کارشناسی فناوری اطلاعات

bit

کارشناسی فناوری اطلاعات :

دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی مهندسی است و هدف از آن تربیت کارشناسانی است که در زمینه مطالعه ، طراحی ، ساخت ، راه اندازی و نگهداری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری جمع آوری ، سازمان دهی ، طبقه بندی ، استفاده و انتقال اطلاعات تبحر لازم را داشته باشند .

برنامه ترم بندی اخذ دروس (فناوری اطلاعات)

  برنامه ترم بندی اخذ دروس (فناوری اطلاعات) شماره درس
جمع واحد: 140          
نیمسال اول          
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز  
1 ریاضی 1 3 پایه     270532011
2 زبان عمومی 3 عمومی     270131881
3 فیزیک 1 3 پایه     270532111
4 کارگاه عمومی 1 پایه     270532041
5 تفسیر موضوعی قرآن 2 عمومی     270121811
6 مبانی کامپیوترو برنامه سازی
(برنامه سازی کامپیوتر)
3 اصلی     270532031
7 کارگاه کامپیوتر 1       270532051
جمع واحد : 16          
             
نیمسال دوم          
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز  
1 ریاضی 2 3 پایه ریاضی 1   270532521
2 فیزیک 2 3 پایه فیزیک 1   270530081
3 ساختمان‌های گسسته 3 اصلی ریاضی 1   270532211
4 اصول برنامه‌سازی 3 اصلی مبانی کامپیوترو برنامه سازی   270532311
5 معادلات دیفرانسیل 3 اصلی ریاضیات گسسته یا همزمان   270532541
6 اندیشه اسلامی 1 2 عمومی     270122031
7 زبان تخصصی 2 اصلی زبان عمومی    
جمع واحد : 19          
             
نیمسال سوم          
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز  
1 آمار و احتمالات کاربردی 3 پایه ریاضی 1   270539641
2 آز فیزیک 2 1 پایه فیزیک 2   270530091
3 مدارهای منطقی 3 اصلی ریاضی 2   270530131
4 برنامه سازی پیشرفته 3 اصلی اصول برنامه‌سازی   270522811
5 مبانی فن آور ی اطلاعات 3 تخصصی     270535821
6 ساختمان داده 3 اصلی اصول برنامه‌سازی و ریاضی گسسته برنامه سازی پیشرفته 270530111
7 تربیت بدنی 1 1 عمومی     270131161
جمع واحد : 17          
             
نیمسال چهارم          
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز  
1 نظریه زبانها و ماشینها 3 اصلی ساختمان داده ها   270530201
2 معماری کامپیوتر 3 اصلی مدارهای منطقی   270530151
3 اقتصاد مهندسی 3 اصلی آمار و احتمالات کاربردی   270535831
4 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی 2 اصلی زبان تخصصی   270529701
5 مبانی الکترونیک دیجیتال 3 تخصصی فیزیک 2   270525971
6 فارسی 3 عمومی     270131191
7 تاریخ اسلام 2 عمومی     270121131
جمع واحد : 19          
             
نیمسال پنجم          
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز  
1 اصول طراحی پایگاه داده ها 3 اصلی ساختمان داده   270530281
2 سیستم های عامل 3 اصلی معماری کامپیوتر   270530191
3 شبکه های کامپیوتری 1 3 اصلی معماری کامپیوتر   270530251
4 اصول و مبانی مدیریت 3 اصلی مبانی فناوری اطلاعات   270535851
5 مهندسی نرم افزار 1 3 اصلی زبان تخصصی پایگاه داده ها 270530311
6 اندیشه اسلامی 2 2 عمومی     270122051
7 طراحی الگوریتم 3 اصلی ساختمان داده   270522441
جمع واحد: 20          
             
نیمسال ششم          
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز  
1 مهندسی نرم افزار 2 3  اصلی مهندسی نرم افزار1   270530341
2 شبکه های کامپیوتری 2 3  اصلی شبکه های کامپیوتری1   270525251
3 مهندسی فناوری اطلاعات 1 3 تخصصی مبانی فناوری و شبکه 1   270535871
4 آزمایشگاه شبکه 1 اصلی شبکه 1   270535881
5 آزمایشگاه سیستم عامل مدیریت و کنترل 1 اصلی سیستم عامل   270535891
6 مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات 3 تخصصی اصول ومبانی مدیریت   270535901
7 اخلاق و تربیت اسلامی 2 عمومی     270122071
8 آزمایشگاه پایگاه داده ها 1   طراحی پایگاه داده ها   270530291
جمع واحد : 17          
             
نیمسال هفتم          
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز  
1 هوش مصنوعی 3 اصلی طراحی الگوریتم ها   270530331
2 گرافیک کامپیوتری 3 تخصصی ساختمان داده ها   270525301
3 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات 3 تخصصی مدیریت وکنترل پروژه ها ومهندسی فناوری اطلاعات   270535911
4 تحقیق در عملیات 3 تخصصی مهندسی نرم افزار 1   270535921
5 پروژه فناوری اطلاعات 3 تخصصی ارائه مطالب علمی وفنی   270530361
6 انقلاب اسلامی وریشه های آن 2 عمومی     270121111
7 تربیت بدنی 2 1 عمومی تربیت بدنی 1   270121121
جمع واحد : 18          
             
نیمسال هشتم          
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز  
1 تجارت الکترونیکی 3 تخصصی اقتصاد مهندسی- شبکه 1   270535941
2 مهندسی فناوری اطلاعات 2 3 تخصصی مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات   270535951
3 سیستم های چند رسانه ای 3  تخصصی گرافیک کامپیوتری   270535961
4 کارآموزی 2 تخصصی     270535511
5 اختیاری 3 اختیاری  با رعایت پیش نیاز    
جمع واحد: 14            

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه‌ی کلاسی

برنامه‌ی کلاسی کارشناسی پیوسته کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات

 

کارشناسی پیوسته کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات نیمسال دوم96 – 95
کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشي تا ساعت از ساعت تاريخ نام استاد گروه درسي نام درس مرتبه نوع کلاس
270122071 09:30 08:00 1395/11/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي اول مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/11/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي دوم مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/12/03 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي سوم مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/12/10 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي چهارم مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/12/17 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي پنجم مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/12/24 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي ششم مجازي
270122071 09:30 08:00 1396/02/12 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي هفتم مجازي
270122071 09:30 08:00 1396/02/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي هشتم مجازي
270122071 09:30 08:00 1396/02/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي نهم مجازي
270122071 09:30 08:00 1396/03/02 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي دهم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/11/20 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي اول مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/11/27 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي دوم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/04 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي سوم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/11 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي چهارم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/18 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي پنجم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/25 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي ششم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/02/13 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي هفتم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/02/20 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي هشتم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/02/27 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي نهم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/03/03 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي دهم مجازي
270532311 18:00 16:00 1395/11/20 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي اول مجازي
270532311 18:00 16:00 1395/11/27 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي دوم مجازي
270532311 18:00 16:00 1395/12/04 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي سوم مجازي
270532311 18:00 16:00 1395/12/11 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي چهارم مجازي
270532311 18:00 16:00 1395/12/18 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي پنجم مجازي
270532311 18:00 16:00 1395/12/25 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي ششم مجازي
270532311 18:00 16:00 1396/02/13 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي هفتم مجازي
270532311 18:00 16:00 1396/02/20 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي هشتم مجازي
270532311 18:00 16:00 1396/02/27 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي نهم مجازي
270532311 18:00 16:00 1396/03/03 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي دهم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/11/17 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها اول مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/11/24 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها دوم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/01 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها سوم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/08 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها چهارم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/15 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها پنجم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/22 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها ششم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/10 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها هفتم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/17 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها هشتم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/24 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها نهم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/31 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها دهم مجازي
270535851 16:00 14:00 1395/11/20 دکتر عبدالرضا نداف 1 اصول و مباني مديريت اول مجازي
270535851 16:00 14:00 1395/11/27 دکتر عبدالرضا نداف 1 اصول و مباني مديريت دوم مجازي
270535851 16:00 14:00 1395/12/04 دکتر عبدالرضا نداف 1 اصول و مباني مديريت سوم مجازي
270535851 16:00 14:00 1395/12/11 دکتر عبدالرضا نداف 1 اصول و مباني مديريت چهارم مجازي
270535851 16:00 14:00 1395/12/18 دکتر عبدالرضا نداف 1 اصول و مباني مديريت پنجم مجازي
270535851 16:00 14:00 1395/12/25 دکتر عبدالرضا نداف 1 اصول و مباني مديريت ششم مجازي
270535851 16:00 14:00 1396/02/13 دکتر عبدالرضا نداف 1 اصول و مباني مديريت هفتم مجازي
270535851 16:00 14:00 1396/02/20 دکتر عبدالرضا نداف 1 اصول و مباني مديريت هشتم مجازي
270535851 16:00 14:00 1396/02/27 دکتر عبدالرضا نداف 1 اصول و مباني مديريت نهم مجازي
270535851 16:00 14:00 1396/03/03 دکتر عبدالرضا نداف 1 اصول و مباني مديريت دهم مجازي
270535831 20:00 18:00 1395/11/16 مهندس ناعمه زرين پور 1 اقتصاد مهندسي اول مجازي
270535831 20:00 18:00 1395/11/23 مهندس ناعمه زرين پور 1 اقتصاد مهندسي دوم مجازي
270535831 20:00 18:00 1395/11/30 مهندس ناعمه زرين پور 1 اقتصاد مهندسي سوم مجازي
270535831 20:00 18:00 1395/12/07 مهندس ناعمه زرين پور 1 اقتصاد مهندسي چهارم مجازي
270535831 20:00 18:00 1395/12/14 مهندس ناعمه زرين پور 1 اقتصاد مهندسي پنجم مجازي
270535831 20:00 18:00 1395/12/21 مهندس ناعمه زرين پور 1 اقتصاد مهندسي ششم مجازي
270535831 20:00 18:00 1396/02/09 مهندس ناعمه زرين پور 1 اقتصاد مهندسي هفتم مجازي
270535831 20:00 18:00 1396/02/16 مهندس ناعمه زرين پور 1 اقتصاد مهندسي هشتم مجازي
270535831 20:00 18:00 1396/02/23 مهندس ناعمه زرين پور 1 اقتصاد مهندسي نهم مجازي
270535831 20:00 18:00 1396/02/30 مهندس ناعمه زرين پور 1 اقتصاد مهندسي دهم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/11/19 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 اول مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/11/26 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 دوم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/03 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 سوم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/10 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 چهارم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/17 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 پنجم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/24 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 ششم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/02/12 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 هفتم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/02/19 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 هشتم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/02/26 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 نهم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/03/02 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 دهم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/11/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 اول مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/11/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دوم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/03 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 سوم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/10 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 چهارم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/17 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 پنجم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/24 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 ششم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/12 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هفتم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هشتم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 نهم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/03/02 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/11/18 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن اول مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/11/25 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/02 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن سوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/09 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن چهارم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/16 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن پنجم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/23 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن ششم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/11 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هفتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/18 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هشتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/25 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن نهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/03/01 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دهم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/11/17 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي اول مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/11/24 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي دوم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/01 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي سوم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/08 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي چهارم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/15 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي پنجم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/22 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي ششم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/10 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي هفتم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/17 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي هشتم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/24 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي نهم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/31 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي دهم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/11/20 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي اول مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/11/27 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي دوم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/12/04 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي سوم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/12/11 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي چهارم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/12/18 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي پنجم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/12/25 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي ششم مجازي
270539641 16:00 14:00 1396/02/13 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي هفتم مجازي
270539641 16:00 14:00 1396/02/20 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي هشتم مجازي
270539641 16:00 14:00 1396/02/27 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي نهم مجازي
270539641 16:00 14:00 1396/03/03 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي دهم مجازي
270522811 16:00 14:00 1395/11/21 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته اول مجازي
270522811 16:00 14:00 1395/11/28 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته دوم مجازي
270522811 16:00 14:00 1395/12/05 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته سوم مجازي
270522811 16:00 14:00 1395/12/19 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته چهارم مجازي
270522811 16:00 14:00 1395/12/26 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته پنجم مجازي
270522811 16:00 14:00 1396/01/17 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته ششم مجازي
270522811 16:00 14:00 1396/02/14 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته هفتم مجازي
270522811 16:00 14:00 1396/02/21 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته هشتم مجازي
270522811 16:00 14:00 1396/02/28 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته نهم مجازي
270522811 16:00 14:00 1396/03/04 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته دهم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/11/20 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام اول مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/11/27 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام دوم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/04 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام سوم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/11 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام چهارم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/18 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام پنجم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/25 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام ششم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/13 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام هفتم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/20 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام هشتم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/27 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام نهم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/03/03 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام دهم مجازي
270535941 11:30 10:00 1395/11/20 مهندس ندا اکرمي 1 تجارت الکترونيکي(کارشناسي) اول مجازي
270535941 11:30 10:00 1395/11/27 مهندس ندا اکرمي 1 تجارت الکترونيکي(کارشناسي) دوم مجازي
270535941 11:30 10:00 1395/12/04 مهندس ندا اکرمي 1 تجارت الکترونيکي(کارشناسي) سوم مجازي
270535941 11:30 10:00 1395/12/11 مهندس ندا اکرمي 1 تجارت الکترونيکي(کارشناسي) چهارم مجازي
270535941 11:30 10:00 1395/12/18 مهندس ندا اکرمي 1 تجارت الکترونيکي(کارشناسي) پنجم مجازي
270535941 11:30 10:00 1395/12/25 مهندس ندا اکرمي 1 تجارت الکترونيکي(کارشناسي) ششم مجازي
270535941 11:30 10:00 1396/02/13 مهندس ندا اکرمي 1 تجارت الکترونيکي(کارشناسي) هفتم مجازي
270535941 11:30 10:00 1396/02/20 مهندس ندا اکرمي 1 تجارت الکترونيکي(کارشناسي) هشتم مجازي
270535941 11:30 10:00 1396/02/27 مهندس ندا اکرمي 1 تجارت الکترونيکي(کارشناسي) نهم مجازي
270535941 11:30 10:00 1396/03/03 مهندس ندا اکرمي 1 تجارت الکترونيکي(کارشناسي) دهم مجازي
270535921 18:30 16:30 1395/11/23 دکتر عليرضا فخارزاده 1 تحقيق در عمليات اول مجازي
270535921 18:30 16:30 1395/11/30 دکتر عليرضا فخارزاده 1 تحقيق در عمليات دوم مجازي
270535921 18:30 16:30 1395/12/07 دکتر عليرضا فخارزاده 1 تحقيق در عمليات سوم مجازي
270535921 18:30 16:30 1395/12/14 دکتر عليرضا فخارزاده 1 تحقيق در عمليات چهارم مجازي
270535921 18:30 16:30 1395/12/21 دکتر عليرضا فخارزاده 1 تحقيق در عمليات پنجم مجازي
270535921 18:30 16:30 1396/01/19 دکتر عليرضا فخارزاده 1 تحقيق در عمليات ششم مجازي
270535921 18:30 16:30 1396/02/09 دکتر عليرضا فخارزاده 1 تحقيق در عمليات هفتم مجازي
270535921 18:30 16:30 1396/02/16 دکتر عليرضا فخارزاده 1 تحقيق در عمليات هشتم مجازي
270535921 18:30 16:30 1396/02/23 دکتر عليرضا فخارزاده 1 تحقيق در عمليات نهم مجازي
270535921 18:30 16:30 1396/02/30 دکتر عليرضا فخارزاده 1 تحقيق در عمليات دهم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/11/16 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن اول مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/11/23 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن دوم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/11/30 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن سوم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/12/07 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن چهارم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/12/14 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن پنجم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/12/21 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن ششم مجازي
270121811 11:30 10:00 1396/02/09 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن هفتم مجازي
270121811 11:30 10:00 1396/02/16 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن هشتم مجازي
270121811 11:30 10:00 1396/02/23 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن نهم مجازي
270121811 11:30 10:00 1396/02/30 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن دهم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/11/20 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 اول مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/11/21 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 دوم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/11/27 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 سوم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/11/28 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 چهارم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/12/04 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 پنجم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/12/05 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 ششم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/02/14 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 هفتم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/02/21 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 هشتم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/02/28 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 نهم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/03/04 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 دهم مجازي
270532521 10:00 08:00 1395/11/21 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 اول مجازي
270532521 10:00 08:00 1395/11/28 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 دوم مجازي
270532521 10:00 08:00 1395/12/05 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 سوم مجازي
270532521 10:00 08:00 1395/12/19 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 چهارم مجازي
270532521 10:00 08:00 1395/12/26 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 پنجم مجازي
270532521 10:00 08:00 1396/01/17 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 ششم مجازي
270532521 10:00 08:00 1396/02/14 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 هفتم مجازي
270532521 10:00 08:00 1396/02/21 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 هشتم مجازي
270532521 10:00 08:00 1396/02/28 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 نهم مجازي
270532521 10:00 08:00 1396/03/04 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 دهم مجازي
270532511 18:00 16:00 1395/11/19 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي اول مجازي
270532511 18:00 16:00 1395/11/26 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي دوم مجازي
270532511 18:00 16:00 1395/12/03 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي سوم مجازي
270532511 18:00 16:00 1395/12/10 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي چهارم مجازي
270532511 18:00 16:00 1395/12/17 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي پنجم مجازي
270532511 18:00 16:00 1395/12/24 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي ششم مجازي
270532511 18:00 16:00 1396/02/12 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي هفتم مجازي
270532511 18:00 16:00 1396/02/19 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي هشتم مجازي
270532511 18:00 16:00 1396/02/26 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي نهم مجازي
270532511 18:00 16:00 1396/03/02 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي دهم مجازي
270529751 15:30 14:00 1395/11/17 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر اول مجازي
270529751 15:30 14:00 1395/11/24 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر دوم مجازي
270529751 15:30 14:00 1395/12/01 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر سوم مجازي
270529751 15:30 14:00 1395/12/08 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر چهارم مجازي
270529751 15:30 14:00 1395/12/15 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر پنجم مجازي
270529751 15:30 14:00 1395/12/22 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر ششم مجازي
270529751 15:30 14:00 1396/02/10 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر هفتم مجازي
270529751 15:30 14:00 1396/02/17 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر هشتم مجازي
270529751 15:30 14:00 1396/02/24 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر نهم مجازي
270529751 15:30 14:00 1396/02/31 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر دهم مجازي
270530111 18:00 16:00 1395/11/18 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها اول مجازي
270530111 18:00 16:00 1395/11/25 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها دوم مجازي
270530111 18:00 16:00 1395/12/02 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها سوم مجازي
270530111 18:00 16:00 1395/12/09 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها چهارم مجازي
270530111 18:00 16:00 1395/12/16 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها پنجم مجازي
270530111 18:00 16:00 1395/12/23 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها ششم مجازي
270530111 18:00 16:00 1396/02/11 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها هفتم مجازي
270530111 18:00 16:00 1396/02/18 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها هشتم مجازي
270530111 18:00 16:00 1396/02/25 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها نهم مجازي
270530111 18:00 16:00 1396/03/01 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها دهم مجازي
270535961 18:00 16:00 1395/11/19 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي اول مجازي
270535961 18:00 16:00 1395/11/26 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي دوم مجازي
270535961 18:00 16:00 1395/12/03 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي سوم مجازي
270535961 18:00 16:00 1395/12/10 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي چهارم مجازي
270535961 18:00 16:00 1395/12/17 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي پنجم مجازي
270535961 18:00 16:00 1395/12/24 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي ششم مجازي
270535961 18:00 16:00 1396/02/12 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي هفتم مجازي
270535961 18:00 16:00 1396/02/19 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي هشتم مجازي
270535961 18:00 16:00 1396/02/26 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي نهم مجازي
270535961 18:00 16:00 1396/03/02 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي دهم مجازي
270530191 18:00 16:00 1395/11/16 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل اول مجازي
270530191 18:00 16:00 1395/11/23 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل دوم مجازي
270530191 18:00 16:00 1395/11/30 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل سوم مجازي
270530191 18:00 16:00 1395/12/07 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل چهارم مجازي
270530191 18:00 16:00 1395/12/14 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل پنجم مجازي
270530191 18:00 16:00 1395/12/21 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل ششم مجازي
270530191 18:00 16:00 1396/02/09 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل هفتم مجازي
270530191 18:00 16:00 1396/02/16 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل هشتم مجازي
270530191 18:00 16:00 1396/02/23 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل نهم مجازي
270530191 18:00 16:00 1396/02/30 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل دهم مجازي
270525251 18:00 16:00 1395/11/18 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 اول مجازي
270525251 18:00 16:00 1395/11/25 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 دوم مجازي
270525251 18:00 16:00 1395/12/02 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 سوم مجازي
270525251 18:00 16:00 1395/12/09 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 چهارم مجازي
270525251 18:00 16:00 1395/12/16 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 پنجم مجازي
270525251 18:00 16:00 1395/12/23 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 ششم مجازي
270525251 18:00 16:00 1396/02/11 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 هفتم مجازي
270525251 18:00 16:00 1396/02/18 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 هشتم مجازي
270525251 18:00 16:00 1396/02/25 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 نهم مجازي
270525251 18:00 16:00 1396/03/01 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي رايانه اي2 دهم مجازي
270529701 14:30 13:00 1395/11/21 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني اول مجازي
270529701 14:30 13:00 1395/11/28 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني دوم مجازي
270529701 14:30 13:00 1395/12/05 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني سوم مجازي
270529701 14:30 13:00 1395/12/19 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني چهارم مجازي
270529701 14:30 13:00 1395/12/26 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني پنجم مجازي
270529701 14:30 13:00 1396/01/17 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني ششم مجازي
270529701 14:30 13:00 1396/02/14 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني هفتم مجازي
270529701 14:30 13:00 1396/02/21 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني هشتم مجازي
270529701 14:30 13:00 1396/02/28 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني نهم مجازي
270529701 14:30 13:00 1396/03/04 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني دهم مجازي
270522441 16:00 14:00 1395/11/18 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها اول مجازي
270522441 16:00 14:00 1395/11/25 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها دوم مجازي
270522441 16:00 14:00 1395/12/02 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها سوم مجازي
270522441 16:00 14:00 1395/12/09 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها چهارم مجازي
270522441 16:00 14:00 1395/12/16 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها پنجم مجازي
270522441 16:00 14:00 1395/12/23 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها ششم مجازي
270522441 16:00 14:00 1396/02/11 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها هفتم مجازي
270522441 16:00 14:00 1396/02/18 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها هشتم مجازي
270522441 16:00 14:00 1396/02/25 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها نهم مجازي
270522441 16:00 14:00 1396/03/01 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها دهم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/11/19 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 اول مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/11/26 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 دوم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/12/03 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 سوم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/12/10 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 چهارم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/12/17 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 پنجم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/12/24 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 ششم مجازي
270530081 20:00 18:00 1396/02/12 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 هفتم مجازي
270530081 20:00 18:00 1396/02/19 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 هشتم مجازي
270530081 20:00 18:00 1396/02/26 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 نهم مجازي
270530081 20:00 18:00 1396/03/02 دکتر احمد پوست فروش 2 فيزيک 2 دهم مجازي
270530081 18:00 16:00 1395/11/16 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 اول مجازي
270530081 18:00 16:00 1395/11/23 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 دوم مجازي
270530081 18:00 16:00 1395/11/30 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 سوم مجازي
270530081 18:00 16:00 1395/12/07 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 چهارم مجازي
270530081 18:00 16:00 1395/12/14 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 پنجم مجازي
270530081 18:00 16:00 1395/12/21 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 ششم مجازي
270530081 18:00 16:00 1396/02/09 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 هفتم مجازي
270530081 18:00 16:00 1396/02/16 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 هشتم مجازي
270530081 18:00 16:00 1396/02/23 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 نهم مجازي
270530081 18:00 16:00 1396/02/30 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 دهم مجازي
270525301 18:00 16:00 1395/11/18 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري اول مجازي
270525301 18:00 16:00 1395/11/25 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري دوم مجازي
270525301 18:00 16:00 1395/12/02 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري سوم مجازي
270525301 18:00 16:00 1395/12/09 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري چهارم مجازي
270525301 18:00 16:00 1395/12/16 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري پنجم مجازي
270525301 18:00 16:00 1395/12/23 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري ششم مجازي
270525301 18:00 16:00 1396/02/11 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري هفتم مجازي
270525301 18:00 16:00 1396/02/18 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري هشتم مجازي
270525301 18:00 16:00 1396/02/25 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري نهم مجازي
270525301 18:00 16:00 1396/03/01 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري دهم مجازي
270535821 20:00 18:00 1395/11/17 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات اول مجازي
270535821 20:00 18:00 1395/11/24 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات دوم مجازي
270535821 20:00 18:00 1395/12/01 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات سوم مجازي
270535821 20:00 18:00 1395/12/08 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات چهارم مجازي
270535821 20:00 18:00 1395/12/15 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات پنجم مجازي
270535821 20:00 18:00 1395/12/22 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات ششم مجازي
270535821 20:00 18:00 1396/02/10 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات هفتم مجازي
270535821 20:00 18:00 1396/02/17 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات هشتم مجازي
270535821 20:00 18:00 1396/02/24 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات نهم مجازي
270535821 20:00 18:00 1396/02/31 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات دهم مجازي
270532031 20:00 18:00 1395/11/20 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي اول مجازي
270532031 20:00 18:00 1395/11/27 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي دوم مجازي
270532031 20:00 18:00 1395/12/04 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي سوم مجازي
270532031 20:00 18:00 1395/12/11 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي چهارم مجازي
270532031 20:00 18:00 1395/12/18 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي پنجم مجازي
270532031 20:00 18:00 1395/12/25 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي ششم مجازي
270532031 20:00 18:00 1396/02/13 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي هفتم مجازي
270532031 20:00 18:00 1396/02/20 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي هشتم مجازي
270532031 20:00 18:00 1396/02/27 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي نهم مجازي
270532031 20:00 18:00 1396/03/03 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي دهم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/11/19 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي اول مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/11/26 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي دوم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/12/03 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي سوم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/12/10 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي چهارم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/12/17 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي پنجم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/12/24 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي ششم مجازي
270530131 16:00 14:00 1396/02/12 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي هفتم مجازي
270530131 16:00 14:00 1396/02/19 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي هشتم مجازي
270530131 16:00 14:00 1396/02/26 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي نهم مجازي
270530131 16:00 14:00 1396/03/02 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي دهم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/11/19 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي اول مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/11/26 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي دوم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/12/03 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي سوم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/12/10 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي چهارم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/12/17 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي پنجم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/12/24 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي ششم مجازي
270330181 18:00 16:00 1396/02/12 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي هفتم مجازي
270330181 18:00 16:00 1396/02/19 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي هشتم مجازي
270330181 18:00 16:00 1396/02/26 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي نهم مجازي
270330181 18:00 16:00 1396/03/02 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي دهم مجازي
270535911 20:00 18:00 1395/11/16 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات اول مجازي
270535911 20:00 18:00 1395/11/23 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات دوم مجازي
270535911 20:00 18:00 1395/11/30 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات سوم مجازي
270535911 20:00 18:00 1395/12/07 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات چهارم مجازي
270535911 20:00 18:00 1395/12/14 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات پنجم مجازي
270535911 20:00 18:00 1395/12/21 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات ششم مجازي
270535911 20:00 18:00 1396/02/09 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات هفتم مجازي
270535911 20:00 18:00 1396/02/16 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات هشتم مجازي
270535911 20:00 18:00 1396/02/23 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات نهم مجازي
270535911 20:00 18:00 1396/02/30 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات دهم مجازي
270535901 18:00 16:00 1395/11/16 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات اول مجازي
270535901 18:00 16:00 1395/11/23 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات دوم مجازي
270535901 18:00 16:00 1395/11/30 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات سوم مجازي
270535901 18:00 16:00 1395/12/07 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات چهارم مجازي
270535901 18:00 16:00 1395/12/14 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات پنجم مجازي
270535901 18:00 16:00 1395/12/21 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات ششم مجازي
270535901 18:00 16:00 1396/02/09 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات هفتم مجازي
270535901 18:00 16:00 1396/02/16 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات هشتم مجازي
270535901 18:00 16:00 1396/02/23 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات نهم مجازي
270535901 18:00 16:00 1396/02/30 دکتر نيلوفر مظفري 1 مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات دهم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/11/21 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي اول مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/11/28 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي دوم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/12/05 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي سوم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/12/19 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي چهارم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/12/26 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي پنجم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/01/17 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي ششم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/02/14 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي هفتم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/02/21 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي هشتم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/02/28 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي نهم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/03/04 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي دهم مجازي
270530151 16:00 14:00 1395/11/19 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي اول مجازي
270530151 16:00 14:00 1395/11/26 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي دوم مجازي
270530151 16:00 14:00 1395/12/03 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي سوم مجازي
270530151 16:00 14:00 1395/12/10 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي چهارم مجازي
270530151 16:00 14:00 1395/12/17 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي پنجم مجازي
270530151 16:00 14:00 1395/12/24 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي ششم مجازي
270530151 16:00 14:00 1396/02/12 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي هفتم مجازي
270530151 16:00 14:00 1396/02/19 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي هشتم مجازي
270530151 16:00 14:00 1396/02/26 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي نهم مجازي
270530151 16:00 14:00 1396/03/02 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي دهم مجازي
270535871 18:00 16:00 1395/11/17 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مهندسي فناوري اطلاعات 1 اول مجازي
270535871 18:00 16:00 1395/11/24 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مهندسي فناوري اطلاعات 1 دوم مجازي
270535871 18:00 16:00 1395/12/01 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مهندسي فناوري اطلاعات 1 سوم مجازي
270535871 18:00 16:00 1395/12/08 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مهندسي فناوري اطلاعات 1 چهارم مجازي
270535871 18:00 16:00 1395/12/15 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مهندسي فناوري اطلاعات 1 پنجم مجازي
270535871 18:00 16:00 1395/12/22 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مهندسي فناوري اطلاعات 1 ششم مجازي
270535871 18:00 16:00 1396/02/10 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مهندسي فناوري اطلاعات 1 هفتم مجازي
270535871 18:00 16:00 1396/02/17 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مهندسي فناوري اطلاعات 1 هشتم مجازي
270535871 18:00 16:00 1396/02/24 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مهندسي فناوري اطلاعات 1 نهم مجازي
270535871 18:00 16:00 1396/02/31 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مهندسي فناوري اطلاعات 1 دهم مجازي
270535951 20:00 18:00 1395/11/16 مهندس ندا ازوجي 1 مهندسي فناوري اطلاعات 2 اول مجازي
270535951 20:00 18:00 1395/11/23 مهندس ندا ازوجي 1 مهندسي فناوري اطلاعات 2 دوم مجازي
270535951 20:00 18:00 1395/11/30 مهندس ندا ازوجي 1 مهندسي فناوري اطلاعات 2 سوم مجازي
270535951 20:00 18:00 1395/12/07 مهندس ندا ازوجي 1 مهندسي فناوري اطلاعات 2 چهارم مجازي
270535951 20:00 18:00 1395/12/14 مهندس ندا ازوجي 1 مهندسي فناوري اطلاعات 2 پنجم مجازي
270535951 20:00 18:00 1395/12/21 مهندس ندا ازوجي 1 مهندسي فناوري اطلاعات 2 ششم مجازي
270535951 20:00 18:00 1396/02/09 مهندس ندا ازوجي 1 مهندسي فناوري اطلاعات 2 هفتم مجازي
270535951 20:00 18:00 1396/02/16 مهندس ندا ازوجي 1 مهندسي فناوري اطلاعات 2 هشتم مجازي
270535951 20:00 18:00 1396/02/23 مهندس ندا ازوجي 1 مهندسي فناوري اطلاعات 2 نهم مجازي
270535951 20:00 18:00 1396/02/30 مهندس ندا ازوجي 1 مهندسي فناوري اطلاعات 2 دهم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/11/17 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 اول مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/11/24 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 دوم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/01 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 سوم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/08 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 چهارم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/15 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 پنجم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/22 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 ششم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/10 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 هفتم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/17 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 هشتم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/24 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 نهم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/31 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 دهم مجازي
270530341 15:00 13:00 1395/11/21 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 اول مجازي
270530341 15:00 13:00 1395/11/28 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 دوم مجازي
270530341 15:00 13:00 1395/12/05 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 سوم مجازي
270530341 15:00 13:00 1395/12/19 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 چهارم مجازي
270530341 15:00 13:00 1395/12/26 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 پنجم مجازي
270530341 15:00 13:00 1396/01/17 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 ششم مجازي
270530341 15:00 13:00 1396/02/14 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 هفتم مجازي
270530341 15:00 13:00 1396/02/21 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 هشتم مجازي
270530341 15:00 13:00 1396/02/28 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 نهم مجازي
270530341 15:00 13:00 1396/03/04 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 دهم مجازي
270530201 16:00 14:00 1395/11/17 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها اول مجازي
270530201 16:00 14:00 1395/11/24 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها دوم مجازي
270530201 16:00 14:00 1395/12/01 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها سوم مجازي
270530201 16:00 14:00 1395/12/08 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها چهارم مجازي
270530201 16:00 14:00 1395/12/15 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها پنجم مجازي
270530201 16:00 14:00 1395/12/22 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها ششم مجازي
270530201 16:00 14:00 1396/02/10 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها هفتم مجازي
270530201 16:00 14:00 1396/02/17 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها هشتم مجازي
270530201 16:00 14:00 1396/02/24 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها نهم مجازي
270530201 16:00 14:00 1396/02/31 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها دهم مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/11/21 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي اول مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/11/28 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي دوم مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/12/05 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي سوم مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/12/19 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي چهارم مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/12/26 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي پنجم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/01/17 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي ششم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/02/14 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي هفتم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/02/21 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي هشتم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/02/28 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي نهم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/03/04 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي دهم مجازي

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی فن آوری اطلاعات
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
23/01/96 ریاضی 2 تحقیق در عملیات شبکه های کامپیوتری
ریاضی 1
24/01/96 مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات آمار و احتمالات مبانی تئوری تربیت بدنی2
معماری کامپیوتر مبانی تئوری تربیت بدنی1
25/01/96 اصول ومبانی مدیریت فیزیک 1
معادلات دیفرانسیل
26/01/96 ساختمان داده ها مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات سیستم های چند رسانه ای
اندیشه اسلامی 1
27/01/96 شبکه های رایانه ایی 2 انگلیسی عمومی شبکه های رایانه ای1
زبان تخصصی
28/01/96 گرافیک کامپیوتری فیزیک 2
نظریه زبانها و ماشینها
29/01/96 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی مبانی فناوری اطلاعات انقلاب اسلامی و ریشه های آن
طراحی الگوریتمها
30/01/96 مهندسی نرم افزار 1 مدار های منطقی
اقتصاد مهندسی
31/01/96 سیستمهای عامل هوش مصنوعی
01/02/96 ریاضی گسسته برنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی 2
مهندسی فناوری اطلاعات 1 مهندسی فناوری اطلاعات 2
ادبیات فارسی
02/02/96 اصول طراحی پایگاه داده ها شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
03/02/96 تجارت الکترونیکی
تفسیر موضوعی قرآن الکترونیک دیجیتال
اصول برنامه سازی
تاریخ 10:30 – 08:30 11:45 – 10:45 12:45 – 11:45 16 – 14
04/02/96 مهندسی نرم افزار 2 اخلاق وتربیت اسلامی تاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی فن آوری اطلاعات      
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
17/03/96 ریاضی 2 شبکه های کامپیوتری
تحقیق در عملیات ریاضی 1
18/03/96 مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات آمار و احتمالات مبانی تئوری تربیت بدنی2
معماری کامپیوتر مبانی تئوری تربیت بدنی1
19/03/96 اصول ومبانی مدیریت فیزیک 1
معادلات دیفرانسیل
20/03/96 ساختمان داده ها مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات سیستم های چند رسانه ای
اندیشه اسلامی 1
21/03/96 شبکه های رایانه ایی 2 انگلیسی عمومی شبکه رایانه ای 1
زبان تخصصی
22/03/96 گرافیک کامپیوتری فیزیک 2
نظریه زبانها و ماشینها
23/03/96 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی مبانی فناوری اطلاعات انقلاب اسلامی و ریشه های آن
طراحی الگوریتمها
تاریخ 12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45
24/03/96 مهندسی نرم افزار 1 مدار های منطقی
اقتصاد مهندسی
25/03/96 سیستمهای عامل هوش مصنوعی
26/03/96 شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل
27/03/96 ریاضی گسسته برنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی 2
مهندسی فناوری اطلاعات 1 مهندسی فناوری اطلاعات 2
ادبیات فارسی
28/03/96 اصول طراحی پایگاه داده ها شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
29/03/96 تجارت الکترونیکی
تفسیر موضوعی قرآن الکترونیک دیجیتال
اصول برنامه سازی
تاریخ 12 – 10 13:15 – 12:15 14:15 – 13:15 16:45 – 14:45
30/03/96 مهندسی نرم افزار 2 اخلاق وتربیت اسلامی تاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

           
نام آزمایشگاه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری گروه ظرفیت مکان
آز معماری کامپیوتر شروع:17/4/96 14:00 تا 19:00 1 10 نفر ICT
  پایان: 19/4/96        
آز سیستم عامل شروع:17/4/96 14:00 تا 19:00 1 12 نفر آزمایشگاه دیجیتال
  پایان: 19/4/96        
آز سیستم عامل مدیریت و کنترل شروع:17/4/96 14:00 تا 19:00 2 12 نفر آزمایشگاه دیجیتال
  پایان: 19/4/96        
کارگاه کامپیوتر شروع:13/4/96 14:00 تا 19:00 2 10 نفر ICT
  پایان: 15/4/96        
آز پایگاه داده شروع:13/4/96 8:00تا 13:00 1 15 نفر آزمایشگاه دیجیتال
  پایان: 15/4/96        
آز شبکه شروع:13/4/96 14:00 تا 19:00 1 10 نفر آزمایشگاه شبکه
  پایان: 15/4/96        
آزمایشگاه مهندسی نرم افزار شروع:17/4/96 8:00تا 13:00 1 14 نفر ICT
  پایان: 19/4/96        
آز مدارهای الکتریکی 1 شروع:17/4/96 8:00تا 13:00 1 12 نفر آزمایشگاه آنالوگ
  پایان: 19/4/96