کارشناسی ارشد طراحی و تولید نرم افزار

sdd

کارشناسی ارشد طراحی و تولید نرم افزار

عناوین دروس طراحی و تولید نرم افزار (ورودی های ۹۴ به بعد)

۹ واحد اصلی- ۱۸ واحد اختیاری- ۲ واحد سمینار ویژه برای شیوه ی آموزش محور بر اساس ۲۹ واحد

۹ واحد اصلی- ۱۵ واحد اختیاری- ۶ واحد پایان نامه برای شیوه ی آموزش-پژوهش محور بر اساس ۳۰ واحد

(ورودیهای قبل از ۹۴ جهت اطلاع از عناوین دروس به کارشناس بخش مراجعه نمایند)

  ردیف نام دروس تعداد واحد جمع واحد
دروس

جبرانی

1 مهندسی نرم افزار(2) 3 16 واحد
  2 سیستم عامل 3  
  3 اصول طراحی کامپایلر 3  
  4 پایگاه داده 3  
  5 زبان انگليسي ويژه 4  
دروس

اصلی

1 زبانهای برنامه نویسی وب 3 9 واحد
  2 مدیریت پروژه های نرم افزار 3  
  3 بانکهای اطلاعاتی نوین 3  
دروس

اختیاری

1 مباحث پیشرفته در تولید نرم افزار 3 حداکثر 18 واحد (آموزش محور)

حداکثر 15 واحد (آموزش-پژوهش محور)

  2 امنیت شبکه 3  
  3 طراحی عاملگرا 3  
  4 مهندسی قطعات 3  
  5 تست و نگهداری نرم افزار 3  
  6 ماشینهای مجازی 3  
  7 طراحی رابط کاربر 3  
  8 فناوریهای تجارت الکترونیک 3  
دروس

تخصصي اجباري

1 سمینار ویژه 2 2 واحد (آموزش محور)
  2 پایان نامه 6 6 واحد (آموزش-پژوهش محور)

برنامه ترم بندی طراحی و تولید نرم افزار (ورودی های ۹۴ به بعد)

۹ واحد اصلی- ۱۸ واحد اختیاری- ۲ واحد سمینار ویژه برای شیوه ی آموزش محور بر اساس ۲۹ واحد

۹ واحد اصلی- ۱۵ واحد اختیاری- ۶ واحد پایان نامه برای شیوه ی آموزش-پژوهش محور بر اساس ۳۰ واحد

(ورودیهای قبل از ۹۴ جهت اطلاع از برنامه ترم بندی  به کارشناس بخش مراجعه نمایند)

نیمسال اول      
ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس
1 مهندسی نرم افزار(2) 3 جبرانی
2 سیستم عامل 3 جبرانی
3 اصول طراحی کامپایلر 3 جبرانی
4 پایگاه داده 3 جبرانی
5 زبان انگليسي ويژه 4 جبرانی
6 زبانهای برنامه نویسی وب 3 اصلی
7 مدیریت پروژه های نرم افزار 3 اصلی
8 بانکهای اطلاعاتی نوین 3 اصلی
نیمسال دوم      
ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس
1 امنیت شبکه 3 اختیاری
2 طراحی عاملگرا 3 اختیاری
3 مهندسی قطعات 3 اختیاری
4 تست و نگهداری نرم افزار 3 اختیاری
نیمسال سوم      
ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس
1 مباحث پیشرفته در تولید نرم افزار 3 اختیاری
2 فناوریهای تجارت الکترونیک 3 اختیاری
3 سمینار ویژه 2 تخصصی اجباری

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد طراحی و تولید نرم‌افزار

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – گرایش طراحی و تولید نرم افزار نیمسال دوم96 – 95
کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشي تا ساعت از ساعت تاريخ نام استاد گروه درسي نام درس مرتبه نوع کلاس
270530281 18:00 16:00 1395/11/17 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها اول مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/11/24 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها دوم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/01 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها سوم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/08 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها چهارم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/15 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها پنجم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/22 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها ششم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/10 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها هفتم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/17 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها هشتم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/24 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها نهم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/31 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها دهم مجازي
270530301 18:00 16:00 1395/11/19 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر اول مجازي
270530301 18:00 16:00 1395/11/26 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر دوم مجازي
270530301 18:00 16:00 1395/12/03 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر سوم مجازي
270530301 18:00 16:00 1395/12/10 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر چهارم مجازي
270530301 18:00 16:00 1395/12/17 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر پنجم مجازي
270530301 18:00 16:00 1395/12/24 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر ششم مجازي
270530301 18:00 16:00 1396/02/12 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر هفتم مجازي
270530301 18:00 16:00 1396/02/19 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر هشتم مجازي
270530301 18:00 16:00 1396/02/26 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر نهم مجازي
270530301 18:00 16:00 1396/03/02 مهندس فرزاد قهرماني 1 اصول طراحي کامپايلر دهم مجازي
270443401 20:15 18:15 1395/11/21 دکتر بهاره پهلوان زاده 1 امنيت شبکه* اول مجازي
270443401 20:15 18:15 1395/11/28 دکتر بهاره پهلوان زاده 1 امنيت شبکه* دوم مجازي
270443401 20:15 18:15 1395/12/05 دکتر بهاره پهلوان زاده 1 امنيت شبکه* سوم مجازي
270443401 20:15 18:15 1395/12/19 دکتر بهاره پهلوان زاده 1 امنيت شبکه* چهارم مجازي
270443401 20:15 18:15 1395/12/26 دکتر بهاره پهلوان زاده 1 امنيت شبکه* پنجم مجازي
270443401 20:15 18:15 1396/01/17 دکتر بهاره پهلوان زاده 1 امنيت شبکه* ششم مجازي
270443401 20:15 18:15 1396/02/14 دکتر بهاره پهلوان زاده 1 امنيت شبکه* هفتم مجازي
270443401 20:15 18:15 1396/02/21 دکتر بهاره پهلوان زاده 1 امنيت شبکه* هشتم مجازي
270443401 20:15 18:15 1396/02/28 دکتر بهاره پهلوان زاده 1 امنيت شبکه* نهم مجازي
270443401 20:15 18:15 1396/03/04 دکتر بهاره پهلوان زاده 1 امنيت شبکه* دهم مجازي
270443471 16:00 14:00 1395/11/18 دکتر علي حمزه 1 تست و نگهداري نرم افزار* اول مجازي
270443471 16:00 14:00 1395/11/25 دکتر علي حمزه 1 تست و نگهداري نرم افزار* دوم مجازي
270443471 16:00 14:00 1395/12/02 دکتر علي حمزه 1 تست و نگهداري نرم افزار* سوم مجازي
270443471 16:00 14:00 1395/12/09 دکتر علي حمزه 1 تست و نگهداري نرم افزار* چهارم مجازي
270443471 16:00 14:00 1395/12/16 دکتر علي حمزه 1 تست و نگهداري نرم افزار* پنجم مجازي
270443471 16:00 14:00 1395/12/23 دکتر علي حمزه 1 تست و نگهداري نرم افزار* ششم مجازي
270443471 16:00 14:00 1396/02/11 دکتر علي حمزه 1 تست و نگهداري نرم افزار* هفتم مجازي
270443471 16:00 14:00 1396/02/18 دکتر علي حمزه 1 تست و نگهداري نرم افزار* هشتم مجازي
270443471 16:00 14:00 1396/02/25 دکتر علي حمزه 1 تست و نگهداري نرم افزار* نهم مجازي
270443471 16:00 14:00 1396/03/01 دکتر علي حمزه 1 تست و نگهداري نرم افزار* دهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/16 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* اول مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/18 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* دوم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/23 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* سوم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/25 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* چهارم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/30 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* پنجم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/02 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* ششم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/07 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هفتم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/09 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هشتم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/14 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* نهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/16 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* دهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/21 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* يازدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/23 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* دوازدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/09 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* سيزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/11 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* چهاردهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/16 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* پانزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/18 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* شانزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/23 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هفدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/25 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هجدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/30 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* نوزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/03/01 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* بيستم مجازي
270530191 18:00 16:00 1395/11/16 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل اول مجازي
270530191 18:00 16:00 1395/11/23 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل دوم مجازي
270530191 18:00 16:00 1395/11/30 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل سوم مجازي
270530191 18:00 16:00 1395/12/07 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل چهارم مجازي
270530191 18:00 16:00 1395/12/14 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل پنجم مجازي
270530191 18:00 16:00 1395/12/21 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل ششم مجازي
270530191 18:00 16:00 1396/02/09 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل هفتم مجازي
270530191 18:00 16:00 1396/02/16 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل هشتم مجازي
270530191 18:00 16:00 1396/02/23 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل نهم مجازي
270530191 18:00 16:00 1396/02/30 مهندس ندا ازوجي 1 سيستمهاي عامل دهم مجازي
270443541 20:00 18:00 1395/11/18 دکتر وحيد رافع 1 طراحي عاملگرا* اول مجازي
270443541 20:00 18:00 1395/11/25 دکتر وحيد رافع 1 طراحي عاملگرا* دوم مجازي
270443541 20:00 18:00 1395/12/02 دکتر وحيد رافع 1 طراحي عاملگرا* سوم مجازي
270443541 20:00 18:00 1395/12/09 دکتر وحيد رافع 1 طراحي عاملگرا* چهارم مجازي
270443541 20:00 18:00 1395/12/16 دکتر وحيد رافع 1 طراحي عاملگرا* پنجم مجازي
270443541 20:00 18:00 1395/12/23 دکتر وحيد رافع 1 طراحي عاملگرا* ششم مجازي
270443541 20:00 18:00 1396/02/11 دکتر وحيد رافع 1 طراحي عاملگرا* هفتم مجازي
270443541 20:00 18:00 1396/02/18 دکتر وحيد رافع 1 طراحي عاملگرا* هشتم مجازي
270443541 20:00 18:00 1396/02/25 دکتر وحيد رافع 1 طراحي عاملگرا* نهم مجازي
270443541 20:00 18:00 1396/03/01 دکتر وحيد رافع 1 طراحي عاملگرا* دهم مجازي
270443391 16:00 14:00 1395/11/17 دکتر رضا اکبري 1 مهندسي قطعات* اول مجازي
270443391 16:00 14:00 1395/11/24 دکتر رضا اکبري 1 مهندسي قطعات* دوم مجازي
270443391 16:00 14:00 1395/12/01 دکتر رضا اکبري 1 مهندسي قطعات* سوم مجازي
270443391 16:00 14:00 1395/12/08 دکتر رضا اکبري 1 مهندسي قطعات* چهارم مجازي
270443391 16:00 14:00 1395/12/15 دکتر رضا اکبري 1 مهندسي قطعات* پنجم مجازي
270443391 16:00 14:00 1395/12/22 دکتر رضا اکبري 1 مهندسي قطعات* ششم مجازي
270443391 16:00 14:00 1396/02/10 دکتر رضا اکبري 1 مهندسي قطعات* هفتم مجازي
270443391 16:00 14:00 1396/02/17 دکتر رضا اکبري 1 مهندسي قطعات* هشتم مجازي
270443391 16:00 14:00 1396/02/24 دکتر رضا اکبري 1 مهندسي قطعات* نهم مجازي
270443391 16:00 14:00 1396/02/31 دکتر رضا اکبري 1 مهندسي قطعات* دهم مجازي
270530341 15:00 13:00 1395/11/21 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 اول مجازي
270530341 15:00 13:00 1395/11/28 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 دوم مجازي
270530341 15:00 13:00 1395/12/05 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 سوم مجازي
270530341 15:00 13:00 1395/12/19 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 چهارم مجازي
270530341 15:00 13:00 1395/12/26 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 پنجم مجازي
270530341 15:00 13:00 1396/01/17 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 ششم مجازي
270530341 15:00 13:00 1396/02/14 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 هفتم مجازي
270530341 15:00 13:00 1396/02/21 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 هشتم مجازي
270530341 15:00 13:00 1396/02/28 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 نهم مجازي
270530341 15:00 13:00 1396/03/04 مهندس هاله همايوني 1 مهندسي نرم افزار 2 دهم مجازي

برنامه میان‌ترم کارشناسی ارشد طراحی و تولید نرم افزار

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات- گرایش طراحی و تولید نرم افزار    
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14    
23/01/96     مدیریت پروژه های نرم افزار    
مهندسی قطعات    
24/01/96          
25/01/96     بانکهای اطلاعاتی نوین    
امنیت شبکه    
26/01/96 اصول طراحی کامپایلر        
27/01/96     زبانهای برنامه نویسی وب    
تست و نگهداری نرم افزار    
28/01/96   طراحی رابط کاربر      
29/01/96     مباحث پیشرفته در تولید نرم افزار    
طراحی عاملگرا    
30/01/96          
31/01/96 سیستمهای عامل   فناوریهای تجارت الکترونیک    
01/02/96          
02/02/96 اصول طراحی پایگاه داده   ماشینهای مجازی    
03/02/96     زبان انگلیسی ویژه    
04/02/96 مهندسی نرم افزار 2        
           
تذکرات بسیار مهم:      
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه پایان‌ترم کارشناسی ارشد طراحی و تولید نرم افزار

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات- گرایش طراحی و تولید نرم افزار          
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14          
17/03/96     مدیریت پروژه های نرم افزار          
مهندسی قطعات          
18/03/96                
19/03/96     بانکهای اطلاعاتی نوین          
امنیت شبکه          
20/03/96 اصول طراحی کامپایلر              
21/03/96     زبانهای برنامه نویسی وب          
تست و نگهداری نرم افزار          
22/03/96   طراحی رابط کاربر            
23/03/96     مباحث پیشرفته در تولید نرم افزار          
طراحی عاملگرا          
تاریخ 12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45          
24/03/96                
25/03/96 سیستمهای عامل   فناوریهای تجارت الکترونیک          
26/03/96 شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل          
27/03/96                
28/03/96 اصول طراحی پایگاه داده   ماشینهای مجازی          
29/03/96     زبان انگلیسی ویژه          
30/03/96 مهندسی نرم افزار 2              
تذکرات بسیار مهم:            
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.