کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

ecom

کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

عناوین دروس تجارت الکترونیک (ورودی های ۹۴ به بعد)

۱۲ واحد اصلی- ۱۵ واحد اختیاری- ۲ واحد سمینار ویژه برای شیوه ی آموزش محور بر اساس ۲۹ واحد

۱۲ واحد اصلی- ۱۲ واحد اختیاری- ۶ واحد پایان نامه برای شیوه ی آموزش-پژوهش محور بر اساس ۳۰ واحد

(ورودیهای قبل از ۹۴ جهت اطلاع از عناوین دروس به کارشناس بخش مراجعه نمایند)

  ردیف نام دروس تعداد واحد جمع واحد
دروس
جبرانی
1 طراحی صفحات وب
یا مهندسی اینترنت
یا مهندسی فناوری اطلاعات1
3 13 واحد
  2 پایگاه داده ها 3  
  3 مبانی فناوری اطلاعات
یا تجارت الکترونیکی
3  
  4 زبان انگليسي ويژه 4  
دروس
اصلی
1 بازاریابی و پرداخت های الکترونیکی 3 12 واحد
  2 مدیریت زنجیره عرضه 3  
  3 طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک 3  
  4 برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک 3  
دروس
اختیاری
1 پایگاههای داده در تجارت الکترونیک 3 حداکثر 15 واحد (آموزش محور)
حداکثر 12 واحد (آموزش-پژوهش محور)
  2 امنیت در تجارت الکترونیک 3  
  3 شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک 3  
  4 هوش تجاری 3  
  5 ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب 3  
  6 شبکه هاي اطلاعاتي 3  
  7 الگوریتمهای بهینه سازی 3  
دروس
تخصصي اجباري
1 سمینار ویژه 2 2 واحد (آموزش محور)
  2 پایان نامه 6 6 واحد (آموزش-پژوهش محور)

برنامه ترم بندی رشته تجارت الکترونیک (ورودی های ۹۴ به بعد)

۱۲ واحد اصلی-  ۱۵ واحد اختیاری- ۲ واحد سمینار ویژه برای شیوه ی آموزش محور بر اساس ۲۹ واحد

۱۲ واحد اصلی-  ۱۲ واحد اختیاری- ۶ واحد پایان نامه برای شیوه ی آموزش-پژوهش محور بر اساس ۳۰ واحد

(ورودیهای قبل از ۹۴ جهت اطلاع از برنامه ترم بندی  به کارشناس بخش مراجعه نمایند)

نیمسال اول      
ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس
1 طراحی صفحات وب
یا مهندسی اینترنت
3 جبرانی
2 پایگاه داده ها 3 جبرانی
3 مبانی فناوری اطلاعات
یا تجارت الکترونیکی
3 جبرانی
4 زبان انگليسي ويژه 4 جبرانی
5 بازاریابی و پرداخت های الکترونیکی 3 اصلی
6 مدیریت زنجیره عرضه 3 اصلی
7 هوش تجاری 3 اختیاری
نیمسال دوم      
ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس
1 پایگاههای داده در تجارت الکترونیک 3 اختیاری
2 برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک 3 اصلی
3 شبکه هاي اطلاعاتي 3 اختیاری
4 الگوریتمهای بهینه سازی 3 اختیاری
5 شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک 3 اختیاری
نیمسال سوم      
ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس
1 طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک 3 اصلی
2 ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب 3 اختیاری
3 سمینار ویژه 2 تخصصی اجباری

برنامه کلاسی تجارت الکترونیک

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – گرایش تجارت الکترونیک

 

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – گرایش تجارت الکترونیک نیمسال دوم96 – 95
کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشي تا ساعت از ساعت تاريخ نام استاد گروه درسي نام درس مرتبه نوع کلاس
270530281 18:00 16:00 1395/11/17 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها اول مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/11/24 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها دوم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/01 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها سوم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/08 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها چهارم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/15 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها پنجم مجازي
270530281 18:00 16:00 1395/12/22 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها ششم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/10 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها هفتم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/17 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها هشتم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/24 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها نهم مجازي
270530281 18:00 16:00 1396/02/31 مهندس عبدالرضا رضاپور 1 اصول طراحي پايگاه داده ها دهم مجازي
270443601 16:00 14:00 1395/11/17 دکتر کورش زيارتي 1 الگوريتمهاي بهينه سازي اول مجازي
270443601 16:00 14:00 1395/11/24 دکتر کورش زيارتي 1 الگوريتمهاي بهينه سازي دوم مجازي
270443601 16:00 14:00 1395/12/01 دکتر کورش زيارتي 1 الگوريتمهاي بهينه سازي سوم مجازي
270443601 16:00 14:00 1395/12/08 دکتر کورش زيارتي 1 الگوريتمهاي بهينه سازي چهارم مجازي
270443601 16:00 14:00 1395/12/15 دکتر کورش زيارتي 1 الگوريتمهاي بهينه سازي پنجم مجازي
270443601 16:00 14:00 1395/12/16 دکتر کورش زيارتي 1 الگوريتمهاي بهينه سازي ششم مجازي
270443601 16:00 14:00 1396/02/10 دکتر کورش زيارتي 1 الگوريتمهاي بهينه سازي هفتم مجازي
270443601 16:00 14:00 1396/02/17 دکتر کورش زيارتي 1 الگوريتمهاي بهينه سازي هشتم مجازي
270443601 16:00 14:00 1396/02/24 دکتر کورش زيارتي 1 الگوريتمهاي بهينه سازي نهم مجازي
270443601 16:00 14:00 1396/02/31 دکتر کورش زيارتي 1 الگوريتمهاي بهينه سازي دهم مجازي
270443201 18:00 16:00 1395/11/20 دکتر علي نقي مصلح شيرازي 1 برنامه ريزي ومديريت استراتژيک در تجارت الکترونيک* اول مجازي
270443201 18:00 16:00 1395/11/27 دکتر علي نقي مصلح شيرازي 1 برنامه ريزي ومديريت استراتژيک در تجارت الکترونيک* دوم مجازي
270443201 18:00 16:00 1395/12/04 دکتر علي نقي مصلح شيرازي 1 برنامه ريزي ومديريت استراتژيک در تجارت الکترونيک* سوم مجازي
270443201 18:00 16:00 1395/12/11 دکتر علي نقي مصلح شيرازي 1 برنامه ريزي ومديريت استراتژيک در تجارت الکترونيک* چهارم مجازي
270443201 18:00 16:00 1395/12/18 دکتر علي نقي مصلح شيرازي 1 برنامه ريزي ومديريت استراتژيک در تجارت الکترونيک* پنجم مجازي
270443201 18:00 16:00 1395/12/25 دکتر علي نقي مصلح شيرازي 1 برنامه ريزي ومديريت استراتژيک در تجارت الکترونيک* ششم مجازي
270443201 18:00 16:00 1396/02/13 دکتر علي نقي مصلح شيرازي 1 برنامه ريزي ومديريت استراتژيک در تجارت الکترونيک* هفتم مجازي
270443201 18:00 16:00 1396/02/20 دکتر علي نقي مصلح شيرازي 1 برنامه ريزي ومديريت استراتژيک در تجارت الکترونيک* هشتم مجازي
270443201 18:00 16:00 1396/02/27 دکتر علي نقي مصلح شيرازي 1 برنامه ريزي ومديريت استراتژيک در تجارت الکترونيک* نهم مجازي
270443201 18:00 16:00 1396/03/03 دکتر علي نقي مصلح شيرازي 1 برنامه ريزي ومديريت استراتژيک در تجارت الکترونيک* دهم مجازي
270443151 16:00 14:00 1395/11/21 دکتر مصطفي فخر احمد 1 پايگاههاي داده در تجارت الکترونيک* اول مجازي
270443151 16:00 14:00 1395/11/28 دکتر مصطفي فخر احمد 1 پايگاههاي داده در تجارت الکترونيک* دوم مجازي
270443151 16:00 14:00 1395/12/05 دکتر مصطفي فخر احمد 1 پايگاههاي داده در تجارت الکترونيک* سوم مجازي
270443151 16:00 14:00 1395/12/19 دکتر مصطفي فخر احمد 1 پايگاههاي داده در تجارت الکترونيک* چهارم مجازي
270443151 16:00 14:00 1395/12/26 دکتر مصطفي فخر احمد 1 پايگاههاي داده در تجارت الکترونيک* پنجم مجازي
270443151 16:00 14:00 1396/01/17 دکتر مصطفي فخر احمد 1 پايگاههاي داده در تجارت الکترونيک* ششم مجازي
270443151 16:00 14:00 1396/02/14 دکتر مصطفي فخر احمد 1 پايگاههاي داده در تجارت الکترونيک* هفتم مجازي
270443151 16:00 14:00 1396/02/21 دکتر مصطفي فخر احمد 1 پايگاههاي داده در تجارت الکترونيک* هشتم مجازي
270443151 16:00 14:00 1396/02/28 دکتر مصطفي فخر احمد 1 پايگاههاي داده در تجارت الکترونيک* نهم مجازي
270443151 16:00 14:00 1396/03/04 دکتر مصطفي فخر احمد 1 پايگاههاي داده در تجارت الکترونيک* دهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/16 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* اول مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/18 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* دوم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/23 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* سوم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/25 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* چهارم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/30 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* پنجم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/02 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* ششم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/07 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هفتم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/09 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هشتم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/14 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* نهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/16 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* دهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/21 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* يازدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/23 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* دوازدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/09 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* سيزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/11 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* چهاردهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/16 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* پانزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/18 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* شانزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/23 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هفدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/25 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هجدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/30 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* نوزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/03/01 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* بيستم مجازي
270443131 20:00 18:00 1395/11/20 دکتر سيد محمد رضا موسوي 1 شبکه هاي اطلاعاتي* اول مجازي
270443131 20:00 18:00 1395/11/27 دکتر سيد محمد رضا موسوي 1 شبکه هاي اطلاعاتي* دوم مجازي
270443131 20:00 18:00 1395/12/04 دکتر سيد محمد رضا موسوي 1 شبکه هاي اطلاعاتي* سوم مجازي
270443131 20:00 18:00 1395/12/11 دکتر سيد محمد رضا موسوي 1 شبکه هاي اطلاعاتي* چهارم مجازي
270443131 20:00 18:00 1395/12/18 دکتر سيد محمد رضا موسوي 1 شبکه هاي اطلاعاتي* پنجم مجازي
270443131 20:00 18:00 1395/12/25 دکتر سيد محمد رضا موسوي 1 شبکه هاي اطلاعاتي* ششم مجازي
270443131 20:00 18:00 1396/02/13 دکتر سيد محمد رضا موسوي 1 شبکه هاي اطلاعاتي* هفتم مجازي
270443131 20:00 18:00 1396/02/20 دکتر سيد محمد رضا موسوي 1 شبکه هاي اطلاعاتي* هشتم مجازي
270443131 20:00 18:00 1396/02/27 دکتر سيد محمد رضا موسوي 1 شبکه هاي اطلاعاتي* نهم مجازي
270443131 20:00 18:00 1396/03/03 دکتر سيد محمد رضا موسوي 1 شبکه هاي اطلاعاتي* دهم مجازي
270529661 11:00 09:00 1395/11/17 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب اول مجازي
270529661 11:00 09:00 1395/11/24 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب دوم مجازي
270529661 11:00 09:00 1395/12/01 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب سوم مجازي
270529661 11:00 09:00 1395/12/08 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب چهارم مجازي
270529661 11:00 09:00 1395/12/15 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب پنجم مجازي
270529661 11:00 09:00 1395/12/22 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب ششم مجازي
270529661 11:00 09:00 1396/02/10 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب هفتم مجازي
270529661 11:00 09:00 1396/02/17 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب هشتم مجازي
270529661 11:00 09:00 1396/02/24 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب نهم مجازي
270529661 11:00 09:00 1396/02/31 مهندس حسين رجب زاده 1 طراحي صفحات وب دهم مجازي
270535821 20:00 18:00 1395/11/17 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات اول مجازي
270535821 20:00 18:00 1395/11/24 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات دوم مجازي
270535821 20:00 18:00 1395/12/01 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات سوم مجازي
270535821 20:00 18:00 1395/12/08 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات چهارم مجازي
270535821 20:00 18:00 1395/12/15 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات پنجم مجازي
270535821 20:00 18:00 1395/12/22 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات ششم مجازي
270535821 20:00 18:00 1396/02/10 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات هفتم مجازي
270535821 20:00 18:00 1396/02/17 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات هشتم مجازي
270535821 20:00 18:00 1396/02/24 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات نهم مجازي
270535821 20:00 18:00 1396/02/31 مهندس عليرضا نيک سرشت 1 مباني فناوري اطلاعات دهم مجازي

برنامه میان‌ ترم تجارت الکترونیک

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات-گرایش تجارت الکترونیک        
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14        
23/01/96     ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب        
امنیت در تجارت الکترونیک        
24/01/96              
25/01/96     مدیریت زنجیره عرضه        
الگوریتمهای بهینه سازی        
26/01/96              
27/01/96     بازاریابی و پرداخت های الکترونیکی        
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک        
28/01/96              
29/01/96   مبانی فناوری اطلاعات هوش تجاری        
30/01/96              
31/01/96     شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک        
شبکه هاي اطلاعاتي        
01/02/96 طراحی صفحات وب            
02/02/96 اصول طراحی پایگاه داده ها طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک          
پایگاههای داده در تجارت الکترونیک        
03/02/96     زبان انگلیسی ویژه        
04/02/96 مهندسی اینترنت            
               
تذکرات بسیار مهم:          
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه پایان‌ ترم تجارت الکترونیک

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات-گرایش تجارت الکترونیک              
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14              
17/03/96     ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب              
امنیت در تجارت الکترونیک              
18/03/96                    
19/03/96     مدیریت زنجیره عرضه              
الگوریتمهای بهینه سازی              
20/03/96                    
21/03/96     بازاریابی و پرداخت های الکترونیکی              
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک              
22/03/96                    
23/03/96   مبانی فناوری اطلاعات هوش تجاری              
تاریخ 12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45              
24/03/96                    
25/03/96     شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک              
شبکه هاي اطلاعاتي              
26/03/96 شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل              
27/03/96 طراحی صفحات وب                  
28/03/96 اصول طراحی پایگاه داده ها طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک                
پایگاههای داده در تجارت الکترونیک              
29/03/96     زبان انگلیسی ویژه              
30/03/96 مهندسی اینترنت                  
تذکرات بسیار مهم:                
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.  
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.