کارشناسی نا پیوسته تکنولوژی نرم افزار

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم‌افزار

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش نرم افزار نیمسال دوم96 – 95
کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشي تا ساعت از ساعت تاريخ نام استاد گروه درسي نام درس مرتبه نوع کلاس
270122051 11:30 10:00 1395/11/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 اول مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/11/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دوم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/03 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 سوم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/10 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 چهارم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/17 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 پنجم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/24 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 ششم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/12 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هفتم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هشتم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 نهم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/03/02 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/11/18 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن اول مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/11/25 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/02 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن سوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/09 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن چهارم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/16 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن پنجم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/23 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن ششم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/11 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هفتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/18 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هشتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/25 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن نهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/03/01 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دهم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/11/20 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام اول مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/11/27 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام دوم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/04 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام سوم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/11 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام چهارم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/18 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام پنجم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/25 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام ششم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/13 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام هفتم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/20 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام هشتم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/27 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام نهم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/03/03 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام دهم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/11/16 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن اول مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/11/23 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن دوم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/11/30 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن سوم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/12/07 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن چهارم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/12/14 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن پنجم مجازي
270121811 11:30 10:00 1395/12/21 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن ششم مجازي
270121811 11:30 10:00 1396/02/09 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن هفتم مجازي
270121811 11:30 10:00 1396/02/16 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن هشتم مجازي
270121811 11:30 10:00 1396/02/23 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن نهم مجازي
270121811 11:30 10:00 1396/02/30 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن دهم مجازي
270525321 16:00 14:30 1395/11/16 دکتر نيلوفر مظفري 1 رياضي مهندسي-2واحدي اول مجازي
270525321 16:00 14:30 1395/11/23 دکتر نيلوفر مظفري 1 رياضي مهندسي-2واحدي دوم مجازي
270525321 16:00 14:30 1395/11/30 دکتر نيلوفر مظفري 1 رياضي مهندسي-2واحدي سوم مجازي
270525321 16:00 14:30 1395/12/07 دکتر نيلوفر مظفري 1 رياضي مهندسي-2واحدي چهارم مجازي
270525321 16:00 14:30 1395/12/14 دکتر نيلوفر مظفري 1 رياضي مهندسي-2واحدي پنجم مجازي
270525321 16:00 14:30 1395/12/21 دکتر نيلوفر مظفري 1 رياضي مهندسي-2واحدي ششم مجازي
270525321 16:00 14:30 1396/02/09 دکتر نيلوفر مظفري 1 رياضي مهندسي-2واحدي هفتم مجازي
270525321 16:00 14:30 1396/02/16 دکتر نيلوفر مظفري 1 رياضي مهندسي-2واحدي هشتم مجازي
270525321 16:00 14:30 1396/02/23 دکتر نيلوفر مظفري 1 رياضي مهندسي-2واحدي نهم مجازي
270525321 16:00 14:30 1396/02/30 دکتر نيلوفر مظفري 1 رياضي مهندسي-2واحدي دهم مجازي
270522481 17:30 16:00 1395/11/18 مهندس عبدالرضا پيتام 1 زبان ماشين اول مجازي
270522481 17:30 16:00 1395/11/25 مهندس عبدالرضا پيتام 1 زبان ماشين دوم مجازي
270522481 17:30 16:00 1395/12/02 مهندس عبدالرضا پيتام 1 زبان ماشين سوم مجازي
270522481 17:30 16:00 1395/12/09 مهندس عبدالرضا پيتام 1 زبان ماشين چهارم مجازي
270522481 17:30 16:00 1395/12/16 مهندس عبدالرضا پيتام 1 زبان ماشين پنجم مجازي
270522481 17:30 16:00 1395/12/23 مهندس عبدالرضا پيتام 1 زبان ماشين ششم مجازي
270522481 17:30 16:00 1396/02/11 مهندس عبدالرضا پيتام 1 زبان ماشين هفتم مجازي
270522481 17:30 16:00 1396/02/18 مهندس عبدالرضا پيتام 1 زبان ماشين هشتم مجازي
270522481 17:30 16:00 1396/02/25 مهندس عبدالرضا پيتام 1 زبان ماشين نهم مجازي
270522481 17:30 16:00 1396/03/01 مهندس عبدالرضا پيتام 1 زبان ماشين دهم مجازي
270535961 18:00 16:00 1395/11/19 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي اول مجازي
270535961 18:00 16:00 1395/11/26 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي دوم مجازي
270535961 18:00 16:00 1395/12/03 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي سوم مجازي
270535961 18:00 16:00 1395/12/10 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي چهارم مجازي
270535961 18:00 16:00 1395/12/17 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي پنجم مجازي
270535961 18:00 16:00 1395/12/24 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي ششم مجازي
270535961 18:00 16:00 1396/02/12 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي هفتم مجازي
270535961 18:00 16:00 1396/02/19 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي هشتم مجازي
270535961 18:00 16:00 1396/02/26 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي نهم مجازي
270535961 18:00 16:00 1396/03/02 مهندس وحيد اعتمادي 1 سيستمهاي چند رسانه اي دهم مجازي
270529701 14:30 13:00 1395/11/21 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني اول مجازي
270529701 14:30 13:00 1395/11/28 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني دوم مجازي
270529701 14:30 13:00 1395/12/05 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني سوم مجازي
270529701 14:30 13:00 1395/12/19 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني چهارم مجازي
270529701 14:30 13:00 1395/12/26 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني پنجم مجازي
270529701 14:30 13:00 1396/01/17 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني ششم مجازي
270529701 14:30 13:00 1396/02/14 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني هفتم مجازي
270529701 14:30 13:00 1396/02/21 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني هشتم مجازي
270529701 14:30 13:00 1396/02/28 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني نهم مجازي
270529701 14:30 13:00 1396/03/04 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني دهم مجازي
270522441 16:00 14:00 1395/11/18 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها اول مجازي
270522441 16:00 14:00 1395/11/25 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها دوم مجازي
270522441 16:00 14:00 1395/12/02 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها سوم مجازي
270522441 16:00 14:00 1395/12/09 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها چهارم مجازي
270522441 16:00 14:00 1395/12/16 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها پنجم مجازي
270522441 16:00 14:00 1395/12/23 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها ششم مجازي
270522441 16:00 14:00 1396/02/11 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها هفتم مجازي
270522441 16:00 14:00 1396/02/18 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها هشتم مجازي
270522441 16:00 14:00 1396/02/25 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها نهم مجازي
270522441 16:00 14:00 1396/03/01 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها دهم مجازي
270529661 11:00 09:00 1395/11/17 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب اول مجازي
270529661 11:00 09:00 1395/11/24 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب دوم مجازي
270529661 11:00 09:00 1395/12/01 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب سوم مجازي
270529661 11:00 09:00 1395/12/08 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب چهارم مجازي
270529661 11:00 09:00 1395/12/15 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب پنجم مجازي
270529661 11:00 09:00 1395/12/22 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب ششم مجازي
270529661 11:00 09:00 1396/02/10 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب هفتم مجازي
270529661 11:00 09:00 1396/02/17 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب هشتم مجازي
270529661 11:00 09:00 1396/02/24 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب نهم مجازي
270529661 11:00 09:00 1396/02/31 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب دهم مجازي
270523001 16:00 14:00 1395/11/16 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي اول مجازي
270523001 16:00 14:00 1395/11/23 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي دوم مجازي
270523001 16:00 14:00 1395/11/30 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي سوم مجازي
270523001 16:00 14:00 1395/12/07 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي چهارم مجازي
270523001 16:00 14:00 1395/12/14 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي پنجم مجازي
270523001 16:00 14:00 1395/12/21 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي ششم مجازي
270523001 16:00 14:00 1396/02/09 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي هفتم مجازي
270523001 16:00 14:00 1396/02/16 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي هشتم مجازي
270523001 16:00 14:00 1396/02/23 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي نهم مجازي
270523001 16:00 14:00 1396/02/30 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي دهم مجازي
270525301 18:00 16:00 1395/11/18 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري اول مجازي
270525301 18:00 16:00 1395/11/25 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري دوم مجازي
270525301 18:00 16:00 1395/12/02 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري سوم مجازي
270525301 18:00 16:00 1395/12/09 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري چهارم مجازي
270525301 18:00 16:00 1395/12/16 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري پنجم مجازي
270525301 18:00 16:00 1395/12/23 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري ششم مجازي
270525301 18:00 16:00 1396/02/11 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري هفتم مجازي
270525301 18:00 16:00 1396/02/18 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري هشتم مجازي
270525301 18:00 16:00 1396/02/25 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري نهم مجازي
270525301 18:00 16:00 1396/03/01 مهندس امين زارع 1 گرافيک کامپيوتري دهم مجازي
270525311 12:00 10:00 1395/11/18 مهندس امير حسين راسخ 1 مباحث ويژه اول مجازي
270525311 12:00 10:00 1395/11/25 مهندس امير حسين راسخ 1 مباحث ويژه دوم مجازي
270525311 12:00 10:00 1395/12/02 مهندس امير حسين راسخ 1 مباحث ويژه سوم مجازي
270525311 12:00 10:00 1395/12/09 مهندس امير حسين راسخ 1 مباحث ويژه چهارم مجازي
270525311 12:00 10:00 1395/12/16 مهندس امير حسين راسخ 1 مباحث ويژه پنجم مجازي
270525311 12:00 10:00 1395/12/23 مهندس امير حسين راسخ 1 مباحث ويژه ششم مجازي
270525311 12:00 10:00 1396/02/11 مهندس امير حسين راسخ 1 مباحث ويژه هفتم مجازي
270525311 12:00 10:00 1396/02/18 مهندس امير حسين راسخ 1 مباحث ويژه هشتم مجازي
270525311 12:00 10:00 1396/02/25 مهندس امير حسين راسخ 1 مباحث ويژه نهم مجازي
270525311 12:00 10:00 1396/03/01 مهندس امير حسين راسخ 1 مباحث ويژه دهم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/11/17 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 اول مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/11/24 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 دوم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/01 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 سوم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/08 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 چهارم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/15 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 پنجم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/22 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 ششم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/10 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 هفتم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/17 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 هشتم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/24 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 نهم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/31 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 دهم مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/11/21 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي اول مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/11/28 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي دوم مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/12/05 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي سوم مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/12/19 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي چهارم مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/12/26 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي پنجم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/01/17 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي ششم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/02/14 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي هفتم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/02/21 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي هشتم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/02/28 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي نهم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/03/04 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي دهم مجازي

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ناپیوسته نرم افزار  
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
23/01/96 ریاضی مهندسی
24/01/96 معماری کامپیوتر آمار و احتمالات مبانی تئوری تربیت بدنی2
25/01/96 معادلات دیفرانسیل
26/01/96 سیستم های چند رسانه ای
27/01/96 برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
28/01/96 زبان ماشین گرافیک کامپیوتری
29/01/96 طراحی الگوریتمها انقلاب اسلامی و ریشه های آن
30/01/96 مهندسی نرم افزار 1 شبیه سازی کامپیوتر
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
31/01/96 هوش مصنوعی
01/02/96 ریاضی گسسته اندیشه اسلامی 2
طراحی صفحات وب
02/02/96 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
03/02/96 مباحث ویژه تفسیر موضوعی قرآن برنامه نویسی همروند
تاریخ 10:30 – 08:30 11:45 – 10:45 12:45 – 11:45 16 – 14
04/02/96 مهندسی اینترنت ایجاد بانکهای اطلاعاتی تاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ناپیوسته نرم افزار      
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14      
17/03/96   ریاضی مهندسی        
18/03/96 معماری کامپیوتر آمار و احتمالات مبانی تئوری تربیت بدنی2      
19/03/96 معادلات دیفرانسیل          
20/03/96     سیستم های چند رسانه ای      
21/03/96 برنامه سازی سیستم          
زبان تخصصی      
22/03/96 زبان ماشین گرافیک کامپیوتری        
23/03/96   طراحی الگوریتمها انقلاب اسلامی و ریشه های آن      
تاریخ 12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45      
24/03/96 مهندسی نرم افزار 1   شبیه سازی کامپیوتر      
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی      
25/03/96   هوش مصنوعی        
26/03/96 شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل      
27/03/96 ریاضی گسسته   اندیشه اسلامی 2      
طراحی صفحات وب      
28/03/96     شیوه ارائه مطالب علمی و فنی      
29/03/96 مباحث ویژه تفسیر موضوعی قرآن برنامه نویسی همروند      
تاریخ 12 – 10 13:15 – 12:15 14:15 – 13:15 16:45 – 14:45      
30/03/96 مهندسی اینترنت ایجاد بانکهای اطلاعاتی تاریخ تحلیلی صدر اسلام        
تذکرات بسیار مهم:          
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.              

برنامه ترم بندی پیشنهادی کارشناسی ناپیوسته نرم افزار

برنامه ترم‌بندی پیشنهادی  
               
برنامه ترم بندی اخذ دروس (کارشناسی ناپیوسته نرم افزار)  
نیمسال اول          
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز کد درس
1 معادلات 2 پایه     270522461
2 ریاضی گسسته 2 پایه     270522431
3 آمار واحتمالات 2 پایه آمار واحتمال ۱   270522471
4 زبان تخصصی 3 اصلی     270522411
5 طراحی الگوریتم ها 3 اصلی     270522441
6 ایجاد بانکهای اطلاعاتی 3 اختیاری     270522451
7 تربیت بدنی۲ 1 عمومی      
جمع واحد : ۱۶  
نیمسال دوم          
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز  
1 ریاضی مهندسی 2 پایه معادلات دیفرانسیل   270525321
2 زبان ماشین 2 اصلی     270522481
3 مهندسی نرم افزار 3 اصلی      
4 هوش مصنوعی 3 تخصصی طراحی الگوریتم ها   270530331
5 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی 2 اصلی     270529701
6 انقلاب اسلامی 2 عمومی      
7 محیط های چند رسانه ای 3 اختیاری     270535961
8 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 عمومی      
جمع واحد : ۱۹    
نیمسال سوم          
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز  
1 معماری کامپیوتر 2 اصلی زبان ماشین و اسمبلی   270525261
2 برنامه سازی سیستم 3 اصلی زبان ماشین و اسمبلی   270525291
3 آز مهندسی نرم افزار 1 اصلی   مهندسی نرم افزار 270525271
4 شبیه سازی کامپیوتر 3 تخصصی مهندسی نرم افزار   270525281
5 مهندسی اینترنت 3 تخصصی     270530041
6 تفسیر موضوعی قرآن 2 عمومی      
7 اندیشه اسلامی ۲ 2 عمومی      
جمع واحد : ۱۶    
نیمسال چهارم          
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز  
1 آز معماری کامپیوتر 1 اصلی   معماری کامپیوتر 270522601
2 گرافیک کامپیوتری 3 تخصصی     270525301
3 مباحث ویژه 3 تخصصی     270525311
4 پروژه 3 تخصصی     270530361
5 طراحی صفحات وب 3 اختیاری مهندسی اینترنت   270529661
6 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی 3 اختیاری برنامه سازی سیستم طراحی الگوریتم ها   270523001
7 کارآموزی 3 تخصصی     270529651
8            
جمع واحد : ۱۹  
    جمع کل واحدها : ۷۰ واحد      

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 

           
نامم آزمایشگاه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری گروه ظرفیت مکان
آزز معماری کامپیوتر شروع:17/4/96 14:00 تا 19:00 1 10 نفر ICT
  پایان: 19/4/96        
آزز سیستم عامل شروع:17/4/96 14:00 تا 19:00 1 12 نفر آزمایشگاه دیجیتال
  پایان: 19/4/96        
آزز سیستم عامل مدیریت و کنترل شروع:17/4/96 14:00 تا 19:00 2 12 نفر آزمایشگاه دیجیتال
  پایان: 19/4/96        
کارگاهه کامپیوتر شروع:13/4/96 14:00 تا 19:00 2 10 نفر ICT
  پایان: 15/4/96        
آز پایگاهه داده شروع:13/4/96 8:00تا 13:00 1 15 نفر آزمایشگاه دیجیتال
  پایان: 15/4/96        
آزز شبکه شروع:13/4/96 14:00 تا 19:00 1 10 نفر آزمایشگاه شبکه
  پایان: 15/4/96        
آزمایشگاه مهندسی نرم افزار شروع:17/4/96 8:00تا 13:00 1 14 نفر ICT
  پایان: 19/4/96        
آزز مدارهای الکتریکی 1 شروع:17/4/96 8:00تا 13:00 1 12 نفر آزمایشگاه آنالوگ
  پایان: 19/4/96