شهریه کارشناسی

شهریه ی کارشناسی

دانشکده آموزش­های الکترونیکی دانشگاه شیراز

میزان شهریه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

درهم

مقطع

گروه آموزشی

شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی

( به درهم)

شهریه ثابت برای هر واحد درسی (به درهم)

شهریه هر واحد پروژه/ پایان نامه

عمومی

پایه و نظری

اصلی و تخصصی(نظری)

آزمایشگاه یا کارگاهی کم هزینه

تحقیقی

کارشناسی پیوسته / ناپیوسته

کلیه گروه ها

2000

170

200

300

750

750

1000

دلار

مقطع گروه آموزشی

شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی

( به دلار)

شهریه ثابت برای هر واحد درسی (به دلار) شهریه هر واحد پروژه/ پایان نامه
عمومی پایه و نظری اصلی و تخصصی(نظری) آزمایشگاه یا کارگاهی کم هزینه تحقیقی
کارشناسی پیوسته کلیه گروه ها 500 33 53 66 132 132 132

رینگیت

مقطع

گروه آموزشی

شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی

( به رینگیت)

شهریه ثابت برای هر واحد درسی (به رینگیت)

شهریه هر واحد پروژه/ پایان نامه

عمومی

پایه و نظری

اصلی و تخصصی(نظری)

آزمایشگاه یا کارگاهی کم هزینه

تحقیقی

کارشناسی پیوسته و نا پیوسته

کلیه گروه ها

1520

100

160

200

400

400

400