دسته کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک عناوین دروس تجارت الکترونیک (ورودی های ۹۴ به بعد) ۱۲ واحد اصلی- ۱۵ واحد اختیاری- ۲ واحد سمینار ویژه برای شیوه ی آموزش محور بر اساس ۲۹ واحد ۱۲ واحد اصلی- ۱۲ واحد اختیاری- ۶ واحد…

کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی

مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی عناوین دروس مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (ورودی های ۹۴ به بعد) ۱۲ واحد اصلی ۱۵ واحد اختیاری- ۲ واحد سمینار ویژه برای شیوه ی آموزش محور بر اساس ۲۹ واحد ۱۲ واحد اصلی ۱۲ واحد اختیاری- ۶ واحد…