/12/03 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 سوم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/12/10 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 چهارم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/12/17 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 پنجم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/12/24 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 ششم مجازي
270530081 20:00 18:00 1396/02/12 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 هفتم مجازي
270530081 20:00 18:00 1396/02/19 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 هشتم مجازي
270530081 20:00 18:00 1396/02/26 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 نهم مجازي
270530081 20:00 18:00 1396/03/02 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 دهم مجازي
270530081 18:00 16:00 1395/11/16 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 اول مجازي
270530081 18:00 16:00 1395/11/23 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 دوم مجازي
270530081 18:00 16:00 1395/11/30 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 سوم مجازي
270530081 18:00 16:00 1395/12/07 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 چهارم مجازي
270530081 18:00 16:00 1395/12/14 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 پنجم مجازي
270530081 18:00 16:00 1395/12/21 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 ششم مجازي
270530081 18:00 16:00 1396/02/09 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 هفتم مجازي
270530081 18:00 16:00 1396/02/16 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 هشتم مجازي
270530081 18:00 16:00 1396/02/23 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 نهم مجازي
270530081 18:00 16:00 1396/02/30 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 دهم مجازي
270532031 20:00 18:00 1395/11/20 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي اول مجازي
270532031 20:00 18:00 1395/11/27 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي دوم مجازي
270532031 20:00 18:00 1395/12/04 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي سوم مجازي
270532031 20:00 18:00 1395/12/11 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي چهارم مجازي
270532031 20:00 18:00 1395/12/18 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي پنجم مجازي
270532031 20:00 18:00 1395/12/25 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي ششم مجازي
270532031 20:00 18:00 1396/02/13 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي هفتم مجازي
270532031 20:00 18:00 1396/02/20 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي هشتم مجازي
270532031 20:00 18:00 1396/02/27 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي نهم مجازي
270532031 20:00 18:00 1396/03/03 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي دهم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/11/21 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي اول مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/11/28 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي دوم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/12/05 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي سوم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/12/19 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي چهارم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/12/26 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي پنجم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/01/17 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي ششم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/02/14 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي هفتم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/02/21 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي هشتم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/02/28 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي نهم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/03/04 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي دهم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/11/17 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 اول مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/11/24 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 دوم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/01 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 سوم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/08 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 چهارم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/15 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 پنجم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/22 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 ششم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/10 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 هفتم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/17 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 هشتم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/24 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 نهم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/31 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 دهم مجازي

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ناپیوسته سخت افزار
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
23/01/96 ریاضی (عمومی )2 ریاضی مهندسی  
شبکه های رایانه ای1
24/01/96 طراحی سیستمهای VLSI   مبانی تئوری تربیت بدنی2
25/01/96 معادلات دیفرانسیل    
26/01/96 ساختمان داده ها    
27/01/96 شبکه های رایانه ای 2 ریزپردازنده 1  
زبان تخصصی
28/01/96 زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم   فیزیک 2
29/01/96 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی طراحی مدار واسط انقلاب اسلامی و ریشه های آن
30/01/96 مهندسی نرم افزار 1    
31/01/96   سیگنالها و سیستمها  
هوش مصنوعی
01/02/96 ساختمانهای گسسته برنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی2
02/02/96 ……………………. ……………………. …………………….
03/02/96   تفسیر موضوعی قرآن برنامه نویسی همروند
طراحی سیستمهای شی گرا
الکترونیک دیجیتال
تاریخ 10:30 – 08:30 11:45 – 10:45 12:45 – 11:45 16 – 14
04/02/96 نرم افزارهای کاربردی   تاریخ تحلیلی صدر اسلام  
         
تذکرات بسیار مهم:    
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ناپیوسته سخت افزار          
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14          
17/03/96 ریاضی (عمومی )2 ریاضی مهندسی            
شبکه های رایانه ای1          
18/03/96 طراحی سیستمهای VLSI   مبانی تئوری تربیت بدنی2          
19/03/96 معادلات دیفرانسیل              
20/03/96 ساختمان داده ها              
21/03/96 شبکه های رایانه ای 2 ریزپردازنده 1            
زبان تخصصی          
22/03/96 زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم   فیزیک 2          
23/03/96 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی طراحی مدار واسط انقلاب اسلامی و ریشه های آن          
تاریخ 12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45          
24/03/96 مهندسی نرم افزار 1              
25/03/96   سیگنالها و سیستمها            
هوش مصنوعی          
26/03/96 شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل          
27/03/96 ساختمانهای گسسته برنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی2          
28/03/96 ……………………. ……………………. …………………….          
29/03/96   تفسیر موضوعی قرآن برنامه نویسی همروند          
طراحی سیستمهای شی گرا          
الکترونیک دیجیتال          
تاریخ 12 – 10 13:15 – 12:15 14:15 – 13:15 16:45 – 14:45          
30/03/96 نرم افزارهای کاربردی   تاریخ تحلیلی صدر اسلام            
تذکرات بسیار مهم:              
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.  
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.                  

برنامه ترم بندی ناپیوسته سخت افزار

برنامه ترم بندی اخذ دروس (کارشناسی ناپیوسته سخت افزار)  
نیمسال اول          
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز کد درس
1 رياضي 2 3 پایه   270532521  
2 فيزيک2 3 پایه   رياضي 2 270530081
3 مباني رايانه اي و برنامه سازي

(برنامه سازی کامپیوتر)

3 پایه   رياضي 2 27033031
4 ساختمان گسسته 3 اصلی رياضي 2   270532211
5 معارف 2 2 عمومي      
6 زبان تخصصي 3 اصلي     270522411
7            
جمع واحد : ۱۶  
نیمسال دوم          
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز  
1 معادلات ديفرانسيل 3 پایه   رياضي 2  
2 آزفيزيک 2 1 پايه     270530091
3 برنامه سازي پيشرفته 3 اصلي رياضي 2    
4 زبان ماشين 3 اصلي   برنامه سازي پيشرفته 270530121
5 رياضي مهندسي 3 اصلي رياضي 2    
5 نرم افزارهاي کاربردي 2 اصلي     270522511
7 تاريخ اسلام 2 عمومي      
8 تربيت بدني 2 1 عمومي      
جمع واحد : 18    
نیمسال سوم          
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز  
1 ساختمان داده ها 3 اصلي ساختمان هاي گسسته    
2 الکترونيک ديجيتال 3 تخصصي     270525971
3 سيگنال و سيستم 3 تخصصي رياضيات مهندسي   270529721
4 مهندسي نرم افزار 3 تخصصي     270530311
5 شبکه هاي رايانه اي 1 3 تخصصي      
6 انقلاب اسلامي 2 عمومي      
7 کارآموزي 1 1 تخصصي     270529621
جمع واحد : 18    
نیمسال چهارم          
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز  
1 طراحي سيستمهاي vlsi 3 تخصصي الکترونيک ديجيتال    
2 طراحي مدار واسط 3 تخصصي الکترونيک ديجيتال   270522541
3 آز مدار واسط 1 تخصصي طراحي مدار واسط   270528331
4 شبکه هاي رايانه اي 2 3 تخصصي شبکه هاي رايانه اي 1   270525251
5 پروژه 3 تخصصي     270530361
6 آز الکترونيک ديجيتال 1 تخصصي الکترونيک ديجيتال   270530401
7 ريزپردازنده 3 اختياري     270530171
8 کارآموزي 2 2 تخصصي     270529631
جمع واحد : ۱۹  
    جمع کل واحدها : 71واحد      

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

           
نام آزمایشگاه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری گروه ظرفیت مکان
آز معماری کامپیوتر شروع:17/4/96 14:00 تا 19:00 1 10 نفر ICT
  پایان: 19/4/96        
آز سیستم عامل شروع:17/4/96 14:00 تا 19:00 1 12 نفر آزمایشگاه دیجیتال
  پایان: 19/4/96        
آز سیستم عامل مدیریت و کنترل شروع:17/4/96 14:00 تا 19:00 2 12 نفر آزمایشگاه دیجیتال
  پایان: 19/4/96        
کارگاه کامپیوتر شروع:13/4/96 14:00 تا 19:00 2 10 نفر ICT
  پایان: 15/4/96        
آز پایگاه داده شروع:13/4/96 8:00تا 13:00 1 15 نفر آزمایشگاه دیجیتال
  پایان: 15/4/96        
آز شبکه شروع:13/4/96 14:00 تا 19:00 1 10 نفر آزمایشگاه شبکه
  پایان: 15/4/96        
آزمایشگاه مهندسی نرم افزار شروع:17/4/96 8:00تا 13:00 1 14 نفر ICT
  پایان: 19/4/96        
آز مدارهای الکتریکی 1 شروع:17/4/96 8:00تا 13:00 1 12 نفر آزمایشگاه آنالوگ
  پایان: 19/4/96