دانشگاه شیرازدانشگاه شیرازدانشگاه شیراز
021-44064273
support@samin.co.ir
تهران ، فلکه دوم صادقیه ، بلوار فردوس ، خیابان رامین جنوبی ، کوچه سروی ، پلاک 25
دانشگاه شیرازدانشگاه شیرازدانشگاه شیراز

کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق

معرفی رشته حقوق

این رشته یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف از تشکیل آن آموزش رشته های اسلامی و عرفی حقوق ، تربیت افراد برای رفع نیازمندیهای قضایی و وکالت دعاوی در دادگستری، مشاوره حقوقی (کارشناسی) در وزارتخانه ها و نهادها و بنیادها و کمک به احقاق حقوق مملکت در سطح بین المللی است.

کارشناسی پیوسته حقوق:

این رشته یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف از تشکیل آن آموزش رشته های اسلامی و عرفی حقوق ، تربیت افراد برای رفع نیازمندیهای قضایی و وکالت دعاوی در دادگستری، مشاوره حقوقی (کارشناسی) در وزارتخانه ها و نهادها و بنیادها و کمک به احقاق حقوق مملکت در سطح بین المللی است.

 

الف: دروس عمومی جمع: ۲۰ واحد

ب: دروس پایه جمع : ۱۵ واحد

ج: دروس اصلی جمع: ۹۴ واحد

د: دروس اختیاری جمع واحدهای مورد نیاز : ۶ واحد

ترم اولردیفدرستعداد واحد
ترم اول۱حقوق اساسی ۱۲
ترم اول۲مبانی جامعه شناسی۲
ترم اول۳مبانی علم اقتصاد۲
ترم اول۴عربی۱
ترم اول۵مقدمه علم حقوق۲
ترم اول۶عمومی۳
ترم اول۷عمومی۱
ترم اول۸عمومی۲
ترم اولمجموع واحدها: ۱۵ واحد
ترم دوم۱حقوق مدنی ۱۱
ترم دوم۲حقوق جزای عمومی ۱۳
ترم دوم۳حقوق اساسی ۲۳
ترم دوم۴حقوق بین الملل عمومی۱۲
ترم دوم۵متون فقه ۱۲
ترم دوم۶حقوق تجارت ۱۱
ترم دوم۷عمومی۳
ترم دوم۸عمومی۲
ترم دوممجموع واحدها: ۱۷ واحد
ترم سوم۱مالیه عمومی۲
ترم سوم۲حقوق بین الملل عمومی۲۲
ترم سوم۳حقوق تجارت ۲۲
ترم سوم۴متون فقه ۲۲
ترم سوم۵اصول فقه ۱۲
ترم سوم۶حقوق مدنی ۲۲
ترم سوم۷حقوق جزای عمومی ۲۲
ترم سوم۸عمومی۲
ترم سوممجموع واحد ها: ۱۶ واحد
ترم چهارم۱حقوق تجارت ۳۲
ترم چهارم۲اصول فقه ۲۲
ترم چهارم۳متون حقوقی ۱۲
ترم چهارم۴متون فقه ۳۲
ترم چهارم۵حقوق کار۲
ترم چهارم۶حقوق جزای عمومی ۳۲
ترم چهارم۷حقوق مدنی ۳۳
ترم چهارم۸عمومی۲
ترم چهارممجموع واحد ها: ۱۶ واحد
ترم پنجم۱متون فقه ۴۲
ترم پنجم۲حقوق تجارت ۴۲
ترم پنجم۳آیین دادرسی مدنی ۱۲
ترم پنجم۴حقوق اداری ۱۲
ترم پنجم۵متون حقوقی ۲۲
ترم پنجم۶حقوق دریاها۱
ترم پنجم۷حقوق جزای اختصاصی۱۳
ترم پنجم۸حقوق مدنی ۴۲
ترم پنجم۹عمومی۱
ترم پنجم۱۰عمومی۲
ترم پنجممجموع واحد ها: ۱۹ واحد
ترم ششم۱حقوق ثبت۱
ترم ششم۲پزشکی قانونی۲
ترم ششم۳آیین دادرسی کیفری ۱۲
ترم ششم۴حقوق اداری ۲۲
ترم ششم۵آیین دادرسی مدنی ۲۲
ترم ششم۶حقوق مدنی ۵۳
ترم ششم۷حقوق جزای اختصاصی۲۲
ترم ششم۸حقوق سازمانهای بین المللی۲
ترم ششم۹عمومی۲
ترم ششممجموع واحد ها: ۱۸ واحد
ترم هفتم۱حقوق مدنی ۷۳
ترم هفتم۲قواعد فقه ۱۲
ترم هفتم۳بزهکاری اطفال۱
ترم هفتم۴آیین دادرسی کیفری ۲۱
ترم هفتم۵حقوق بین الملل خصوصی ۱۲
ترم هفتم۶آیین دادرسی مدنی ۳۲
ترم هفتم۷کار تحقیقی۱۱
ترم هفتم۸حقوق مدنی ۶۳
ترم هفتم۹حقوق جزای اختصاصی ۳۲
ترم هفتممجموع واحد ها: ۱۷ واحد
ترم هشتم۱حقوق مدنی ۸۳
ترم هشتم۲حقوق بین الملل خصوصی ۲۲
ترم هشتم۳حقوق تطبیقی۲
ترم هشتم۴ادله اثبات دعوی۲
ترم هشتم۵قواعد فقه ۲۱
ترم هشتم۶اصول روابط بین الملل۱
ترم هشتم۷داوری بین الملل۱
ترم هشتم۸مالکیت معنوی۱
ترم هشتم۹جرمشناسی۲
ترم هشتم۱۰کار تحقیقی۲۱
ترم هشتممجموع واحدها: ۱۶ واحد

“اکیدا توصیه می گردد دروس بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود. در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو نخواهد داشت
 
 
 

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته حقوق

 

 

 

 
 
ردیفاساتیدتماس
۱رضایی علی حقوق خصوصیAli62rezaee@gmail
۲سلطانی سیدناصر حقوقssoltani@gmail.com
۳ریاحی جواد حقوقriahijavad@yahoo.com
۴ایزدی حجت الله حقوق
۵ذاكرعباس علی محمدرضا الهـیات ومعارف اسلامیmrzaker@vu-shiraz.ir
۶نوحی حمید رضا حقوق
۷سربازیان اسفند اباد مجید حقوق خصوصیsarbazian@shirazu.ac.ir
۸جعفری فریدون حقوقjafari_fereydoon@yahoo.com
۹فشندی نوبان حقوقnobanfashandy@yahoo.com
۱۰طلعتی محمدهادی الهـیات ومعارف اسلامی
۱۱عامری پرویز حقوق خصوصی۶۱۳۴۸۰۷

ameripa42@yahoo.com

۱۲سیدزاده سیدمهدی حقوقseyyedzadeh@yahoo.com
۱۳فاتحی علی حقوق
۱۴رجب زاده علیرضا حقوق
۱۵استوارسنگری كورش حقوق
۱۶حسام محمودی نژاد احمد حقوق
۱۷علیدادی محسن حقوق خصوصی
۱۸رمضانی محمد عمومی
۱۹لطفی رسول حقوق
۲۰صادقی محمدهادی جزا و جرم شناسی۶۱۳۴۸۰۲
۲۱رایجیان اصل مهرداد حقوقM_rayejian@yahoo.com
۲۲ذاكری نیا حانیه حقوق
۲۳خداییان چگینی ذبیح الله حقوق
۲۴حیدری سیروس حقوق خصوصی۶۱۳۴۸۴۹
۲۵استوارسنگری كورش حقوق
۲۶دلیر حمید حقوق
۲۷زرنشان شهرام حقوق بین الملل
۲۸هادیان شیرازی عبدالرسول الهـیات ومعارف اسلامی
۲۹غلامزاده سعید حقوق۶۳۲۴۱۰۰
۳۰واعظی سید مجتبی حقوق عمومی۶۱۳۴۸۵۴
۳۱ابراهیمی شهرام جزا و جرم شناسی۶۱۳۴۸۴۷
۳۲كرمی حبیب الله حقوق
۳۳سیداصفهانی سیدحسام الدین حقوق
۳۴فروغی فضل الله جزا و جرم شناسی۶۱۳۴۸۰۰
۳۵بیابانی غلامحسین حقوق
۳۶بابایی محمدعلی حقوق
«ترم بندی دروس  اختصاصی و پایه رشته حقوق بازنگری شده از ورودی ۹۷ به بعد»
ردیفترم اولواحدپیش نیازدرس
۱مقدمه علم حقوق۲پایه
۲ح مدنی ۱۲پایه
۳ح اساسی ۱۲پایه
۴کلیات  حقوق جزا۱ پایه
۵جامعه شناسی حقوق۲مقدمه علم حقوقپایه
۶مبانی اقتصادی حقوق۲پایه
دروس اختصاصی و پایه  ۱۱ واحد + دروس عمومی
درس اختیاری  –
جمع: ۱۱ واحد + دروس عمومی
     
ردیفترم دومواحدپیش نیازدرس
۱ح مدنی ۲اموال۲ح مدنی ۱پایه
۲ح تجارت ۱اعمال تجاری۲ پایه
۳اصول فقه ۱۲ پایه
۴ح بین‌الملل عمومی۱۲پایه
۵ح اساسی ۲۲ح اساسی ۱اختصاصی
۶حقوق اقتصاد بخش عمومی۲مقدمه علم حقوقپایه
۷ح جزای عمومی ۱۲کلیات  حقوق جزااختصاصی
۸اسلام و حقوق بشر (۲ واحد)۲مقدمه علم حقوقاختیاری
دروس اختصاصی و پایه   ۱۴ واحد + دروس عمومی  (به انتخاب دانشجو)
درس اختیاری  ۲ واحد
جمع:  ۱۶ واحد + درس عمومی
     
ردیفترم سومواحدپیش نیازدرس
۱ح مدنی ۳ قراردادها۳ح مدنی ۲اختصاصی
۲ح تجارت ۲ شرکت۲ح تجارت ۱اختصاصی
۳اصول فقه ۲۲اصول فقه ۱اختصاصی
۴متون حقوقی۱ خ۱ اختصاصی
۵ح‌بین‌الملل عمومی۲۲بین‌الملل ع۱اختصاصی
۶ح اداری ۱۲مقدمه و اساسی۱پایه
۷ح اساسی ۳۲ح اساسی ۲اختصاصی
۸ح جزای عمومی ۲۲ح جزای عمومی۱اختصاصی
دروس اختصاصی و پایه ۱۶ واحد +  دروس عمومی (به انتخاب دانشجو)
دروس اختیاری   –
جمع:  ۱۶ واحد + درس عمومی
     
ردیفترم چهارمواحدپیش نیازدرس
۱ح مدنی۴ الزامات۲ح مدنی ۳اختصاصی
۲ح تجارت ۳ اسناد۲ح تجارت ۲اختصاصی
۳متون فقه ۱ (معاملات)۲ح مدنی ۳اختصاصی
۴آیین دادرسی مدنی۱۲مقدمه علم حقوقاختصاصی
۵ح اداری ۲۲ح اداری ۱اختصاصی
۶بین‌الملل ع ۳روش حل و فصل اختلافات۲ح‌بین‌الملل ع ۲اختصاصی
۷ح جزای عمومی ۳۲ح جزای عمومی۲اختصاصی
۸متون حقوق ۲ جزائی۱اختصاصی
۹حقوق ثبت (۲ واحد)۲حقوق مدنی۲ و حقوق تجارت۲اختیاری
 یا   
 فلسفه حقوق (۲ واحد) مقدمه علم حقوق 
دروس اختصاصی و پایه   ۱۵ واحد + دروس عمومی  (به انتخاب دانشجو)
درس اختیاری  ۲ واحد
جمع:  ۱۷ واحد + درس عمومی
     
ردیفترم پنجمواحدپیش نیازدرس
۱ح مدنی ۵خانواده۲ح مدنی ۳اختصاصی
۲ح تجارت۴۲حقوق تجارت ۳اختصاصی
۳متون فقه۳ (ح عمومی و بین الملل)۲کلیات حقوق اساسی و حقوق بین الملل عمومی۱اختصاصی
۴قواعد فقه ۱ (مدنی)۱اختصاصی
۵آیین دادرسی مدنی ۲۲آدم۱اختصاصی
۶ح‌بین‌الملل خصوصی۱۲ح مدنی ۱- مقدمهاختصاصی
۷ح تطبیقی۲مدنی ۴اختصاصی
۸متون حقوقی۳  (عمومی)۱اختصاصی
۹ح جزای اختصاصی ۱۲ح جزای ع ۳اختصاصی
۱۰کیفرشناسی (۲ واحد)۲ح جزای عمومی ۳اختیاری
 حقوق مالکیت فکری (۱ واحد) ح مدنی۲ 
 اصول روابط بین الملل (۱ واحد) مقدمه علم حقوق 
دروس اختصاصی ۱۶ واحد +  دروس عمومی (به انتخاب دانشجو)
درس اختیاری  ۲ واحد
جمع:  ۱۸ واحد + درس عمومی
     
ردیفترم ششمواحدپیش نیازدرس
۱ح مدنی ۶ عقود معین (الف)۳ح مدنی ۳اختصاصی
۲ح جزای اختصاصی۲۲ح جزای عمومی ۳اختصاصی
۳آیین دادرسی مدنی ۳۲آدم۲اختصاصی
۴قواعد فقه ۲(جزائی)۱۱پایه
۵ح‌بین‌الملل‌خصوصی۲۲ح ‌بین‌الملل خصوصی۱اختصاصی
۶متون حقوقی ۴ (بین الملل)۱اختصاصی
۷متون فقه ۲(خانواده)۲ح مدنی ۵اختصاصی
۸آئین دادرسی کیفری ۱۲ح جزای عمومی ۳اختصاصی
۹جرم شناسی۲ح جزای ع ۳اختصاصی
۱۰ح کار۲مقدمه علم حقوقاختصاصی
دروس اختصاصی و پایه ۱۹ واحد
درس اختیاری   –
جمع:  ۱۹ واحد
     
ردیفترم هفتمواحدپیش نیازدرس
۱ح مدنی ۷۳ح مدنی ۶اختصاصی
۲ادله اثبات دعوی۲آدم ۲ و آدک۲اختصاصی
۳متون فقه ۴(جزائی)۲حقوق جزای عمومی ۳اختصاصی
۴سازمانهای بین‌المللی۲ح‌بین‌الملل عمومی۲اختصاصی
۵ح جزای اختصاصی ۳۲ح جزای عمومی ۳اختصاصی
۶آیین دادرسی کیفری۲۱آدک ۱اختصاصی
۷اجرای احکام مدنی (۲ واحد)۲آدم ۳اختیاری
 داوری بین المللی (۲ واحد) آدم ۳ 
دروس اختصاصی ۱۲ واحد +  دروس عمومی (به انتخاب دانشجو)
درس اختیاری  ۲ واحد
جمع:  ۱۴ واحد + درس عمومی
     
ردیفترم هشتمواحدپیش نیازدرس
۱ح مدنی ۸۲حقوق مدنی ۵ و۶اختصاصی
۲روش‌تحقیق‌۲ اختصاصی
۳ح جزای اختصاصی۴۱ح جزای عمومی ۳اختصاصی
۴پزشکی قانونی۱ح جزای اختصاصی ۳اختصاصی
۵پیشگیری از جرم۱کلیات حقوق جزا و جرم  شناسیپایه
۶حقوق کیفری کودکان و نوجوانان (۲ واحد)۲آدک ۲اختیاری
دروس اختصاصی و پایه ۷ واحد +  دروس عمومی (به انتخاب دانشجو)
درس اختیاری  ۲ واحد
جمع:  ۹ واحد + درس عمومی
     
دروس عمومیدروس پایهدروس تخصصیدروس اختیاریجمع واحدهای درسی
۲۰۲۵۸۵۱۰۱۴۰

کارشناسی ارشد حقوق جزاء و جرم‌شناسی:

هدف از این دوره تربیت کارشناس ارشد در رشته حقوق جزاء و جرم‌شناسی از طریق بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی و بینش حقوقی دانش‌آموختگان دوره کارشناسی توام با آموزش روش تحقیق و تقویت قدرت استنباط و تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی است.

رديفعنوان درستعداد واحدنوع واحدترم
۱متون حقوقی به زبان خارجی۲اصلیترم ۱
۲متون فقه جزایی۱اصلیترم ۱
۳تاریخ تحولات حقوق کیفری۲اختیاریترم ۱
۴حقوق جزای عمومی ۱۲اصلیترم ۱
۵جرم شناسی۲اصلیترم ۱
۶حقوق جزای عمومی ۲۱اختیاریترم ۱
۷سمینار۱اصلیترم ۱
 مجموع واحد۱۱  
۱متون فقه جزایی۲اصلیترم ۲
۲حقوق جزای بین الملل۲اصلیترم ۲
۳حقوق جزای اختصاصی ۱۲اصلیترم ۲
۴مسئولیت مدنی۲اختیاریترم ۲
 يا   
 حقوق اسلامي تطبيقي   
 يا   
 حقوق جزاي اختصاصي ۲   
۵حقوق کیفری اقتصادی۱اختیاریترم ۲
۶جامعه شناسی جنایی۲اصلیترم ۲
 مجموع واحد۱۱  
۱تاریخ حقوق کیفری۲اختیاریترم ۳
 يا   
 کيفرشناسي   
 يا   
 پليس علمي و کشف علمي جرائم   
     
۲آیین دادرسی کیفری۲اصلیترم ۳
۳سمینار ویژه۲اصلیترم ۳
 مجموع واحد۶  
 
 

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 

 

ردیفاساتیدتماس
۱رضایی علی حقوق خصوصیAli62rezaee@gmail
۲سلطانی سیدناصر حقوقssoltani@gmail.com
۳ریاحی جواد حقوقriahijavad@yahoo.com
۴ایزدی حجت الله حقوق
۵ذاكرعباس علی محمدرضا الهـیات ومعارف اسلامیmrzaker@vu-shiraz.ir
۶نوحی حمید رضا حقوق
۷سربازیان اسفند اباد مجید حقوق خصوصیsarbazian@shirazu.ac.ir
۸جعفری فریدون حقوقjafari_fereydoon@yahoo.com
۹فشندی نوبان حقوقnobanfashandy@yahoo.com
۱۰طلعتی محمدهادی الهـیات ومعارف اسلامی
۱۱عامری پرویز حقوق خصوصی۶۱۳۴۸۰۷

ameripa42@yahoo.com

۱۲سیدزاده سیدمهدی حقوقseyyedzadeh@yahoo.com
۱۳فاتحی علی حقوق
۱۴رجب زاده علیرضا حقوق
۱۵استوارسنگری كورش حقوق
۱۶حسام محمودی نژاد احمد حقوق
۱۷علیدادی محسن حقوق خصوصی
۱۸رمضانی محمد عمومی
۱۹لطفی رسول حقوق
۲۰صادقی محمدهادی جزا و جرم شناسی۶۱۳۴۸۰۲
۲۱رایجیان اصل مهرداد حقوقM_rayejian@yahoo.com
۲۲ذاكری نیا حانیه حقوق
۲۳خداییان چگینی ذبیح الله حقوق
۲۴حیدری سیروس حقوق خصوصی۶۱۳۴۸۴۹
۲۵استوارسنگری كورش حقوق
۲۶دلیر حمید حقوق
۲۷زرنشان شهرام حقوق بین الملل
۲۸هادیان شیرازی عبدالرسول الهـیات ومعارف اسلامی
۲۹غلامزاده سعید حقوق۶۳۲۴۱۰۰
۳۰واعظی سید مجتبی حقوق عمومی۶۱۳۴۸۵۴
۳۱ابراهیمی شهرام جزا و جرم شناسی۶۱۳۴۸۴۷
۳۲كرمی حبیب الله حقوق
۳۳سیداصفهانی سیدحسام الدین حقوق
۳۴فروغی فضل الله جزا و جرم شناسی۶۱۳۴۸۰۰
۳۵بیابانی غلامحسین حقوق
۳۶بابایی محمدعلی حقوق

 

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

هدف از این دوره تربیت کارشناس ارشد در رشته حقوق بین‌الملل از طریق بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی و بینش حقوقی دانش‌آموختگان دوره کارشناسی توام با آموزش روش تحقیق و تقویت قدرت استنباط و تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی است.

ترم اولردیفدرستعداد واحد
ترم اول۱حقوق اساسی ۱۲
ترم اول۲مبانی جامعه شناسی۲
ترم اول۳مبانی علم اقتصاد۲
ترم اول۴عربی۱
ترم اول۵مقدمه علم حقوق۲
ترم اول۶عمومی۳
ترم اول۷عمومی۱
ترم اول۸عمومی۲
ترم اولمجموع واحدها: ۱۵ واحد
ترم دوم۱حقوق مدنی ۱۱
ترم دوم۲حقوق جزای عمومی ۱۳
ترم دوم۳حقوق اساسی ۲۳
ترم دوم۴حقوق بین الملل عمومی۱۲
ترم دوم۵متون فقه ۱۲
ترم دوم۶حقوق تجارت ۱۱
ترم دوم۷عمومی۳
ترم دوم۸عمومی۲
ترم دوممجموع واحدها: ۱۷ واحد
ترم سوم۱مالیه عمومی۲
ترم سوم۲حقوق بین الملل عمومی۲۲
ترم سوم۳حقوق تجارت ۲۲
ترم سوم۴متون فقه ۲۲
ترم سوم۵اصول فقه ۱۲
ترم سوم۶حقوق مدنی ۲۲
ترم سوم۷حقوق جزای عمومی ۲۲
ترم سوم۸عمومی۲
ترم سوممجموع واحد ها: ۱۶ واحد
ترم چهارم۱حقوق تجارت ۳۲
ترم چهارم۲اصول فقه ۲۲
ترم چهارم۳متون حقوقی ۱۲
ترم چهارم۴متون فقه ۳۲
ترم چهارم۵حقوق کار۲
ترم چهارم۶حقوق جزای عمومی ۳۲
ترم چهارم۷حقوق مدنی ۳۳
ترم چهارم۸عمومی۲
ترم چهارممجموع واحد ها: ۱۶ واحد
ترم پنجم۱متون فقه ۴۲
ترم پنجم۲حقوق تجارت ۴۲
ترم پنجم۳آیین دادرسی مدنی ۱۲
ترم پنجم۴حقوق اداری ۱۲
ترم پنجم۵متون حقوقی ۲۲
ترم پنجم۶حقوق دریاها۱
ترم پنجم۷حقوق جزای اختصاصی۱۳
ترم پنجم۸حقوق مدنی ۴۲
ترم پنجم۹عمومی۱
ترم پنجم۱۰عمومی۲
ترم پنجممجموع واحد ها: ۱۹ واحد
ترم ششم۱حقوق ثبت۱
ترم ششم۲پزشکی قانونی۲
ترم ششم۳آیین دادرسی کیفری ۱۲
ترم ششم۴حقوق اداری ۲۲
ترم ششم۵آیین دادرسی مدنی ۲۲
ترم ششم۶حقوق مدنی ۵۳
ترم ششم۷حقوق جزای اختصاصی۲۲
ترم ششم۸حقوق سازمانهای بین المللی۲
ترم ششم۹عمومی۲
ترم ششممجموع واحد ها: ۱۸ واحد
ترم هفتم۱حقوق مدنی ۷۳
ترم هفتم۲قواعد فقه ۱۲
ترم هفتم۳بزهکاری اطفال۱
ترم هفتم۴آیین دادرسی کیفری ۲۱
ترم هفتم۵حقوق بین الملل خصوصی ۱۲
ترم هفتم۶آیین دادرسی مدنی ۳۲
ترم هفتم۷کار تحقیقی۱۱
ترم هفتم۸حقوق مدنی ۶۳
ترم هفتم۹حقوق جزای اختصاصی ۳۲
ترم هفتممجموع واحد ها: ۱۷ واحد
ترم هشتم۱حقوق مدنی ۸۳
ترم هشتم۲حقوق بین الملل خصوصی ۲۲
ترم هشتم۳حقوق تطبیقی۲
ترم هشتم۴ادله اثبات دعوی۲
ترم هشتم۵قواعد فقه ۲۱
ترم هشتم۶اصول روابط بین الملل۱
ترم هشتم۷داوری بین الملل۱
ترم هشتم۸مالکیت معنوی۱
ترم هشتم۹جرمشناسی۲
ترم هشتم۱۰کار تحقیقی۲۱
ترم هشتممجموع واحدها: ۱۶ واحد

“اکیدا توصیه می گردد دروس بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود. در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو نخواهد داشت
 
 
 

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل

 

ردیفاساتیدتماس
۱رضایی علی حقوق خصوصیAli62rezaee@gmail
۲سلطانی سیدناصر حقوقssoltani@gmail.com
۳ریاحی جواد حقوقriahijavad@yahoo.com
۴ایزدی حجت الله حقوق
۵ذاكرعباس علی محمدرضا الهـیات ومعارف اسلامیmrzaker@vu-shiraz.ir
۶نوحی حمید رضا حقوق
۷سربازیان اسفند اباد مجید حقوق خصوصیsarbazian@shirazu.ac.ir
۸جعفری فریدون حقوقjafari_fereydoon@yahoo.com
۹فشندی نوبان حقوقnobanfashandy@yahoo.com
۱۰طلعتی محمدهادی الهـیات ومعارف اسلامی
۱۱عامری پرویز حقوق خصوصی۶۱۳۴۸۰۷

ameripa42@yahoo.com

۱۲سیدزاده سیدمهدی حقوقseyyedzadeh@yahoo.com
۱۳فاتحی علی حقوق
۱۴رجب زاده علیرضا حقوق
۱۵استوارسنگری كورش حقوق
۱۶حسام محمودی نژاد احمد حقوق
۱۷علیدادی محسن حقوق خصوصی
۱۸رمضانی محمد عمومی
۱۹لطفی رسول حقوق
۲۰صادقی محمدهادی جزا و جرم شناسی۶۱۳۴۸۰۲
۲۱رایجیان اصل مهرداد حقوقM_rayejian@yahoo.com
۲۲ذاكری نیا حانیه حقوق
۲۳خداییان چگینی ذبیح الله حقوق
۲۴حیدری سیروس حقوق خصوصی۶۱۳۴۸۴۹
۲۵استوارسنگری كورش حقوق
۲۶دلیر حمید حقوق
۲۷زرنشان شهرام حقوق بین الملل
۲۸هادیان شیرازی عبدالرسول الهـیات ومعارف اسلامی
۲۹غلامزاده سعید حقوق۶۳۲۴۱۰۰
۳۰واعظی سید مجتبی حقوق عمومی۶۱۳۴۸۵۴
۳۱ابراهیمی شهرام جزا و جرم شناسی۶۱۳۴۸۴۷
۳۲كرمی حبیب الله حقوق
۳۳سیداصفهانی سیدحسام الدین حقوق
۳۴فروغی فضل الله جزا و جرم شناسی۶۱۳۴۸۰۰
۳۵بیابانی غلامحسین حقوق
۳۶بابایی محمدعلی حقوق

 

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X