شهریه ی کارشناسی ارشد

دانشکده آموزش­های الکترونیکی دانشگاه شیراز

میزان شهریه کارشناسی ارشد نا پیوسته

درهم

مقطع گروه آموزشی شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی

( به درهم)

شهریه ثابت برای هر واحد درسی (به درهم) شهریه هر واحد پروژه/ پایان نامه
عمومی پایه و نظری اصلی و تخصصی(نظری) تحقیقی
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی 2400 440 440 440 880 1200
فنی و مهندسی 2700 540 540 540 1080 1350

دلار

مقطع گروه آموزشی شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی

( به دلار)

شهریه ثابت برای هر واحد درسی (به دلار) شهریه هر واحد پروژه/ پایان نامه
عمومی پایه و نظری اصلی و تخصصی(نظری) تحقیقی
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی 708 73 73 73 145 146
فنی و مهندسی 743 76 76 76 153 153

رینگیت

مقطع گروه آموزشی شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی

( به رینگیت)

شهریه ثابت برای هر واحد درسی (به رینگیت) شهریه هر واحد پروژه/ پایان نامه
عمومی پایه و نظری اصلی و تخصصی(نظری) تحقیقی
کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی 2150 220 220 220 660 660
فنی و مهندسی 2260 230 230 230 690 690