کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی

mis

مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

عناوین دروس مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (ورودی های ۹۴ به بعد)

۱۲ واحد اصلی ۱۵ واحد اختیاری- ۲ واحد سمینار ویژه برای شیوه ی آموزش محور بر اساس ۲۹ واحد

۱۲ واحد اصلی ۱۲ واحد اختیاری- ۶ واحد پایان نامه برای شیوه ی آموزش-پژوهش محور بر اساس ۳۰ واحد

(ورودیهای قبل از ۹۴ جهت اطلاع از عناوین دروس به کارشناس بخش مراجعه نمایند)

         
ردیف نام دروس تعداد واحد جمع واحد
دروس
جبرانی
1 مهندسی نرم افزار(1) 3 16 واحد
2 شبکه های کامپیوتری 3
3 هوش مصنوعی 3
4 پایگاه داده 3
5 زبان انگليسي ويژه 4
دروس
اصلی
1 سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته 3 12 واحد
2 برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک 3
3 سیستم های اطلاعات مدیریت 3
4 معماری اطلاعات سازمانی 3
دروس
اختیاری
1 مدیریت فناوری اطلاعات 3 حداکثر 15 واحد (آموزش محور)
حداکثر 12 واحد (آموزش-پژوهش محور)
2 امنیت سامانه های اطلاعاتی 3
3 مدیریت دانش 3
4 نیاز سنجی اطلاعاتی 3
5 تعامل انسان و کامپیوتر 3
6 مهندسی سیستمها 3
دروس
تخصصي اجباري
1 سمینار ویژه 2 2 واحد (آموزش محور)
2 پایان نامه 6 6 واحد (آموزش-پژوهش محور)

برنامه ترم بندی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (ورودی های ۹۴ به بعد)

۱۲ واحد اصلی ۱۵ واحد اختیاری- ۲ واحد سمینار ویژه برای شیوه ی آموزش محور بر اساس ۲۹ واحد

۱۲ واحد اصلی ۱۲ واحد اختیاری-  ۶ واحد پایان نامه برای شیوه ی آموزش-پژوهش محور بر اساس ۳۰ واحد

(ورودیهای قبل از ۹۴ جهت اطلاع از برنامه ترم بندی  به کارشناس بخش مراجعه نمایند)

نیمسال اول      
ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس
1 مهندسی نرم افزار(1) 3 جبرانی
2 شبکه های کامپیوتری 3 جبرانی
3 هوش مصنوعی 3 جبرانی
4 پایگاه داده 3 جبرانی
5 زبان انگليسي ويژه 4 جبرانی
6 سیستم های اطلاعات مدیریت 3 اصلی
7 برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک 3 اصلی
8 معماری سازمانی فناوری اطلاعات 3 اصلی
نیمسال دوم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس
1 سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته 3 اصلی
2 مدیریت فناوری اطلاعات 3 اختیاری
3 مدیریت دانش 3 اختیاری
4 نیاز سنجی اطلاعاتی 3 اختیاری
نیمسال سوم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس
1 امنیت سامانه های اطلاعاتی 3 اختیاری
2 الگوریتمهای بهینه سازی 3 اختیاری
3 سمینار ویژه 2 تخصصی اجباری

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی نیمسال دوم96 – 95
کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشي تا ساعت از ساعت تاريخ نام استاد گروه درسي نام درس مرتبه نوع کلاس
270530281 18:00 16:00 1395/11/17 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها اول مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/11/24 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها دوم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/01 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها سوم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/08 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها چهارم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/15 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها پنجم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/22 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها ششم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/10 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها هفتم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/17 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها هشتم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/24 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها نهم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/31 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها دهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/16 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* اول مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/18 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* دوم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/23 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* سوم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/25 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* چهارم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/30 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* پنجم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/02 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* ششم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/07 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هفتم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/09 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هشتم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/14 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* نهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/16 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* دهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/21 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* يازدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/23 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* دوازدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/09 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* سيزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/11 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* چهاردهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/16 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* پانزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/18 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* شانزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/23 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هفدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/25 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هجدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/30 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* نوزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/03/01 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* بيستم مجازي
270443431 18:00 16:00 1395/11/17 دکتر ستار هاشمي 1 سيستمهاي پشتيبان تصميم پيشرفته* اول مجازي
270443431 18:00 16:00 1395/11/24 دکتر ستار هاشمي 1 سيستمهاي پشتيبان تصميم پيشرفته* دوم مجازي
270443431 18:00 16:00 1395/12/01 دکتر ستار هاشمي 1 سيستمهاي پشتيبان تصميم پيشرفته* سوم مجازي
270443431 18:00 16:00 1395/12/08 دکتر ستار هاشمي 1 سيستمهاي پشتيبان تصميم پيشرفته* چهارم مجازي
270443431 18:00 16:00 1395/12/15 دکتر ستار هاشمي 1 سيستمهاي پشتيبان تصميم پيشرفته* پنجم مجازي
270443431 18:00 16:00 1395/12/22 دکتر ستار هاشمي 1 سيستمهاي پشتيبان تصميم پيشرفته* ششم مجازي
270443431 18:00 16:00 1396/02/10 دکتر ستار هاشمي 1 سيستمهاي پشتيبان تصميم پيشرفته* هفتم مجازي
270443431 18:00 16:00 1396/02/17 دکتر ستار هاشمي 1 سيستمهاي پشتيبان تصميم پيشرفته* هشتم مجازي
270443431 18:00 16:00 1396/02/24 دکتر ستار هاشمي 1 سيستمهاي پشتيبان تصميم پيشرفته* نهم مجازي
270443431 18:00 16:00 1396/02/31 دکتر ستار هاشمي 1 سيستمهاي پشتيبان تصميم پيشرفته* دهم مجازي
270530251 16:00 14:00 1395/11/18 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري اول مجازي
270530251 16:00 14:00 1395/11/25 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري دوم مجازي
270530251 16:00 14:00 1395/12/02 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري سوم مجازي
270530251 16:00 14:00 1395/12/09 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري چهارم مجازي
270530251 16:00 14:00 1395/12/16 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري پنجم مجازي
270530251 16:00 14:00 1395/12/23 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري ششم مجازي
270530251 16:00 14:00 1396/02/11 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري هفتم مجازي
270530251 16:00 14:00 1396/02/18 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري هشتم مجازي
270530251 16:00 14:00 1396/02/25 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري نهم مجازي
270530251 16:00 14:00 1396/03/01 مهندس مرتضي تاج بخش 1 شبکه هاي کامپيوتري دهم مجازي
270443491 18:00 16:00 1395/11/19 دکتر پرويز ساکتي 1 مديريت دانش* اول مجازي
270443491 18:00 16:00 1395/11/26 دکتر پرويز ساکتي 1 مديريت دانش* دوم مجازي
270443491 18:00 16:00 1395/12/03 دکتر پرويز ساکتي 1 مديريت دانش* سوم مجازي
270443491 18:00 16:00 1395/12/10 دکتر پرويز ساکتي 1 مديريت دانش* چهارم مجازي
270443491 18:00 16:00 1395/12/17 دکتر پرويز ساکتي 1 مديريت دانش* پنجم مجازي
270443491 18:00 16:00 1395/12/24 دکتر پرويز ساکتي 1 مديريت دانش* ششم مجازي
270443491 18:00 16:00 1396/02/12 دکتر پرويز ساکتي 1 مديريت دانش* هفتم مجازي
270443491 18:00 16:00 1396/02/19 دکتر پرويز ساکتي 1 مديريت دانش* هشتم مجازي
270443491 18:00 16:00 1396/02/26 دکتر پرويز ساکتي 1 مديريت دانش* نهم مجازي
270443491 18:00 16:00 1396/03/02 دکتر پرويز ساکتي 1 مديريت دانش* دهم مجازي
270443591 18:00 16:00 1395/11/18 دکتر سيد رئوف خيامي 1 مديريت فناوري اطلاعات* اول مجازي
270443591 18:00 16:00 1395/11/25 دکتر سيد رئوف خيامي 1 مديريت فناوري اطلاعات* دوم مجازي
270443591 18:00 16:00 1395/12/02 دکتر سيد رئوف خيامي 1 مديريت فناوري اطلاعات* سوم مجازي
270443591 18:00 16:00 1395/12/09 دکتر سيد رئوف خيامي 1 مديريت فناوري اطلاعات* چهارم مجازي
270443591 18:00 16:00 1395/12/16 دکتر سيد رئوف خيامي 1 مديريت فناوري اطلاعات* پنجم مجازي
270443591 18:00 16:00 1395/12/23 دکتر سيد رئوف خيامي 1 مديريت فناوري اطلاعات* ششم مجازي
270443591 18:00 16:00 1396/02/11 دکتر سيد رئوف خيامي 1 مديريت فناوري اطلاعات* هفتم مجازي
270443591 18:00 16:00 1396/02/18 دکتر سيد رئوف خيامي 1 مديريت فناوري اطلاعات* هشتم مجازي
270443591 18:00 16:00 1396/02/25 دکتر سيد رئوف خيامي 1 مديريت فناوري اطلاعات* نهم مجازي
270443591 18:00 16:00 1396/03/01 دکتر سيد رئوف خيامي 1 مديريت فناوري اطلاعات* دهم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/11/17 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 اول مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/11/24 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 دوم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/01 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 سوم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/08 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 چهارم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/15 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 پنجم مجازي
270530311 16:00 14:00 1395/12/22 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 ششم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/10 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 هفتم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/17 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 هشتم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/24 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 نهم مجازي
270530311 16:00 14:00 1396/02/31 مهندس ميثم روستايي 1 مهندسي نرم افزار 1 دهم مجازي
270443461 18:00 16:00 1395/11/20 دکتر رضا بوستاني 1 نياز سنجي اطلاعاتي* اول مجازي
270443461 18:00 16:00 1395/11/27 دکتر رضا بوستاني 1 نياز سنجي اطلاعاتي* دوم مجازي
270443461 18:00 16:00 1395/12/04 دکتر رضا بوستاني 1 نياز سنجي اطلاعاتي* سوم مجازي
270443461 18:00 16:00 1395/12/11 دکتر رضا بوستاني 1 نياز سنجي اطلاعاتي* چهارم مجازي
270443461 18:00 16:00 1395/12/18 دکتر رضا بوستاني 1 نياز سنجي اطلاعاتي* پنجم مجازي
270443461 18:00 16:00 1395/12/25 دکتر رضا بوستاني 1 نياز سنجي اطلاعاتي* ششم مجازي
270443461 18:00 16:00 1396/02/13 دکتر رضا بوستاني 1 نياز سنجي اطلاعاتي* هفتم مجازي
270443461 18:00 16:00 1396/02/20 دکتر رضا بوستاني 1 نياز سنجي اطلاعاتي* هشتم مجازي
270443461 18:00 16:00 1396/02/27 دکتر رضا بوستاني 1 نياز سنجي اطلاعاتي* نهم مجازي
270443461 18:00 16:00 1396/03/03 دکتر رضا بوستاني 1 نياز سنجي اطلاعاتي* دهم مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/11/21 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي اول مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/11/28 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي دوم مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/12/05 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي سوم مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/12/19 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي چهارم مجازي
270530331 10:00 08:00 1395/12/26 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي پنجم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/01/17 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي ششم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/02/14 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي هفتم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/02/21 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي هشتم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/02/28 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي نهم مجازي
270530331 10:00 08:00 1396/03/04 مهندس سام حمزه لو 1 هوش مصنوعي دهم مجازي

برنامه میان‌ترم کارشناسی ارشد مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات-گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی              
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
23/01/96 معماری سازمانی فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری
معماری اطلاعات سازمانی
24/01/96
25/01/96 سیستم های اطلاعات مدیریت
برنامه ریزی منابع سازمانی
مدیریت فناوری اطلاعات
26/01/96
27/01/96 برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته
28/01/96
29/01/96 امنیت سامانه های اطلاعاتی
نیاز سنجی اطلاعاتی
30/01/96 مهندسی نرم افزار 1
31/01/96 هوش مصنوعی
تعامل انسان و کامپیوتر
01/02/96 مدیریت دانش
02/02/96 اصول طراحی پایگاه داده مهندسی سیستمها
03/02/96 زبان انگلیسی ویژه
04/02/96 ………………. ………………. ……………….
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه پایان‌ترم کارشناسی ارشد مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات-گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی            
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
17/03/96 معماری سازمانی فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری
معماری اطلاعات سازمانی
18/03/96
19/03/96 سیستم های اطلاعات مدیریت
برنامه ریزی منابع سازمانی
مدیریت فناوری اطلاعات
20/03/96
21/03/96 برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته
22/03/96
23/03/96 امنیت سامانه های اطلاعاتی
نیاز سنجی اطلاعاتی
تاریخ 12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45
24/03/96 مهندسی نرم افزار 1
25/03/96 هوش مصنوعی
تعامل انسان و کامپیوتر
26/03/96 شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل
27/03/96 مدیریت دانش
28/03/96 اصول طراحی پایگاه داده مهندسی سیستمها
29/03/96 زبان انگلیسی ویژه
30/03/96 ………………. ………………. ……………….
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.