کارشناسی پیوسته نرم افزار

برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار)

برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار)
 جمع کل واحدها :  ۱۴۰  واحد
نیمسال اول
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز
1   ریاضی ۱ 3 پایه 270532011
2   فیزیک ۱ 3 پایه 270532111
3   کارگاه عمومی 1 پایه 270532041
4   کارگاه کامپیوتر 1 اصلی  مبانی کامپیوتر 270532051
5   مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 3 اصلی 270532031
6   زبان عمومی 3 عمومی 270131881
7   تفسیر موضوعی قرآن 2 عمومی 270121811
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز
1   ریاضی ۲ 3 پایه ریاضی ۱ معادلات 270532521
2   فیزیک ۲ 3 پایه فیزیک ۱ 270530081
3   معادلات دیفرانسیل 3 پایه ریاضی ۱ ریاضی۲ 270532541
4   ساختمانهای گسسته 3 اصلی مبانی کامپیوتر و ریاضی ۱ 270532211
5   اصول برنامه سازی 3 اصلی مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 270532311
6   زبان تخصصی 2 اصلی زبان عمومی 270529751
7   اندیشه اسلامی ۱ 2 عمومی 270122031
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز
1   آمار و احتمال مهندسی 3 پایه ریاضی ۱ 270539641
2   آز فیزیک ۲ 1 پایه فیزیک ۲ 270530091
3   برنامه سازی پیشرفته 3 اصلی اصول برنامه سازی 270522811
4   زبانهای ماشین و برنامه سازی    سیستم 3 اصلی اصول برنامه سازی 270530121
5   ریاضی مهندسی 3 اصلی ریاضی ۲ – معادلات دیفرانسیل 270522501
6   مدارهای الکتریکی ۱ 3 اصلی فیزیک۲ معادلات 270530231
7   اخلاق اسلامی 2 عمومی 270122071
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز
1   روشهای محاسبات عددی 3 پایه معادلات دیفرانسیل 270530071
2   ساختمان داده ها 3 اصلی برنامه سازی پیشرفته و ساختمانهای گسسته 270530111
3   مدارهای منطقی 3 اصلی ساختمانهای گسسته 270530131
4   آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ۱ 1 اصلی مدار الکتریکی ۱ 270530241
5   شیوه ارائه مطالب علمی و فنی 2 اصلی زبان تخصصی 270529701
6   اندیشه اسلامی ۲ 2 عمومی 270122051
7   تربیت بدنی ۱ 1 عمومی 270131161
8   اختیاری 3 اختیاری
جمع واحد : ۱۸
نیمسال پنجم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز
1   آزمایشگاه مدارهای منطقی 1 اصلی مدارهای منطقی 270530141
2   معماری کامپیوتر 3 اصلی مدارهای منطقی- زبانهای ماشین و برنامه سازی 270530151
3   طراحی الگوریتم ها 3 اصلی ساختمان داده ها 270522441
4   طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 3 تخصصی نرم افزار ساختمان داده 270523001
5   ذخیره و بازیابی اطلاعات 3 تخصصی نرم افزار ساختمان داده ها 270530271
6   تربیت بدنی ۲ 1 عمومی تربیت بدنی ۱ 270121121
7   اختیاری 3 اختیاری
جمع واحد : ۱۷
نیمسال ششم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز
1   نظریه زبانها و ماشینها 3 اصلی ساختمان داده ها 270530201
2   ریزپردازنده ۱ 3 اصلی معماری کامپیوتر 270530171
3   آزمایشگاه معماری کامپیوتر 1 اصلی معماری کامپیوتر 270522601
4 مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات 3 اختیاری 270535901
5   اصول طراحی پایگاه داده ها 3 تخصصی نرم افزار ذخیره و بازیابی اطلاعات 270530281
6   تاریخ اسلام 2 عمومی 270121131
7   کارآموزی 2 تخصصی نرم افزار 270535511
جمع واحد :  ۱۷
نیمسال هفتم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز
1   سیستمهای عامل 3 اصلی معماری کامپیوتر 270530191
2   آزمایشگاه ریزپردازنده ۱ 1 اصلی ریزپردازنده ۱ 270530181
3   شبکه های کامپیوتری 3 اصلی معماری کامپیوتر 270530251
4   آزمایشگاه پایگاه داده ها 1 تخصصی نرم افزار اصول طراحی پایگاه داده ها 270530291
5   اصول طراحی کامپایلر 3 تخصصی نرم افزار طراحی و پیاده سازی زبانها-نظریه زبانها و ماشینها 270530301
6   مهندسی نرم افزار ۱ 3 تخصصی نرم افزار زبان تخصصی اصول پایگاه داده‌ها 270530311
7 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات 3 اختیاری مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات 270535911
جمع واحد : ۱۷
نیمسال هشتم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز همنیاز
1   آزمایشگاه سیستمهای عامل 1 تخصصی نرم افزار سیستم های عامل 270530351
2   مهندسی نرم افزار ۲ 3 تخصصی نرم افزار مهندسی نرم افزار ۱ 270530341
3   پروزه کارشناسی 3 تخصصی نرم افزار 270530361
4   ادبیات فارسی 3 عمومی 270131191
5   انقلاب اسلامی 2 عمومی 270121111
6   هوش مصنوعی 3 تخصصی نرم افزار ساختمان داده ها 270530331
7   اختیاری 3 اختیاری
جمع واحد : ۱۸

برنامه‌ی کلاسی

کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشي تا ساعت از ساعت تاريخ نام استاد گروه درسي نام درس مرتبه نوع کلاس
270122071 09:30 08:00 1395/11/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي اول مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/11/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي دوم مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/12/03 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي سوم مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/12/10 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي چهارم مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/12/17 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي پنجم مجازي
270122071 09:30 08:00 1395/12/24 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي ششم مجازي
270122071 09:30 08:00 1396/02/12 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي هفتم مجازي
270122071 09:30 08:00 1396/02/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي هشتم مجازي
270122071 09:30 08:00 1396/02/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي نهم مجازي
270122071 09:30 08:00 1396/03/02 دکتر عبدالعلي شکر 1 اخلاق و تربيت اسلامي دهم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/11/20 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي اول مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/11/27 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي دوم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/04 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي سوم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/11 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي چهارم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/18 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي پنجم مجازي
270131191 20:00 18:00 1395/12/25 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي ششم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/02/13 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي هفتم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/02/20 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي هشتم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/02/27 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي نهم مجازي
270131191 20:00 18:00 1396/03/03 دکتر نجمه دانائيان 1 ادبيات فارسي دهم مجازي
270532311 18:00 16:00 1395/11/20 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي اول مجازي
270532311 18:00 16:00 1395/11/27 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي دوم مجازي
270532311 18:00 16:00 1395/12/04 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي سوم مجازي
270532311 18:00 16:00 1395/12/11 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي چهارم مجازي
270532311 18:00 16:00 1395/12/18 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي پنجم مجازي
270532311 18:00 16:00 1395/12/25 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي ششم مجازي
270532311 18:00 16:00 1396/02/13 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي هفتم مجازي
270532311 18:00 16:00 1396/02/20 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي هشتم مجازي
270532311 18:00 16:00 1396/02/27 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي نهم مجازي
270532311 18:00 16:00 1396/03/03 مهندس الهام حسيني 1 اصول برنامه سازي دهم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/11/17 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها اول مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/11/24 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها دوم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/01 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها سوم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/08 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها چهارم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/15 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها پنجم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/22 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها ششم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/10 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها هفتم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/17 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها هشتم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/24 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها نهم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/31 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها دهم مجازي
270530301 18:00 16:00 1395/11/19 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر اول مجازي
270530301 18:00 16:00 1395/11/26 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر دوم مجازي
270530301 18:00 16:00 1395/12/03 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر سوم مجازي
270530301 18:00 16:00 1395/12/10 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر چهارم مجازي
270530301 18:00 16:00 1395/12/17 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر پنجم مجازي
270530301 18:00 16:00 1395/12/24 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر ششم مجازي
270530301 18:00 16:00 1396/02/12 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر هفتم مجازي
270530301 18:00 16:00 1396/02/19 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر هشتم مجازي
270530301 18:00 16:00 1396/02/26 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر نهم مجازي
270530301 18:00 16:00 1396/03/02 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر دهم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/11/19 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 اول مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/11/26 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 دوم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/03 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 سوم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/10 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 چهارم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/17 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 پنجم مجازي
270122031 17:30 16:00 1395/12/24 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 ششم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/02/12 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 هفتم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/02/19 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 هشتم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/02/26 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 نهم مجازي
270122031 17:30 16:00 1396/03/02 دکتر عليرضا فارسي نژاد 1 انديشه اسلامي 1 دهم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/11/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 اول مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/11/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دوم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/03 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 سوم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/10 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 چهارم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/17 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 پنجم مجازي
270122051 11:30 10:00 1395/12/24 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 ششم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/12 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هفتم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/19 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 هشتم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/02/26 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 نهم مجازي
270122051 11:30 10:00 1396/03/02 دکتر عبدالعلي شکر 1 انديشه اسلامي 2 دهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/11/18 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن اول مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/11/25 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/02 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن سوم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/09 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن چهارم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/16 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن پنجم مجازي
270121111 09:30 08:00 1395/12/23 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن ششم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/11 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هفتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/18 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن هشتم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/02/25 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن نهم مجازي
270121111 09:30 08:00 1396/03/01 دکتر غلامحسين زارعي نژاد 1 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن دهم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/11/17 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي اول مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/11/24 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي دوم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/01 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي سوم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/08 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي چهارم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/15 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي پنجم مجازي
270131881 16:00 14:00 1395/12/22 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي ششم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/10 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي هفتم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/17 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي هشتم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/24 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي نهم مجازي
270131881 16:00 14:00 1396/02/31 دکتر عليرضا خرمايي 1 انگليسي عمومي دهم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/11/20 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي اول مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/11/27 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي دوم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/12/04 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي سوم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/12/11 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي چهارم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/12/18 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي پنجم مجازي
270539641 16:00 14:00 1395/12/25 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي ششم مجازي
270539641 16:00 14:00 1396/02/13 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي هفتم مجازي
270539641 16:00 14:00 1396/02/20 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي هشتم مجازي
270539641 16:00 14:00 1396/02/27 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي نهم مجازي
270539641 16:00 14:00 1396/03/03 دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي 1 آمار و احتمالات-3واحدي دهم مجازي
270522811 16:00 14:00 1395/11/21 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته اول مجازي
270522811 16:00 14:00 1395/11/28 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته دوم مجازي
270522811 16:00 14:00 1395/12/05 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته سوم مجازي
270522811 16:00 14:00 1395/12/19 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته چهارم مجازي
270522811 16:00 14:00 1395/12/26 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته پنجم مجازي
270522811 16:00 14:00 1396/01/17 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته ششم مجازي
270522811 16:00 14:00 1396/02/14 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته هفتم مجازي
270522811 16:00 14:00 1396/02/21 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته هشتم مجازي
270522811 16:00 14:00 1396/02/28 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته نهم مجازي
270522811 16:00 14:00 1396/03/04 مهندس حميرا شه پرست 1 برنامه سازي پيشرفته دهم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/11/20 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام اول مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/11/27 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام دوم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/04 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام سوم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/11 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام چهارم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/18 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام پنجم مجازي
270121131 17:30 16:00 1395/12/25 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام ششم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/13 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام هفتم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/20 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام هشتم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/02/27 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام نهم مجازي
270121131 17:30 16:00 1396/03/03 دکتر سهيلا پايان 1 تاريخ تحليلي صدر اسلام دهم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/11/19 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن اول مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/11/26 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن دوم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/12/03 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن سوم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/12/10 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن چهارم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/12/17 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن پنجم مجازي
270121811 09:30 08:00 1395/12/24 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن ششم مجازي
270121811 09:30 08:00 1396/02/12 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن هفتم مجازي
270121811 09:30 08:00 1396/02/19 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن هشتم مجازي
270121811 09:30 08:00 1396/02/26 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن نهم مجازي
270121811 09:30 08:00 1396/03/02 دکتر علي محمد ساجدي 1 تفسير موضوعي قرآن دهم مجازي
270530071 10:00 08:00 1395/11/16 مهندس بتسابه تنوري 1 روشهاي محاسبات عددي اول مجازي
270530071 10:00 08:00 1395/11/23 مهندس بتسابه تنوري 1 روشهاي محاسبات عددي دوم مجازي
270530071 10:00 08:00 1395/11/30 مهندس بتسابه تنوري 1 روشهاي محاسبات عددي سوم مجازي
270530071 10:00 08:00 1395/12/07 مهندس بتسابه تنوري 1 روشهاي محاسبات عددي چهارم مجازي
270530071 10:00 08:00 1395/12/14 مهندس بتسابه تنوري 1 روشهاي محاسبات عددي پنجم مجازي
270530071 10:00 08:00 1395/12/21 مهندس بتسابه تنوري 1 روشهاي محاسبات عددي ششم مجازي
270530071 10:00 08:00 1396/02/09 مهندس بتسابه تنوري 1 روشهاي محاسبات عددي هفتم مجازي
270530071 10:00 08:00 1396/02/16 مهندس بتسابه تنوري 1 روشهاي محاسبات عددي هشتم مجازي
270530071 10:00 08:00 1396/02/23 مهندس بتسابه تنوري 1 روشهاي محاسبات عددي نهم مجازي
270530071 10:00 08:00 1396/02/30 مهندس بتسابه تنوري 1 روشهاي محاسبات عددي دهم مجازي
270532521 10:00 08:00 1395/11/16 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 اول مجازي
270532521 10:00 08:00 1395/11/17 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 دوم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/11/27 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 سوم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/11/28 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 چهارم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/12/04 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 پنجم مجازي
270532521 10:30 08:30 1395/12/05 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 ششم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/02/14 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 هفتم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/02/21 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 هشتم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/02/28 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 نهم مجازي
270532521 10:30 08:30 1396/03/04 خانم صديقه فروتن 2 رياضي 2 دهم مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/11/21 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 اول مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/11/28 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 دوم مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/12/05 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 سوم مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/12/19 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 چهارم مجازي
270321411 10:00 08:00 1395/12/26 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 پنجم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/01/17 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 ششم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/02/14 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 هفتم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/02/21 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 هشتم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/02/28 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 نهم مجازي
270321411 10:00 08:00 1396/03/04 مهندس مرآتي 1 رياضي 2 دهم مجازي
270532511 18:00 16:00 1395/11/19 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي اول مجازي
270532511 18:00 16:00 1395/11/26 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي دوم مجازي
270532511 18:00 16:00 1395/12/03 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي سوم مجازي
270532511 18:00 16:00 1395/12/10 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي چهارم مجازي
270532511 18:00 16:00 1395/12/17 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي پنجم مجازي
270532511 18:00 16:00 1395/12/24 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي ششم مجازي
270532511 18:00 16:00 1396/02/12 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي هفتم مجازي
270532511 18:00 16:00 1396/02/19 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي هشتم مجازي
270532511 18:00 16:00 1396/02/26 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي نهم مجازي
270532511 18:00 16:00 1396/03/02 دکتر اقبال منصوري 1 رياضي گسسته3واحدي دهم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/11/18 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي اول مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/11/25 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي دوم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/12/02 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي سوم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/12/09 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي چهارم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/12/16 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي پنجم مجازي
270321151 15:30 13:30 1395/12/23 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي ششم مجازي
270321151 15:30 13:30 1396/02/11 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي هفتم مجازي
270321151 15:30 13:30 1396/02/18 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي هشتم مجازي
270321151 15:30 13:30 1396/02/25 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي نهم مجازي
270321151 15:30 13:30 1396/03/01 دکتر محمد رستگار 1 رياضي مهندسي-3واحدي دهم مجازي
270530171 10:00 08:00 1395/11/19 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 اول مجازي
270530171 10:00 08:00 1395/11/26 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 دوم مجازي
270530171 10:00 08:00 1395/12/03 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 سوم مجازي
270530171 10:00 08:00 1395/12/10 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 چهارم مجازي
270530171 10:00 08:00 1395/12/17 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 پنجم مجازي
270530171 10:00 08:00 1395/12/24 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 ششم مجازي
270530171 10:00 08:00 1396/02/12 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 هفتم مجازي
270530171 10:00 08:00 1396/02/19 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 هشتم مجازي
270530171 10:00 08:00 1396/02/26 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 نهم مجازي
270530171 10:00 08:00 1396/03/02 دکتر محسن راجي 1 ريزپردازنده 1 دهم مجازي
270529751 15:30 14:00 1395/11/17 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر اول مجازي
270529751 15:30 14:00 1395/11/24 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر دوم مجازي
270529751 15:30 14:00 1395/12/01 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر سوم مجازي
270529751 15:30 14:00 1395/12/08 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر چهارم مجازي
270529751 15:30 14:00 1395/12/15 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر پنجم مجازي
270529751 15:30 14:00 1395/12/22 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر ششم مجازي
270529751 15:30 14:00 1396/02/10 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر هفتم مجازي
270529751 15:30 14:00 1396/02/17 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر هشتم مجازي
270529751 15:30 14:00 1396/02/24 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر نهم مجازي
270529751 15:30 14:00 1396/02/31 دکتر عليرضا احمدي 1 زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتر دهم مجازي
270530111 18:00 16:00 1395/11/18 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها اول مجازي
270530111 18:00 16:00 1395/11/25 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها دوم مجازي
270530111 18:00 16:00 1395/12/02 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها سوم مجازي
270530111 18:00 16:00 1395/12/09 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها چهارم مجازي
270530111 18:00 16:00 1395/12/16 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها پنجم مجازي
270530111 18:00 16:00 1395/12/23 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها ششم مجازي
270530111 18:00 16:00 1396/02/11 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها هفتم مجازي
270530111 18:00 16:00 1396/02/18 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها هشتم مجازي
270530111 18:00 16:00 1396/02/25 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها نهم مجازي
270530111 18:00 16:00 1396/03/01 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 ساختمان داده ها دهم مجازي
270530191 18:00 16:00 1395/11/16 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل اول مجازي
270530191 18:00 16:00 1395/11/23 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل دوم مجازي
270530191 18:00 16:00 1395/11/30 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل سوم مجازي
270530191 18:00 16:00 1395/12/07 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل چهارم مجازي
270530191 18:00 16:00 1395/12/14 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل پنجم مجازي
270530191 18:00 16:00 1395/12/21 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل ششم مجازي
270530191 18:00 16:00 1396/02/09 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل هفتم مجازي
270530191 18:00 16:00 1396/02/16 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل هشتم مجازي
270530191 18:00 16:00 1396/02/23 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل نهم مجازي
270530191 18:00 16:00 1396/02/30 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل دهم مجازي
270530251 16:00 14:00 1395/11/18 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري اول مجازي
270530251 16:00 14:00 1395/11/25 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري دوم مجازي
270530251 16:00 14:00 1395/12/02 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري سوم مجازي
270530251 16:00 14:00 1395/12/09 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري چهارم مجازي
270530251 16:00 14:00 1395/12/16 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري پنجم مجازي
270530251 16:00 14:00 1395/12/23 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري ششم مجازي
270530251 16:00 14:00 1396/02/11 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري هفتم مجازي
270530251 16:00 14:00 1396/02/18 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري هشتم مجازي
270530251 16:00 14:00 1396/02/25 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري نهم مجازي
270530251 16:00 14:00 1396/03/01 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري دهم مجازي
270529701 14:30 13:00 1395/11/21 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني اول مجازي
270529701 14:30 13:00 1395/11/28 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني دوم مجازي
270529701 14:30 13:00 1395/12/05 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني سوم مجازي
270529701 14:30 13:00 1395/12/19 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني چهارم مجازي
270529701 14:30 13:00 1395/12/26 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني پنجم مجازي
270529701 14:30 13:00 1396/01/17 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني ششم مجازي
270529701 14:30 13:00 1396/02/14 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني هفتم مجازي
270529701 14:30 13:00 1396/02/21 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني هشتم مجازي
270529701 14:30 13:00 1396/02/28 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني نهم مجازي
270529701 14:30 13:00 1396/03/04 مهندس کيميا بازرگان لاري 1 شيوه ارائه مطالب علمي وفني دهم مجازي
270522441 16:00 14:00 1395/11/18 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها اول مجازي
270522441 16:00 14:00 1395/11/25 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها دوم مجازي
270522441 16:00 14:00 1395/12/02 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها سوم مجازي
270522441 16:00 14:00 1395/12/09 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها چهارم مجازي
270522441 16:00 14:00 1395/12/16 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها پنجم مجازي
270522441 16:00 14:00 1395/12/23 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها ششم مجازي
270522441 16:00 14:00 1396/02/11 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها هفتم مجازي
270522441 16:00 14:00 1396/02/18 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها هشتم مجازي
270522441 16:00 14:00 1396/02/25 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها نهم مجازي
270522441 16:00 14:00 1396/03/01 مهندس سيد محمود فاموري 1 طراحي الگوريتمها دهم مجازي
270529661 11:00 09:00 1395/11/17 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب اول مجازي
270529661 11:00 09:00 1395/11/24 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب دوم مجازي
270529661 11:00 09:00 1395/12/01 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب سوم مجازي
270529661 11:00 09:00 1395/12/08 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب چهارم مجازي
270529661 11:00 09:00 1395/12/15 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب پنجم مجازي
270529661 11:00 09:00 1395/12/22 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب ششم مجازي
270529661 11:00 09:00 1396/02/10 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب هفتم مجازي
270529661 11:00 09:00 1396/02/17 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب هشتم مجازي
270529661 11:00 09:00 1396/02/24 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب نهم مجازي
270529661 11:00 09:00 1396/02/31 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب دهم مجازي
270523001 16:00 14:00 1395/11/16 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي اول مجازي
270523001 16:00 14:00 1395/11/23 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي دوم مجازي
270523001 16:00 14:00 1395/11/30 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي سوم مجازي
270523001 16:00 14:00 1395/12/07 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي چهارم مجازي
270523001 16:00 14:00 1395/12/14 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي پنجم مجازي
270523001 16:00 14:00 1395/12/21 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي ششم مجازي
270523001 16:00 14:00 1396/02/09 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي هفتم مجازي
270523001 16:00 14:00 1396/02/16 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي هشتم مجازي
270523001 16:00 14:00 1396/02/23 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي نهم مجازي
270523001 16:00 14:00 1396/02/30 مهندس الميرا آشورماهاني 1 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي دهم مجازي
270330071 18:00 16:00 1395/11/16 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 اول مجازي
270330071 18:00 16:00 1395/11/23 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 دوم مجازي
270330071 18:00 16:00 1395/11/30 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 سوم مجازي
270330071 18:00 16:00 1395/12/07 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 چهارم مجازي
270330071 18:00 16:00 1395/12/14 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 پنجم مجازي
270330071 18:00 16:00 1395/12/21 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 ششم مجازي
270330071 18:00 16:00 1396/02/09 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 هفتم مجازي
270330071 18:00 16:00 1396/02/16 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 هشتم مجازي
270330071 18:00 16:00 1396/02/23 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 نهم مجازي
270330071 18:00 16:00 1396/02/30 دکتر زهرا حسيني 1 فيزيک 2 دهم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/11/19 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 اول مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/11/26 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 دوم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/12/03 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 سوم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/12/10 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 چهارم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/12/17 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 پنجم مجازي
270530081 20:00 18:00 1395/12/24 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 ششم مجازي
270530081 20:00 18:00 1396/02/12 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 هفتم مجازي
270530081 20:00 18:00 1396/02/19 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 هشتم مجازي
270530081 20:00 18:00 1396/02/26 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 نهم مجازي
270530081 20:00 18:00 1396/03/02 دکتر احمد پوست فروش 1 فيزيک 2 دهم مجازي
270532031 20:00 18:00 1395/11/20 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي اول مجازي
270532031 20:00 18:00 1395/11/27 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي دوم مجازي
270532031 20:00 18:00 1395/12/04 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي سوم مجازي
270532031 20:00 18:00 1395/12/11 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي چهارم مجازي
270532031 20:00 18:00 1395/12/18 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي پنجم مجازي
270532031 20:00 18:00 1395/12/25 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي ششم مجازي
270532031 20:00 18:00 1396/02/13 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي هفتم مجازي
270532031 20:00 18:00 1396/02/20 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي هشتم مجازي
270532031 20:00 18:00 1396/02/27 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي نهم مجازي
270532031 20:00 18:00 1396/03/03 مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي 1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي دهم مجازي
270330241 16:00 14:00 1395/11/23 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 اول مجازي
270330241 16:00 14:00 1395/11/30 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 دوم مجازي
270330241 16:00 14:00 1395/12/07 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 سوم مجازي
270330241 16:00 14:00 1395/12/14 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 چهارم مجازي
270330241 16:00 14:00 1395/12/21 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 پنجم مجازي
270330241 16:00 14:00 1396/01/19 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 ششم مجازي
270330241 16:00 14:00 1396/02/09 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 هفتم مجازي
270330241 16:00 14:00 1396/02/16 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 هشتم مجازي
270330241 16:00 14:00 1396/02/23 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 نهم مجازي
270330241 16:00 14:00 1396/02/30 دکتر سجاد دهقاني 1 مدارهاي الکتريکي1 دهم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/11/19 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي اول مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/11/26 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي دوم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/12/03 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي سوم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/12/10 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي چهارم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/12/17 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي پنجم مجازي
270530131 16:00 14:00 1395/12/24 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي ششم مجازي
270530131 16:00 14:00 1396/02/12 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي هفتم مجازي
270530131 16:00 14:00 1396/02/19 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي هشتم مجازي
270530131 16:00 14:00 1396/02/26 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي نهم مجازي
270530131 16:00 14:00 1396/03/02 دکتر محمد کيا کجوري 1 مدارهاي منطقي دهم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/11/19 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي اول مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/11/26 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي دوم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/12/03 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي سوم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/12/10 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي چهارم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/12/17 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي پنجم مجازي
270330181 18:00 16:00 1395/12/24 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي ششم مجازي
270330181 18:00 16:00 1396/02/12 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي هفتم مجازي
270330181 18:00 16:00 1396/02/19 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي هشتم مجازي
270330181 18:00 16:00 1396/02/26 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي نهم مجازي
270330181 18:00 16:00 1396/03/02 دکتر مهران يزدي 1 مدارهاي منطقي دهم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/11/21 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي اول مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/11/28 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي دوم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/12/05 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي سوم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/12/19 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي چهارم مجازي
270532541 12:30 10:30 1395/12/26 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي پنجم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/01/17 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي ششم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/02/14 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي هفتم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/02/21 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي هشتم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/02/28 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي نهم مجازي
270532541 12:30 10:30 1396/03/04 دکتر بهرام طارمي 1 معادلات ديفرانسيل-3 واحدي دهم مجازي
270530151 16:00 14:00 1395/11/19 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي اول مجازي
270530151 16:00 14:00 1395/11/26 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي دوم مجازي
270530151 16:00 14:00 1395/12/03 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي سوم مجازي
270530151 16:00 14:00 1395/12/10 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي چهارم مجازي
270530151 16:00 14:00 1395/12/17 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي پنجم مجازي
270530151 16:00 14:00 1395/12/24 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي ششم مجازي
270530151 16:00 14:00 1396/02/12 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي هفتم مجازي
270530151 16:00 14:00 1396/02/19 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي هشتم مجازي
270530151 16:00 14:00 1396/02/26 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي نهم مجازي
270530151 16:00 14:00 1396/03/02 مهندس فرزاد قهرماني 1 معماري کامپيوتر-3واحدي دهم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/11/17 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 اول مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/11/24 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 دوم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/01 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 سوم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/08 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 چهارم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/15 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 پنجم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/22 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 ششم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/10 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 هفتم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/17 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 هشتم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/24 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 نهم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/31 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 دهم مجازي
270530341 15:00 13:00 1395/11/21 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 اول مجازي
270530341 15:00 13:00 1395/11/28 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 دوم مجازي
270530341 15:00 13:00 1395/12/05 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 سوم مجازي
270530341 15:00 13:00 1395/12/19 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 چهارم مجازي
270530341 15:00 13:00 1395/12/26 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 پنجم مجازي
270530341 15:00 13:00 1396/01/17 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 ششم مجازي
270530341 15:00 13:00 1396/02/14 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 هفتم مجازي
270530341 15:00 13:00 1396/02/21 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 هشتم مجازي
270530341 15:00 13:00 1396/02/28 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 نهم مجازي
270530341 15:00 13:00 1396/03/04 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 دهم مجازي
270530201 16:00 14:00 1395/11/17 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها اول مجازي
270530201 16:00 14:00 1395/11/24 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها دوم مجازي
270530201 16:00 14:00 1395/12/01 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها سوم مجازي
270530201 16:00 14:00 1395/12/08 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها چهارم مجازي
270530201 16:00 14:00 1395/12/15 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها پنجم مجازي
270530201 16:00 14:00 1395/12/22 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها ششم مجازي
270530201 16:00 14:00 1396/02/10 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها هفتم مجازي
270530201 16:00 14:00 1396/02/17 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها هشتم مجازي
270530201 16:00 14:00 1396/02/24 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها نهم مجازي
270530201 16:00 14:00 1396/02/31 مهندس الميرا آشورماهاني 1 نظريه زبانها و ماشينها دهم مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/11/21 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي اول مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/11/28 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي دوم مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/12/05 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي سوم مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/12/19 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي چهارم مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/12/26 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي پنجم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/01/17 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي ششم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/02/14 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي هفتم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/02/21 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي هشتم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/02/28 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي نهم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/03/04 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي دهم مجازي

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته نرم افزار
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
23/01/96 ریاضی 2 ریاضی مهندسی شبکه های کامپیوتری
ریاضی1
24/01/96 معماری کامپیوتر آمار و احتمالات مبانی تئوری تربیت بدنی2
مبانی تئوری تربیت بدنی1
25/01/96 معادلات دیفرانسیل مدار الکتریکی 1
فیزیک 1
26/01/96 اصول طراحی کامپایلر اندیشه اسلامی 1 سیستم های چندرسانه ای
ساختمان داده ها
27/01/96 زبان تخصصی ریزپردازنده 1
انگلیسی عمومی
28/01/96 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم نظریه زبانها و ماشینها فیزیک 2
29/01/96 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی طراحی الگوریتم ها انقلاب اسلامی و ریشه های آن
30/01/96 مهندسی نرم افزار 1 مدارهای منطقی روشهای محاسبات عددی
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
31/01/96 سیستمهای عامل هوش مصنوعی
01/02/96 ساختمانهای گسسته برنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی 2
ادبیات فارسی
02/02/96 اصول طراحی پایگاه داده ها شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
03/02/96 ذخیره و بازیابی اطلاعات تفسیر موضوعی قرآن
اصول برنامه سازی
تاریخ 10:30 – 08:30 11:45 – 10:45 12:45 – 11:45 16 – 14
04/02/96 مهندسی نرم افزار 2 اخلاق وتربیت اسلامی تاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی پیوسته نرم افزار
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
17/03/96 ریاضی 2 ریاضی مهندسی شبکه های کامپیوتری
ریاضی1
18/03/96 معماری کامپیوتر آمار و احتمالات مبانی تئوری تربیت بدنی2
مبانی تئوری تربیت بدنی1
19/03/96 معادلات دیفرانسیل مدار الکتریکی 1
فیزیک 1
20/03/96 اصول طراحی کامپایلر اندیشه اسلامی 1 سیستم های چندرسانه ای
ساختمان داده ها
21/03/96 زبان تخصصی ریزپردازنده 1
انگلیسی عمومی
22/03/96 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم نظریه زبانها و ماشینها فیزیک 2
23/03/96 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی طراحی الگوریتم ها انقلاب اسلامی و ریشه های آن
تاریخ 12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45
24/03/96 مهندسی نرم افزار 1 مدارهای منطقی روشهای محاسبات عددی
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
25/03/96 سیستمهای عامل هوش مصنوعی
26/03/96 شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل
27/03/96 ساختمانهای گسسته برنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی 2
ادبیات فارسی
28/03/96 اصول طراحی پایگاه داده ها شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
29/03/96 ذخیره و بازیابی اطلاعات تفسیر موضوعی قرآن
اصول برنامه سازی
تاریخ 12 – 10 13:15 – 12:15 14:15 – 13:15 16:45 – 14:45
30/03/96 مهندسی نرم افزار 2 اخلاق وتربیت اسلامی تاریخ تحلیلی صدر اسلام
. تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

نام آزمایشگاه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری گروه ظرفیت مکان
آز معماری کامپیوتر شروع:17/4/96 14:00 تا 19:00 1 10 نفر ICT
پایان: 19/4/96
آز سیستم عامل شروع:17/4/96 14:00 تا 19:00 1 12 نفر آزمایشگاه دیجیتال
پایان: 19/4/96
آز سیستم عامل مدیریت و کنترل شروع:17/4/96 14:00 تا 19:00 2 12 نفر آزمایشگاه دیجیتال
پایان: 19/4/96
کارگاه کامپیوتر شروع:13/4/96 14:00 تا 19:00 2 10 نفر ICT
پایان: 15/4/96
آز پایگاه داده شروع:13/4/96 8:00تا 13:00 1 15 نفر آزمایشگاه دیجیتال
پایان: 15/4/96
آز شبکه شروع:13/4/96 14:00 تا 19:00 1 10 نفر آزمایشگاه شبکه
پایان: 15/4/96
آزمایشگاه مهندسی نرم افزار شروع:17/4/96 8:00تا 13:00 1 14 نفر ICT
پایان: 19/4/96
آز مدارهای الکتریکی 1 شروع:17/4/96 8:00تا 13:00 1 12 نفر آزمایشگاه آنالوگ
پایان: 19/4/96