دسته مدیریت جهانگردی

کارشناسی مدیریت جهانگردی

درباره رشته مدیریت جهانگردی دروس مصوب رشته مدیریت جهانگردی لیست دروس مصوب رشته مدیریت جهانگردی ترم‌بندی پیشنهادی رشته مدیریت جهانگردی   ترم اول       ترم دوم         نام در س واحد نوع درس پيش نياز…